Cậu Bé Của Thần Chết - Chapter 54

[Cập nhật lúc: 21:28 17/01/2021]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
May88
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 1
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 2
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 3
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 4
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 5
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 6
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 7
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 8
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 9
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 10
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 11
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 12
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 13
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 14
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 15
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 16
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 17
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 18
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 19
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 20
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 21
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 22
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 23
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 24
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 25
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 26
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 27
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 28
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 29
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 30
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 31
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 32
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 33
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 34
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 35
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 36
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 37
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 38
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 39
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 40
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 41
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 42
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 43
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 44
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 45
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 46
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 47
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 48
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 49
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 50
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 51
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 52
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 53
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 54
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 55
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 56
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 57
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 58
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 59
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 60
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 61
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 62
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 63
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 64
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 65
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 66
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 67
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 68
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 69
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 70
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 71
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 72
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 73
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 74
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 75
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 76
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 77
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 78
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 79
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 80
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 81
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 82
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 83
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 84
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 85
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 86
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 87
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 88
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 89
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 90
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 91
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 92
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 93
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 94
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 95
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 96
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 97
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 98
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 99
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 100
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 101
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 102
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 103
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 104
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 105
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 106
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 107
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 108
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 109
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 110
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 111
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 112
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 113
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 114
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 115
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 116
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 117
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 118
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 119
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 120
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 121
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 122
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 123
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 124
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 125
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 126
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 127
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 128
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 129
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 130
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 131
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 132
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 133
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 134
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 135
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 136
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 137
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 138
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 139
Cậu Bé Của Thần Chết chap 54 - Trang 140
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Gà Blackk Thành viên 50 phút trước Chapter 89 Báo vi phạm
Chúc 8/3 các bạn nữ hiện bà đang đọc cậu bé của thần chết luôn vui vẻ hơn ngày mai xinh đẹp hơn ngày kia và thành công hơn tương lai
Author Trả lời
Trần Trung Thành viên 7 giờ trước Chapter 79 Báo vi phạm
vl, chap 79 dùng tướng quân huyền thoại, ng mệnh danh mạnh nhất Nhật Bản mọi thời đại Miyamoto Musashi à, gọi Baki ra giúp nữa :)))))
Author Trả lời
Mlem Mlem Thành viên 8 giờ trước Chapter 89 Báo vi phạm
Lại chơi đồ đấm nhau
Author Trả lời
an nhien Thành viên 8 giờ trước Chapter 18 Báo vi phạm
Wtf tại sao main ko giải cứu cô gái lúc ở trạm xăng luôn mà lại phải đứng ra chửi mấy thg kia rồi bị c.nó đánh cho to đầu rồi lại chạy đến đây? Méo hiểu kiểu gì
  • Author
    Le Huy Thành viên 7 giờ trước Báo vi phạm
    Hãy xem nó dùng linh hồn j 🙂
Author Trả lời
Nai Ter Thành viên 11 giờ trước Chapter 89 Báo vi phạm
lmao phase 3 :VVV
Author Trả lời
Trần Kiệt Thành viên 11 giờ trước Chapter 89 Báo vi phạm
😥😥😥😥😥😥
Author Trả lời
Trần Kiệt Thành viên 11 giờ trước Chapter 89 Báo vi phạm
Vãi 1 tuần 1 chap
Author Trả lời
( ͡° ͜ʖ ͡° ) Thành viên 12 giờ trước Báo vi phạm
Trùm cuối nào mà chả có 2 3 phase chứ emo
Author Trả lời
Eric Sơn Thành viên 12 giờ trước Báo vi phạm
Trang này dịch eng cho ai chưa xem đây: http://bit.ly/Mangahua-Eng-Sub
Author Trả lời
叶 秋 Thành viên 12 giờ trước Chapter 89 Báo vi phạm
Đánh đấm cc gì nữa :))
Author Trả lời
Hien Nguyen Thành viên 17 giờ trước Chapter 89 Báo vi phạm
Toàn cắn thuốc với chích thuốc thế này thì mấy vệ sỹ bình thường chỉ có ăn đồng bằng, ăn cát thôi
Author Trả lời
Trần Long Nhật Thành viên 17 giờ trước Chapter 65 Báo vi phạm
1 phiên bản khác của kimetsu no yaiba
Author Trả lời
Moon Shadow (B M) Thành viên 17 giờ trước Chapter 89 Báo vi phạm
emo
Author Trả lời
Hoa Bạch Liên - Tạc Thiên Bang Thành viên 18 giờ trước Chapter 89 Báo vi phạm
emo
Author Trả lời
T Thành viên 18 giờ trước Chapter 72 Báo vi phạm
Ây za~ idol tui cũng đc đưa zô đây nữa nè 🤩