Chống Lại Ma Cà Rồng Dio Brando

Chống Lại Ma Cà Rồng Dio Brando
Lượt xem: 42.858
Nội dung

Đây là câu chuyện về gia đình Joestar, và những trận chiến của họ chống lại những kẻ thù kỳ quái. Trận đánh giữa Jonathan Joestar chống lại ma cà rồng Dio Brando bắt đầu tất cả, và nó tiếp tục vào mỗi thế hệ thứ hai của dòng họ Joestars...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 622 26/11/15 3.118
Chapter 621 22/11/15 3.094
Chapter 620 25/10/15 3.113
Chapter 619 25/09/15 3.104
Chapter 618 17/09/15 3.088
Chapter 617 13/09/15 3.098
Chapter 616 08/09/15 3.152
Chapter 615 02/09/15 3.110
Chapter 614 31/08/15 3.105
Chapter 613 28/08/15 3.098
Chapter 612 26/08/15 3.074
Chapter 611 24/08/15 3.109
Chapter 610 23/08/15 3.097
Chapter 609 21/08/15 3.070
Chapter 608 20/08/15 3.104
Chapter 607 31/07/15 3.131
Chapter 606 29/07/15 3.085
Chapter 605 29/07/15 3.064
Chapter 604 21/07/15 3.077
Chapter 603 15/07/15 3.059
Chapter 602 14/07/15 3.105
Chapter 601 09/07/15 3.102
Chapter 600 07/07/15 3.082
Chapter 599 03/07/15 3.069
Chapter 598 26/06/15 3.087
Chapter 597 26/06/15 3.076
Chapter 596 16/06/15 3.063
Chapter 595 09/06/15 3.077
Chapter 523 29/03/15 3.096
Chapter 522 29/03/15 3.074
Chapter 521 29/03/15 3.072
Chapter 520 29/03/15 3.058
Chapter 519 29/03/15 3.051
Chapter 518 29/03/15 3.068
Chapter 517 29/03/15 3.071
Chapter 516 29/03/15 3.058
Chapter 515 29/03/15 3.066
Chapter 514 29/03/15 3.069
Chapter 513 29/03/15 3.031
Chapter 512 29/03/15 3.054
Chapter 511 29/03/15 3.068
Chapter 510 29/03/15 3.076
Chapter 509 29/03/15 3.065
Chapter 508 29/03/15 3.073
Chapter 507 29/03/15 3.039
Chapter 506 29/03/15 3.068
Chapter 505 29/03/15 3.073
Chapter 504 29/03/15 3.074
Chapter 503 29/03/15 3.062
Chapter 502 29/03/15 3.052
Chapter 501 29/03/15 3.051
Chapter 500 29/03/15 3.049
Chapter 499 29/03/15 3.056
Chapter 498 29/03/15 3.070
Chapter 497 29/03/15 3.071
Chapter 496 29/03/15 3.070
Chapter 495 29/03/15 3.045
Chapter 494 29/03/15 3.081
Chapter 493 29/03/15 3.037
Chapter 492 29/03/15 3.054
Chapter 491 29/03/15 3.067
Chapter 490 29/03/15 3.050
Chapter 489 29/03/15 3.064
Chapter 488 29/03/15 3.053
Chapter 487 29/03/15 3.050
Chapter 486 29/03/15 3.071
Chapter 485 29/03/15 3.055
Chapter 484 29/03/15 3.061
Chapter 483 29/03/15 3.073
Chapter 482 29/03/15 3.050
Chapter 481 29/03/15 3.063
Chapter 480 29/03/15 3.075
Chapter 479 29/03/15 3.068
Chapter 478 29/03/15 3.051
Chapter 477 29/03/15 3.069
Chapter 476 29/03/15 3.059
Chapter 475 29/03/15 3.053
Chapter 474 29/03/15 3.072
Chapter 473 29/03/15 3.065
Chapter 472 29/03/15 3.062
Chapter 471 29/03/15 3.072
Chapter 470 29/03/15 3.077
Chapter 469 29/03/15 3.071
