Chống Lại Ma Cà Rồng Dio Brando

Chống Lại Ma Cà Rồng Dio Brando

Nội dung

Đây là câu chuyện về gia đình Joestar, và những trận chiến của họ chống lại những kẻ thù kỳ quái. Trận đánh giữa Jonathan Joestar chống lại ma cà rồng Dio Brando bắt đầu tất cả, và nó tiếp tục vào mỗi thế hệ thứ hai của dòng họ Joestars...

Danh sách chương

Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 657 13:55 11/02 3.188
Chapter 656 13:55 11/02 3.068
Chapter 655 10:06 10/02 3.188
Chapter 654 19:15 09/02 3.142
Chapter 653 18:57 09/02 3.062
Chapter 652 18:57 09/02 3.051
Chapter 651 18:57 09/02 3.037
Chapter 650 18:52 09/02 3.034
Chapter 649 18:52 09/02 3.023
Chapter 648 18:52 09/02 3.024
Chapter 647 18:52 09/02 3.023
Chapter 646 18:47 09/02 3.022
Chapter 645 18:47 09/02 3.018
Chapter 644 18:47 09/02 3.027
Chapter 643 18:47 09/02 3.028
Chapter 642 18:43 09/02 3.018
Chapter 641 18:43 09/02 3.018
Chapter 640 18:38 09/02 3.026
Chapter 639 18:38 09/02 3.013
Chapter 638 18:38 09/02 3.017
Chapter 637 18:33 09/02 3.020
Chapter 636 18:33 09/02 3.019
Chapter 635 18:33 09/02 3.020
Chapter 634 18:29 09/02 3.027
Chapter 633 18:29 09/02 3.025
Chapter 632 18:29 09/02 3.033
Chapter 631 18:29 09/02 3.047
Chapter 630 18:19 09/02 3.070
Chapter 622 26/11/15 3.357
Chapter 621 22/11/15 3.137
Chapter 620 25/10/15 3.152
Chapter 619 25/09/15 3.127
Chapter 618 17/09/15 3.109
Chapter 617 13/09/15 3.119
Chapter 616 08/09/15 3.170
Chapter 615 02/09/15 3.132
Chapter 614 31/08/15 3.125
Chapter 613 28/08/15 3.116
Chapter 612 26/08/15 3.096
Chapter 611 24/08/15 3.133
Chapter 610 23/08/15 3.117
Chapter 609 21/08/15 3.090
Chapter 608 20/08/15 3.127
Chapter 607 31/07/15 3.152
Chapter 606 29/07/15 3.104
Chapter 605 29/07/15 3.083
Chapter 604 21/07/15 3.096
Chapter 603 15/07/15 3.077
Chapter 602 14/07/15 3.120
Chapter 601 09/07/15 3.120
Chapter 600 07/07/15 3.102
Chapter 599 03/07/15 3.080
Chapter 598 26/06/15 3.101
Chapter 597 26/06/15 3.092
Chapter 596 16/06/15 3.075
Chapter 595 09/06/15 3.117
Chapter 585 22:40 11/02 3.025
Chapter 584 14:28 11/02 3.027
Chapter 583 14:00 11/02 3.025
Chapter 582 15:45 09/02 3.042
Chapter 581 15:45 09/02 3.034
Chapter 580 10:24 08/02 3.041
Chapter 579 10:24 08/02 3.033
Chapter 578 10:24 08/02 3.030
Chapter 577 10:24 08/02 3.031
Chapter 576 10:24 08/02 3.053
Chapter 523 29/03/15 3.134
Chapter 522 29/03/15 3.088
Chapter 521 29/03/15 3.086
Chapter 520 29/03/15 3.072
Chapter 519 29/03/15 3.061
Chapter 518 29/03/15 3.080
Chapter 517 29/03/15 3.083
Chapter 516 29/03/15 3.071
Chapter 515 29/03/15 3.077
Chapter 514 29/03/15 3.080
Chapter 513 29/03/15 3.043
Chapter 512 29/03/15 3.068
Chapter 511 29/03/15 3.082
Chapter 510 29/03/15 3.089
Chapter 509 29/03/15 3.080
Chapter 508 29/03/15 3.089
Chapter 507 29/03/15 3.052
Chapter 506 29/03/15 3.079
Chapter 505 29/03/15 3.085
Chapter 504 29/03/15 3.086
