Chống Lại Ma Cà Rồng Dio Brando

Chống Lại Ma Cà Rồng Dio Brando
Lượt xem: 42.188
Nội dung

Đây là câu chuyện về gia đình Joestar, và những trận chiến của họ chống lại những kẻ thù kỳ quái. Trận đánh giữa Jonathan Joestar chống lại ma cà rồng Dio Brando bắt đầu tất cả, và nó tiếp tục vào mỗi thế hệ thứ hai của dòng họ Joestars...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 622 26/11/15 3.113
Chapter 621 22/11/15 3.094
Chapter 620 25/10/15 3.111
Chapter 619 25/09/15 3.100
Chapter 618 17/09/15 3.086
Chapter 617 13/09/15 3.096
Chapter 616 08/09/15 3.150
Chapter 615 02/09/15 3.109
Chapter 614 31/08/15 3.105
Chapter 613 28/08/15 3.096
Chapter 612 26/08/15 3.072
Chapter 611 24/08/15 3.108
Chapter 610 23/08/15 3.097
Chapter 609 21/08/15 3.068
Chapter 608 20/08/15 3.104
Chapter 607 31/07/15 3.130
Chapter 606 29/07/15 3.084
Chapter 605 29/07/15 3.064
Chapter 604 21/07/15 3.077
Chapter 603 15/07/15 3.059
Chapter 602 14/07/15 3.104
Chapter 601 09/07/15 3.102
Chapter 600 07/07/15 3.081
Chapter 599 03/07/15 3.069
Chapter 598 26/06/15 3.086
Chapter 597 26/06/15 3.075
Chapter 596 16/06/15 3.063
Chapter 595 09/06/15 3.076
Chapter 523 29/03/15 3.095
Chapter 522 29/03/15 3.073
Chapter 521 29/03/15 3.071
Chapter 520 29/03/15 3.058
Chapter 519 29/03/15 3.051
Chapter 518 29/03/15 3.067
Chapter 517 29/03/15 3.070
Chapter 516 29/03/15 3.058
Chapter 515 29/03/15 3.065
Chapter 514 29/03/15 3.069
Chapter 513 29/03/15 3.031
Chapter 512 29/03/15 3.054
Chapter 511 29/03/15 3.068
Chapter 510 29/03/15 3.075
Chapter 509 29/03/15 3.064
Chapter 508 29/03/15 3.072
Chapter 507 29/03/15 3.039
Chapter 506 29/03/15 3.068
Chapter 505 29/03/15 3.070
Chapter 504 29/03/15 3.073
Chapter 503 29/03/15 3.062
Chapter 502 29/03/15 3.050
Chapter 501 29/03/15 3.051
Chapter 500 29/03/15 3.049
Chapter 499 29/03/15 3.055
Chapter 498 29/03/15 3.069
Chapter 497 29/03/15 3.070
Chapter 496 29/03/15 3.067
Chapter 495 29/03/15 3.045
Chapter 494 29/03/15 3.080
Chapter 493 29/03/15 3.037
Chapter 492 29/03/15 3.054
Chapter 491 29/03/15 3.067
Chapter 490 29/03/15 3.050
Chapter 489 29/03/15 3.063
Chapter 488 29/03/15 3.052
Chapter 487 29/03/15 3.049
Chapter 486 29/03/15 3.071
Chapter 485 29/03/15 3.053
Chapter 484 29/03/15 3.061
Chapter 483 29/03/15 3.071
Chapter 482 29/03/15 3.049
Chapter 481 29/03/15 3.063
Chapter 480 29/03/15 3.073
Chapter 479 29/03/15 3.067
Chapter 478 29/03/15 3.050
Chapter 477 29/03/15 3.068
Chapter 476 29/03/15 3.056
Chapter 475 29/03/15 3.052
Chapter 474 29/03/15 3.071
Chapter 473 29/03/15 3.065
Chapter 472 29/03/15 3.062
Chapter 471 29/03/15 3.072
Chapter 470 29/03/15 3.075
Chapter 469 29/03/15 3.069