Chapter 468 29/03/15 3.044
Chapter 467 29/03/15 3.049
Chapter 466 29/03/15 3.052
Chapter 465 29/03/15 3.071
Chapter 464 29/03/15 3.052
Chapter 463 29/03/15 3.058
Chapter 462 29/03/15 3.066
Chapter 461 29/03/15 3.070
Chapter 460 29/03/15 3.075
Chapter 459 29/03/15 3.036
Chapter 458 29/03/15 3.053
Chapter 457 29/03/15 3.053
Chapter 456 29/03/15 3.062
Chapter 455 29/03/15 3.064
Chapter 454 29/03/15 3.066
Chapter 453 29/03/15 3.053
Chapter 452 29/03/15 3.071
Chapter 451 29/03/15 3.070
Chapter 450 29/03/15 3.074
Chapter 449 29/03/15 3.075
Chapter 448 29/03/15 3.056
Chapter 447 29/03/15 3.066
Chapter 446 29/03/15 3.051
Chapter 445 29/03/15 3.076
Chapter 444 29/03/15 3.070
Chapter 443 29/03/15 3.076
Chapter 442 29/03/15 3.076
Chapter 441 29/03/15 3.073
Chapter 440 29/03/15 3.058
Chapter 439 29/03/15 3.067
Chapter 438 29/03/15 3.076
Chapter 437 29/03/15 3.068
Chapter 436 29/03/15 3.052
Chapter 435 29/03/15 3.053
Chapter 434 29/03/15 3.064
Chapter 433 29/03/15 3.064
Chapter 432 29/03/15 3.067
Chapter 431 29/03/15 3.054
Chapter 430 29/03/15 3.043
Chapter 429 29/03/15 3.068
Chapter 428 29/03/15 3.071
Chapter 427 29/03/15 3.063
Chapter 426 29/03/15 3.061
Chapter 425 29/03/15 3.074
Chapter 424 29/03/15 3.066
Chapter 423 29/03/15 3.069
Chapter 422 29/03/15 3.053
Chapter 421 29/03/15 3.086
Chapter 420 29/03/15 3.072
Chapter 419 29/03/15 3.079
Chapter 418 29/03/15 3.061
Chapter 417 29/03/15 3.076
Chapter 416 29/03/15 3.062
Chapter 415 29/03/15 3.113
Chapter 414 29/03/15 3.057
Chapter 413 29/03/15 3.060
Chapter 412 29/03/15 3.066
Chapter 411 29/03/15 3.062
Chapter 410 29/03/15 3.076
Chapter 409 29/03/15 3.073
Chapter 408 29/03/15 3.061
Chapter 407 29/03/15 3.067
Chapter 406 29/03/15 3.058
Chapter 405 29/03/15 3.072
Chapter 404 29/03/15 3.080
Chapter 403 29/03/15 3.077
Chapter 402 29/03/15 3.066
Chapter 401 29/03/15 3.059
Chapter 400 29/03/15 3.055
Chapter 399 29/03/15 3.083
Chapter 398 29/03/15 3.046
Chapter 397 29/03/15 3.046
Chapter 396 29/03/15 3.053
Chapter 395 29/03/15 3.069
Chapter 394 29/03/15 3.073
Chapter 393 29/03/15 3.052
Chapter 392 29/03/15 3.047
Chapter 391 29/03/15 3.064
Chapter 390 29/03/15 3.058
Chapter 389 29/03/15 3.079
Chapter 388 29/03/15 3.081
Chapter 387 29/03/15 3.069
Chapter 386 29/03/15 3.053
Chapter 385.5 29/03/15 3.053
Chapter 385 29/03/15 3.071
Chapter 384 29/03/15 3.047
Chapter 383 29/03/15 3.076
Chapter 382 29/03/15 3.077
Chapter 381 29/03/15 3.074
Chapter 380 29/03/15 3.052
Chapter 379 29/03/15 3.056
Chapter 378 29/03/15 3.070
Chapter 377 29/03/15 3.057
Chapter 376 29/03/15 3.086
Chapter 375 29/03/15 3.089
Chapter 374 29/03/15 3.061
Chapter 373 29/03/15 3.072
