King of hell

King of hell
Lượt xem: 35.377
Nội dung

Diêm đế - Ma đế - sứ giả của Diêm la đại vương ( nói ngắn gọn là Diêm vương ="= ) là một tay kiếm cừ khôi , xuất chúng vào 300 năm trước . Công việc nhàm chán hằng ngày là đi bắt linh hồn về địa phủ . Nhưng nay , sự sống trên dương gian đang bị các yêu ma cõi âm đe dọa ; và Diêm vương đã ra lệnh cho tên "lông bông" âý một công việc là đi giải quyết các yêu ma này . Cùng với 2 người bạn đồng hành của mình , Ma đế sẽ chiến thắng lũ yêu ma quấy rối và ngăn cản cuộc chiến chính tà được chăng ?

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 279 13/05/15 4.039
Chapter 278 13/05/15 3.275
Chapter 277 13/05/15 3.248
Chapter 276 13/05/15 3.112
Chapter 275 13/05/15 3.108
Chapter 274 18/03/15 3.095
Chapter 273 18/03/15 3.101
Chapter 272 18/03/15 3.085
Chapter 271 18/03/15 3.091
Chapter 270 18/03/15 3.106
Chapter 269 18/03/15 3.087
Chapter 268 18/03/15 3.082
Chapter 267 18/03/15 3.079
Chapter 266 18/03/15 3.075
Chapter 265 18/03/15 3.080
Chapter 264 18/03/15 3.071
Chapter 263 18/03/15 3.088
Chapter 262 27/08/15 3.082
Chapter 261 27/08/15 3.070
Chapter 260 27/08/15 3.083
Chapter 259 27/08/15 3.067
Chapter 258 18/03/15 3.070
Chapter 257 18/03/15 3.065
Chapter 256 18/03/15 3.073
Chapter 255 18/03/15 3.075
Chapter 254 18/03/15 3.069
Chapter 253 18/03/15 3.068
Chapter 252 18/03/15 3.066
Chapter 251 18/03/15 3.065
Chapter 250 18/03/15 3.070
Chapter 249 18/03/15 3.069
Chapter 248 18/03/15 3.068
Chapter 247 18/03/15 3.072
Chapter 246 18/03/15 3.073
Chapter 245 18/03/15 3.082
Chapter 244 18/03/15 3.065
Chapter 243 18/03/15 3.072
Chapter 242 18/03/15 3.072
Chapter 241 18/03/15 3.065
Chapter 240 18/03/15 3.078
Chapter 239 18/03/15 3.073
Chapter 238 18/03/15 3.066
Chapter 237 18/03/15 3.072
Chapter 236 18/03/15 3.080
Chapter 235 18/03/15 3.095
Chapter 234 18/03/15 3.080
Chapter 233 18/03/15 3.081
Chapter 232 18/03/15 3.075
Chapter 231 18/03/15 3.074
Chapter 230 18/03/15 3.078
Chapter 229 18/03/15 3.070
Chapter 228 18/03/15 3.077
Chapter 227 18/03/15 3.071
Chapter 226 18/03/15 3.071
Chapter 225 18/03/15 3.085
Chapter 224 18/03/15 3.082
Chapter 223 18/03/15 3.072
Chapter 222 18/03/15 3.079
Chapter 221 18/03/15 3.082
Chapter 220 18/03/15 3.085
Chapter 219 18/03/15 3.072
Chapter 218 18/03/15 3.083
Chapter 217 18/03/15 3.073
Chapter 216 18/03/15 3.068
Chapter 215 18/03/15 3.074
Chapter 214 18/03/15 3.077
Chapter 213 18/03/15 3.073
Chapter 212 18/03/15 3.074
Chapter 211 18/03/15 3.075
Chapter 210 18/03/15 3.074
Chapter 209 18/03/15 3.078
Chapter 208 27/08/15 3.080
Chapter 207 18/03/15 3.077
Chapter 206 18/03/15 3.070
Chapter 205 18/03/15 3.084
Chapter 204 18/03/15 3.071
Chapter 203 18/03/15 3.074
Chapter 202 18/03/15 3.078
Chapter 201 18/03/15 3.078
Chapter 200 18/03/15 3.093
Chapter 199 18/03/15 3.068
Chapter 198 18/03/15 3.070
Chapter 197 18/03/15 3.065
Chapter 196 18/03/15 3.072
Chapter 195 18/03/15 3.071
Chapter 194 18/03/15 3.060
Chapter 193 18/03/15 3.070
