Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Chàng Gà Mái - Chapter 16

[Cập nhật lúc: 12:35 18/03/2015]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 1
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 2
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 3
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 4
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 5
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 6
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 7
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 8
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 9
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 10
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 11
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 12
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 13
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 14
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 15
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 16
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 17
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 18
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 19
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 20
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 21
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 22
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 23
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 24
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 25
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 26
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 27
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 28
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 29
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 30
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 31
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 32
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 33
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 34
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 35
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 36
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 37
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 38
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 39
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 40
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 41
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 42
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 43
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 44
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 45
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 46
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 47
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 48
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 49
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 50
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 51
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 52
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 53
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 54
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 55
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 56
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 57
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 58
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 59
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 60
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 61
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 62
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 63
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 64
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 65
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 66
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 67
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 68
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 69
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 70
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 71
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 72
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 73
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 74
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 75
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 76
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 77
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 78
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 79
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 80
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 81
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 82
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 83
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 84
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 85
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 86
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 87
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 88
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 89
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 90
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 91
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 92
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 93
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 94
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 95
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 96
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 97
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 98
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 99
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 100
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 101
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 102
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 103
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 104
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 105
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 106
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 107
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 108
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 109
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 110
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 111
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 112
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 113
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 114
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 115
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 116
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 117
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 118
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 119
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 120
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 121
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 122
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 123
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 124
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 125
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 126
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 127
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 128
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 129
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 130
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 131
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 132
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 133
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 134
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 135
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 136
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 137
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 138
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 139
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 140
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 141
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 142
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 143
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 144
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 145
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 146
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 147
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 148
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 149
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 150
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 151
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 152
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 153
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 154
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 155
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 156
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 157
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 158
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 159
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 160
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 161
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 162
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 163
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 164
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 165
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 166
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 167
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 168
Chàng Gà Mái chap 16 - Trang 169
Quản trị viên Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Hằng Ẩn danh 16:42 28/02 Chapter 16 Báo vi phạm
Mình muốn tìm truyện , nữ bị bắt đóng giả thành con trai vì bị ép, gia nhấp xã hội đen, vì lâu rồi nên mình không nhớ tên truyện
 • Author
  Athena Ẩn danh 25 ngày trước Báo vi phạm
  mặt nạ tình yêu
Author Trả lời
Vân Ẩn danh 19:38 30/12/19 Báo vi phạm
Mình đang tìm truyện nói về nhóm 4 bạn thân là nam rồi 1 trong số đó gặp tai nạn nên phải chuyển giới thành nữ và 3 người còn lại yêu nữ chính :
 • Author
  @ Ẩn danh 3 ngày trước Báo vi phạm
  "Tìm lại Chính mình" thì phải bn ạ
Author Trả lời
Trang Ẩn danh 11:36 11/12/19 Báo vi phạm
mình đang cần tìm 1 truyện , nói về nữ 9 bị hãm hại nên bị tai nạn , sau đó do 1 ông thần , nên bị hoá đổi với 1 cô gái yếu đối khác , và gặp được nam9 ai biết tên chỉ mình vs :((((
 • Author
  như Ẩn danh 07:27 13/12/19 Báo vi phạm
  Truyện sao đổi ngôi nhé b
Author Trả lời
phương Ẩn danh 14:11 14/09/19 Chapter 1 Báo vi phạm
E đang muốn tìm truyện nữ chính lúc đầu yêu bạn của anh trai mình về sau ms yêu nam chính. Mn ch e xin tên truyện vs ạ
 • Author
  Hoachuongtrang Ẩn danh 20:59 10/11/19 Báo vi phạm
  Bốn chàng hào hoa
Author Trả lời
aoi Ẩn danh 14:54 04/06/19 Chapter 16 Báo vi phạm
emo
Author Trả lời
thanhthanh2702 Ẩn danh 22:39 20/03/19 Chapter 1 Báo vi phạm
mk đnag muốn tìm 1 truyện Nữ 9 cắt tóc xong rồi vào 1 công ty ngta tưởng là nam nên được làm ca sĩ tên nhòm là Cơn lốc thì phải
 • Author
  Koil Ẩn danh 12:34 28/03/19 Báo vi phạm
  Chạm mặt thần tượng nha
 • Author
  Lllk Ẩn danh 10:29 03/06/19 Báo vi phạm
  Thần tượng mua sắm
 • Author
  thuy Ẩn danh 12:18 20/07/19 Báo vi phạm
  anh chàng đẹp gái nha bạn.
Author Trả lời
. Ẩn danh 00:05 07/03/19 Chapter 16 Báo vi phạm
Haizz... Tình cảm rắc rối quá yêu một người mà bất chấp dù đau khổ, thương nam phụ, mặc dù vậy vẫn kết cái HE này !
Author Trả lời
kou Ẩn danh 04:17 21/12/18 Chapter 16 Báo vi phạm
Haizz, tôi Ho won thật, mặc dù biết ng ta ko yêu mình nhưng vẫn cố yêu để rồi nhận lấy kết quả không mong muốn, đứa nữ chính cung tệ, quan điểm không rõ rang, ko yêu thì tha cho ng ta, cứ để ng ta hi vọng, lm khổ ng ta ra, là đứa ko hiểu chuyện, về phần tình cảm đúng là chẳng có j tốt đẹp
Author Trả lời
Fa Ẩn danh 04:00 06/12/18 Chapter 16 Báo vi phạm
Tội Ho won dã man
Author Trả lời
Yang Yang Ẩn danh 23:41 07/11/18 Chapter 16 Báo vi phạm
Khi nào có chap ms v
 • Author
  Yue Ẩn danh 21:57 30/04/19 Báo vi phạm
  Hết rồi men
Author Trả lời
Ẩn danh 16:27 27/09/18 Chapter 5 Báo vi phạm
Chap mấy bị phát hiện là con gái vậy
Author Trả lời
😊😀😁😁😁😁😆😁😁😁😁😁😁😂😂😂😂😃😃😄😅😆😇😇😉 Ẩn danh 18:21 17/08/18 Chapter 16 Báo vi phạm
Nhưng riêng ý kiến của riêng mình thì mình không thích kiểu con gái như vậy con gái mạnh mẽ giỏi đánh nhau mình rất thích đôi khi lớn tiếng hay nói năng cọc cằng hay bạo lực thì không xấu nhưng nv nữ 9 lại  hẹn hò với ho won  mà lại luôn nghĩ về nv nam lại còn không thích mà sao lại quen chứ rồi còn không quan tâm cảm nhận của người khác
Author Trả lời
😊😀😁😁😁😁😆😁😁😁😁😁😁😂😂😂😂😃😃😄😅😆😇😇😉 Ẩn danh 18:12 17/08/18 Chapter 16 Báo vi phạm
Hai người này yêu nhau như vậy chắc chắn họ sẽ đi với nhau mãi
Author Trả lời
moon moon Ẩn danh 00:08 12/08/18 Chapter 9 Báo vi phạm
Lúc nào nữ chính cũng nghi ngờ dao động kiểu này chả biết cuối cùng tình yêu này đi đến đâu đây
Author Trả lời
ts Ẩn danh 23:59 11/08/18 Chapter 9 Báo vi phạm
Trời ui.nam chính vừa đẹp trai vừa thu hút vừa quyến rũ hơn hẳn nên mới sinh ra nam chính nam phụ. Với lại ho won không hoàn hảo như jae hi nên có yêu cũng chỉ là bạn thôi. Sao mấy người toàn trách jae hi làm gìemo
 • Author
  ts Ẩn danh 00:01 12/08/18 Báo vi phạm
  Cho sửa jae hi thành kangkun