Hoàng Phi Hồng phần 1 - Chapter 34

[Cập nhật lúc: 16:54 08/12/2017]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 1
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 2
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 3
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 4
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 5
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 6
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 7
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 8
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 9
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 10
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 11
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 12
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 13
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 14
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 15
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 16
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 17
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 18
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 19
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 20
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 21
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 22
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 23
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 24
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 25
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 26
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 27
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 28
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 29
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 30
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 31
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 32
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 33
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 34
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 35
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 36
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 37
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 38
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 39
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 40
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 41
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 42
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 43
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 44
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 45
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 46
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 47
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 48
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 49
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 50
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 51
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 52
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 53
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 54
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 55
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 56
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 57
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 58
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 59
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 60
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 61
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 62
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 63
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 64
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 65
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 66
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 67
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 68
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 69
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 70
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 71
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 72
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 73
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 74
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 75
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 76
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 77
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 78
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 79
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 80
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 81
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 82
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 83
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 84
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 85
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 86
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 87
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 88
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 89
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 90
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 91
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 92
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 93
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 94
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 95
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 96
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 97
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 98
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 99
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 100
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 101
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 102
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 103
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 104
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 105
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 106
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 107
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 108
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 109
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 110
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 111
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 112
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 113
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 114
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 115
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 116
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 117
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 118
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 119
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 120
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 121
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 122
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 123
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 124
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 125
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 126
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 127
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 128
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 129
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 130
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 131
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 132
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 133
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 134
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 135
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 136
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 137
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 138
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 139
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 140
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 141
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 142
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 143
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 144
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 145
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 146
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 147
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 148
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 149
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 150
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 151
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 152
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 153
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 154
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 155
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 156
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 157
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 158
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 159
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 160
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 161
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 162
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 163
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 164
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 165
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 166
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 167
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 168
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 169
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 170
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 171
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 172
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 173
Hoàng Phi Hồng phần 1 chap 34 - Trang 174
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Marcus Ẩn danh 16:54 20/05 Chapter 19 Báo vi phạm
Main phần đi ngao du học đc võ mới xong phần sau vẫn bị đập cho tơi bời rồi mãi mới thắng lại chả có cái gì gọi là chắc chắn cả
Author Trả lời
sếp Quang Thành viên 15:49 09/02 Báo vi phạm
mn đọc truyện zui vẻ
Author Trả lời
ij Ẩn danh 15:09 09/02 Báo vi phạm
Cho e tìm một bộ truyện manga đọc hồi bé mà quên tên mất rồi ạ :(
Cốt truyện:
• Nữ 9 có liên quan đến thế giới song song cực kì đẹp
• Nữ 9 sống với ba.
• Đầu truyện, tối đêm đó nữ 9 rất trông mong vì hôm sau sẽ được chuyển tới trường mới. Nữ 9 mặc bộ đồng phục vô rồi ngủ. Sáng thức dậy nữ 9 mới đùng đùng đi kiếm bộ đồng phục của mình mà quên mất mình đang mặc trên ng, đến khi ng ba chỉ thì nữ 9 mới nhận ra.
• Nữ 9 bị bắt đi sang thế giới khác (Lúc đang học hoặc lúc đi học về e k nhớ lắm)
• Có một tập, hình như nam 9 muốn bảo vệ nữ 9 nên nam 9 phải mặc bộ đồ nữ lao công. Sau khi làm xong nhiệm vụ, tòa nhà sụp đổ, nam 9 ôm nữ 9 bay ra ngoài.
* Theo e nhớ thì nét vẽ dễ thương lắm ạ, tóc nam phụ k có màu, tóc nam 9 tô màu đen
Ai nhớ thì cho e xin tên truyện với ạ. Em cám ơn :(
Author Trả lời
Hải Ẩn danh 10:38 29/12/19 Chapter 18 Báo vi phạm
Thiết sử tuổi gì  mà cảnh cáo TLT nhỉ,thực sự chỉ cần 1 mình Vệ Lợi là đủ làm gỏi Thiết Sử,tên này không thể là đối thủ của Vệ Lợi,huống hồ còn có cả Phi Long
Author Trả lời
Nguyen Bom Thành viên 14:16 09/08/18 Chapter 1 Báo vi phạm
LỖi hết hình rồi ad ơi
 • Author
  sếp Quang Thành viên 15:45 09/02 Báo vi phạm
  lỗi chỗ nào?
 • Author
  sếp Quang Thành viên 15:48 09/02 Báo vi phạm
  chịu khỏ chuyển chapter khác
Author Trả lời
Nguyễn Hữu Tùng Ẩn danh 19:05 15/06/18 Chapter 13 Báo vi phạm
Hay tuyệt!
Author Trả lời
hoang Ẩn danh 11:55 19/05/18 Chapter 35 Báo vi phạm
vài chap đầu lỗi thoy các chap sau xem tốtemo
Author Trả lời
Lộc Ẩn danh 10:22 10/05/18 Chapter 2 Báo vi phạm
Từ chap 1 trở đi bị die r ad ơi @@
Author Trả lời
hanh to Ẩn danh 12:01 13/01/18 Chapter 32 Báo vi phạm
hay tuyet doemo
Author Trả lời
binh minh Thành viên 09:54 18/10/16 Chapter 11 Báo vi phạm
bị lỗi quá ad ơi ko coi đc gì hết
 • Author
  sếp Quang Thành viên 15:47 09/02 Báo vi phạm
  vậy thì bạn chuyển qua chapter   khác đọc trong lúc chờ fix lại
Author Trả lời
túy Ẩn danh 17:26 22/04/16 Báo vi phạm
ko đọc được truyện