Chapter 468 29/03/15 3.044
Chapter 467 29/03/15 3.049
Chapter 466 29/03/15 3.052
Chapter 465 29/03/15 3.070
Chapter 464 29/03/15 3.052
Chapter 463 29/03/15 3.058
Chapter 462 29/03/15 3.066
Chapter 461 29/03/15 3.070
Chapter 460 29/03/15 3.073
Chapter 459 29/03/15 3.034
Chapter 458 29/03/15 3.052
Chapter 457 29/03/15 3.053
Chapter 456 29/03/15 3.061
Chapter 455 29/03/15 3.064
Chapter 454 29/03/15 3.064
Chapter 453 29/03/15 3.053
Chapter 452 29/03/15 3.071
Chapter 451 29/03/15 3.069
Chapter 450 29/03/15 3.073
Chapter 449 29/03/15 3.075
Chapter 448 29/03/15 3.055
Chapter 447 29/03/15 3.064
Chapter 446 29/03/15 3.051
Chapter 445 29/03/15 3.075
Chapter 444 29/03/15 3.069
Chapter 443 29/03/15 3.075
Chapter 442 29/03/15 3.075
Chapter 441 29/03/15 3.072
Chapter 440 29/03/15 3.057
Chapter 439 29/03/15 3.066
Chapter 438 29/03/15 3.076
Chapter 437 29/03/15 3.068
Chapter 436 29/03/15 3.051
Chapter 435 29/03/15 3.053
Chapter 434 29/03/15 3.063
Chapter 433 29/03/15 3.064
Chapter 432 29/03/15 3.066
Chapter 431 29/03/15 3.053
Chapter 430 29/03/15 3.043
Chapter 429 29/03/15 3.068
Chapter 428 29/03/15 3.071
Chapter 427 29/03/15 3.062
Chapter 426 29/03/15 3.060
Chapter 425 29/03/15 3.073
Chapter 424 29/03/15 3.065
Chapter 423 29/03/15 3.068
Chapter 422 29/03/15 3.053
Chapter 421 29/03/15 3.085
Chapter 420 29/03/15 3.072
Chapter 419 29/03/15 3.077
Chapter 418 29/03/15 3.059
Chapter 417 29/03/15 3.075
Chapter 416 29/03/15 3.060
Chapter 415 29/03/15 3.112
Chapter 414 29/03/15 3.057
Chapter 413 29/03/15 3.059
Chapter 412 29/03/15 3.063
Chapter 411 29/03/15 3.060
Chapter 410 29/03/15 3.076
Chapter 409 29/03/15 3.072
Chapter 408 29/03/15 3.060
Chapter 407 29/03/15 3.067
Chapter 406 29/03/15 3.056
Chapter 405 29/03/15 3.071
Chapter 404 29/03/15 3.078
Chapter 403 29/03/15 3.076
Chapter 402 29/03/15 3.066
Chapter 401 29/03/15 3.059
Chapter 400 29/03/15 3.055
Chapter 399 29/03/15 3.082
Chapter 398 29/03/15 3.045
Chapter 397 29/03/15 3.044
Chapter 396 29/03/15 3.052
Chapter 395 29/03/15 3.068
Chapter 394 29/03/15 3.072
Chapter 393 29/03/15 3.052
Chapter 392 29/03/15 3.045
Chapter 391 29/03/15 3.064
Chapter 390 29/03/15 3.058
Chapter 389 29/03/15 3.079
Chapter 388 29/03/15 3.080
Chapter 387 29/03/15 3.068
Chapter 386 29/03/15 3.052
Chapter 385.5 29/03/15 3.052
Chapter 385 29/03/15 3.071
Chapter 384 29/03/15 3.046
Chapter 383 29/03/15 3.075
Chapter 382 29/03/15 3.076
Chapter 381 29/03/15 3.073
Chapter 380 29/03/15 3.052
Chapter 379 29/03/15 3.055
Chapter 378 29/03/15 3.069
Chapter 377 29/03/15 3.056
Chapter 376 29/03/15 3.086
Chapter 375 29/03/15 3.087
Chapter 374 29/03/15 3.061
