Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê - Chapter 9

[Cập nhật lúc: 04:51 01/12/2020]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
May88
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 1
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 2
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 3
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 4
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 5
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 6
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 7
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 8
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 9
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 10
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 11
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 12
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 13
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 14
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 15
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 16
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 17
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 18
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 19
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 20
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 21
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 22
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 23
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 24
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 25
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 26
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 27
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 28
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 29
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 30
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 31
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 32
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 33
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 34
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 35
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 36
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 37
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 38
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 39
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 40
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 41
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 42
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 43
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 44
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 45
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 46
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 47
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 48
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 49
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 50
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 51
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 52
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 53
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 54
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 55
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 56
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 57
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 58
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 59
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 60
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 61
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 62
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 63
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 64
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 65
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 66
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 67
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 68
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 69
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 70
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 71
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 72
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 73
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 74
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 75
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 76
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 77
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 78
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 79
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 80
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 81
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 82
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 83
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 84
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 85
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 86
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 87
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 88
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 89
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 90
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 91
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 92
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 93
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 94
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 95
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 96
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 97
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 98
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 99
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 100
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 101
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 102
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 103
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 104
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 105
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 106
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 107
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 108
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 109
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 110
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 111
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 112
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 113
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 114
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 115
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 116
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 117
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 118
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 119
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 120
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 121
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 122
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 123
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 124
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 125
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 126
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 127
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 128
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 129
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 130
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 131
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 132
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 133
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 134
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 135
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 136
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 137
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 138
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 139
Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - Trang 140
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Pay Acc Thành viên 5 phút trước Chapter 17 Báo vi phạm
Bộ này mà ra nhiều chap khả năng cao ăn được solo đấy, mà chắc ko lâu đâu bộ này cũng bị đánh bản quyền thôi ((:
Author Trả lời
THANIS (con Thanos) Thành viên 23 phút trước Chapter 17 Báo vi phạm
Giờ mấy đứa kêu 50-50 khi 2 thằng này solo đâu rồi, sáng mắt chưa, 1 thằng đc huấn luyện để giêtz người, thằng còn lại chỉ là võ tự vệ thì ngang kèo kiểu gì
Author Trả lời
nguyen đam Thành viên 33 phút trước Chapter 17 Báo vi phạm
hayayayxyagyasyahayaahayahaya vl
Author Trả lời
Nguyễn Thái Thành viên 50 phút trước Chapter 17 Báo vi phạm
Đều mà mày cần phải biết khi làm phản diện là phải né né người nhà main ra :))
Author Trả lời
Truyện tranh Yêu thích Thành viên 1 giờ trước Chapter 17 Báo vi phạm
K còn lời nào ngoài 2 từ " tuyệt vời " để diễn tả truyện này emo
Author Trả lời
Lương Công Thiện hehehe Thành viên 2 giờ trước Chapter 17 Báo vi phạm
Hehe tôi cũng muốn có Anh như này yay
  • Author
    Trần Lâm Thành viên 1 giờ trước Báo vi phạm
    e hèm :)) anh trai nuôi đầy đấy mỗi tội là chúng nó thịt luôn em gái thôi
Author Trả lời
thằng chuyên tìm cặp để ship Thành viên 2 giờ trước Chapter 17 Báo vi phạm
Đã tìm ra nữ chính..... geheheheh heheheheheheemo
Author Trả lời
Anie NG Thành viên 2 giờ trước Chapter 17 Báo vi phạm
Nứng nứng nứng
Author Trả lời
N Need Thành viên 2 giờ trước Chapter 17 Báo vi phạm
Bắt nhầm ai ko nhầm
Cứ thích nhầm hàng của main là sao nhờ
Author Trả lời
Nguyen QUan Thành viên 2 giờ trước Chapter 17 Báo vi phạm
nứng quá đi
Author Trả lời
dao quyen Thành viên 2 giờ trước Báo vi phạm
"Vậy tao phải làm sao,em gái tao bị bắt cóc mà" ? Dịch sai hay câu nói này có ý gì?
Author Trả lời
Tao đùa đấy , truyện hay vl =)) Thành viên 2 giờ trước Chapter 17 Báo vi phạm
Ối dồi ôi , truyện như buồi emo
  • Author
    người bình luận Thành viên 2 giờ trước Báo vi phạm
    Ý tưởng hay đó bạn
Author Trả lời
. Thành viên 2 giờ trước Chapter 5 Báo vi phạm
Chet me chung may roi
Author Trả lời
Shinz SM Thành viên 2 giờ trước Chapter 17 Báo vi phạm
bất ngờ không con l :))
Author Trả lời
Bách Bá Thành viên 2 giờ trước Chapter 17 Báo vi phạm
nghi con kia sẽ thích nam chính :3