Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 1
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 2
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 3
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 4
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 5
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 6
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 7
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 8
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 9
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 10
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 11
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 12
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 13
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 14
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 15
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 16
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 17
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 18
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 19
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 20
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 21
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 22
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 23
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 24
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 25
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 26
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 27
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 28
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 29
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 30
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 31
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 32
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 33
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 34
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 35
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 36
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 37
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 38
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 39
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 40
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 41
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 42
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 43
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 44
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 45
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 46
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 47
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 48
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 49
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 50
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 51
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 52
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 53
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 54
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 55
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 56
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 57
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 58
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 59
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 60
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 61
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 62
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 63
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 64
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 65
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 66
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 67
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 68
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 69
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 70
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 71
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 72
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 73
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 74
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 75
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 76
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 77
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 78
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 79
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 80
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 81
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 82
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 83
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 84
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 85
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 86
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 87
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 88
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 89
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 90
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 91
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 92
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 93
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 94
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 95
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 96
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 97
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 98
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 99
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 100
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 101
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 102
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 103
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 104
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 105
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 106
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 107
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 108
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 109
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 110
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 111
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 112
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 113
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 114
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 115
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 116
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 117
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 118
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 119
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 120
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 121
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 122
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 123
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 124
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 125
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 126
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 127
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 128
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 129
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 130
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 131
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 132
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 133
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 134
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 135
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 136
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 137
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 138
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 139
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 140
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 141
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 142
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 143
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 144
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 145
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 146
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 147
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 148
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 149
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 150
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 151
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 152
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 153
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 154
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 155
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 156
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 157
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 158
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 159
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 160
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 161
Hắn ta, anh ấy và cô ấy - He and That Girl chap 7 - Trang 162
Quản trị viên Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Hồng Nhung Ẩn danh 17:55 01/04 Báo vi phạm
Hay quá đi 💛💓💗❤️❣️💖
Author Trả lời
H Ẩn danh 03:15 09/02 Báo vi phạm
Ha han kiếp trước là cgai r chuyển kiếp thành thân xác con trai jinni phải k ạ
Author Trả lời
Pé Tú đẹp zai Ẩn danh 16:59 31/08/18 Chapter 2 Báo vi phạm
2018 và đã đọc đi đọc lại trên 10 lần rồi emo
Author Trả lời
Huhu Ẩn danh 04:34 09/07/18 Chapter 5 Báo vi phạm
Truyện hay quá đi,  tiếc cho nam phụ quá,  một đời yêu ha han, lại còn quen tui nhỏ nữa mà duyên không thành. Dù sao tình yêu trong bộ truyện này cũng rất đẹp và trong sáng. LOVE 😁😁😁
Author Trả lời
Jeon Thỏ Ẩn danh 16:04 18/06/18 Chapter 2 Báo vi phạm
Truyện này hay vc =))
Author Trả lời
mai giang Ẩn danh 15:17 11/03/18 Chapter 1 Báo vi phạm
đọc bao nhiêu lần cũng thấy hay cả hay quá 
Author Trả lời
Hàn Mẫn Kỳ (Hủ) Ẩn danh 19:58 27/02/18 Chapter 3 Báo vi phạm
Chồi má :) T đã không sai khi nghĩ đây là đam mỹ :) Từ tập 2 đã thấy nghi rồi :) Chời ơi trụy tym vỡiiiiii :3
Author Trả lời
Thư Ẩn danh 23:28 22/01/18 Chapter 8 Báo vi phạm
Hức.. Đam mỹ trá hình =))emo
Author Trả lời
stella Ẩn danh 19:49 05/01/18 Báo vi phạm
em ko hiểu câu chuyện này . có thể tóm tắt lại cho em ko ??
Author Trả lời
bảo ngọc Ẩn danh 11:04 31/10/17 Chapter 8 Báo vi phạm
đọc nhiều lần rồi mà vẫn hay quáemo
Author Trả lời
mai giang Ẩn danh 13:06 26/09/17 Báo vi phạm
Truyen nay hay qua hihiemo
Author Trả lời
An Ẩn danh 10:27 11/09/17 Chapter 8 Báo vi phạm
Má ơi, đọc tới giữa truyện mà đầu mình muốn xoay vòng luôn, đến chap gần cuối mới hiểu được, kết truyện đẹp quá !
Author Trả lời
ren Ẩn danh 03:09 27/07/17 Chapter 8 Báo vi phạm
hay quá đi mất kết đẹp
Author Trả lời
ren Ẩn danh 20:43 26/07/17 Chapter 1 Báo vi phạm
chap này hài quáemo
Author Trả lời
Cô nàng nghiện truyện Thành viên 22:42 11/07/17 Chapter 8 Báo vi phạm
Hay lắm tự nhiên đọc xong cảm thấy hơi buồn emo mãn nguyện rồi