Chapter 503 29/03/15 3.078
Chapter 502 29/03/15 3.067
Chapter 501 29/03/15 3.068
Chapter 500 29/03/15 3.067
Chapter 499 29/03/15 3.070
Chapter 498 29/03/15 3.082
Chapter 497 29/03/15 3.081
Chapter 496 29/03/15 3.084
Chapter 495 29/03/15 3.055
Chapter 494 29/03/15 3.093
Chapter 493 29/03/15 3.048
Chapter 492 29/03/15 3.062
Chapter 491 29/03/15 3.077
Chapter 490 29/03/15 3.061
Chapter 489 29/03/15 3.076
Chapter 488 29/03/15 3.062
Chapter 487 29/03/15 3.060
Chapter 486 29/03/15 3.080
Chapter 485 29/03/15 3.067
Chapter 484 29/03/15 3.072
Chapter 483 29/03/15 3.084
Chapter 482 29/03/15 3.063
Chapter 481 29/03/15 3.074
Chapter 480 29/03/15 3.088
Chapter 479 29/03/15 3.080
Chapter 478 29/03/15 3.062
Chapter 477 29/03/15 3.083
Chapter 476 29/03/15 3.070
Chapter 475 29/03/15 3.066
Chapter 474 29/03/15 3.085
Chapter 473 29/03/15 3.074
Chapter 472 29/03/15 3.071
Chapter 471 29/03/15 3.083
Chapter 470 29/03/15 3.089
Chapter 469 29/03/15 3.085
Chapter 468 29/03/15 3.057
Chapter 467 29/03/15 3.059
Chapter 466 29/03/15 3.064
Chapter 465 29/03/15 3.081
Chapter 464 29/03/15 3.066
Chapter 463 29/03/15 3.069
Chapter 462 29/03/15 3.075
Chapter 461 29/03/15 3.079
Chapter 460 29/03/15 3.089
Chapter 459 29/03/15 3.049
Chapter 458 29/03/15 3.066
Chapter 457 29/03/15 3.066
Chapter 456 29/03/15 3.076
Chapter 455 29/03/15 3.079
Chapter 454 29/03/15 3.079
Chapter 453 29/03/15 3.067
Chapter 452 29/03/15 3.083
Chapter 451 29/03/15 3.083
Chapter 450 29/03/15 3.087
Chapter 449 29/03/15 3.089
Chapter 448 29/03/15 3.070
Chapter 447 29/03/15 3.083
Chapter 446 29/03/15 3.065
Chapter 445 29/03/15 3.090
Chapter 444 29/03/15 3.086
Chapter 443 29/03/15 3.094
Chapter 442 29/03/15 3.096
Chapter 441 29/03/15 3.092
Chapter 440 29/03/15 3.079
Chapter 439 29/03/15 3.087
Chapter 438 29/03/15 3.098
Chapter 437 29/03/15 3.088
Chapter 436 29/03/15 3.071
Chapter 435 29/03/15 3.070
Chapter 434 29/03/15 3.079
Chapter 433 29/03/15 3.079
Chapter 432 29/03/15 3.080
Chapter 431 29/03/15 3.070
Chapter 430 29/03/15 3.059
Chapter 429 29/03/15 3.082
Chapter 428 29/03/15 3.085
Chapter 427 29/03/15 3.077
Chapter 426 29/03/15 3.073
Chapter 425 29/03/15 3.087
Chapter 424 29/03/15 3.078
Chapter 423 29/03/15 3.083
Chapter 422 29/03/15 3.065
Chapter 421 29/03/15 3.098
Chapter 420 29/03/15 3.086
Chapter 419 29/03/15 3.092
Chapter 418 29/03/15 3.075
Chapter 417 29/03/15 3.090
Chapter 416 29/03/15 3.076
Chapter 415 29/03/15 3.132
Chapter 414 29/03/15 3.073
Chapter 413 29/03/15 3.075
Chapter 412 29/03/15 3.080
Chapter 411 29/03/15 3.079
Chapter 410 29/03/15 3.093
Chapter 409 29/03/15 3.089
Chapter 408 29/03/15 3.075
Chapter 407 29/03/15 3.082
Chapter 406 29/03/15 3.076
Chapter 405 29/03/15 3.088
Chapter 404 29/03/15 3.098
Chapter 403 29/03/15 3.093
Chapter 402 29/03/15 3.084
Chapter 401 29/03/15 3.076
Chapter 400 29/03/15 3.077
