Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện tác giả Khưu Thụy Tân

Truyện tranh Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường
5.718.169 1.548 7.466

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường

Truyện tranh Diệu Võ Dương Oai
59.438 17 301

Diệu Võ Dương Oai

Truyện tranh Hồng Côn Vương
5.507 5 106

Hồng Côn Vương

Truyện tranh Thiên Thu Nhất Đế - Tần Thủy Hoàng
70.360 23 582

Thiên Thu Nhất Đế - Tần Thủy Hoàng

Truyện tranh Hồ sơ Xã Hội Đen
54.691 3 96 Đủ bộ

Hồ sơ Xã Hội Đen