Cậu Bé Của Thần Chết - Chapter 77

[Cập nhật lúc: 21:40 20/02/2021]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
May88
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 1
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 2
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 3
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 4
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 5
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 6
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 7
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 8
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 9
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 10
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 11
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 12
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 13
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 14
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 15
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 16
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 17
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 18
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 19
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 20
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 21
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 22
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 23
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 24
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 25
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 26
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 27
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 28
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 29
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 30
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 31
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 32
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 33
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 34
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 35
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 36
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 37
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 38
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 39
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 40
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 41
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 42
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 43
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 44
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 45
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 46
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 47
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 48
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 49
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 50
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 51
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 52
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 53
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 54
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 55
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 56
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 57
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 58
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 59
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 60
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 61
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 62
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 63
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 64
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 65
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 66
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 67
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 68
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 69
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 70
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 71
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 72
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 73
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 74
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 75
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 76
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 77
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 78
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 79
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 80
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 81
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 82
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 83
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 84
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 85
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 86
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 87
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 88
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 89
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 90
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 91
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 92
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 93
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 94
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 95
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 96
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 97
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 98
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 99
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 100
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 101
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 102
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 103
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 104
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 105
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 106
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 107
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 108
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 109
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 110
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 111
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 112
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 113
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 114
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 115
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 116
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 117
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 118
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 119
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 120
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 121
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 122
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 123
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 124
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 125
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 126
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 127
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 128
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 129
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 130
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 131
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 132
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 133
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 134
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 135
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 136
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 137
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 138
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 139
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 140
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 141
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 142
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 143
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 144
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 145
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 146
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 147
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 148
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 149
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 150
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 151
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 152
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 153
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 154
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 155
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 156
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 157
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 158
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 159
Cậu Bé Của Thần Chết chap 77 - Trang 160
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Phạm Dương Thành viên 1 giờ trước Báo vi phạm
Tôn vinh các danh nhân và gọi các cháu là đbrr
Author Trả lời
Phan Quỳnh Thành viên 2 giờ trước Báo vi phạm
Link raw cho ai muốn xem trước đây: https://bom.to/LoveHeaven-Fansub
 • Author
  CSan Thành viên 37 phút trước Báo vi phạm
  lừa đảo
 • Author
  Mèo wibu Thành viên 17 phút trước Báo vi phạm
  Đã báo cáo vi phạm thành công!
Author Trả lời
0 HZThuaajn Thành viên 4 giờ trước Chapter 80 Báo vi phạm
Ko hack song kiếm giống kirito đc rồi
Author Trả lời
Lãnh Mạc Thành viên 4 giờ trước Chapter 81 Báo vi phạm
Spoil nhẹ cho ae là vài chap sau là quay ngược lại quá khư của thanh niên tóc trắng nhá :)
 • Author
  Duy Diy Hephaestus Thành viên 11 phút trước Báo vi phạm
  Lại plot twist nữa à
Author Trả lời
Chuyên C.sẻ Thành viên 5 giờ trước Báo vi phạm
Raw đến chap 89 cho anh em nhé:
https://is.gd/cua_than_chet_raw
Sang thì cho mình xin 5s nha ! Dành cho các bác biết liên kết rút gọn vào như thế nào thôi nha !
Author Trả lời
Đạt Ngáo Thành viên 5 giờ trước Chapter 81 Báo vi phạm
Tao tưởng chap 80 main sài Bankai rồi chứ :)))
Author Trả lời
Kudo Mouri Thành viên 5 giờ trước Chapter 81 Báo vi phạm
nghĩ là shane đẹp trai :>
Author Trả lời
Rossweisse Rita Thành viên 6 giờ trước Chapter 81 Báo vi phạm
dùng đc có gần 20% sức mạnh nên hơi gà =))
Author Trả lời
nguyen huy khoi Thành viên 6 giờ trước Chapter 80 Báo vi phạm
Teri teri =))
Author Trả lời
Tạc Thiên Bang - Thánh Đế Thành viên 7 giờ trước Báo vi phạm
Tùm truyện: main thích cô bạn từ thời thơ ấu nhưng cô ấy thực ra là công chúa của thế giới khác, vào hôm main định tỏ tình thì cũng là ngày cô ấy phải quay về thế giới cũ để cưới hoàng tử, thế là main cx theo và phá lễ cưới, đúng lúc có quái vật tấn công thì con công chúa trao cho main chiếc nhẫn ánh sáng biến main thành anh hùng chém chết quái vật.