Chapter 373 29/03/15 3.072
Chapter 372 29/03/15 3.088
Chapter 371 29/03/15 3.083
Chapter 370 29/03/15 3.069
Chapter 369.2 29/03/15 3.073
Chapter 369 29/03/15 3.063
Chapter 368 29/03/15 3.069
Chapter 367 29/03/15 3.077
Chapter 366 29/03/15 3.083
Chapter 365 29/03/15 3.058
Chapter 364 29/03/15 3.070
Chapter 363 29/03/15 3.054
Chapter 362 29/03/15 3.073
Chapter 361.5 29/03/15 3.089
Chapter 361 29/03/15 3.065
Chapter 360 29/03/15 3.043
Chapter 359 29/03/15 3.051
Chapter 358 29/03/15 3.074
Chapter 357 29/03/15 3.072
Chapter 356 29/03/15 3.067
Chapter 355 29/03/15 3.077
Chapter 354 29/03/15 3.073
Chapter 353 29/03/15 3.072
Chapter 352 29/03/15 3.079
Chapter 351 29/03/15 3.066
Chapter 350 29/03/15 3.080
Chapter 349 29/03/15 3.057
Chapter 348 29/03/15 3.071
Chapter 347 29/03/15 3.067
Chapter 346 29/03/15 3.073
Chapter 345 29/03/15 3.079
Chapter 344 29/03/15 3.073
Chapter 343 29/03/15 3.045
Chapter 342 29/03/15 3.066
Chapter 341 29/03/15 3.050
Chapter 340 29/03/15 3.076
Chapter 339 29/03/15 3.040
Chapter 338 29/03/15 3.057
Chapter 337 29/03/15 3.073
Chapter 336 29/03/15 3.054
Chapter 335 29/03/15 3.061
Chapter 334 29/03/15 3.067
Chapter 333 29/03/15 3.075
Chapter 332 29/03/15 3.066
Chapter 331 29/03/15 3.055
Chapter 330 29/03/15 3.040
Chapter 329 29/03/15 3.086
Chapter 328 29/03/15 3.077
Chapter 327 29/03/15 3.042
Chapter 326 29/03/15 3.044
Chapter 325 29/03/15 3.097
Chapter 324 29/03/15 3.044
Chapter 323 29/03/15 3.071
Chapter 322 29/03/15 3.060
Chapter 321 29/03/15 3.071
Chapter 320 29/03/15 3.075
Chapter 319 29/03/15 3.072
Chapter 318 29/03/15 3.056
Chapter 317 29/03/15 3.086
Chapter 316 29/03/15 3.042
Chapter 315 29/03/15 3.055
Chapter 314 29/03/15 3.086
Chapter 313.2 29/03/15 3.080
Chapter 313 29/03/15 3.077
Chapter 312 29/03/15 3.064
Chapter 311 29/03/15 3.079
Chapter 310 29/03/15 3.045
Chapter 309 29/03/15 3.064
Chapter 308 29/03/15 3.062
Chapter 307 29/03/15 3.084
Chapter 306 29/03/15 3.088
Chapter 305 29/03/15 3.063
Chapter 304 29/03/15 3.086
Chapter 303 29/03/15 3.061
Chapter 302 29/03/15 3.057
Chapter 301 29/03/15 3.091
Chapter 300 29/03/15 3.068
Chapter 299 29/03/15 3.052
Chapter 298 29/03/15 3.084
Chapter 297 29/03/15 3.053
Chapter 296 29/03/15 3.081
Chapter 295 29/03/15 3.088
Chapter 294 29/03/15 3.066
Chapter 293 29/03/15 3.087
Chapter 292 29/03/15 3.091
Chapter 291 29/03/15 3.056
Chapter 290 29/03/15 3.068
Chapter 289 29/03/15 3.091
Chapter 288 29/03/15 3.079
Chapter 287 29/03/15 3.080
Chapter 286 29/03/15 3.065
Chapter 285 29/03/15 3.070
Chapter 284 29/03/15 3.087
Chapter 283 29/03/15 3.075
Chapter 282 29/03/15 3.090
Chapter 281 29/03/15 3.069
Chapter 280 29/03/15 3.068