Chapter 399 29/03/15 3.097
Chapter 398 29/03/15 3.061
Chapter 397 29/03/15 3.061
Chapter 396 29/03/15 3.067
Chapter 395 29/03/15 3.084
Chapter 394 29/03/15 3.088
Chapter 393 29/03/15 3.064
Chapter 392 29/03/15 3.064
Chapter 391 29/03/15 3.080
Chapter 390 29/03/15 3.072
Chapter 389 29/03/15 3.092
Chapter 388 29/03/15 3.096
Chapter 387 29/03/15 3.083
Chapter 386 29/03/15 3.068
Chapter 385.5 29/03/15 3.066
Chapter 385 29/03/15 3.086
Chapter 384 29/03/15 3.063
Chapter 383 29/03/15 3.091
Chapter 382 29/03/15 3.089
Chapter 381 29/03/15 3.087
Chapter 380 29/03/15 3.064
Chapter 379 29/03/15 3.071
Chapter 378 29/03/15 3.085
Chapter 377 29/03/15 3.073
Chapter 376 29/03/15 3.101
Chapter 375 29/03/15 3.105
Chapter 374 29/03/15 3.074
Chapter 373 29/03/15 3.085
Chapter 372 29/03/15 3.101
Chapter 371 29/03/15 3.097
Chapter 370 29/03/15 3.082
Chapter 369.2 29/03/15 3.087
Chapter 369 29/03/15 3.076
Chapter 368 29/03/15 3.081
Chapter 367 29/03/15 3.090
Chapter 366 29/03/15 3.100
Chapter 365 29/03/15 3.076
Chapter 364 29/03/15 3.085
Chapter 363 29/03/15 3.068
Chapter 362 29/03/15 3.088
Chapter 361.5 29/03/15 3.105
Chapter 361 29/03/15 3.081
Chapter 360 29/03/15 3.058
Chapter 359 29/03/15 3.067
Chapter 358 29/03/15 3.090
Chapter 357 29/03/15 3.090
Chapter 356 29/03/15 3.083
Chapter 355 29/03/15 3.091
Chapter 354 29/03/15 3.086
Chapter 353 29/03/15 3.086
Chapter 352 29/03/15 3.090
Chapter 351 29/03/15 3.080
Chapter 350 29/03/15 3.097
Chapter 349 29/03/15 3.071
Chapter 348 29/03/15 3.087
Chapter 347 29/03/15 3.083
Chapter 346 29/03/15 3.090
Chapter 345 29/03/15 3.091
Chapter 344 29/03/15 3.084
Chapter 343 29/03/15 3.058
Chapter 342 29/03/15 3.081
Chapter 341 29/03/15 3.065
Chapter 340 29/03/15 3.091
Chapter 339 29/03/15 3.055
Chapter 338 29/03/15 3.072
Chapter 337 29/03/15 3.085
Chapter 336 29/03/15 3.068
Chapter 335 29/03/15 3.075
Chapter 334 29/03/15 3.084
Chapter 333 29/03/15 3.091
Chapter 332 29/03/15 3.079
Chapter 331 29/03/15 3.069
Chapter 330 29/03/15 3.057
Chapter 329 29/03/15 3.103
Chapter 328 29/03/15 3.093
Chapter 327 29/03/15 3.055
Chapter 326 29/03/15 3.057
Chapter 325 29/03/15 3.110
Chapter 324 29/03/15 3.058
Chapter 323 29/03/15 3.084
Chapter 322 29/03/15 3.076
Chapter 321 29/03/15 3.083
Chapter 320 29/03/15 3.095
Chapter 319 29/03/15 3.085
Chapter 318 29/03/15 3.071
Chapter 317 29/03/15 3.100
Chapter 316 29/03/15 3.057
Chapter 315 29/03/15 3.070
Chapter 314 29/03/15 3.103
Chapter 313.2 29/03/15 3.097
Chapter 313 29/03/15 3.097
Chapter 312 29/03/15 3.081
Chapter 311 29/03/15 3.095
Chapter 310 29/03/15 3.059
Chapter 309 29/03/15 3.077
Chapter 308 29/03/15 3.078
Chapter 307 29/03/15 3.100
Chapter 306 29/03/15 3.104
Chapter 305 29/03/15 3.077
Chapter 304 29/03/15 3.101
Chapter 303 29/03/15 3.079
Chapter 302 29/03/15 3.073
Chapter 301 29/03/15 3.105
Chapter 300 29/03/15 3.088
