Dolo Mệnh Vận Giao Nang - Chapter 9

[Cập nhật lúc: 19:28 02/07/2018]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 1
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 2
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 3
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 4
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 5
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 6
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 7
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 8
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 9
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 10
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 11
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 12
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 13
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 14
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 15
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 16
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 17
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 18
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 19
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 20
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 21
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 22
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 23
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 24
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 25
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 26
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 27
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 28
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 29
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 30
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 31
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 32
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 33
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 34
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 35
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 36
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 37
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 38
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 39
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 40
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 41
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 42
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 43
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 44
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 45
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 46
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 47
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 48
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 49
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 50
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 51
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 52
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 53
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 54
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 55
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 56
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 57
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 58
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 59
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 60
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 61
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 62
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 63
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 64
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 65
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 66
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 67
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 68
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 69
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 70
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 71
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 72
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 73
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 74
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 75
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 76
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 77
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 78
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 79
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 80
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 81
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 82
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 83
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 84
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 85
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 86
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 87
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 88
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 89
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 90
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 91
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 92
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 93
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 94
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 95
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 96
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 97
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 98
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 99
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 100
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 101
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 102
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 103
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 104
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 105
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 106
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 107
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 108
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 109
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 110
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 111
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 112
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 113
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 114
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 115
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 116
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 117
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 118
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 119
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 120
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 121
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 122
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 123
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 124
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 125
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 126
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 127
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 128
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 129
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 130
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 131
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 132
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 133
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 134
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 135
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 136
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 137
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 138
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 139
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 140
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 141
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 142
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 143
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 144
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 145
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 146
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 147
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 148
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 149
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 150
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 151
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 152
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 153
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 154
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 155
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 156
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 157
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 158
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 159
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 160
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 161
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 162
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 163
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 164
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 165
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 166
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 167
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 168
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 169
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 170
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 171
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 172
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 173
Dolo Mệnh Vận Giao Nang chap 9 - Trang 174
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
I'm Th'ần Ch'ết x'inh x'ẻo Thành viên 9 ngày trước Chapter 3 Báo vi phạm
Hmm...ko liên quan lém...nhưng
 câu hỏi cuối cug..A,B,C đều ko phải đáp án của mik.. sở dĩ mik muốn có thành tích để ba mẹ quan tâm mik hơn vì hồi nhỏ mik thấy em trai làm gì có tiến bộ trong học tập là dc ba mẹ và cả nhà khen, thưởng,quan tâm nên là mik vẫn luôn cố gắng học tập nhưng r..cag lớn mik cag nhận ra cho dù mik có cố gắng cỡ nào thì ánh mắt của mn vẫn hướng về em trai mik..HKI năm ngoái mik đã dc thành tích thứ hai khi về khoe thì kết quả ko dc như mong đợi...thek là HKII mik cag chán nản trong vc học nên bị tụt hạng, kết quả học tập cag ngày cag đi xuống nhưng mik ko quan tâm đến mấy cái thành tích đó nữa..
Author Trả lời
Bợn Ni Thân Thiện Thành viên 15 ngày trước Chapter 45 Báo vi phạm
lót dép hóng ( ước j tác giả có thể vẽ cho Lâm Diệu 1 cô bn gái huhu )
 • Author
  Ahiiiii! Thành viên 12 ngày trước Báo vi phạm
  Tán thành ý kiến 👌
Author Trả lời
Sun Flowers Thành viên 17 ngày trước Chapter 45 Báo vi phạm
Có bạn cute nào cho mình xin link Trung của bộ này dc ko ạ?
Author Trả lời
Linh Linh Thành viên 17 ngày trước Chapter 45 Báo vi phạm
Tại sao tg lại kh để cho lâm diệu 1 ng khác nhỉ , sẽ đỡ buồn hơn á chớ , nhìn vầy chả hong dám đọc luôn
Author Trả lời
Khởi Hạ Thành viên 22 ngày trước Chapter 45 Báo vi phạm
lâm diệu , tớ thực sự ko làm gì đc cho cậu , chỉ mong cậu có thể tìm được người luôn yêu thương cậu.
đừng lo thế giới này còn nhiều người tốt hơn nữ chính mà , huhu thương cậu quá ~
Author Trả lời
Hàn Minh Di Thành viên 22 ngày trước Chapter 45 Báo vi phạm
Lâm Diệu đáng thương quá huhuhu
Author Trả lời
vũ kiều nhu Thành viên 28 ngày trước Báo vi phạm
bộ này drop rồi à tác giả ?
 • Author
  Le Tuong Thành viên 18 ngày trước Báo vi phạm
  ko  drop đâu bạn bên việt hình như ko dịch nx bên trung end ròi
 • Author
  Sun Flowers Thành viên 17 ngày trước Báo vi phạm
  Mình thấy bên Trung đã end đâu, trên Pin còn có ảnh của Hà Số, Chu Mạt với Lâm Diệu đi biển nữa
 • Author
  Sun Flowers Thành viên 17 ngày trước Báo vi phạm
  Hoang mang ghê
 • Author
  Hoàng Thu Thành viên 9 ngày trước Báo vi phạm
  ko đâu b, bên page đàm khâu các đang dịch tiếp rồi nhưng mà thiếu người edit nên hơi lâu
Author Trả lời
Per LalalaPer Thành viên 28 ngày trước Chapter 12 Báo vi phạm
thương lâm diệu thực sự, tốt đến vậy.. tác giả kh cho ảnh đến với ai saooo
Author Trả lời
Bánh bao Thành viên 11:20 19/08 Chapter 45 Báo vi phạm
Aaaaa thương Lâm Diệu quá đi🥺 
emo
Author Trả lời
Linh Mun Thành viên 15:39 15/08 Chapter 7 Báo vi phạm
Dù HE nhưng mình buồn vì anh na8 ấy :(( quan điểm của mình lại nghiêng về phía na8 nên đây sẽ là SE với mình 😭
Author Trả lời
Kha La Na Thành viên 17:55 11/08 Chapter 45 Báo vi phạm
thương lâm diệu phát khóc luôn á emo
Author Trả lời
Mie Mie Thành viên 22:07 08/08 Báo vi phạm
Tôi thực sự ghét nu9:)) rất vô lí, dù cậu bạn thân biết nu9 xấu xí hay dốt nhưng vẫn yêu nu9 còn nu9 thì chỉ biết quan tâm đến na9:)) nch là mê cu uci
Author Trả lời
Nataly Ksor-Virgo Thành viên 13:24 08/08 Báo vi phạm
M.n ơi~ làm ơn cho hỏi trong đây nghe ns có 2 cặp đôi iu nhau trong 1 bộ 
M.n có thể cho mik bt ngoài bộ này ,bộ con tim rung động,tình yêu màu hoa anh thảo ,tiến gần trái tim em ,lại gặp đc em thì còn bộ nào có 2 cặp đôi iu nhau ko ạ .Nếu có thì cho mik xin nhé cảm ơn nhiều 
Hự hự ~vã lắm ròi tìm muốn đứt hơi lun
Author Trả lời
Hàn Mặc Nhi Thành viên 13:32 07/08 Chapter 45 Báo vi phạm
Thương Lâm Diệu quá à ;-;
Author Trả lời
Tiểu Bạch Thành viên 22:29 28/07 Chapter 45 Báo vi phạm
Khổ Lâm Diệu quá aaaemo ~