Cậu Bé Của Thần Chết - Chapter 53

[Cập nhật lúc: 21:29 16/01/2021]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
May88
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 1
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 2
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 3
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 4
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 5
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 6
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 7
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 8
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 9
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 10
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 11
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 12
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 13
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 14
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 15
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 16
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 17
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 18
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 19
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 20
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 21
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 22
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 23
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 24
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 25
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 26
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 27
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 28
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 29
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 30
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 31
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 32
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 33
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 34
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 35
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 36
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 37
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 38
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 39
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 40
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 41
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 42
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 43
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 44
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 45
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 46
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 47
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 48
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 49
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 50
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 51
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 52
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 53
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 54
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 55
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 56
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 57
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 58
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 59
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 60
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 61
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 62
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 63
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 64
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 65
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 66
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 67
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 68
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 69
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 70
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 71
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 72
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 73
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 74
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 75
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 76
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 77
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 78
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 79
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 80
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 81
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 82
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 83
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 84
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 85
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 86
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 87
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 88
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 89
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 90
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 91
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 92
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 93
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 94
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 95
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 96
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 97
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 98
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 99
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 100
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 101
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 102
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 103
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 104
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 105
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 106
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 107
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 108
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 109
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 110
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 111
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 112
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 113
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 114
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 115
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 116
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 117
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 118
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 119
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 120
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 121
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 122
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 123
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 124
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 125
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 126
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 127
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 128
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 129
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 130
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 131
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 132
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 133
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 134
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 135
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 136
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 137
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 138
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 139
Cậu Bé Của Thần Chết chap 53 - Trang 140
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Dương Ngọc Quang Thành viên 9 giờ trước Chapter 79 Báo vi phạm
Musashi khi nào gặp đối thủ nào khó ăn thì ôg sẽ xử dung2 thanh kiếm 1 dài 1 ngắn nhé .
Còn trong truyện baki dou thì át chủ bài của ôg là ko dùng kiếm vẫn chém gây sát thương cực kỳ mạnh nhak !!! (Đó là trong lúc đấu vs bố baki là yujiro)
Author Trả lời
Mèo wibu Thành viên 11 giờ trước Chapter 79 Báo vi phạm
t có lời khuyên cho ae khi gặp cmt của 1 tk trẩu đang cào phím:đừng chửi nó là chó,là suck zật vì thà tránh đường cho 1 con chó điên còn hơn gây sự r cắn nhau vs nó,cho dù nếu về sau con chó có chết thì vết cắn của nó cx không thể lành ngay dc
Author Trả lời
. BitchRider Thành viên 11 giờ trước Chapter 79 Báo vi phạm
Đụ moá ngầu vailin
Author Trả lời
:)? Thành viên 16 giờ trước Báo vi phạm
Có ai có bộ nào về yandere ko thể loại nào cũng đc. Cảm ơn nhìu ạ emo
 • Author
  Cmmm aAA Thành viên 16 giờ trước Báo vi phạm
  emoboku no pico
 • Author
  Quang Chi Thành viên 15 giờ trước Báo vi phạm
  bộ đấy hay phết ):
 • Author
  kid Thành viên 13 giờ trước Báo vi phạm
  Boko no Pico is dabezt :(((
  emo
 • Author
  :)? Thành viên 12 giờ trước Báo vi phạm
  Thôi :)))) đừng lừa tui bik hết nhéemo
Author Trả lời
Haurian Kelvin Thành viên 16 giờ trước Chapter 79 Báo vi phạm
Tưởng trường phái của Musashi là dùng song kiếm katana mak ??
 • Author
  Phan Hoàng Huy Thành viên 16 giờ trước Báo vi phạm
  Ko biết nữa chắc trong truyện làm khác
 • Author
  Nhât Quang Thành viên 15 giờ trước Báo vi phạm
  truoc khi dung song kiem thi musashi dung 1 kiem
Author Trả lời
:)? Thành viên 16 giờ trước Báo vi phạm
Có ai có bộ nào về yandere ko thể loại nào cũng đc. Cảm ơn nhìu ạ emo
Author Trả lời
Moon Shadow (B M) Thành viên 17 giờ trước Chapter 79 Báo vi phạm
emo
Author Trả lời
Hoa Bạch Liên - Tạc Thiên Bang Thành viên 18 giờ trước Chapter 79 Báo vi phạm
emo
Author Trả lời
Đỗ Hải minh Thành viên 18 giờ trước Chapter 13 Báo vi phạm
nó có cái cách vẽ nhân vật  phnr diện giống conan vl
Author Trả lời
... Thành viên 19 giờ trước Chapter 79 Báo vi phạm
cây katana đầu ra thế
 • Author
  seastian hoang Thành viên 16 giờ trước Báo vi phạm
  boss no la chu cua to chuc ve si lon nhat the gioi ngam thi kiem cai katana co kho j
Author Trả lời
Mèo widu Thành viên 20 giờ trước Chapter 65 Báo vi phạm
tk main cầm que dell khác j tôn ngộ không
Author Trả lời
Thear Dose Thành viên 20 giờ trước Chapter 79 Báo vi phạm
Học các danh nhân qua truyện, cảm giác vô lí vl
Author Trả lời
Nguyễn Trần Nhã Linh Thành viên 20 giờ trước Chapter 79 Báo vi phạm
ặc,nhìn ngầu ghê
Author Trả lời
Tạc Thiên Bang - Luffy Thành viên 20 giờ trước Chapter 9 Báo vi phạm
vc 1 sút =]]
Author Trả lời
Mèo wibu Thành viên 21 giờ trước Chapter 49 Báo vi phạm
hít hà drama