Chapter 299 29/03/15 3.068
Chapter 298 29/03/15 3.098
Chapter 297 29/03/15 3.066
Chapter 296 29/03/15 3.095
Chapter 295 29/03/15 3.101
Chapter 294 29/03/15 3.087
Chapter 293 29/03/15 3.101
Chapter 292 29/03/15 3.107
Chapter 291 29/03/15 3.075
Chapter 290 29/03/15 3.087
Chapter 289 29/03/15 3.106
Chapter 288 29/03/15 3.096
Chapter 287 29/03/15 3.097
Chapter 286 29/03/15 3.079
Chapter 285 29/03/15 3.087
Chapter 284 29/03/15 3.102
Chapter 283 29/03/15 3.092
Chapter 282 29/03/15 3.107
Chapter 281 29/03/15 3.084
Chapter 280 29/03/15 3.086
Chapter 279 29/03/15 3.074
Chapter 278 29/03/15 3.081
Chapter 277 29/03/15 3.109
Chapter 276 29/03/15 3.086
Chapter 275 29/03/15 3.078
Chapter 274 29/03/15 3.091
Chapter 273 29/03/15 3.112
Chapter 272 29/03/15 3.112
Chapter 271 29/03/15 3.105
Chapter 270 29/03/15 3.113
Chapter 269 29/03/15 3.090
Chapter 268.2 29/03/15 3.085
Chapter 268 29/03/15 3.112
Chapter 267 29/03/15 3.110
Chapter 266 29/03/15 3.106
Chapter 265 29/03/15 3.102
Chapter 264 29/03/15 3.112
Chapter 263 29/03/15 3.095
Chapter 262 29/03/15 3.111
Chapter 261 29/03/15 3.111
Chapter 260 29/03/15 3.095
Chapter 259 29/03/15 3.084
Chapter 258 29/03/15 3.079
Chapter 257 29/03/15 3.089
Chapter 256 29/03/15 3.111
Chapter 255 29/03/15 3.082
Chapter 254 29/03/15 3.103
Chapter 253 29/03/15 3.118
Chapter 252 29/03/15 3.086
Chapter 251 29/03/15 3.098
Chapter 250 29/03/15 3.108
Chapter 249 29/03/15 3.083
Chapter 248 29/03/15 3.105
Chapter 247 29/03/15 3.087
Chapter 246 29/03/15 3.100
Chapter 245 29/03/15 3.098
Chapter 244 29/03/15 3.080
Chapter 243 29/03/15 3.070
Chapter 242 29/03/15 3.089
Chapter 241 29/03/15 3.059
Chapter 240 29/03/15 3.096
Chapter 239 29/03/15 3.093
Chapter 238 29/03/15 3.076
Chapter 237 29/03/15 3.082
Chapter 236 29/03/15 3.088
Chapter 235 29/03/15 3.092
Chapter 234 29/03/15 3.076
Chapter 233 29/03/15 3.097
Chapter 232 29/03/15 3.079
Chapter 231 29/03/15 3.091
Chapter 230 29/03/15 3.070
Chapter 229 29/03/15 3.082
Chapter 228 29/03/15 3.080
Chapter 227 29/03/15 3.095
Chapter 226 29/03/15 3.077
Chapter 225 29/03/15 3.069
Chapter 224 29/03/15 3.076
Chapter 223 29/03/15 3.074
Chapter 222 29/03/15 3.099
Chapter 221 29/03/15 3.076
Chapter 220 29/03/15 3.086
Chapter 219 29/03/15 3.092
Chapter 218 29/03/15 3.085
Chapter 217 29/03/15 3.087
Chapter 216 29/03/15 3.075
Chapter 215 29/03/15 3.065
Chapter 214 29/03/15 3.091
Chapter 213 29/03/15 3.092
Chapter 212 29/03/15 3.095
Chapter 211 29/03/15 3.094
Chapter 210 29/03/15 3.077
Chapter 209 29/03/15 3.088
Chapter 208 29/03/15 3.086
Chapter 207 29/03/15 3.076
Chapter 206 29/03/15 3.094
Chapter 205 29/03/15 3.084
Chapter 204 29/03/15 3.080
Chapter 203 29/03/15 3.081
Chapter 202 29/03/15 3.097
Chapter 201 29/03/15 3.096
Chapter 200 29/03/15 3.103
Chapter 199 29/03/15 3.080
Chapter 198 29/03/15 3.067
Chapter 197 29/03/15 3.092
