Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Hoán Đổi Diệu Kỳ - Chapter 184

[Cập nhật lúc: 16:58 11/09/2019]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 1
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 2
Yo88
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 3
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 4
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 5
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 6
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 7
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 8
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 9
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 10
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 11
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 12
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 13
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 14
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 15
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 16
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 17
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 18
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 19
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 20
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 21
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 22
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 23
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 24
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 25
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 26
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 27
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 28
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 29
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 30
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 31
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 32
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 33
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 34
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 35
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 36
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 37
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 38
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 39
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 40
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 41
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 42
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 43
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 44
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 45
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 46
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 47
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 48
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 49
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 50
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 51
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 52
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 53
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 54
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 55
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 56
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 57
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 58
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 59
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 60
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 61
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 62
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 63
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 64
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 65
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 66
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 67
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 68
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 69
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 70
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 71
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 72
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 73
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 74
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 75
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 76
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 77
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 78
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 79
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 80
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 81
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 82
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 83
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 84
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 85
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 86
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 87
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 88
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 89
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 90
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 91
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 92
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 93
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 94
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 95
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 96
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 97
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 98
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 99
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 100
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 101
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 102
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 103
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 104
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 105
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 106
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 107
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 108
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 109
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 110
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 111
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 112
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 113
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 114
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 115
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 116
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 117
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 118
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 119
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 120
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 121
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 122
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 123
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 124
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 125
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 126
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 127
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 128
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 129
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 130
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 131
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 132
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 133
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 134
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 135
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 136
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 137
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 138
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 139
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 140
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 141
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 142
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 143
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 144
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 145
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 146
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 147
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 148
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 149
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 150
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 151
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 152
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 153
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 154
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 155
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 156
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 157
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 158
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 159
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 160
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 161
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 162
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 163
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 164
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 165
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 166
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 167
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 168
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 169
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 170
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 171
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 172
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 173
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 174
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 175
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 176
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 177
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 178
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 179
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 180
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 181
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 182
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 183
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 184
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 185
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 186
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 187
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 188
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 189
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 190
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 191
Quản trị viên Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
4 Ẩn danh 3 giờ trước Báo vi phạm
Lâu quá
Author Trả lời
Dindh Ẩn danh 21 giờ trước Chapter 115 Báo vi phạm
Từ khi cái con fan cuồng nhiệt đó đến là t camr giác như truyện này là truyện kinh dị
Author Trả lời
Li Ẩn danh 1 ngày trước Chapter 162 Báo vi phạm

k thích kiểu tọc mạch của Crystal (đừng ném đá tui nha hjhj)
thấy Jay yeol tội quá à, quan tâm âm thầm, tiếc cho anh, đọc tr này thích Yeol nhat, nam9 tiểu bạch quá
 • Author
  Người qua đường Ẩn danh 4 giờ trước Báo vi phạm
  Yes
Author Trả lời
Thư Ẩn danh 1 ngày trước Chapter 139 Báo vi phạm
tóc vàng dễ thương quá, điểm nào cũng dễ thương, từ ngoại hình, tính cách, đến cách quan tâm nam9, ahiuhiu
 • Author
  Người qua đường Ẩn danh 7 giờ trước Báo vi phạm
  Muốn hai anh tới vs nhau nhưng truyện này lâu rồi chưa ra chap ms nx :(((
Author Trả lời
Thư Ẩn danh 1 ngày trước Chapter 138 Báo vi phạm
nghe nói tr hay lắm, nhưng nhiều đoạn bạo lực quá, hic, hay lướt qua,
mới đầu tưởng k có nữ 9 ak, nữ 9 xuất hiện ở mấy chục chap sau, mà a tóc vàng cute hột me quá, dù k phải hủ nhưng vẫn thấy couple tóc vàng-nam9 dễ thương  ack ack
nữ 9 k có thiện cảm mấy, kiểu k ghét cũng k thích , gượng gượng sao ak, có lẽ nữ 9 đóng vai trò hỗ trợ phần nào cho nam9 gia nhập cái hội đó + tương đồng với nam9
Author Trả lời
Nguyễn Nguyên Thành viên 2 ngày trước Chapter 202 Báo vi phạm
Nữ chính 100% là Crystal mọi người tránh nhầm lẫn là thằng Jay yeol nhé :)))
Hint thằng này bắn nhiều quá đôi khi mình cũng tưởng đang đọc truyện gay :-Đ
Author Trả lời
asdsadada Ẩn danh 2 ngày trước Báo vi phạm
sao k dich nua nhi emo
Author Trả lời
crysal Ẩn danh 3 ngày trước Chapter 202 Báo vi phạm
Vào fb Trang Thu dich đến 205 rồi. Chờ trong này lâu vcd ra
 • Author
  Mai anh Ẩn danh 1 ngày trước Báo vi phạm
  Cho link để mình vào xem đi bạn
 • Author
  Người qua đường Ẩn danh 7 giờ trước Báo vi phạm
Author Trả lời
CMT Dạo Thành viên 5 ngày trước Chapter 202 Báo vi phạm
Tác giải truyện này có vẻ mê đôi uptempo đen chữ trắng , thấy mấy nam mang hoài emo
Author Trả lời
mệt vl Ẩn danh 5 ngày trước Chapter 202 Báo vi phạm
xem tiếp ở đâu z?
 • Author
  Thì ngủ đii Ẩn danh 4 ngày trước Báo vi phạm
  Webtooon
Author Trả lời
vodka Ẩn danh 5 ngày trước Báo vi phạm
emo chap ENG mới nhất thằng JIHO trong tù nó làm trùm trong tù cmnr
 • Author
  Nguyễn Minh Phú Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Xin Wed Ạ emo
 • Author
  vodka Ẩn danh 1 ngày trước Báo vi phạm
  https://www.webtoons.com/en/drama/lookism/list?title_no=1049
Author Trả lời
Bánh Bột lọc Thành viên 5 ngày trước Chapter 111 Báo vi phạm
chap thằng jiho bị lừa mua giày là chap mấy?
 • Author
  Gh Ẩn danh 5 ngày trước Báo vi phạm
  H thì kẹ mẹ thk jiho đi. Cho sau khi nó ra tù thì hóng chứ h vừa ngu vừa yếu vừa đàn bà
 • Author
  Thanh Hải Thành viên 5 ngày trước Báo vi phạm
  Tk đó vừa tạ vừa ngu lại còn hay thể hiện tức vcl
 • Author
  ~.~ Ẩn danh 3 ngày trước Báo vi phạm
  mk cũng ghét thằng đó nhưng sau này nó mạnh lắm thì phải
 • Author
  L Ẩn danh 2 ngày trước Báo vi phạm
  Nó vừa làm trùm trong tù rồi mấy bạn
Author Trả lời
Gh Ẩn danh 5 ngày trước Báo vi phạm
Đam thk jiho sau khi vô tù thì ghê vcl làm trùm luôn.hóng nó ra tù vcl. Ko bt có xử thk main ko?
 • Author
  Bánh Bột lọc Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  nó thấy tội lỗi vs main hay sao ấy, đọc bản Eng có đoạn nó hối hận các thứ trong tù ấy
Author Trả lời
Yin Yin Thành viên 5 ngày trước Chapter 202 Báo vi phạm
A mắt kính như biến hoá emo
Author Trả lời
A Ẩn danh 6 ngày trước Chapter 120 Báo vi phạm
Anh tóc vàng dễ thương vậy mà lại LGBT tiếc thật