Truyện tác giả Nhóm dịch: Vô Ảnh Các

Truyện tranh Thừa Tướng, Trẫm Biết Sai Rồi!
689.979 342 9.891

Thừa Tướng, Trẫm Biết Sai Rồi!