Chapter 196 29/03/15 3.094
Chapter 195 29/03/15 3.078
Chapter 194 29/03/15 3.086
Chapter 193 29/03/15 3.097
Chapter 192 29/03/15 3.085
Chapter 191 29/03/15 3.075
Chapter 190 29/03/15 3.099
Chapter 189 29/03/15 3.073
Chapter 188 29/03/15 3.098
Chapter 187 29/03/15 3.086
Chapter 186 29/03/15 3.062
Chapter 185 29/03/15 3.093
Chapter 184 29/03/15 3.071
Chapter 183 29/03/15 3.085
Chapter 182 29/03/15 3.078
Chapter 181 29/03/15 3.057
Chapter 180 29/03/15 3.101
Chapter 179 29/03/15 3.093
Chapter 178 29/03/15 3.075
Chapter 177 29/03/15 3.097
Chapter 176 29/03/15 3.105
Chapter 175 29/03/15 3.079
Chapter 174 29/03/15 3.103
Chapter 173 29/03/15 3.082
Chapter 172 29/03/15 3.085
Chapter 171 29/03/15 3.092
Chapter 170 29/03/15 3.094
Chapter 169 29/03/15 3.069
Chapter 168 29/03/15 3.125
Chapter 167 29/03/15 3.083
Chapter 166 29/03/15 3.099
Chapter 165 29/03/15 3.098
Chapter 164 29/03/15 3.096
Chapter 163 29/03/15 3.109
Chapter 162 29/03/15 3.087
Chapter 161 29/03/15 3.068
Chapter 160 29/03/15 3.093
Chapter 159 29/03/15 3.083
Chapter 158 29/03/15 3.092
Chapter 157 29/03/15 3.070
Chapter 156 29/03/15 3.069
Chapter 155 29/03/15 3.067
Chapter 154 29/03/15 3.075
Chapter 153 29/03/15 3.099
Chapter 152 29/03/15 3.097
Chapter 151 29/03/15 3.113
Chapter 150 29/03/15 3.099
Chapter 149 29/03/15 3.072
Chapter 148 29/03/15 3.090
Chapter 146 29/03/15 3.081
Chapter 145 29/03/15 3.083
Chapter 144 29/03/15 3.082
Chapter 143 29/03/15 3.072
Chapter 142 29/03/15 3.082
Chapter 141 29/03/15 3.084
Chapter 140 29/03/15 3.095
Chapter 139 29/03/15 3.098
Chapter 138 29/03/15 3.096
Chapter 137 29/03/15 3.076
Chapter 136 29/03/15 3.104
Chapter 135 29/03/15 3.102
Chapter 134 29/03/15 3.102
Chapter 133 29/03/15 3.080
Chapter 132 29/03/15 3.081
Chapter 131 29/03/15 3.099
Chapter 130 29/03/15 3.099
Chapter 129 29/03/15 3.080
Chapter 128 29/03/15 3.108
Chapter 127 29/03/15 3.091
Chapter 126 29/03/15 3.095
Chapter 125 29/03/15 3.091
Chapter 124 29/03/15 3.108
Chapter 123 29/03/15 3.085
Chapter 122 29/03/15 3.080
Chapter 121 29/03/15 3.093
Chapter 120 29/03/15 3.115
Chapter 119 29/03/15 3.088
Chapter 118 29/03/15 3.092
Chapter 117 29/03/15 3.143
Chapter 116 29/03/15 3.095
Chapter 115 29/03/15 3.110
Chapter 114 29/03/15 3.119
Chapter 113 29/03/15 3.113
Chapter 111 29/03/15 3.126
Chapter 110 29/03/15 3.115
Chapter 109 29/03/15 3.110
Chapter 108 29/03/15 3.112
Chapter 107 29/03/15 3.108
Chapter 106 29/03/15 3.096
Chapter 105 29/03/15 3.120
Chapter 104 29/03/15 3.122
Chapter 103 29/03/15 3.111
Chapter 102 29/03/15 3.095
Chapter 101 29/03/15 3.142
Chapter 100 29/03/15 3.086
Chapter 99 29/03/15 3.092
Chapter 98 29/03/15 3.084
Chapter 97 29/03/15 3.108
Chapter 96 29/03/15 3.099
Chapter 95 29/03/15 3.085
Chapter 94 29/03/15 3.115
Chapter 93 29/03/15 3.104
Chapter 92 29/03/15 3.092
Chapter 91 29/03/15 3.099
Chapter 90 29/03/15 3.098
