Cú Đấm Hủy Diệt - Chapter 135

[Cập nhật lúc: 17:18 12/08/2018]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
Nếu vẫn không đọc được truyện, hoặc truyện chưa được dịch, up không đúng truyện, vui lòng bình luận bên dưới hoặc nhấn Báo lỗi
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 1
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 2
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 3
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 4
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 5
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 6
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 7
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 8
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 9
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 10
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 11
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 12
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 13
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 14
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 15
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 16
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 17
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 18
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 19
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 20
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 21
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 22
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 23
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 24
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 25
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 26
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 27
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 28
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 29
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 30
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 31
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 32
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 33
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 34
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 35
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 36
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 37
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 38
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 39
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 40
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 41
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 42
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 43
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 44
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 45
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 46
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 47
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 48
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 49
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 50
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 51
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 52
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 53
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 54
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 55
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 56
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 57
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 58
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 59
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 60
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 61
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 62
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 63
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 64
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 65
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 66
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 67
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 68
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 69
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 70
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 71
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 72
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 73
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 74
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 75
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 76
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 77
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 78
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 79
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 80
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 81
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 82
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 83
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 84
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 85
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 86
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 87
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 88
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 89
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 90
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 91
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 92
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 93
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 94
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 95
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 96
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 97
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 98
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 99
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 100
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 101
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 102
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 103
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 104
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 105
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 106
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 107
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 108
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 109
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 110
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 111
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 112
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 113
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 114
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 115
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 116
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 117
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 118
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 119
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 120
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 121
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 122
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 123
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 124
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 125
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 126
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 127
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 128
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 129
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 130
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 131
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 132
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 133
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 134
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 135
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 136
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 137
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 138
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 139
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 140
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 141
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 142
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 143
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 144
Cú Đấm Hủy Diệt chap 135 - Trang 145
Quản trị viên Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Duy Ẩn danh 22 phút trước Báo vi phạm
Ai muốn xem tiếp thì lên YtUbe tìm one punch man gốc đọc nhé, saitama hành garou sml luôn.
Author Trả lời
Hehu Ẩn danh 1 giờ trước Chapter 156 Báo vi phạm
Cho mk hỏi bộ mà có main là ngạ quỷ cấp ss bị bắt vào tù (ko phải tokyo ghoul)
 • Author
  :D Ẩn danh 1 giờ trước Báo vi phạm
  có thể đấy bạn emo
 • Author
  Ẩn danh 1 giờ trước Báo vi phạm
  hình như là bộ  Tô ki Ô  Gun thì phải
Author Trả lời
Playgirl Ẩn danh 7 giờ trước Chapter 154 Báo vi phạm
Huhu bh ms ra chap mới vậy
 • Author
  S Ẩn danh 1 giờ trước Báo vi phạm
  Thông báo lại lần nữa : Thứ 7 tuần tới 27-7 ra chap 157. Lịch ra chap "gần đây"cứ 10 - 14 ngày 1 chap up vào thứ 3 , 7 nên chap 158 có thể up vào 6 hoặc 10 tháng 8 .
Author Trả lời
Q. Anh Ẩn danh 11 giờ trước Chapter 49.2 Báo vi phạm
anh chị cho e hỏi. Cấp S là to vs mạnh nhất hay A là mạnh nhất ạ. Please
 • Author
  Krivos Ẩn danh 11 giờ trước Báo vi phạm
  Cấp B mạnh nhất nhé bạn. Class B top 2 trùm luôn
 • Author
  huhu Ẩn danh 11 giờ trước Báo vi phạm
  S nhé bạn mị nghĩ là vậy đóemo
 • Author
  Bạn ngu vl Ẩn danh 10 giờ trước Báo vi phạm
  Trước kia class C mạnh nhất nhưng bị giáng giờ là class B đang chưas boss cuối
 • Author
  lin Ẩn danh 10 giờ trước Báo vi phạm
  chuẩn luôn Krivos chùm cuối luôn đó
Author Trả lời
Cc Ẩn danh 11 giờ trước Chapter 156 Báo vi phạm
Me nó bt kêu t4 ra chạp mới rồi đến t6 mới ra chap mới bữa nay t7 méo có. Hóng vkl
Author Trả lời
ANH Ẩn danh 11 giờ trước Chapter 47.1 Báo vi phạm
E hỏi 1 tí bên nhật phân loại a b c s là như nào. Thế lớp s là tớ nhất hay a tô nhất
 • Author
  Fts Ẩn danh 11 giờ trước Báo vi phạm
  Xếp theo thứ tự c b a S . lớp s là lớp mạnh nhất
 • Author
  BEST Ẩn danh 19 phút trước Báo vi phạm
  vl lop B C S emo
 • Author
  hư lắm Ẩn danh 6 phút trước Báo vi phạm
  thì nó là viết tắt của Super,có lẽ là như vậy
Author Trả lời
aaa Ẩn danh 13 giờ trước Chapter 156 Báo vi phạm
boss chính tèo rồi nhưng truyện vẫn chưa hết
 • Author
  tôi là ai Ẩn danh 13 giờ trước Báo vi phạm
  về sau bos là garou nha
 • Author
  hi Ẩn danh 11 giờ trước Báo vi phạm
  Vài con dragon làm nền cho garou mà chưa hết đcemo
Author Trả lời
ZZxxzz Ẩn danh 13 giờ trước Chapter 126 Báo vi phạm
tap 24 anime la chap bao nhieu vay mn
 • Author
  Pika:3 chap 135 Thành viên 12 giờ trước Báo vi phạm
  emo
 • Author
  Pika:3 Thành viên 12 giờ trước Báo vi phạm
  chap 135
Author Trả lời
ahihi Ẩn danh 14 giờ trước Chapter 0 Báo vi phạm
emo
Author Trả lời
hmn Ẩn danh 16 giờ trước Chapter 156 Báo vi phạm
emocả nhà cho mình hỏi, mình muốn tìm cái truyện mà có 1 thằng nhóc đi tìm các viên ngọc kiểu nước, lửa, sấm sét gì đó cho vào cái cán kiếm, xong để sử dụng các skill của nó ấy, đọc từ hồi còn bé tí, h muốn tìm để theo dõi tiếp.
Cảm ơn cả nhà.,
 • Author
  Noname Ẩn danh 16 giờ trước Báo vi phạm
  Yaiba emo
 • Author
  ĐMCS Ẩn danh 16 giờ trước Báo vi phạm
  chắc là kiếm thần tí hon đó bác
 • Author
  .... Ẩn danh 2 giờ trước Báo vi phạm
  Truyện yaiba thì phải
Author Trả lời
>:V Ẩn danh 17 giờ trước Chapter 156 Báo vi phạm
Cháp mơi ơi ~ emo
Author Trả lời
Cc Ẩn danh 18 giờ trước Chapter 156 Báo vi phạm
Me nó bt kêu t4 ra chạp mới rồi đến t6 mới ra chap mới bữa nay t7 méo có. Hóng vkl
Author Trả lời
Kioo Ẩn danh 18 giờ trước Chapter 156 Báo vi phạm
Bao h ra chap ms emo
Author Trả lời
min Ẩn danh 20 giờ trước Chapter 105.1 Báo vi phạm
ey mấy ông cho tui hỏi chap genos có cánh tay mới ngầu lòi là chap nào z??
Author Trả lời
H Ẩn danh 1 ngày trước Chapter 156 Báo vi phạm
Đợi 1 tháng xem đúng 5p =]]