Truyện tác giả Thiên Tằm Thổ Đậu

Truyện tranh Đấu Phá Thương Khung
39.450.042 11.856 74.106

Đấu Phá Thương Khung

Truyện tranh Nguyên Tôn
12.585.118 8.127 60.304

Nguyên Tôn

Truyện tranh Đại chúa tể
8.443.268 3.315 33.596

Đại chúa tể

Truyện tranh Võ Động Càn Khôn
7.162.098 3.621 37.378

Võ Động Càn Khôn

Truyện tranh Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch)
163.889 349 343

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch)

Truyện tranh Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành
21.001 21 450

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành

Truyện tranh Ma Thú Kiếm Thánh
5.240 5 146

Ma Thú Kiếm Thánh