Chapter 192 18/03/15 3.071
Chapter 191 18/03/15 3.070
Chapter 190 18/03/15 3.078
Chapter 189 18/03/15 3.071
Chapter 188 18/03/15 3.063
Chapter 187 18/03/15 3.069
Chapter 186 18/03/15 3.065
Chapter 185 18/03/15 3.066
Chapter 184 18/03/15 3.067
Chapter 183 18/03/15 3.063
Chapter 182 18/03/15 3.067
Chapter 181 18/03/15 3.068
Chapter 180 18/03/15 3.068
Chapter 179 18/03/15 3.065
Chapter 178 18/03/15 3.067
Chapter 177 18/03/15 3.073
Chapter 176 18/03/15 3.070
Chapter 175 18/03/15 3.065
Chapter 174 18/03/15 3.070
Chapter 173 18/03/15 3.068
Chapter 172 18/03/15 3.066
Chapter 171 18/03/15 3.072
Chapter 170 18/03/15 3.070
Chapter 169 18/03/15 3.069
Chapter 168 18/03/15 3.075
Chapter 167 18/03/15 3.071
Chapter 166 18/03/15 3.064
Chapter 165 18/03/15 3.065
Chapter 164 18/03/15 3.073
Chapter 163 18/03/15 3.077
Chapter 162 18/03/15 3.075
Chapter 161 18/03/15 3.071
Chapter 160 18/03/15 3.080
Chapter 159 18/03/15 3.075
Chapter 158 18/03/15 3.075
Chapter 157 18/03/15 3.074
Chapter 156 18/03/15 3.072
Chapter 155 18/03/15 3.082
Chapter 154 18/03/15 3.077
Chapter 153 18/03/15 3.077
Chapter 152 18/03/15 3.066
Chapter 151 18/03/15 3.071
Chapter 150 18/03/15 3.073
Chapter 149 18/03/15 3.079
Chapter 148 18/03/15 3.073
Chapter 147 18/03/15 3.075
Chapter 146 18/03/15 3.072
Chapter 145 18/03/15 3.083
Chapter 144 18/03/15 3.074
Chapter 143 18/03/15 3.071
Chapter 142 18/03/15 3.076
Chapter 141 18/03/15 3.081
Chapter 140 18/03/15 3.075
Chapter 139 18/03/15 3.060
Chapter 138 18/03/15 3.064
Chapter 137 18/03/15 3.069
Chapter 136 18/03/15 3.071
Chapter 135 18/03/15 3.064
Chapter 134 18/03/15 3.065
Chapter 133 18/03/15 3.070
Chapter 132 18/03/15 3.073
Chapter 131 18/03/15 3.074
Chapter 130 18/03/15 3.067
Chapter 129 18/03/15 3.073
Chapter 128 18/03/15 3.073
Chapter 127 18/03/15 3.073
Chapter 126 18/03/15 3.075
Chapter 125 18/03/15 3.074
Chapter 124 18/03/15 3.073
Chapter 123 18/03/15 3.071
Chapter 122 18/03/15 3.075
Chapter 121 18/03/15 3.071
Chapter 120 18/03/15 3.077
Chapter 119 18/03/15 3.071
Chapter 118 18/03/15 3.066
Chapter 117 18/03/15 3.077
Chapter 116 18/03/15 3.083
Chapter 115 18/03/15 3.082
Chapter 114 18/03/15 3.080
Chapter 113 18/03/15 3.072
Chapter 112 18/03/15 3.072
Chapter 111 18/03/15 3.071
Chapter 110 18/03/15 3.071
Chapter 109 18/03/15 3.084
Chapter 108 18/03/15 3.071
Chapter 107 18/03/15 3.075
Chapter 106 18/03/15 3.077
Chapter 105 18/03/15 3.079
Chapter 104 18/03/15 3.080
Chapter 103 18/03/15 3.072
Chapter 102 18/03/15 3.123
Chapter 101 18/03/15 3.084
Chapter 100 18/03/15 3.086
Chapter 99 18/03/15 3.072
Chapter 98 18/03/15 3.081
Chapter 97 18/03/15 3.089
Chapter 96 18/03/15 3.078
Chapter 95 18/03/15 3.069
Chapter 94 18/03/15 3.069
Chapter 93 18/03/15 3.068
Chapter 92 18/03/15 3.069
Chapter 91 18/03/15 3.073
Chapter 90 18/03/15 3.067
Chapter 89 18/03/15 3.061
Chapter 88 18/03/15 3.063
Chapter 87 18/03/15 3.072
Chapter 86 18/03/15 3.078
Chapter 85 18/03/15 3.067
Chapter 84 18/03/15 3.071
Chapter 83 18/03/15 3.068
