Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê - Chapter 7

[Cập nhật lúc: 18:30 15/11/2020]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
May88
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 1
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 2
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 3
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 4
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 5
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 6
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 7
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 8
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 9
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 10
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 11
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 12
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 13
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 14
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 15
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 16
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 17
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 18
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 19
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 20
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 21
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 22
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 23
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 24
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 25
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 26
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 27
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 28
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 29
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 30
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 31
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 32
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 33
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 34
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 35
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 36
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 37
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 38
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 39
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 40
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 41
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 42
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 43
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 44
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 45
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 46
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 47
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 48
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 49
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 50
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 51
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 52
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 53
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 54
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 55
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 56
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 57
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 58
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 59
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 60
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 61
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 62
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 63
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 64
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 65
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 66
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 67
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 68
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 69
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 70
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 71
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 72
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 73
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 74
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 75
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 76
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 77
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 78
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 79
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 80
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 81
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 82
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 83
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 84
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 85
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 86
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 87
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 88
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 89
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 90
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 91
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 92
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 93
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 94
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 95
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 96
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 97
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 98
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 99
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 100
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 101
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 102
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 103
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 104
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 105
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 106
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 107
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 108
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 109
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 110
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 111
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 112
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 113
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 114
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 115
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 116
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 117
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 118
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 119
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - Trang 120
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
david chun Thành viên 7 phút trước Báo vi phạm
mong ad ra truyện thường xuyên hơn
Author Trả lời
NetTruyen.Vn không quảng cáo truy cập thử đi Thành viên 2 giờ trước Báo vi phạm
NetTruyen.VN có gì Hot ? emo
Author Trả lời
Hakuya Wibu "có văn hóa" Thành viên 2 giờ trước Chapter 13 Báo vi phạm
Sai chính tả nè ae :)))))))
Author Trả lời
Bùn🥲 Thành viên 8 giờ trước Chapter 17 Báo vi phạm
Hay qué mà lâu ra chap😿
Author Trả lời
Bùi Dũng Thành viên 22 giờ trước Chapter 17 Báo vi phạm
Truyện hay quá
Author Trả lời
nguyá»…n vy Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
khi nào mới ra cHAP MỚI cho fan đọc đây , hóng quá
emo
Author Trả lời
Otaku Ma vương Thành viên 1 ngày trước Chapter 17 Báo vi phạm
Sao tao nhìn con tiểu thư giống con điếm vãi
 • Author
  Xem chùa never die :)) Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Đĩ cao cấp đấy bro ngang ngọc trinh nhé :))
 • Author
  Otaku Ma vương Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Xem chùa never die :)) 
  Hahaemo
Author Trả lời
Killer Bang Code Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
Đỉnh thật sự
Author Trả lời
Nguyễn Minh Quân Thành viên 1 ngày trước Chapter 17 Báo vi phạm
Moá kích thích quá, teo rồi
Author Trả lời
Chuyên phá Bĩnh Thành viên 1 ngày trước Chapter 17 Báo vi phạm
Đag cuốnemo
Author Trả lời
Lâm Phàm Thành viên 1 ngày trước Chapter 17 Báo vi phạm
dkm chưa chi hết cmnr~~
Author Trả lời
Lâm Phàm Thành viên 1 ngày trước Chapter 7 Báo vi phạm
nếu k có ng anh trai như v thì cuộc đời con e main sẽ rất thảm. Như mấy đứa bị bạo lực học đường ở xã hội thực thế ấy. Cũng thể hiện rằng con ng vô cảm biết bn... Chung quy thì chỉ có bản thân thôi.
 • Author
  love otaku Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  mấy cái bạo lực này bên hàn thì nhìu chứ bên mình ít lắm đa số mấy thằng con trai đánh nhau là nhìu còn mấy đứa hiền lành chả ai kiểm chuyện còn bên kia đứa nào hiền hiền yếu yếu là nó ức hiếp
 • Author
  đ đú Thành viên 23 giờ trước Báo vi phạm
  học sinh bên hàn tử tử chủ yếu do bị bắt nạt mà
 • Author
  Lâm Phàm Thành viên 23 giờ trước Báo vi phạm
  bên mình bem nhau thôi chứ thả thấy bắt nạt mấy. Ít nhất là thời còn đi học k thấy lần nào còn bem nhau thấy nhìu :))
 • Author
  Long Xuân Lê Thành viên 2 giờ trước Báo vi phạm
  bên đấy nó nhu nhược vcl, mấy cái kiểu bắt nạt như trong truyện mà xuất hiện ở mình thì thằng bị bắt nạt mai nó mang dao đến chém cmnr
Author Trả lời
Lâm Phàm Thành viên 1 ngày trước Chapter 6 Báo vi phạm
nói thật main hiền vl. Phải t t bịt mặt cho bọn nv phụ kia tàn phế cả đời cmnr. Đáng tiếc như thế thì hết cmn chiện đọc mất:))
 • Author
  Nguyễn Minh Quân Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Ủa có mà vạn, khúc bịt mặt tới quán karaoke đấy
Author Trả lời
Broken ~Sword Thành viên 1 ngày trước Chapter 17 Báo vi phạm
emo
Author Trả lời
hazzz Thành viên 1 ngày trước Chapter 17 Báo vi phạm
chắc phải 1 tuần rồi giờ mới đọc đc truyện nó khá cuốn nhưng ngắn vcl