Đội trưởng lính đánh thuê - Chapter 55

[Cập nhật lúc: 13:00 30/11/2020]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
May88
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 1
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 2
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 3
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 4
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 5
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 6
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 7
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 8
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 9
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 10
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 11
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 12
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 13
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 14
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 15
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 16
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 17
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 18
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 19
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 20
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 21
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 22
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 23
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 24
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 25
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 26
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 27
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 28
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 29
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 30
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 31
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 32
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 33
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 34
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 35
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 36
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 37
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 38
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 39
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 40
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 41
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 42
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 43
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 44
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 45
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 46
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 47
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 48
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 49
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 50
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 51
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 52
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 53
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 54
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 55
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 56
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 57
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 58
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 59
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 60
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 61
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 62
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 63
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 64
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 65
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 66
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 67
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 68
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 69
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 70
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 71
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 72
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 73
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 74
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 75
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 76
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 77
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 78
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 79
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 80
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 81
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 82
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 83
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 84
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 85
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 86
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 87
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 88
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 89
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 90
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 91
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 92
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 93
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 94
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 95
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 96
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 97
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 98
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 99
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 100
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 101
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 102
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 103
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 104
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 105
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 106
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 107
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 108
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 109
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 110
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 111
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 112
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 113
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 114
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 115
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 116
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 117
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 118
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 119
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 120
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 121
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 122
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 123
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 124
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 125
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 126
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 127
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 128
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 129
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 130
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 131
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 132
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 133
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 134
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 135
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 136
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 137
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 138
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 139
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 140
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 141
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 142
Đội trưởng lính đánh thuê chap 55 - Trang 143
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Võ Kiên Thành viên 4 ngày trước Chapter 58 Báo vi phạm
Truyện hay cl cuốn thật sự
Author Trả lời
Chiến Phan Thành viên 10 ngày trước Chapter 24 Báo vi phạm
Xem mà thấy main tồi vl
Author Trả lời
Chiến Phan Thành viên 10 ngày trước Chapter 12 Báo vi phạm
Éo hiểu sao tụi nó có thể dành tg chuẩn bị tìm kiếm nhà hàng xong bỏ 1 ngày trời để khoe vs bạn mình về con trai nhỉ?? Lạ thực sự và tất nhiên sẽ bình thường khi nói ở họp lớp hay tụ tập đi đâu đó!!
Author Trả lời
Chiến Phan Thành viên 10 ngày trước Chapter 10 Báo vi phạm
Nói thẳng ruột ngựa luôn emo như ms ô nhật thì chỉ có ? Ở đầu thôi
Author Trả lời
Nguyễn Thảo Như Thành viên 10 ngày trước Báo vi phạm
bạn bắt buộc phải gửi nó đi trog 10 truyện khác ko 2 ngày sau bạn sẽ bị ma cắn đến chết
một cô gái đọc xog ko gửi, hai ngày sau cô ấy bị xe đâm
1 cô bé đọc xog liền gửi, hai hôm sau bài kiểm tra của cô ấy được cao nhất lớp
 • Author
  Qủy dữ ghoul Thành viên 21 giờ trước Báo vi phạm
  nếu cô gái bị xe tông tên Như tao sẽ tin
Author Trả lời
Vô cảm Thành viên 10 ngày trước Báo vi phạm
Sau khi đọc 10 truyện bunh vương đô thị , t ám ảnh thể loại này vl , não tàn vl
Author Trả lời
hehe hehe Thành viên 11 ngày trước Chapter 9 Báo vi phạm
mn cho hỏi là con này yêu main thật k zậy
 • Author
  ... Thành viên 10 ngày trước Báo vi phạm
  Yêu thật mà nó là bạn gái của tk main mà hỏi j lạ vậy
Author Trả lời
Vu Cuong Thành viên 11 ngày trước Chapter 10 Báo vi phạm
29 thì sao? vl, gặp phải ông ông gặm cả xương hehehe
 • Author
  Duy Diy Hephaestus Thành viên 10 ngày trước Báo vi phạm
  29 còn trẻ chán, 45 vẫn ăn18 như thường
 • Author
  Vu Cuong Thành viên 10 ngày trước Báo vi phạm
  vl vị đạo hữu này còn vô sỉ hơn cả tại hạ, bái phục.
Author Trả lời
Ä Thành viên 11 ngày trước Chapter 58 Báo vi phạm
Hay v
Author Trả lời
. Thành viên 11 ngày trước Báo vi phạm
có n9 k mn
Author Trả lời
Đông Thanh Thành viên 12 ngày trước Chapter 42 Báo vi phạm
T muốn micell làm n9 cơemo
 • Author
  Tấn Lập Thành viên 11 ngày trước Báo vi phạm
  me too
Author Trả lời
Đông Thanh Thành viên 12 ngày trước Báo vi phạm
T muốn mecell làm n9 cơ
Author Trả lời
Ngoc Thach Thành viên 18 ngày trước Chapter 20 Báo vi phạm
Bh nó gặp đội trưởng bên quân đội Pháp r mà nó k nghĩ rằng cơ thể khác của nó cũg ở bên kia nhể ? Nó còn đòi qua phi châu k sợ ảnh hưởng dòng TIME ??? Đitme vô lý =)))???
Author Trả lời
Sứ Giả Lang Thang Thành viên 21 ngày trước Chapter 57 Báo vi phạm
chuyện này còn ra ko vậy
Author Trả lời
VÔ TỊCH Thành viên 22 ngày trước Chapter 10 Báo vi phạm
TAO THỀ VỚI TỤI BÂY LÀ TAO ĐÉO CÓ CAY VÀ GHEN TỊ ĐÂU