Chapter 279 29/03/15 3.057
Chapter 278 29/03/15 3.064
Chapter 277 29/03/15 3.094
Chapter 276 29/03/15 3.070
Chapter 275 29/03/15 3.062
Chapter 274 29/03/15 3.078
Chapter 273 29/03/15 3.098
Chapter 272 29/03/15 3.097
Chapter 271 29/03/15 3.090
Chapter 270 29/03/15 3.092
Chapter 269 29/03/15 3.073
Chapter 268.2 29/03/15 3.068
Chapter 268 29/03/15 3.094
Chapter 267 29/03/15 3.082
Chapter 266 29/03/15 3.080
Chapter 265 29/03/15 3.079
Chapter 264 29/03/15 3.087
Chapter 263 29/03/15 3.071
Chapter 262 29/03/15 3.091
Chapter 261 29/03/15 3.088
Chapter 260 29/03/15 3.074
Chapter 259 29/03/15 3.064
Chapter 258 29/03/15 3.057
Chapter 257 29/03/15 3.070
Chapter 256 29/03/15 3.091
Chapter 255 29/03/15 3.063
Chapter 254 29/03/15 3.082
Chapter 253 29/03/15 3.097
Chapter 252 29/03/15 3.065
Chapter 251 29/03/15 3.079
Chapter 250 29/03/15 3.087
Chapter 249 29/03/15 3.067
Chapter 248 29/03/15 3.088
Chapter 247 29/03/15 3.071
Chapter 246 29/03/15 3.081
Chapter 245 29/03/15 3.080
Chapter 244 29/03/15 3.063
Chapter 243 29/03/15 3.054
Chapter 242 29/03/15 3.071
Chapter 241 29/03/15 3.043
Chapter 240 29/03/15 3.074
Chapter 239 29/03/15 3.077
Chapter 238 29/03/15 3.059
Chapter 237 29/03/15 3.067
Chapter 236 29/03/15 3.070
Chapter 235 29/03/15 3.077
Chapter 234 29/03/15 3.058
Chapter 233 29/03/15 3.076
Chapter 232 29/03/15 3.061
Chapter 231 29/03/15 3.074
Chapter 230 29/03/15 3.051
Chapter 229 29/03/15 3.061
Chapter 228 29/03/15 3.060
Chapter 227 29/03/15 3.075
Chapter 226 29/03/15 3.055
Chapter 225 29/03/15 3.051
Chapter 224 29/03/15 3.056
Chapter 223 29/03/15 3.052
Chapter 222 29/03/15 3.075
Chapter 221 29/03/15 3.058
Chapter 220 29/03/15 3.061
Chapter 219 29/03/15 3.068
Chapter 218 29/03/15 3.061
Chapter 217 29/03/15 3.064
Chapter 216 29/03/15 3.053
Chapter 215 29/03/15 3.041
Chapter 214 29/03/15 3.069
Chapter 213 29/03/15 3.069
Chapter 212 29/03/15 3.074
Chapter 211 29/03/15 3.071
Chapter 210 29/03/15 3.054
Chapter 209 29/03/15 3.069
Chapter 208 29/03/15 3.067
Chapter 207 29/03/15 3.057
Chapter 206 29/03/15 3.078
Chapter 205 29/03/15 3.065
Chapter 204 29/03/15 3.055
Chapter 203 29/03/15 3.060
Chapter 202 29/03/15 3.075
Chapter 201 29/03/15 3.075
Chapter 200 29/03/15 3.077
Chapter 199 29/03/15 3.060
Chapter 198 29/03/15 3.051
Chapter 197 29/03/15 3.070
Chapter 196 29/03/15 3.073
Chapter 195 29/03/15 3.056
Chapter 194 29/03/15 3.066
Chapter 193 29/03/15 3.077
Chapter 192 29/03/15 3.067
Chapter 191 29/03/15 3.055
Chapter 190 29/03/15 3.075
Chapter 189 29/03/15 3.056
Chapter 188 29/03/15 3.073
Chapter 187 29/03/15 3.068
Chapter 186 29/03/15 3.045
Chapter 185 29/03/15 3.072
Chapter 184 29/03/15 3.053
