Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y - Chapter 21

[Cập nhật lúc: 12:49 13/06/2019]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
Nếu vẫn không đọc được truyện, hoặc truyện chưa được dịch, up không đúng truyện, vui lòng bình luận bên dưới hoặc nhấn Báo lỗi
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 1
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 2
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 3
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 4
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 5
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 6
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 7
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 8
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 9
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 10
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 11
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 12
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 13
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 14
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 15
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 16
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 17
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 18
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 19
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 20
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 21
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 22
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 23
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 24
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 25
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 26
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 27
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 28
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 29
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 30
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 31
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 32
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 33
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 34
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 35
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 36
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 37
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 38
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 39
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 40
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 41
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 42
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 43
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 44
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 45
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 46
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 47
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 48
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 49
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 50
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 51
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 52
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 53
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 54
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 55
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 56
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 57
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 58
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 59
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 60
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 61
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 62
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 63
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 64
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 65
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 66
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 67
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 68
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 69
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 70
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 71
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 72
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 73
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 74
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 75
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 76
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 77
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 78
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 79
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 80
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 81
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 82
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 83
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 84
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 85
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 86
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 87
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 88
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 89
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 90
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 91
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 92
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 93
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 94
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 95
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 96
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 97
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 98
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 99
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 100
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 101
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 102
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 103
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 104
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 105
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 106
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 107
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 108
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 109
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 110
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 111
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 112
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 113
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 114
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y chap 21 - Trang 115
Quản trị viên Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
người lạ Ẩn danh 7 phút trước Chapter 28 Báo vi phạm
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...ngắn dữ
Author Trả lời
hani Ẩn danh 10 phút trước Chapter 28 Báo vi phạm
hi
Author Trả lời
Minh phi Ẩn danh 18 phút trước Chapter 28 Báo vi phạm
Nhị hào trúng thính r 😪😪
Author Trả lời
Lương Tuyết Lệ Thành viên 20 phút trước Chapter 28 Báo vi phạm
Vậy lần này Nhị Hào có chết ko
Author Trả lời
Văn Văn Hạo Thành viên 26 phút trước Chapter 28 Báo vi phạm
sao nam phj lại ngầu vậy chời
Author Trả lời
Mều _ sama Thành viên 30 phút trước Báo vi phạm
Nam9 là Đế tôn hay Thái tử vậy mn emo
 • Author
  Cat Cat Thành viên 27 phút trước Báo vi phạm
  đế tôn
 • Author
  12 Ẩn danh 23 phút trước Báo vi phạm
  có ai biết đăng truyện và cần người dịch ko
 • Author
  hhh Ẩn danh 22 phút trước Báo vi phạm
  Theo mô típ thì ai xuất hiện cứu hoặc ba la ba la các kiểu như hôn, lấy lần đầu thì this is nam chính
 • Author
  SHELLY princess Ẩn danh 22 phút trước Báo vi phạm
  nam chính nhất định là thái tử
Author Trả lời
... Ẩn danh 34 phút trước Chapter 28 Báo vi phạm
emo1
Author Trả lời
I'm Only Human Thành viên 41 phút trước Báo vi phạm
Koushaku Reijou no Tashinami
Có bạn nào còn hóng bộ này không?
Xin lỗi dù không liên quan gì nhưng mình thấy có trang mún dịch tiếp bộ này từ chap 20 trở lên nên là giới thiệu cho các bạn
Tên nhóm: YP - Young Penguin Team (trên facebook)
(trên facebook) mấy bạn coppy tên nhóm rồi paste vô Thanh tìm kiếm , nhấp vô '' Trang '' ở ngay phần đầu. Sau đó hiển thị 1 trang có ảnh đại diện là chim cách cụt cùng với tên trang . vô đấy là có rùi... :v
 • Author
  Mều _ sama Thành viên 33 phút trước Báo vi phạm
  Hóng lắm lun
  Thanksemo
 • Author
  I'm Only Human Thành viên 33 phút trước Báo vi phạm
  không có gì :))
Author Trả lời
Tiểu Ngọc Ẩn danh 11 giờ trước Chapter 27 Báo vi phạm
Tỷ tỷ nhà mình ngầu ghê á emo
 • Author
  I'm Only Human Thành viên 42 phút trước Báo vi phạm
  chuẩn -siêu cấp ngầu lun
Author Trả lời
Sát Thủ Nguyệt Dạ Thành viên 11 giờ trước Chapter 27 Báo vi phạm
Sao t lại cảm giác thích tên Nhị Hào này hơn na9 rồi:vvv
 • Author
  I'm Only Human Thành viên 42 phút trước Báo vi phạm
  tui cũng đang dự tính z
Author Trả lời
:^ Ẩn danh 12 giờ trước Chapter 27 Báo vi phạm
sắp tới số của anh na8 rùi
Author Trả lời
tieu ngoc Ẩn danh 13 giờ trước Báo vi phạm
co phai chua hoan thanh truyen nay thi tac gia se khong viet nua dung khong?
Author Trả lời
The Little Witch Thành viên 15 giờ trước Chapter 27 Báo vi phạm
Nhị Hào tốt qué àemo
Author Trả lời
Lu Lu Ẩn danh 18 giờ trước Báo vi phạm
chap 32 là chương mấy ở tiểu thuyết dậyemo
Author Trả lời
<3 Ẩn danh 20 giờ trước Chapter 27 Báo vi phạm
Bn nào co lịch ra chap mới hông cho xin ik emo