Chapter 372 29/03/15 3.088
Chapter 371 29/03/15 3.084
Chapter 370 29/03/15 3.069
Chapter 369.2 29/03/15 3.074
Chapter 369 29/03/15 3.063
Chapter 368 29/03/15 3.069
Chapter 367 29/03/15 3.077
Chapter 366 29/03/15 3.085
Chapter 365 29/03/15 3.060
Chapter 364 29/03/15 3.071
Chapter 363 29/03/15 3.054
Chapter 362 29/03/15 3.074
Chapter 361.5 29/03/15 3.091
Chapter 361 29/03/15 3.069
Chapter 360 29/03/15 3.045
Chapter 359 29/03/15 3.053
Chapter 358 29/03/15 3.076
Chapter 357 29/03/15 3.077
Chapter 356 29/03/15 3.069
Chapter 355 29/03/15 3.078
Chapter 354 29/03/15 3.073
Chapter 353 29/03/15 3.073
Chapter 352 29/03/15 3.079
Chapter 351 29/03/15 3.068
Chapter 350 29/03/15 3.082
Chapter 349 29/03/15 3.058
Chapter 348 29/03/15 3.072
Chapter 347 29/03/15 3.067
Chapter 346 29/03/15 3.074
Chapter 345 29/03/15 3.080
Chapter 344 29/03/15 3.073
Chapter 343 29/03/15 3.046
Chapter 342 29/03/15 3.067
Chapter 341 29/03/15 3.051
Chapter 340 29/03/15 3.076
Chapter 339 29/03/15 3.041
Chapter 338 29/03/15 3.058
Chapter 337 29/03/15 3.073
Chapter 336 29/03/15 3.055
Chapter 335 29/03/15 3.062
Chapter 334 29/03/15 3.068
Chapter 333 29/03/15 3.075
Chapter 332 29/03/15 3.066
Chapter 331 29/03/15 3.056
Chapter 330 29/03/15 3.041
Chapter 329 29/03/15 3.087
Chapter 328 29/03/15 3.078
Chapter 327 29/03/15 3.042
Chapter 326 29/03/15 3.044
Chapter 325 29/03/15 3.097
Chapter 324 29/03/15 3.045
Chapter 323 29/03/15 3.071
Chapter 322 29/03/15 3.061
Chapter 321 29/03/15 3.071
Chapter 320 29/03/15 3.075
Chapter 319 29/03/15 3.072
Chapter 318 29/03/15 3.057
Chapter 317 29/03/15 3.086
Chapter 316 29/03/15 3.042
Chapter 315 29/03/15 3.055
Chapter 314 29/03/15 3.087
Chapter 313.2 29/03/15 3.080
Chapter 313 29/03/15 3.079
Chapter 312 29/03/15 3.065
Chapter 311 29/03/15 3.079
Chapter 310 29/03/15 3.045
Chapter 309 29/03/15 3.065
Chapter 308 29/03/15 3.063
Chapter 307 29/03/15 3.084
Chapter 306 29/03/15 3.088
Chapter 305 29/03/15 3.064
Chapter 304 29/03/15 3.086
Chapter 303 29/03/15 3.061
Chapter 302 29/03/15 3.058
Chapter 301 29/03/15 3.091
Chapter 300 29/03/15 3.070
Chapter 299 29/03/15 3.053
Chapter 298 29/03/15 3.085
Chapter 297 29/03/15 3.053
Chapter 296 29/03/15 3.081
Chapter 295 29/03/15 3.088
Chapter 294 29/03/15 3.070
Chapter 293 29/03/15 3.088
Chapter 292 29/03/15 3.094
Chapter 291 29/03/15 3.059
Chapter 290 29/03/15 3.071
Chapter 289 29/03/15 3.093
Chapter 288 29/03/15 3.081
Chapter 287 29/03/15 3.084
Chapter 286 29/03/15 3.066
Chapter 285 29/03/15 3.071
Chapter 284 29/03/15 3.088
Chapter 283 29/03/15 3.077
Chapter 282 29/03/15 3.092
Chapter 281 29/03/15 3.070
Chapter 280 29/03/15 3.069