Chapter 183 29/03/15 3.068
Chapter 182 29/03/15 3.060
Chapter 181 29/03/15 3.039
Chapter 180 29/03/15 3.073
Chapter 179 29/03/15 3.071
Chapter 178 29/03/15 3.055
Chapter 177 29/03/15 3.072
Chapter 176 29/03/15 3.084
Chapter 175 29/03/15 3.056
Chapter 174 29/03/15 3.079
Chapter 173 29/03/15 3.057
Chapter 172 29/03/15 3.065
Chapter 171 29/03/15 3.069
Chapter 170 29/03/15 3.069
Chapter 169 29/03/15 3.044
Chapter 168 29/03/15 3.098
Chapter 167 29/03/15 3.056
Chapter 166 29/03/15 3.072
Chapter 165 29/03/15 3.076
Chapter 164 29/03/15 3.075
Chapter 163 29/03/15 3.086
Chapter 162 29/03/15 3.068
Chapter 161 29/03/15 3.046
Chapter 160 29/03/15 3.065
Chapter 159 29/03/15 3.062
Chapter 158 29/03/15 3.070
Chapter 157 29/03/15 3.049
Chapter 156 29/03/15 3.045
Chapter 155 29/03/15 3.042
Chapter 154 29/03/15 3.054
Chapter 153 29/03/15 3.076
Chapter 152 29/03/15 3.074
Chapter 151 29/03/15 3.086
Chapter 150 29/03/15 3.070
Chapter 149 29/03/15 3.048
Chapter 148 29/03/15 3.062
Chapter 146 29/03/15 3.056
Chapter 145 29/03/15 3.057
Chapter 144 29/03/15 3.056
Chapter 143 29/03/15 3.050
Chapter 142 29/03/15 3.060
Chapter 141 29/03/15 3.062
Chapter 140 29/03/15 3.069
Chapter 139 29/03/15 3.073
Chapter 138 29/03/15 3.071
Chapter 137 29/03/15 3.050
Chapter 136 29/03/15 3.081
Chapter 135 29/03/15 3.077
Chapter 134 29/03/15 3.079
Chapter 133 29/03/15 3.057
Chapter 132 29/03/15 3.059
Chapter 131 29/03/15 3.076
Chapter 130 29/03/15 3.068
Chapter 129 29/03/15 3.053
Chapter 128 29/03/15 3.080
Chapter 127 29/03/15 3.069
Chapter 126 29/03/15 3.072
Chapter 125 29/03/15 3.066
Chapter 124 29/03/15 3.084
Chapter 123 29/03/15 3.062
Chapter 122 29/03/15 3.053
Chapter 121 29/03/15 3.062
Chapter 120 29/03/15 3.083
Chapter 119 29/03/15 3.061
Chapter 118 29/03/15 3.064
Chapter 117 29/03/15 3.108
Chapter 116 29/03/15 3.060
Chapter 115 29/03/15 3.076
Chapter 114 29/03/15 3.082
Chapter 113 29/03/15 3.065
Chapter 111 29/03/15 3.081
Chapter 110 29/03/15 3.082
Chapter 109 29/03/15 3.080
Chapter 108 29/03/15 3.081
Chapter 107 29/03/15 3.075
Chapter 106 29/03/15 3.063
Chapter 105 29/03/15 3.088
Chapter 104 29/03/15 3.087
Chapter 103 29/03/15 3.076
Chapter 102 29/03/15 3.059
Chapter 101 29/03/15 3.103
Chapter 100 29/03/15 3.045
Chapter 99 29/03/15 3.061
Chapter 98 29/03/15 3.057
Chapter 97 29/03/15 3.075
Chapter 96 29/03/15 3.070
Chapter 95 29/03/15 3.054
Chapter 94 29/03/15 3.078
Chapter 93 29/03/15 3.071
Chapter 92 29/03/15 3.059
Chapter 91 29/03/15 3.069
Chapter 90 29/03/15 3.059
Chapter 89 29/03/15 3.080
Chapter 88 29/03/15 3.080
Chapter 87 29/03/15 3.075
Chapter 86 29/03/15 3.086
Chapter 85 29/03/15 3.076