Chapter 89 29/03/15 3.112
Chapter 88 29/03/15 3.109
Chapter 87 29/03/15 3.103
Chapter 86 29/03/15 3.118
Chapter 85 29/03/15 3.111
Chapter 84 29/03/15 3.102
Chapter 83 29/03/15 3.112
Chapter 82 29/03/15 3.120
Chapter 81 29/03/15 3.112
Chapter 79 29/03/15 3.095
Chapter 78 29/03/15 3.122
Chapter 77 29/03/15 3.122
Chapter 76 29/03/15 3.121
Chapter 75 29/03/15 3.104
Chapter 74 29/03/15 3.111
Chapter 73 29/03/15 3.104
Chapter 72 29/03/15 3.114
Chapter 71 29/03/15 3.096
Chapter 70 29/03/15 3.119
Chapter 69 29/03/15 3.122
Chapter 68 29/03/15 3.095
Chapter 67 29/03/15 3.125
Chapter 66 29/03/15 3.118
Chapter 65 29/03/15 3.122
Chapter 64 29/03/15 3.117
Chapter 63 29/03/15 3.113
Chapter 62 29/03/15 3.120
Chapter 61 29/03/15 3.115
Chapter 60 29/03/15 3.099
Chapter 59 29/03/15 3.089
Chapter 58 29/03/15 3.126
Chapter 57 29/03/15 3.123
Chapter 56 29/03/15 3.114
Chapter 55 29/03/15 3.089
Chapter 54 29/03/15 3.096
Chapter 53 29/03/15 3.105
Chapter 52 29/03/15 3.128
Chapter 51 29/03/15 3.106
Chapter 50 29/03/15 3.102
Chapter 49 29/03/15 3.081
Chapter 48 29/03/15 3.093
Chapter 47 29/03/15 3.126
Chapter 46 29/03/15 3.091
Chapter 45 29/03/15 3.095
Chapter 44 29/03/15 3.107
Chapter 43 29/03/15 3.115
Chapter 42 29/03/15 3.098
Chapter 41 29/03/15 3.093
Chapter 40 29/03/15 3.119
Chapter 39 29/03/15 3.127
Chapter 38 29/03/15 3.090
Chapter 37 29/03/15 3.117
Chapter 36 29/03/15 3.092
Chapter 35 29/03/15 3.092
Chapter 34 29/03/15 3.116
Chapter 33 29/03/15 3.102
Chapter 32 29/03/15 3.111
Chapter 31 29/03/15 3.147
Chapter 30 29/03/15 3.130
Chapter 29 29/03/15 3.140
Chapter 28 29/03/15 3.123
Chapter 27 29/03/15 3.155
Chapter 26 29/03/15 3.143
Chapter 25 29/03/15 3.178
Chapter 24 29/03/15 3.163
Chapter 23 29/03/15 3.173
Chapter 22 29/03/15 3.150
Chapter 21 29/03/15 3.179
Chapter 20 29/03/15 3.182
Chapter 19 29/03/15 3.172
Chapter 18 29/03/15 3.198
Chapter 17 29/03/15 3.192
Chapter 16 29/03/15 3.200
Chapter 15 29/03/15 3.199
Chapter 14 29/03/15 3.193
Chapter 13 29/03/15 3.199
Chapter 12 29/03/15 3.183
Chapter 11 29/03/15 3.198
Chapter 10 29/03/15 3.218
Chapter 9 29/03/15 3.185
Chapter 8 29/03/15 3.188
Chapter 7 29/03/15 3.203
Chapter 6 29/03/15 3.212
Chapter 5 29/03/15 3.214
Chapter 4 29/03/15 3.220
Chapter 3.2 29/03/15 3.221
Chapter 3 29/03/15 3.256
Chapter 2 29/03/15 3.246
Chapter 1 29/03/15 3.411
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
Duy Bumbele 20:18 07/08/16Chapter 213Báo vi phạm
joseph idol... cha tác giả dìm hàng ác quaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas
AuthorTrả lời
Duy Bumbele 02:41 06/08/16Chapter 149Báo vi phạm
thích nhất joseph
AuthorTrả lời
Duy Bumbele 02:34 06/08/16Chapter 148Báo vi phạm
truyện nội dung chưa từng thấy, sock !

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện

Bình luận mới

loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch