Chạm Mặt Thần Tượng - Chapter 12

[Cập nhật lúc: 12:50 18/03/2015]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 1
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 2
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 3
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 4
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 5
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 6
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 7
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 8
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 9
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 10
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 11
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 12
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 13
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 14
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 15
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 16
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 17
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 18
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 19
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 20
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 21
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 22
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 23
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 24
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 25
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 26
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 27
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 28
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 29
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 30
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 31
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 32
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 33
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 34
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 35
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 36
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 37
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 38
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 39
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 40
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 41
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 42
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 43
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 44
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 45
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 46
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 47
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 48
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 49
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 50
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 51
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 52
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 53
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 54
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 55
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 56
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 57
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 58
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 59
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 60
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 61
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 62
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 63
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 64
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 65
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 66
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 67
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 68
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 69
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 70
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 71
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 72
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 73
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 74
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 75
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 76
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 77
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 78
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 79
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 80
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 81
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 82
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 83
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 84
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 85
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 86
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 87
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 88
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 89
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 90
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 91
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 92
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 93
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 94
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 95
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 96
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 97
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 98
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 99
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 100
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 101
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 102
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 103
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 104
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 105
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 106
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 107
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 108
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 109
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 110
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 111
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 112
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 113
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 114
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 115
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 116
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 117
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 118
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 119
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 120
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 121
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 122
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 123
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 124
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 125
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 126
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 127
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 128
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 129
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 130
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 131
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 132
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 133
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 134
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 135
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 136
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 137
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 138
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 139
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 140
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 141
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 142
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 143
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 144
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 145
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 146
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 147
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 148
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 149
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 150
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 151
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 152
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 153
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 154
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 155
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 156
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 157
Chạm Mặt Thần Tượng chap 12 - Trang 158
Quản trị viên Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Aiko Ẩn danh 15:04 26/07 Chapter 12 Báo vi phạm
Sau naỳ hi vọng Si Hu sẽ chơi gay với anh cùng phòng còn lại emo
Author Trả lời
Trânn Ẩn danh 17:55 23/06 Chapter 12 Báo vi phạm
Mình thấy cái kết thế này là đẹp lắm rồi ý sao nhiều người chê v nhỉ, chỉ tội mỗi Si Hu
  • Author
    116 Ẩn danh 12:38 27/06 Báo vi phạm
    Cùng cảm nghĩ
Author Trả lời
Chiyo Ẩn danh 11:05 25/04 Chapter 12 Báo vi phạm
Cái kết gì vậy trờiemo
Author Trả lời
Me Ẩn danh 14:42 31/03 Chapter 12 Báo vi phạm
Tại sao truyện vừa hay vừa vẽ đẹp mà đến đoạn kết vẽ "Hoàng tử" lại trở nên không đẹp như trước nữa zemo
Author Trả lời
my Ẩn danh 08:42 27/02 Chapter 4 Báo vi phạm
Sao truyện nào nữ chính cũng bị bắt nạtemo, chịu khổ mà ko cho nam chính chịu khổ tí nhỉ. Bất công quáemo
Author Trả lời
Tạ Thị Thuỳ Linh Ẩn danh 20:15 13/02 Chapter 12 Báo vi phạm
Sao tác giả o cho mọi người bt yu an chính là con ruột của su A và giám đốc
Author Trả lời
Phương Uyên Ẩn danh 02:08 19/12/18 Chapter 12 Báo vi phạm
Si Hu về với emm
Author Trả lời
CLGT Ẩn danh 22:29 08/12/18 Báo vi phạm
Kết như lòn dù truyện rất hay
Author Trả lời
Trâm Ẩn danh 22:53 02/11/18 Chapter 9 Báo vi phạm
Bé yu an sẽ chọn ai đây
emo
  • Author
    tâm Ẩn danh 14:33 28/11/18 Báo vi phạm
    tất nhiên là hoàng tử rầuuuuuuu
Author Trả lời
Umi Asato Ẩn danh 21:58 29/10/18 Chapter 12 Báo vi phạm
Đm .....truyện hay mà cái kết .....thật ..... samac lời
Author Trả lời
Ham doc truyen Ẩn danh 19:52 06/10/18 Báo vi phạm
Hay quá à
Author Trả lời
=) Ẩn danh 22:50 09/09/18 Chapter 12 Báo vi phạm
ta đã bị yu an bẻ cong emo
Author Trả lời
Trần Hằng Thành viên 19:37 20/08/18 Chapter 1 Báo vi phạm
T cứ tưởng cái chú ngoi từ biển lên đội dong biển trên đầu cơ v~~
Author Trả lời
momo Ẩn danh 14:29 14/08/18 Chapter 12 Báo vi phạm
emo hay đến k tưởngemo n kết cục k đc hay cho lắmemo n dù sao cx hayemo
Author Trả lời
Ko có tên Ẩn danh 19:31 11/08/18 Chapter 1 Báo vi phạm
Clgt
Tao đang đọc cái dells gì thế