Chapter 84 29/03/15 3.068
Chapter 83 29/03/15 3.078
Chapter 82 29/03/15 3.082
Chapter 81 29/03/15 3.065
Chapter 79 29/03/15 3.049
Chapter 78 29/03/15 3.086
Chapter 77 29/03/15 3.084
Chapter 76 29/03/15 3.084
Chapter 75 29/03/15 3.069
Chapter 74 29/03/15 3.079
Chapter 73 29/03/15 3.069
Chapter 72 29/03/15 3.084
Chapter 71 29/03/15 3.067
Chapter 70 29/03/15 3.081
Chapter 69 29/03/15 3.089
Chapter 68 29/03/15 3.065
Chapter 67 29/03/15 3.090
Chapter 66 29/03/15 3.086
Chapter 65 29/03/15 3.086
Chapter 64 29/03/15 3.088
Chapter 63 29/03/15 3.080
Chapter 62 29/03/15 3.085
Chapter 61 29/03/15 3.082
Chapter 60 29/03/15 3.062
Chapter 59 29/03/15 3.055
Chapter 58 29/03/15 3.089
Chapter 57 29/03/15 3.093
Chapter 56 29/03/15 3.085
Chapter 55 29/03/15 3.062
Chapter 54 29/03/15 3.067
Chapter 53 29/03/15 3.069
Chapter 52 29/03/15 3.092
Chapter 51 29/03/15 3.076
Chapter 50 29/03/15 3.067
Chapter 49 29/03/15 3.051
Chapter 48 29/03/15 3.061
Chapter 47 29/03/15 3.093
Chapter 46 29/03/15 3.059
Chapter 45 29/03/15 3.055
Chapter 44 29/03/15 3.070
Chapter 43 29/03/15 3.081
Chapter 42 29/03/15 3.068
Chapter 41 29/03/15 3.060
Chapter 40 29/03/15 3.080
Chapter 39 29/03/15 3.089
Chapter 38 29/03/15 3.056
Chapter 37 29/03/15 3.086
Chapter 36 29/03/15 3.060
Chapter 35 29/03/15 3.058
Chapter 34 29/03/15 3.081
Chapter 33 29/03/15 3.066
Chapter 32 29/03/15 3.077
Chapter 31 29/03/15 3.101
Chapter 30 29/03/15 3.069
Chapter 29 29/03/15 3.096
Chapter 28 29/03/15 3.073
Chapter 27 29/03/15 3.099
Chapter 26 29/03/15 3.084
Chapter 25 29/03/15 3.106
Chapter 24 29/03/15 3.087
Chapter 23 29/03/15 3.091
Chapter 22 29/03/15 3.071
Chapter 21 29/03/15 3.102
Chapter 20 29/03/15 3.096
Chapter 19 29/03/15 3.090
Chapter 18 29/03/15 3.107
Chapter 17 29/03/15 3.102
Chapter 16 29/03/15 3.109
Chapter 15 29/03/15 3.110
Chapter 14 29/03/15 3.100
Chapter 13 29/03/15 3.109
Chapter 12 29/03/15 3.091
Chapter 11 29/03/15 3.097
Chapter 10 29/03/15 3.108
Chapter 9 29/03/15 3.082
Chapter 8 29/03/15 3.078
Chapter 7 29/03/15 3.085
Chapter 6 29/03/15 3.103
Chapter 5 29/03/15 3.101
Chapter 4 29/03/15 3.100
Chapter 3.2 29/03/15 3.109
Chapter 3 29/03/15 3.129
Chapter 2 29/03/15 3.091
Chapter 1 29/03/15 3.147
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
Duy Bumbele 20:18 07/08Chapter 213Báo vi phạm
joseph idol... cha tác giả dìm hàng ác quaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas
AuthorTrả lời
Duy Bumbele 02:41 06/08Chapter 149Báo vi phạm
thích nhất joseph
AuthorTrả lời
Duy Bumbele 02:34 06/08Chapter 148Báo vi phạm
truyện nội dung chưa từng thấy, sock !

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch