Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Chiko - Chapter 51

[Cập nhật lúc: 03:14 05/10/2019]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Chiko chap 51 - Trang 1
Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Chiko chap 51 - Trang 2
Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Chiko chap 51 - Trang 3
Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Chiko chap 51 - Trang 4
Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Chiko chap 51 - Trang 5
Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Chiko chap 51 - Trang 6
Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Chiko chap 51 - Trang 7
Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Chiko chap 51 - Trang 8
Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Chiko chap 51 - Trang 9
Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Chiko chap 51 - Trang 10
Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Chiko chap 51 - Trang 11
Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Chiko chap 51 - Trang 12
Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Chiko chap 51 - Trang 13
Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Chiko chap 51 - Trang 14
Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Chiko chap 51 - Trang 15
Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Chiko chap 51 - Trang 16
Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Chiko chap 51 - Trang 17
Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Chiko chap 51 - Trang 18
Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Chiko chap 51 - Trang 19
Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Chiko chap 51 - Trang 20
Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Chiko chap 51 - Trang 21
Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Chiko chap 51 - Trang 22
Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Chiko chap 51 - Trang 23
Quản trị viên Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Củ khoai vô hình Ẩn danh 2 giờ trước Báo vi phạm
💙💛💛💛💙💛💛💙💛💛💙💙💙💙💙💙💛💛💛💛💛💛💙💙💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💛💛💛💛💙💙💛💛💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💛💙💙💙💛💛💛💛💛💙💙💙💛💙💛💙💛💙💙💛💙💛💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💙💛💛💙💛💙💛💛💛💛💛💙💙💛💛💛💙💙💙💙💙💛💛💙💙💙💙💛💛💛💙💙💛💛💛💛💙💛💛💛💙💙💙💙💙💛💛💙💙💛💛💙💙💙💙💙💙💛💛💛💛💛💛💙💛💙💙💛💛💛💛💛💙💙💙💛💛💛💙💙💙💛💛💙💙💙💙💛💛💙💙💛💛💛💛💛💛💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💛💛💛💛💛💙💙💙💙💛💛💛💛💛💛💙💙💙💛💛💛💛💛💙💙💙💙💛💛💙💙💛💛💛💛💙💙💙💙💙💙💙💛💛💛💛💙💙💙💙💙💙💛💛💛💛💛💛💛💛💙💛💛💛💛💛💛💙💙💛💛💛💙💙💙💙💛💛💛💙💙💙💙💛💛💛💛💛💛💛💙💙💙💙💙💙💛💛💛💛💛💙💙💙💙💙💙💙💛💛💛💙💙💛💛💛💙💙💙💙💙💙💛💛💛💙💙💙💙💛💛💛💙💙💙💙💛💛💛💛💛💙💙💛💛💛💛💛💙💙💛💛💛💙💙💙💙💛💛💛💛💙💙💛💛💛💛💙💙💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💙💙💛💛💛💛💛💙💙💙💙💙💙💛💛💛💛💛💙💙💙💙💙💙💛💛💛💛💛💙💙💙💛💛💛💛💛💙💛💙💛💙💙💛💙💛💙💛💙💛💛💙💛💙💛💙💙💛💛💙💛💙💛💙💛💙💙💛💙💛💙💛💙💛💙💙💛💙💛💙💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💙💛💙💛💛💙💛💙💛💙💛💛💙💛💙💙💛💙💛💙💙💛💛💛💛💛💛💛💙💛💙💙💛💙💛💙💛💙💛💙💙💛💙💛💙💙💙💙💙💛💛💙💙💛💙💛💙💛💙💙💙💙💛💙💛💙💛💙💙💛💛💙💛💙💙💛💙💛💙💙💙💛💛💛💙💙💛💛💙💛💛💛💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💙💙💙💛💙💛💙💛💙💛💛💛💛💙💛💙💙💛💙💛💛💛💛💙💛💙💙💛💛💛💛💛💙💙💛💙💛💙💛💛💛💛💛💙💛💙💙💛💛💙💛💙💛💙💙💛💙💛💙💛💙💛💛💙💙💛💙💛💙💛💛💙💛💙💛💙💙💛💙💛💙💌💙💛💙💙💛💙💛💙💛💙💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💛💛💙💛💙💙💛💙💛💙💙💛💛💛💙💛💙💙💛💙💛💛💙💙💛💛💙💛💙💙💛💙💛💙💛💛💙💛💙💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💛💙💙💛💛💙💙💛💙💛💙💛💛💛💙💛💙💛💙💛💙💙💛💛💛💛💛💙💙💛💙💙💙💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💛💙💙💛💙💛💙💙💛💙💛💙💛💙💙💛💙💛💙💙💛💙💛💙💙💛💛💛💛💛💛💙💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💙💛💙😇💛💙💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💙💙💛💙💛💙💙💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💙💙💙💙💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💙💙💙💙💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💙💙💙💙💛💛💛💛💛💛💛💙💙💙💛💙💛💙💛💛💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💙💛💙💛💙💛💛💙💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💛💙💛💛💛💛💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💛💙💙💛💛💛💛💙💛💙💙💛💛💛💛💙💛💙💙💛💛💛💛💙💙💙💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💙💛💙💙💛💙💙💙💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💙💛💛💙💙💛💙💛💙💛💛💙💙💛💙💙💙💙💙💛💛💙💛💙💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💙💛💛💙💙💛💙💛💙💛💙💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💙💛💛💙💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💙💛💙💛💙💛💙💛💛💙💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💙💛💙💛💛💙💙💛💙💙💛💙💛💙💛💙💙💙💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💙💛💙💛💙💛💙💙💛💙💛💛💙💙💛💛💙💛💙💛💛💙💛💙💛💙💙💛💛💙💛💙💛💙💙💛💙💙💙💙💛💙💛💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💙💛💛💛💛💙💛💙💙💙💛💛💛💙💙💛💛💙💛💙💛💙💛💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💙💛💙💛💙💛💛💙💙💛💙💛💙💙💛💛💙💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💛💙💙💛💛💙💛💙💛💙💙💙💙💛💛💙💛💙💌💙💙💛💛💛💛💙💛💙💛💙💙💛💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💙💙💛💙💛💙💙💛💙💛💙💛💛💙💛💙💛💙💛💙💛💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💛💙💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💙💛💙💛💙💛💙💛💛💙💙💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💛💙💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💙💛💙💛💙💛💙💛💙💙💛💙💙💛💙💛💙💛💙💙💙💙💙💛💙💛💙💛💙💛💙💙💛💙💛💛💙💛💙💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛
Author Trả lời
.................... Cháu ngoan Bác Hồ Thành viên 11 giờ trước Chapter 94 Báo vi phạm
7 tháng sau gặp lại.OKemo
Author Trả lời
Đới Thị Minh Châu Thành viên 12 giờ trước Chapter 94 Báo vi phạm
Haizz...giờ phải lót dép ngồi hóng thôiemo

mà không biết nhóm định trans tiếp bộ nào nhỉ
 • Author
  Khoa Ẩn danh 11 giờ trước Báo vi phạm
  Chắc là bộ "Shingeki no eroko san"
Author Trả lời
NTR Thành viên 12 giờ trước Báo vi phạm
Em Senko đái mặn loz chua
Thằng béo ù nắc cày như phê đá
Béo với cô đôi người xa lạ
Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau
Bím bên dái, buồi sát bên loz
Đêm rét chơi nhau thành đôi tri kỷ
Thằng béo!

Loz cô nay để thằng béo cày
Cặp vú to để kệ béo lung lay
Béo sắp bắn ra, bím buồi đang dính
Béo với cô chợt thấy cơn ớn lạnh
Xuất tinh rồi, thằng béo xuất vào cô

Áo cô rách vai
Quần béo có vài vệt đái
Miệng cười thấy sướng
Chơi ko rời
Thương nhau tay nắm lấy cái trym
Đêm nay hẹn nhau cây chuối
Đứng chịch bên nhau cười phơi phới
Đầu buồi tinh rơi
 • Author
  Humbert Humber Thành viên 11 giờ trước Báo vi phạm
  hãy nghĩ trong bối cảnh anh takamura ăn nhiều mập lên, rồi main với senko chịch nhau, đéo có ntr nữa
 • Author
  Thằng béo Ẩn danh 11 giờ trước Báo vi phạm
  Tao quất mẹ mày mới sinh ra mày. thằng già đổ vỏ cho tao nuôi mày đéo biết dạy mày à ! Tối ngày mày lôi ông già ruột mày ra nói xấu với đám nhân vật truyện tranh làm ông già ruột mày bị chúng nó chửi. Chưa kể mày lôi tiểu sử tao quất bà già mày ra kể rồi thay bà già mày thành con senko.
 • Author
  Tokutuan Ẩn danh 9 giờ trước Báo vi phạm
  Bác thích NTR thì qua đọc ‘ Đảo chết chóc ‘ nhá
Author Trả lời
Người phán xử Thành viên 13 giờ trước Báo vi phạm
Senko trinh nữ hóa dâm
Cũng bởi thằng béo cứ đâm vô lồn
Senko sướng vãi linh hồn
Tử cung cô bé đang hôn đầu buồi
Author Trả lời
Người Điều Chỉnh Thành viên 14 giờ trước Chapter 42 Báo vi phạm
Béo san rút khẩu súng thần
Không bắn không ngắm mà đút thẳng vào
Đút vào mà chẳng thấy đau
Ú a ú ớ senko hứng tình
Béo san thấy thế vui liền
Thừa cơ làm tới rồi bắn hết vào.

Giữ nguyên được lúc rồi phải rút ra.
Béo san hì hộc con trym ỉu xìu

Senko Vs loz đầy tinh
Thất thanh 2 tiếng béo san béo san
 • Author
  Béo san Ẩn danh 11 giờ trước Báo vi phạm
  Đm mày.  Xạo loz quá. Tao quất mẹ mày chứ có quất senko đâu 
  vu khống vừa thôi ! Làm tụi nó chửi tao
 • Author
  Dio Brando Thành viên 10 giờ trước Báo vi phạm
  Tội thằng béo vc đụ má anh em mình đi phang gí đình nó nào béo
Author Trả lời
Người Điều Chỉnh Thành viên 14 giờ trước Chapter 42 Báo vi phạm
Béo san ở đâu không thấy
Thấy mỗi senko vs lồn đầy tinh
Author Trả lời
cao Hiếu Thành viên 16 giờ trước Chapter 93 Báo vi phạm
dịch:
Nếu bạn đọc bình luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5 năm.để tránh khỏi đều này bạn phải copy và gửi nó vào 5 truyện khác,tôi vô cùng vô cùng xin lỗi làm ơn hãy tha thứ cho tôi
nhắc lại cái này dịch lại của má viết cmt này chứ k phải tui viết à nhaemo
 • Author
  Củ khoai vô hình Ẩn danh 13 giờ trước Báo vi phạm
  Đjt cmm thèn ml
 • Author
  Ếch Con Thành viên 12 giờ trước Báo vi phạm
  Vẫn còn bọn cổ lổ sĩ như này ak 2020 rồi chả ít
 • Author
  Đây Cường Thành viên 2 giờ trước Báo vi phạm
  Đụ mẹ mày ba ngày tết mà sủa ra câu mất dạy thế con
Author Trả lời
tâm Ẩn danh 21 giờ trước Chapter 3 Báo vi phạm
trong đây làm gì có béo nào ? mn ng` thấy cho tôi xin chap đó vô xem xem :v xem hết mẹ rồi mà không thấy béo san gì :V
Author Trả lời
Đây Cường Thành viên 21 giờ trước Chapter 93 Báo vi phạm
Bây giờ thì nó lại xàm rồi đấy, end là vừa
Author Trả lời
Béo-er Thành viên 22 giờ trước Báo vi phạm
Từ ấy Senko bị béo chịch
Một dòng tinh khí bắn qua trym
Loz cô là 1 vườn lông lá
Rất đậm hương và rộn cái trym
Author Trả lời
Na-chann Ẩn danh 22 giờ trước Chapter 32 Báo vi phạm
Thề là khi đọc chỉ mong đến tập hai đứa đụ nhau :))
 • Author
  :v Ẩn danh 20 giờ trước Báo vi phạm
  93 còn đéo đụ nữa
Author Trả lời
Béo-er Thành viên 22 giờ trước Báo vi phạm
Béo ở trại giam ra thăm cô bé
Đã thấy Senko loz xanh bát ngát.
Ôi loz em Senko thật ngon.
Béo đứng săm soi, n.ứng thẳng buồi

Ngày ngày thằng mập qua chơi Senko
Móc một con hàng đầu cu rất đỏ.
Ngày ngày thằng mập sang chơi cô bé
Nó đè chơi kiểu Sáu Mươi Chín thật lâu

Béo nằm lên cô giấc ngủ bình yên
Giữa 1 vầng trăng sáng dịu hiền
Vẫn biết Senko bị béo hiếp
Mà sao nghe nứng ở trong trym
 • Author
  nezuko_ chan Thành viên 4 giờ trước Báo vi phạm
  emo Đm mày đang sjr nhục bài thơ à
Author Trả lời
nguyen Ẩn danh 22 giờ trước Báo vi phạm
bộ sưu tập phim >http://srv3.movie4u.xyzemo
Author Trả lời
Nino is my waifu Thành viên 23 giờ trước Chapter 93 Báo vi phạm
oh shit .-.