Chapter 279 29/03/15 3.059
Chapter 278 29/03/15 3.066
Chapter 277 29/03/15 3.095
Chapter 276 29/03/15 3.071
Chapter 275 29/03/15 3.064
Chapter 274 29/03/15 3.079
Chapter 273 29/03/15 3.100
Chapter 272 29/03/15 3.099
Chapter 271 29/03/15 3.092
Chapter 270 29/03/15 3.096
Chapter 269 29/03/15 3.075
Chapter 268.2 29/03/15 3.071
Chapter 268 29/03/15 3.096
Chapter 267 29/03/15 3.085
Chapter 266 29/03/15 3.083
Chapter 265 29/03/15 3.082
Chapter 264 29/03/15 3.091
Chapter 263 29/03/15 3.074
Chapter 262 29/03/15 3.093
Chapter 261 29/03/15 3.092
Chapter 260 29/03/15 3.077
Chapter 259 29/03/15 3.067
Chapter 258 29/03/15 3.060
Chapter 257 29/03/15 3.073
Chapter 256 29/03/15 3.093
Chapter 255 29/03/15 3.065
Chapter 254 29/03/15 3.084
Chapter 253 29/03/15 3.099
Chapter 252 29/03/15 3.067
Chapter 251 29/03/15 3.082
Chapter 250 29/03/15 3.089
Chapter 249 29/03/15 3.068
Chapter 248 29/03/15 3.090
Chapter 247 29/03/15 3.072
Chapter 246 29/03/15 3.082
Chapter 245 29/03/15 3.081
Chapter 244 29/03/15 3.064
Chapter 243 29/03/15 3.055
Chapter 242 29/03/15 3.073
Chapter 241 29/03/15 3.044
Chapter 240 29/03/15 3.077
Chapter 239 29/03/15 3.079
Chapter 238 29/03/15 3.061
Chapter 237 29/03/15 3.068
Chapter 236 29/03/15 3.072
Chapter 235 29/03/15 3.078
Chapter 234 29/03/15 3.060
Chapter 233 29/03/15 3.080
Chapter 232 29/03/15 3.063
Chapter 231 29/03/15 3.076
Chapter 230 29/03/15 3.052
Chapter 229 29/03/15 3.063
Chapter 228 29/03/15 3.061
Chapter 227 29/03/15 3.077
Chapter 226 29/03/15 3.057
Chapter 225 29/03/15 3.053
Chapter 224 29/03/15 3.058
Chapter 223 29/03/15 3.056
Chapter 222 29/03/15 3.078
Chapter 221 29/03/15 3.059
Chapter 220 29/03/15 3.066
Chapter 219 29/03/15 3.070
Chapter 218 29/03/15 3.065
Chapter 217 29/03/15 3.066
Chapter 216 29/03/15 3.055
Chapter 215 29/03/15 3.043
Chapter 214 29/03/15 3.070
Chapter 213 29/03/15 3.071
Chapter 212 29/03/15 3.079
Chapter 211 29/03/15 3.075
Chapter 210 29/03/15 3.056
Chapter 209 29/03/15 3.072
Chapter 208 29/03/15 3.070
Chapter 207 29/03/15 3.059
Chapter 206 29/03/15 3.079
Chapter 205 29/03/15 3.066
Chapter 204 29/03/15 3.057
Chapter 203 29/03/15 3.061
Chapter 202 29/03/15 3.078
Chapter 201 29/03/15 3.077
Chapter 200 29/03/15 3.080
Chapter 199 29/03/15 3.062
Chapter 198 29/03/15 3.052
Chapter 197 29/03/15 3.074
Chapter 196 29/03/15 3.078
Chapter 195 29/03/15 3.059
Chapter 194 29/03/15 3.067
Chapter 193 29/03/15 3.079
Chapter 192 29/03/15 3.067
Chapter 191 29/03/15 3.055
Chapter 190 29/03/15 3.077
Chapter 189 29/03/15 3.056
Chapter 188 29/03/15 3.075
Chapter 187 29/03/15 3.068
Chapter 186 29/03/15 3.045
Chapter 185 29/03/15 3.073
Chapter 184 29/03/15 3.053
Chapter 183 29/03/15 3.068
Chapter 182 29/03/15 3.061
Chapter 181 29/03/15 3.039
Chapter 180 29/03/15 3.074
Chapter 179 29/03/15 3.072
Chapter 178 29/03/15 3.056
Chapter 177 29/03/15 3.073
Chapter 176 29/03/15 3.085
Chapter 175 29/03/15 3.056
Chapter 174 29/03/15 3.080
Chapter 173 29/03/15 3.058
Chapter 172 29/03/15 3.065
Chapter 171 29/03/15 3.069
Chapter 170 29/03/15 3.070
Chapter 169 29/03/15 3.045
Chapter 168 29/03/15 3.101
Chapter 167 29/03/15 3.057
Chapter 166 29/03/15 3.073
Chapter 165 29/03/15 3.076
Chapter 164 29/03/15 3.075
Chapter 163 29/03/15 3.088
Chapter 162 29/03/15 3.068
Chapter 161 29/03/15 3.046
Chapter 160 29/03/15 3.066
Chapter 159 29/03/15 3.062
Chapter 158 29/03/15 3.071
Chapter 157 29/03/15 3.050
Chapter 156 29/03/15 3.045
Chapter 155 29/03/15 3.043
Chapter 154 29/03/15 3.054
Chapter 153 29/03/15 3.077
Chapter 152 29/03/15 3.075
Chapter 151 29/03/15 3.086
Chapter 150 29/03/15 3.071
Chapter 149 29/03/15 3.048
Chapter 148 29/03/15 3.063
Chapter 146 29/03/15 3.056
Chapter 145 29/03/15 3.058
Chapter 144 29/03/15 3.056
Chapter 143 29/03/15 3.052
Chapter 142 29/03/15 3.062
Chapter 141 29/03/15 3.062
Chapter 140 29/03/15 3.069
Chapter 139 29/03/15 3.074
Chapter 138 29/03/15 3.072
Chapter 137 29/03/15 3.050
Chapter 136 29/03/15 3.082
Chapter 135 29/03/15 3.078
Chapter 134 29/03/15 3.080
Chapter 133 29/03/15 3.058
Chapter 132 29/03/15 3.061
Chapter 131 29/03/15 3.077
Chapter 130 29/03/15 3.069
Chapter 129 29/03/15 3.055
Chapter 128 29/03/15 3.081
Chapter 127 29/03/15 3.069
Chapter 126 29/03/15 3.073
Chapter 125 29/03/15 3.067
Chapter 124 29/03/15 3.084
Chapter 123 29/03/15 3.062
Chapter 122 29/03/15 3.055
Chapter 121 29/03/15 3.063
Chapter 120 29/03/15 3.084
Chapter 119 29/03/15 3.062
Chapter 118 29/03/15 3.065
Chapter 117 29/03/15 3.110
Chapter 116 29/03/15 3.060
Chapter 115 29/03/15 3.076
Chapter 114 29/03/15 3.087
Chapter 113 29/03/15 3.069
Chapter 111 29/03/15 3.084
Chapter 110 29/03/15 3.083
Chapter 109 29/03/15 3.081
Chapter 108 29/03/15 3.082
Chapter 107 29/03/15 3.077
Chapter 106 29/03/15 3.064
Chapter 105 29/03/15 3.089
Chapter 104 29/03/15 3.089
Chapter 103 29/03/15 3.079
Chapter 102 29/03/15 3.061
Chapter 101 29/03/15 3.105
Chapter 100 29/03/15 3.048
Chapter 99 29/03/15 3.063
Chapter 98 29/03/15 3.058
Chapter 97 29/03/15 3.077
Chapter 96 29/03/15 3.071
Chapter 95 29/03/15 3.055
Chapter 94 29/03/15 3.080
Chapter 93 29/03/15 3.072
Chapter 92 29/03/15 3.061
Chapter 91 29/03/15 3.069
Chapter 90 29/03/15 3.061
Chapter 89 29/03/15 3.081
Chapter 88 29/03/15 3.080
Chapter 87 29/03/15 3.075
Chapter 86 29/03/15 3.087
Chapter 85 29/03/15 3.078
