Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện tác giả Thiên Tằm Thổ Đậu

Truyện tranh Nguyên Tôn
19.206.915 9.548 82.526

Nguyên Tôn

Truyện tranh Đại chúa tể
10.980.305 3.566 42.532

Đại chúa tể

Truyện tranh Đấu Phá Thương Khung
49.725.933 13.017 96.076

Đấu Phá Thương Khung

Truyện tranh Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành
72.006 47 1.522

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành

Truyện tranh Võ Động Càn Khôn
8.921.078 3.967 46.737

Võ Động Càn Khôn

Truyện tranh Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch)
176.366 352 402

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch)

Truyện tranh Ma Thú Kiếm Thánh
5.874 6 162

Ma Thú Kiếm Thánh