 • Author
  name invalid Thành viên 7 giờ trước Báo vi phạm
  nghe cứ như công chúa kaguya
 • Author
  Nguyễn Minh Hoàng Thành viên 6 giờ trước Báo vi phạm
  KEKKON YUBIWA MONOGATARI
 • Author
  Nguyễn Minh Hoàng Thành viên 6 giờ trước Báo vi phạm
  KEKKON YUBIWA MONOGATARI
 • Author
  Mèo wibu Thành viên 19 phút trước Báo vi phạm
  name invalid đấy là hà thiên lộn mà công chúa dell đâu
Author Trả lời
Doanh trần Thành viên 8 giờ trước Chapter 81 Báo vi phạm
Hay
Author Trả lời
Minako Amehika Thành viên 8 giờ trước Chapter 81 Báo vi phạm
Mushashi thân là bậc thầy mà yếu thế. Để thằng kia nó hành cho
 • Author
  Sơn Hải Phong Thần Phong Thần Thành viên 8 giờ trước Báo vi phạm
  Do thể chất main yếu , và không có kinh nghiệm chủ yếu là cho kỉ thuật và tăng cường sức mạnh lên thôi nếu như giống hết thì 1 chém là đi luôn dù gì người ta là bậc thầy
 • Author
  Đức Lại Thành viên 8 giờ trước Báo vi phạm
  thằng main còn không dùng đc 50% sức mạnh linh hồn thì chả yếu
 • Author
  tran ho Thành viên 8 giờ trước Báo vi phạm
  Nó có dùng đc hết khả năng đâu ko nhỡ là chap mấy nhưng bà thần chết bảo main cơ thể như này chỉ phát huy đv 1% sức mạnh linh hồn thôi
 • Author
  Kố Ông Thành viên 8 giờ trước Báo vi phạm
  Main còn k dùng đc 1/10 sức mạnh của ổng vs lại bọn kia dùng thuốc nx
 • Author
  Nguyễn Quý Thành viên 8 giờ trước Báo vi phạm
  Xem lại cái chap mà main bị linh hôn chi phối ấy lúc ấy main nó 1 vs 2 nghe chị thần chết bảo là phát huy đc 1 nửa sm
 • Author
  quần chúng Ăn dưa Thành viên 7 giờ trước Báo vi phạm
  Để linh hồn khống chế là cân ngay. Mà thằng main deos chịu
 • Author
  Đoán Xem Thành viên 7 giờ trước Báo vi phạm
  đọc lướt hả bn ey?
 • Author
  тạ¢тнιêивαиg тнáинѕộиℓàσ Thành viên 1 giờ trước Báo vi phạm
  Nó chỉ có dc 1 phần bản năng chiến đấu của linh hồn thôi. Trừ khi để linh hồn nhập thể may ra mới solo dc mấy t kia
Author Trả lời
Yohan Do Thành viên 9 giờ trước Chapter 81 Báo vi phạm
Nun!
Author Trả lời
F Thành viên 10 giờ trước Chapter 81 Báo vi phạm
do chỉ xài 10% của mushashi thôi, main xài 100% được thì cân cả 3 thừa sức
 • Author
  Milos Ricardo Thành viên 9 giờ trước Báo vi phạm
  Xài 100% thì tèo luôn vì nó chiếm luôn cả thể xác
 • Author
  TạcThiênBang -KẻVôDạng- Thành viên 9 giờ trước Báo vi phạm
  nhưng vấn đề là nếu dùng linh hồn mạnh mà buông lỏng thì nó chiếm dễ hơn ngay chứ như mấy thằng cjoiw bóng rổ thì ko đáng nhắc đến
Author Trả lời
Chú Ba Thành viên 11 giờ trước Chapter 81 Báo vi phạm
Cá là đằng nào main cx đục tk deatheder
 • Author
  TạcThiênBang -KẻVôDạng- Thành viên 9 giờ trước Báo vi phạm
  đợi nó luyện xong cái nhập hồn là oke