Chapter 84 29/03/15 3.070
Chapter 83 29/03/15 3.080
Chapter 82 29/03/15 3.085
Chapter 81 29/03/15 3.069
Chapter 79 29/03/15 3.053
Chapter 78 29/03/15 3.088
Chapter 77 29/03/15 3.085
Chapter 76 29/03/15 3.086
Chapter 75 29/03/15 3.072
Chapter 74 29/03/15 3.080
Chapter 73 29/03/15 3.072
Chapter 72 29/03/15 3.086
Chapter 71 29/03/15 3.068
Chapter 70 29/03/15 3.081
Chapter 69 29/03/15 3.089
Chapter 68 29/03/15 3.065
Chapter 67 29/03/15 3.094
Chapter 66 29/03/15 3.086
Chapter 65 29/03/15 3.086
Chapter 64 29/03/15 3.088
Chapter 63 29/03/15 3.080
Chapter 62 29/03/15 3.086
Chapter 61 29/03/15 3.084
Chapter 60 29/03/15 3.062
Chapter 59 29/03/15 3.056
Chapter 58 29/03/15 3.090
Chapter 57 29/03/15 3.094
Chapter 56 29/03/15 3.085
Chapter 55 29/03/15 3.063
Chapter 54 29/03/15 3.068
Chapter 53 29/03/15 3.069
Chapter 52 29/03/15 3.092
Chapter 51 29/03/15 3.076
Chapter 50 29/03/15 3.068
Chapter 49 29/03/15 3.052
Chapter 48 29/03/15 3.061
Chapter 47 29/03/15 3.094
Chapter 46 29/03/15 3.060
Chapter 45 29/03/15 3.056
Chapter 44 29/03/15 3.071
Chapter 43 29/03/15 3.081
Chapter 42 29/03/15 3.068
Chapter 41 29/03/15 3.061
Chapter 40 29/03/15 3.081
Chapter 39 29/03/15 3.090
Chapter 38 29/03/15 3.056
Chapter 37 29/03/15 3.086
Chapter 36 29/03/15 3.061
Chapter 35 29/03/15 3.059
Chapter 34 29/03/15 3.082
Chapter 33 29/03/15 3.067
Chapter 32 29/03/15 3.077
Chapter 31 29/03/15 3.102
Chapter 30 29/03/15 3.069
Chapter 29 29/03/15 3.097
Chapter 28 29/03/15 3.074
Chapter 27 29/03/15 3.100
Chapter 26 29/03/15 3.085
Chapter 25 29/03/15 3.108
Chapter 24 29/03/15 3.090
Chapter 23 29/03/15 3.095
Chapter 22 29/03/15 3.073
Chapter 21 29/03/15 3.104
Chapter 20 29/03/15 3.097
Chapter 19 29/03/15 3.093
Chapter 18 29/03/15 3.109
Chapter 17 29/03/15 3.104
Chapter 16 29/03/15 3.110
Chapter 15 29/03/15 3.113
Chapter 14 29/03/15 3.102
Chapter 13 29/03/15 3.110
Chapter 12 29/03/15 3.093
Chapter 11 29/03/15 3.100
Chapter 10 29/03/15 3.111
Chapter 9 29/03/15 3.083
Chapter 8 29/03/15 3.079
Chapter 7 29/03/15 3.087
Chapter 6 29/03/15 3.105
Chapter 5 29/03/15 3.103
Chapter 4 29/03/15 3.101
Chapter 3.2 29/03/15 3.110
Chapter 3 29/03/15 3.130
Chapter 2 29/03/15 3.095
Chapter 1 29/03/15 3.156
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
Duy Bumbele 20:18 07/08/16Chapter 213Báo vi phạm
joseph idol... cha tác giả dìm hàng ác quaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas
AuthorTrả lời
Duy Bumbele 02:41 06/08/16Chapter 149Báo vi phạm
thích nhất joseph
AuthorTrả lời
Duy Bumbele 02:34 06/08/16Chapter 148Báo vi phạm
truyện nội dung chưa từng thấy, sock !

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch