Kyou kara ore wa

Kyou kara ore wa
Lượt xem: 13.554
Nội dung

ai dọc rồi thì khỏi nói, ai chưa đọc thì vào xem là ghiền

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 368 18/03/15 3.061
Chapter 367 18/03/15 3.068
Chapter 366 18/03/15 3.062
Chapter 365 18/03/15 3.035
Chapter 364 18/03/15 3.039
Chapter 363 18/03/15 3.030
Chapter 362 18/03/15 3.030
Chapter 361 18/03/15 3.029
Chapter 360 18/03/15 3.029
Chapter 359 18/03/15 3.033
Chapter 358 18/03/15 3.029
Chapter 357 18/03/15 3.028
Chapter 356 18/03/15 3.029
Chapter 355 18/03/15 3.031
Chapter 354 18/03/15 3.028
Chapter 353 18/03/15 3.027
Chapter 352 18/03/15 3.028
Chapter 351 18/03/15 3.024
Chapter 350 18/03/15 3.024
Chapter 349 18/03/15 3.032
Chapter 348 18/03/15 3.027
Chapter 347 18/03/15 3.029
Chapter 346 18/03/15 3.029
Chapter 345 18/03/15 3.026
Chapter 344 18/03/15 3.028
Chapter 343 18/03/15 3.028
Chapter 342 18/03/15 3.023
Chapter 341 18/03/15 3.022
Chapter 340 18/03/15 3.024
Chapter 339 18/03/15 3.028
Chapter 338 18/03/15 3.023
Chapter 337 18/03/15 3.027
Chapter 336 18/03/15 3.026
Chapter 335 18/03/15 3.027
Chapter 334 18/03/15 3.027
Chapter 333 18/03/15 3.025
Chapter 332 18/03/15 3.028
Chapter 331 18/03/15 3.027
Chapter 330 18/03/15 3.031
Chapter 329 18/03/15 3.031
Chapter 328 18/03/15 3.034
Chapter 327 18/03/15 3.030
Chapter 326 18/03/15 3.028
Chapter 325 18/03/15 3.030
Chapter 324 18/03/15 3.026
Chapter 323 18/03/15 3.030
Chapter 322 18/03/15 3.028
Chapter 321 18/03/15 3.027
Chapter 320 18/03/15 3.027
Chapter 319 18/03/15 3.027
Chapter 318 18/03/15 3.028
Chapter 317 18/03/15 3.027
Chapter 316 18/03/15 3.027
Chapter 315 18/03/15 3.024
Chapter 314 18/03/15 3.027
Chapter 313 18/03/15 3.026
Chapter 312 18/03/15 3.027
Chapter 311 18/03/15 3.027
Chapter 310 18/03/15 3.030
Chapter 309 18/03/15 3.028
Chapter 308 18/03/15 3.025
Chapter 307 18/03/15 3.025
Chapter 306 18/03/15 3.025
Chapter 305 18/03/15 3.025
Chapter 304 18/03/15 3.028
Chapter 303 18/03/15 3.024
Chapter 302 18/03/15 3.026
Chapter 301 18/03/15 3.030
Chapter 300 18/03/15 3.027
Chapter 299 18/03/15 3.030
Chapter 298 18/03/15 3.031
Chapter 297 18/03/15 3.031
Chapter 296 18/03/15 3.029
Chapter 295 18/03/15 3.029
Chapter 294 18/03/15 3.030
Chapter 293 18/03/15 3.032
Chapter 292 18/03/15 3.028
Chapter 291 18/03/15 3.030
Chapter 290 18/03/15 3.029
Chapter 289 18/03/15 3.029
Chapter 288 18/03/15 3.028
Chapter 287 18/03/15 3.032
Chapter 286 18/03/15 3.031
Chapter 285 18/03/15 3.031
Chapter 284 18/03/15 3.029
Chapter 283 18/03/15 3.034
Chapter 282 18/03/15 3.029
Chapter 281 18/03/15 3.031
Chapter 280 18/03/15 3.031
Chapter 279 18/03/15 3.029
Chapter 278 18/03/15 3.028
Chapter 277 18/03/15 3.029
Chapter 276 18/03/15 3.029
Chapter 275 18/03/15 3.031
Chapter 274 18/03/15 3.034
Chapter 273 18/03/15 3.033
Chapter 272 18/03/15 3.033
Chapter 271 18/03/15 3.032
Chapter 270 18/03/15 3.038
Chapter 269 18/03/15 3.031
Chapter 268 18/03/15 3.030
Chapter 267 18/03/15 3.033
Chapter 266 18/03/15 3.031
Chapter 265 18/03/15 3.033
Chapter 264 18/03/15 3.032
Chapter 263 18/03/15 3.038
Chapter 262 18/03/15 3.033
Chapter 261 18/03/15 3.032
Chapter 260 18/03/15 3.036
Chapter 259 18/03/15 3.034
Chapter 258 18/03/15 3.029
Chapter 257 18/03/15 3.028
Chapter 256 18/03/15 3.031
Chapter 255 18/03/15 3.032
Chapter 254 18/03/15 3.029
Chapter 253 18/03/15 3.030
Chapter 252 18/03/15 3.034
Chapter 251 18/03/15 3.028
Chapter 250 18/03/15 3.028
Chapter 249 18/03/15 3.026
Chapter 248 18/03/15 3.032
Chapter 247 18/03/15 3.036
Chapter 246 18/03/15 3.033
Chapter 245 18/03/15 3.032
Chapter 244 18/03/15 3.031
Chapter 243 18/03/15 3.029
Chapter 242 18/03/15 3.028
Chapter 241 18/03/15 3.028
Chapter 240 18/03/15 3.033
Chapter 239 18/03/15 3.036
Chapter 238 18/03/15 3.038
Chapter 237 18/03/15 3.035
Chapter 236 18/03/15 3.034
Chapter 235 18/03/15 3.031
Chapter 234 18/03/15 3.029
Chapter 233 18/03/15 3.031
Chapter 232 18/03/15 3.032
Chapter 231 18/03/15 3.031
Chapter 230 18/03/15 3.030
Chapter 229 18/03/15 3.030
Chapter 228 18/03/15 3.033
Chapter 227 18/03/15 3.030
Chapter 226 18/03/15 3.029
Chapter 225 18/03/15 3.030
Chapter 224 18/03/15 3.028
Chapter 223 18/03/15 3.027
Chapter 222 18/03/15 3.031
Chapter 221 18/03/15 3.031
Chapter 220 18/03/15 3.029
Chapter 219 18/03/15 3.031
Chapter 218 18/03/15 3.032
Chapter 217 18/03/15 3.032
Chapter 216 18/03/15 3.032
Chapter 215 18/03/15 3.031
Chapter 214 18/03/15 3.031
Chapter 213 18/03/15 3.028
Chapter 212 18/03/15 3.029
Chapter 211 18/03/15 3.030
Chapter 210 18/03/15 3.027
Chapter 209 18/03/15 3.027
Chapter 208 18/03/15 3.029
Chapter 207 18/03/15 3.028
Chapter 206 18/03/15 3.026
Chapter 205 18/03/15 3.025
Chapter 204 18/03/15 3.025
Chapter 203 18/03/15 3.031
Chapter 202 18/03/15 3.026
Chapter 201 18/03/15 3.025
Chapter 200 18/03/15 3.026
Chapter 199 18/03/15 3.027
Chapter 198 18/03/15 3.025
Chapter 197 18/03/15 3.028
Chapter 196 18/03/15 3.036
Chapter 195 18/03/15 3.029
Chapter 194 18/03/15 3.031
Chapter 193 18/03/15 3.031
Chapter 192 18/03/15 3.031
Chapter 191 18/03/15 3.026
Chapter 190 18/03/15 3.027
Chapter 189 18/03/15 3.032
Chapter 188 18/03/15 3.035
Chapter 187 18/03/15 3.028
Chapter 186 18/03/15 3.033
Chapter 185 18/03/15 3.027
Chapter 184 18/03/15 3.027
Chapter 183 18/03/15 3.029
Chapter 182 18/03/15 3.025
Chapter 181 18/03/15 3.026
Chapter 180 18/03/15 3.026
Chapter 179 18/03/15 3.023
Chapter 178 18/03/15 3.024
Chapter 177 18/03/15 3.027
Chapter 176 18/03/15 3.025
Chapter 172 18/03/15 3.027
Chapter 171 18/03/15 3.026
Chapter 170 18/03/15 3.024
Chapter 169 18/03/15 3.026
Chapter 168 18/03/15 3.026
Chapter 167 18/03/15 3.024
Chapter 166 18/03/15 3.022
Chapter 165 18/03/15 3.025
Chapter 164 18/03/15 3.026
Chapter 163 18/03/15 3.024
Chapter 162 18/03/15 3.024
Chapter 161 18/03/15 3.026
Chapter 160 18/03/15 3.025
Chapter 159 18/03/15 3.024
Chapter 158 18/03/15 3.025
Chapter 157 18/03/15 3.024
Chapter 156 18/03/15 3.029
Chapter 155 18/03/15 3.026
Chapter 154 18/03/15 3.026
Chapter 153 18/03/15 3.027
Chapter 152 18/03/15 3.024
Chapter 151 18/03/15 3.024
Chapter 150 18/03/15 3.027
Chapter 149 18/03/15 3.028
Chapter 148 18/03/15 3.026
Chapter 147 18/03/15 3.025
Chapter 146 18/03/15 3.025
Chapter 145 18/03/15 3.030
Chapter 144 18/03/15 3.026
Chapter 143 18/03/15 3.024
Chapter 142 18/03/15 3.025
Chapter 141 18/03/15 3.028
Chapter 140 18/03/15 3.030
Chapter 139 18/03/15 3.026
Chapter 138 18/03/15 3.030
Chapter 137 18/03/15 3.029
Chapter 136 18/03/15 3.028
Chapter 135 18/03/15 3.032
Chapter 134 18/03/15 3.031
Chapter 133 18/03/15 3.043
Chapter 132 18/03/15 3.031
Chapter 131 18/03/15 3.036
Chapter 130 18/03/15 3.037
Chapter 129 18/03/15 3.034
Chapter 125 18/03/15 3.029
Chapter 124 18/03/15 3.027
Chapter 123 18/03/15 3.025
Chapter 122 18/03/15 3.029
Chapter 121 18/03/15 3.032
Chapter 120 18/03/15 3.028
Chapter 119 18/03/15 3.028
Chapter 118 18/03/15 3.025
Chapter 117 18/03/15 3.022
Chapter 116 18/03/15 3.024
Chapter 115 18/03/15 3.026
Chapter 114 18/03/15 3.026
Chapter 113 18/03/15 3.031
Chapter 112 18/03/15 3.029
Chapter 111 18/03/15 3.028
Chapter 110 18/03/15 3.026
Chapter 109 18/03/15 3.024
Chapter 108 18/03/15 3.028
Chapter 107 18/03/15 3.026
Chapter 106 18/03/15 3.027
Chapter 105 18/03/15 3.027
Chapter 104 18/03/15 3.029
Chapter 103 18/03/15 3.029
Chapter 102 18/03/15 3.027
Chapter 101 18/03/15 3.027
Chapter 100 18/03/15 3.027
Chapter 99 18/03/15 3.030
Chapter 98 18/03/15 3.028
Chapter 97 18/03/15 3.030
Chapter 96 18/03/15 3.032
Chapter 95 18/03/15 3.034
Chapter 94 18/03/15 3.028
Chapter 93 18/03/15 3.031
Chapter 92 18/03/15 3.029
Chapter 91 18/03/15 3.026
Chapter 90 18/03/15 3.028
Chapter 89 18/03/15 3.028
Chapter 88 18/03/15 3.029
Chapter 87 18/03/15 3.028
Chapter 86 18/03/15 3.029
Chapter 85 18/03/15 3.031
Chapter 84 18/03/15 3.030
Chapter 83 18/03/15 3.032
Chapter 82 18/03/15 3.030
Chapter 81 18/03/15 3.029
Chapter 80 18/03/15 3.026
Chapter 79 18/03/15 3.025
Chapter 78 18/03/15 3.026
Chapter 77 18/03/15 3.028
Chapter 76 18/03/15 3.027
Chapter 75 18/03/15 3.030
Chapter 74 18/03/15 3.028
Chapter 73 18/03/15 3.028
Chapter 72 18/03/15 3.025
Chapter 71 18/03/15 3.027
Chapter 70 18/03/15 3.027
Chapter 69 18/03/15 3.027
Chapter 68 18/03/15 3.031
Chapter 67 18/03/15 3.027
Chapter 66 18/03/15 3.029
Chapter 65 18/03/15 3.035
Chapter 64 18/03/15 3.037
Chapter 63 18/03/15 3.032
Chapter 62 18/03/15 3.034
Chapter 61 18/03/15 3.037
Chapter 60 18/03/15 3.034
Chapter 59 18/03/15 3.037
Chapter 58 18/03/15 3.035
Chapter 57 18/03/15 3.029
Chapter 56 18/03/15 3.028
Chapter 55 18/03/15 3.027
Chapter 54 18/03/15 3.031
Chapter 53 18/03/15 3.033
Chapter 52 18/03/15 3.027
Chapter 51 18/03/15 3.032
Chapter 50 18/03/15 3.029
Chapter 49 18/03/15 3.028
Chapter 48 18/03/15 3.032
Chapter 47 18/03/15 3.031
Chapter 46 18/03/15 3.030
Chapter 45 18/03/15 3.031
Chapter 44 18/03/15 3.031
Chapter 43 18/03/15 3.032
Chapter 42 18/03/15 3.034
Chapter 41 18/03/15 3.036
Chapter 40 18/03/15 3.041
Chapter 39 18/03/15 3.029
Chapter 38 18/03/15 3.027
Chapter 37 18/03/15 3.028
Chapter 36 18/03/15 3.025
Chapter 35 18/03/15 3.030
Chapter 34 18/03/15 3.026
Chapter 33 18/03/15 3.031
Chapter 32 18/03/15 3.032
Chapter 31 18/03/15 3.027
Chapter 30 18/03/15 3.027
Chapter 29 18/03/15 3.026
Chapter 28 18/03/15 3.024
Chapter 27 18/03/15 3.028
Chapter 26 18/03/15 3.025
Chapter 25 18/03/15 3.026
Chapter 24 18/03/15 3.025
Chapter 23 18/03/15 3.027
Chapter 22 18/03/15 3.025
Chapter 21 18/03/15 3.026
Chapter 20 18/03/15 3.028
Chapter 19 18/03/15 3.028
Chapter 18 18/03/15 3.029
Chapter 17 18/03/15 3.032
Chapter 16 18/03/15 3.032
Chapter 15 18/03/15 3.030
Chapter 14 18/03/15 3.034
Chapter 13 18/03/15 3.029
Chapter 12 18/03/15 3.024
Chapter 11 18/03/15 3.027
Chapter 10 18/03/15 3.025
Chapter 9 18/03/15 3.018
Chapter 8 18/03/15 3.018
Chapter 7 18/03/15 3.016
Chapter 6 18/03/15 3.019
Chapter 5 18/03/15 3.018
Chapter 4 18/03/15 3.020
Chapter 3 18/03/15 3.027
Chapter 2 18/03/15 3.039
Chapter 1 18/03/15 3.061
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch