Truyện tác giả Chưởng Duyệt

Truyện tranh Tiên Đế Qui Lai
9.650.589 1.072 48.130

Tiên Đế Qui Lai

Truyện tranh Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai
15.534.932 4.651 69.335

Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai

Truyện tranh Chọc Phải Điện Hạ Yêu Nghiệt
891.309 512 22.697

Chọc Phải Điện Hạ Yêu Nghiệt

Truyện tranh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão
258.383 268 9.633

Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão

Truyện tranh Thiết Lập Nhân Vật Daddy của Tôi Bị Sụp Đổ
511.213 808 22.190

Thiết Lập Nhân Vật Daddy của Tôi Bị Sụp Đổ

Truyện tranh Tổng Tài Bá Đạo Cầu Ôm Ôm
1.808.255 501 20.510

Tổng Tài Bá Đạo Cầu Ôm Ôm

Truyện tranh Tối Cường Chiến Hồn
151.451 151 3.955

Tối Cường Chiến Hồn

Truyện tranh Trùng Sinh Tám Vạn Năm
10.006 37 778

Trùng Sinh Tám Vạn Năm

Truyện tranh Thông Linh Ngụy Y
63.695 187 833

Thông Linh Ngụy Y