Chapter 82 18/03/15 3.083
Chapter 81 18/03/15 3.070
Chapter 80 18/03/15 3.069
Chapter 79 18/03/15 3.061
Chapter 78 18/03/15 3.067
Chapter 77 18/03/15 3.064
Chapter 76 18/03/15 3.068
Chapter 75 18/03/15 3.072
Chapter 74 18/03/15 3.067
Chapter 73 18/03/15 3.059
Chapter 72 18/03/15 3.070
Chapter 71 18/03/15 3.065
Chapter 70 18/03/15 3.061
Chapter 69 18/03/15 3.060
Chapter 68 18/03/15 3.061
Chapter 67 18/03/15 3.069
Chapter 66 18/03/15 3.065
Chapter 65 18/03/15 3.063
Chapter 64 18/03/15 3.062
Chapter 63 18/03/15 3.067
Chapter 62 18/03/15 3.073
Chapter 61 18/03/15 3.073
Chapter 60 18/03/15 3.075
Chapter 59 18/03/15 3.073
Chapter 58 18/03/15 3.089
Chapter 57 18/03/15 3.093
Chapter 56 18/03/15 3.107
Chapter 55.5: - End 00:30 31/07 3.010
Chapter 55.4 00:30 31/07 3.005
Chapter 55.3 13:35 26/06 3.015
Chapter 55.2 23:17 11/05 3.019
Chapter 55.1 19:53 01/04 3.026
Chapter 55 18/03/15 3.090
Chapter 54.6 14:34 22/02 3.024
Chapter 54.5 11:43 18/02 3.026
Chapter 54.4 14:06 22/01 3.030
Chapter 54.3 14:06 22/01 3.029
Chapter 54.2 14:06 22/01 3.033
Chapter 54.1 14:06 22/01 3.030
Chapter 54 18/03/15 3.088
Chapter 53.7 14:06 22/01 3.035
Chapter 53.6 14:06 22/01 3.029
Chapter 53.5 21/10/15 3.034
Chapter 53.4 16/10/15 3.035
Chapter 53.3 12/10/15 3.042
Chapter 53.2 27/09/15 3.036
Chapter 53.1 23/09/15 3.066
Chapter 53 18/03/15 3.093
Chapter 52.6 07/09/15 3.052
Chapter 52.5 05/09/15 3.053
Chapter 52.4 29/08/15 3.056
Chapter 52.3 27/08/15 3.054
Chapter 52.2 27/08/15 3.058
Chapter 52.1 27/08/15 3.070
Chapter 52 18/03/15 3.094
Chapter 51.6 27/08/15 3.056
Chapter 51.5 27/08/15 3.068
Chapter 51.3 27/08/15 3.060
Chapter 51.2 27/08/15 3.068
Chapter 51.1 27/08/15 3.061
Chapter 51 18/03/15 3.080
Chapter 50.6 27/08/15 3.071
Chapter 50.5 27/08/15 3.067
Chapter 50.4 27/08/15 3.055
Chapter 50.3 27/08/15 3.056
Chapter 50.2 27/08/15 3.051
Chapter 50.1 27/08/15 3.058
Chapter 50 18/03/15 3.101
Chapter 49.6 27/08/15 3.051
Chapter 49.5 27/08/15 3.061
Chapter 49.4 27/08/15 3.056
Chapter 49.3 27/08/15 3.069
Chapter 49.2 27/08/15 3.072
Chapter 49.1 27/08/15 3.074
Chapter 49 18/03/15 3.090
Chapter 48.6 27/08/15 3.055
Chapter 48.5 27/08/15 3.070
Chapter 48.4 27/08/15 3.065
Chapter 48.3 27/08/15 3.046
Chapter 48.2 27/08/15 3.042
Chapter 48.1 27/08/15 3.055
Chapter 48 18/03/15 3.089
Chapter 47.6 27/08/15 3.053
Chapter 47.5 27/08/15 3.055
Chapter 47.4 27/08/15 3.044
Chapter 47.3 27/08/15 3.062
Chapter 47.2 27/08/15 3.069
Chapter 47.1 27/08/15 3.071
Chapter 47 18/03/15 3.093
Chapter 46.6 27/08/15 3.061
Chapter 46.5 27/08/15 3.046
Chapter 46.4 27/08/15 3.048
Chapter 46.3 27/08/15 3.065
Chapter 46.2 27/08/15 3.049
Chapter 46.1 27/08/15 3.065
Chapter 46 18/03/15 3.087
Chapter 45.5 27/08/15 3.047
Chapter 45.4 27/08/15 3.068
Chapter 45.3 27/08/15 3.063
Chapter 45.2 27/08/15 3.042
Chapter 45.1 27/08/15 3.057
Chapter 45 18/03/15 3.081
Chapter 44.5 27/08/15 3.062
Chapter 44.4 27/08/15 3.065
Chapter 44.3 27/08/15 3.048
Chapter 44.2 27/08/15 3.049
Chapter 44.1 27/08/15 3.070
Chapter 44 18/03/15 3.089
Chapter 43.6 27/08/15 3.055
Chapter 43.5 27/08/15 3.049
Chapter 43.4 27/08/15 3.049
Chapter 43.3 27/08/15 3.047
Chapter 43.2 27/08/15 3.053
Chapter 43.1 27/08/15 3.072
Chapter 43 18/03/15 3.091
Chapter 42.6 27/08/15 3.056
Chapter 42.5 27/08/15 3.061
Chapter 42.4 27/08/15 3.047
Chapter 42.3 27/08/15 3.060
Chapter 42.2 27/08/15 3.043
Chapter 42.1 27/08/15 3.053
Chapter 42 18/03/15 3.085
Chapter 41.6 27/08/15 3.044
Chapter 41.5 27/08/15 3.063
Chapter 41.4 27/08/15 3.050
Chapter 41.3 27/08/15 3.064
Chapter 41.2 27/08/15 3.047
Chapter 41.1 27/08/15 3.059
Chapter 41 18/03/15 3.093
Chapter 40.6 27/08/15 3.072
Chapter 40.5 27/08/15 3.047
Chapter 40.4 27/08/15 3.053
Chapter 40.3 27/08/15 3.067
Chapter 40.2 27/08/15 3.056
Chapter 40.1 27/08/15 3.073
Chapter 40 18/03/15 3.089
Chapter 39.6 27/08/15 3.050
Chapter 39.5 27/08/15 3.044
Chapter 39.4 27/08/15 3.060
Chapter 39.3 27/08/15 3.051
Chapter 39.2 27/08/15 3.063
Chapter 39.1 27/08/15 3.059
Chapter 39 18/03/15 3.090
Chapter 38.6 27/08/15 3.049
Chapter 38.5 27/08/15 3.048
Chapter 38.4 27/08/15 3.059
Chapter 38.3 27/08/15 3.062
Chapter 38.2 27/08/15 3.058
Chapter 38.1 27/08/15 3.077
Chapter 38 18/03/15 3.094
Chapter 37 18/03/15 3.102
Chapter 36.4 27/08/15 3.051
Chapter 36.3 27/08/15 3.067
Chapter 36.2 27/08/15 3.048
Chapter 36.1 27/08/15 3.056
Chapter 36 18/03/15 3.106
Chapter 35.4 27/08/15 3.064
Chapter 35.3 27/08/15 3.059
Chapter 35.1 27/08/15 3.103
Chapter 35 27/08/15 3.105
Chapter 34 27/08/15 3.105
Chapter 33.4 27/08/15 3.064
Chapter 33.3 27/08/15 3.049
Chapter 33.2 27/08/15 3.063
Chapter 33.1 27/08/15 3.081
Chapter 33 27/08/15 3.110
Chapter 32.6 18/03/15 3.063
Chapter 32.5 18/03/15 3.069
Chapter 32.4 18/03/15 3.066
Chapter 32.3 18/03/15 3.063
Chapter 32.2 18/03/15 3.072
Chapter 32.1 18/03/15 3.071
Chapter 32 27/08/15 3.108
Chapter 31.6 18/03/15 3.069
Chapter 31.5 18/03/15 3.070
Chapter 31.4 18/03/15 3.074
Chapter 31.3 18/03/15 3.077
Chapter 31.2 18/03/15 3.076
Chapter 31.1 18/03/15 3.101
Chapter 31 27/08/15 3.117
Chapter 30.4 27/08/15 3.077
Chapter 30.3 27/08/15 3.094
Chapter 30.2 27/08/15 3.114
Chapter 30.1 27/08/15 3.154
Chapter 30 27/08/15 3.144
Chapter 29 27/08/15 3.130
Chapter 28 27/08/15 3.132
Chapter 27 27/08/15 3.149
Chapter 26 27/08/15 3.154
Chapter 25 27/08/15 3.153
Chapter 24 18/03/15 3.178
Chapter 23 18/03/15 3.131
Chapter 22 18/03/15 3.136
Chapter 21 18/03/15 3.129
Chapter 20 18/03/15 3.157
Chapter 19 18/03/15 3.154
Chapter 18 18/03/15 3.145
Chapter 17 18/03/15 3.136
Chapter 16 18/03/15 3.136
Chapter 15 18/03/15 3.142
Chapter 14 18/03/15 3.129
Chapter 13 18/03/15 3.138
Chapter 12 18/03/15 3.135
Chapter 11 18/03/15 3.165
Chapter 10 18/03/15 3.168
Chapter 9 18/03/15 3.146
Chapter 8 18/03/15 3.147
Chapter 7 18/03/15 3.150
Chapter 6 18/03/15 3.142
Chapter 5 18/03/15 3.164
Chapter 4 18/03/15 3.169
Chapter 3 18/03/15 3.166
Chapter 2 18/03/15 3.181
Chapter 1 18/03/15 3.239
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch