Đấm Phát Chết Luôn - Chapter 135

[Cập nhật lúc: 17:18 12/08/2018]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 1
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 2
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 3
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 4
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 5
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 6
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 7
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 8
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 9
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 10
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 11
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 12
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 13
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 14
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 15
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 16
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 17
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 18
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 19
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 20
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 21
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 22
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 23
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 24
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 25
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 26
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 27
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 28
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 29
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 30
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 31
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 32
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 33
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 34
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 35
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 36
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 37
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 38
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 39
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 40
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 41
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 42
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 43
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 44
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 45
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 46
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 47
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 48
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 49
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 50
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 51
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 52
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 53
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 54
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 55
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 56
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 57
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 58
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 59
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 60
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 61
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 62
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 63
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 64
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 65
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 66
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 67
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 68
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 69
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 70
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 71
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 72
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 73
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 74
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 75
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 76
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 77
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 78
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 79
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 80
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 81
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 82
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 83
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 84
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 85
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 86
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 87
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 88
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 89
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 90
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 91
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 92
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 93
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 94
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 95
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 96
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 97
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 98
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 99
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 100
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 101
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 102
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 103
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 104
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 105
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 106
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 107
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 108
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 109
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 110
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 111
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 112
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 113
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 114
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 115
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 116
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 117
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 118
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 119
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 120
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 121
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 122
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 123
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 124
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 125
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 126
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 127
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 128
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 129
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 130
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 131
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 132
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 133
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 134
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 135
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 136
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 137
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 138
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 139
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 140
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 141
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 142
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 143
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 144
Đấm Phát Chết Luôn chap 135 - Trang 145
Quản trị viên Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Tú Tú Thành viên 12 phút trước Chapter 165 Báo vi phạm
Hóng đến chap saitama solo với kẻ săn anh hùng chắc đến năm kia mới có quá :))
Author Trả lời
Thông Thiên Giáo - Thông Thiên Giáo Chủ Thành viên 46 phút trước Báo vi phạm
Tuyển các đạo hữu vào giáo phải cùng nhau thông thiên, tu luyện đỉnh phong, thông thiên bất tử bất diệt , chân đạp cửu thiên.
 • Author
  Tạp vụ phòng bếp( đang cần việc tại phòng bếp) Ẩn danh 24 phút trước Báo vi phạm
  Có cần tui phụ bếp hong? :))) tui chỉ giỏi mỗi việc bếp núc hoi à ~ Chích xác hơn là rửa chén :)))
Author Trả lời
Sam Ẩn danh 48 phút trước Chapter 165 Báo vi phạm
Nhân vật tiểu bá vương này do ông tác giả sáng tạo ra độc đáo ghê. Trẻ con nhưng cực kì thông minh, nhờ trí óc này mà nhóc có khả năng xử lý tình huống nhanh nhạy và máy móc được thiết kế vô cùng tinh vi
Author Trả lời
ẩn danh Ẩn danh 1 giờ trước Chapter 165 Báo vi phạm
èo đợi dài cổ mà đọc có 1 trang :((
 • Author
  lol Ẩn danh 1 giờ trước Báo vi phạm
  Kiểm tra lại mạng đi , load gì 1 chap mà có 1 trang :)) Nhưng đúng là ngắn thật có khi Murata vẽ xong cảnh đánh nhau giữa Garou vs Đen Bóng rồi nhưng lại đổi ý muốn thêm thắt nên bỏ sang chap tới . Thôi cứ chờ vậy
Author Trả lời
Pornhub bị cấm!! Ẩn danh 1 giờ trước Báo vi phạm
Với việc nhà mạng cấm vào web đen t dự báo sẽ có rất nhiều vụ phạt 200k emo
Author Trả lời
Địch Ẩn danh 3 giờ trước Chapter 165 Báo vi phạm
Đis cụ chap lòi gì vậy
Author Trả lời
Ko có tên đâu Ẩn danh 4 giờ trước Chapter 165 Báo vi phạm
One for all có sức mạnh là nhờ vào ý chí chiến đấu nhiều khi do sai ko còn cảm xúc nên thằng all might trong học viện anh hùng mới phế ko nhể:)
Author Trả lời
Ko có tên đâu Ẩn danh 4 giờ trước Chapter 165 Báo vi phạm
God là nhân vật có thể cho sức mạnh đúng ko
Còn sai là có sức mạnh vật lí vô đối 
Theo tui nhớ thì trong học viện anh hùng có thằng main sử dụng one for all còn anh boss phe phản diện là all for one nhể 
Có khi nào sai là tiền kiếp của sức mạnh one for all ko ta và anh boss là god:)
Author Trả lời
vietcong Ẩn danh 5 giờ trước Chapter 165 Báo vi phạm
Bán hành cho chán các thanh niên cấp S rồi gặp hacker
Author Trả lời
Vãi Ẩn danh 5 giờ trước Chapter 165 Báo vi phạm
Thằng nhóc cậu bé đế vương là hack xạo nhất truyện . cái cặp có tí ẻo mà nó chứa cả tấn vũ khí emo
 • Author
  One Ẩn danh 1 giờ trước Báo vi phạm
  Đây là truyện viễn tưởng mà ông nên mới cái nhiều cái như hack
Author Trả lời
Ngọc Ẩn danh 8 giờ trước Báo vi phạm
Khúc này bản gốc là chap 70 nhé garou với ông này.... lên Ytube tìm opm gốc chap 70.
Author Trả lời
Pico ni Boku Ẩn danh 8 giờ trước Báo vi phạm
Saitama mà gặp Pico thì hết đấm.
Author Trả lời
=)) Ẩn danh 9 giờ trước Chapter 165 Báo vi phạm
Theo bản gốc thì tinh trùng, chất lỏng và garou không hero nào đánh được. Anh Sai đi ngang qua ... à mà thôi =))
Author Trả lời
Tiểu Mễ Thành viên 10 giờ trước Báo vi phạm
Bộ manga cực kỳ gây cấn và hồi hộp đến khi thằng main xuất hiện
Author Trả lời
.... Ẩn danh 10 giờ trước Chapter 165 Báo vi phạm
Ricardo milos đã đến!