Kyou kara ore wa

Kyou kara ore wa
Lượt xem: 14.466
Nội dung

ai dọc rồi thì khỏi nói, ai chưa đọc thì vào xem là ghiền

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 368 18/03/15 3.063
Chapter 367 18/03/15 3.070
Chapter 366 18/03/15 3.063
Chapter 365 18/03/15 3.037
Chapter 364 18/03/15 3.041
Chapter 363 18/03/15 3.032
Chapter 362 18/03/15 3.032
Chapter 361 18/03/15 3.032
Chapter 360 18/03/15 3.031
Chapter 359 18/03/15 3.035
Chapter 358 18/03/15 3.032
Chapter 357 18/03/15 3.030
Chapter 356 18/03/15 3.033
Chapter 355 18/03/15 3.034
Chapter 354 18/03/15 3.031
Chapter 353 18/03/15 3.030
Chapter 352 18/03/15 3.030
Chapter 351 18/03/15 3.026
Chapter 350 18/03/15 3.027
Chapter 349 18/03/15 3.035
Chapter 348 18/03/15 3.029
Chapter 347 18/03/15 3.031
Chapter 346 18/03/15 3.032
Chapter 345 18/03/15 3.028
Chapter 344 18/03/15 3.030
Chapter 343 18/03/15 3.031
Chapter 342 18/03/15 3.027
Chapter 341 18/03/15 3.024
Chapter 340 18/03/15 3.028
Chapter 339 18/03/15 3.031
Chapter 338 18/03/15 3.026
Chapter 337 18/03/15 3.030
Chapter 336 18/03/15 3.029
Chapter 335 18/03/15 3.031
Chapter 334 18/03/15 3.029
Chapter 333 18/03/15 3.028
Chapter 332 18/03/15 3.029
Chapter 331 18/03/15 3.029
Chapter 330 18/03/15 3.035
Chapter 329 18/03/15 3.034
Chapter 328 18/03/15 3.036
Chapter 327 18/03/15 3.034
Chapter 326 18/03/15 3.031
Chapter 325 18/03/15 3.032
Chapter 324 18/03/15 3.028
Chapter 323 18/03/15 3.033
Chapter 322 18/03/15 3.030
Chapter 321 18/03/15 3.030
Chapter 320 18/03/15 3.030
Chapter 319 18/03/15 3.029
Chapter 318 18/03/15 3.031
Chapter 317 18/03/15 3.029
Chapter 316 18/03/15 3.029
Chapter 315 18/03/15 3.026
Chapter 314 18/03/15 3.029
Chapter 313 18/03/15 3.029
Chapter 312 18/03/15 3.030
Chapter 311 18/03/15 3.030
Chapter 310 18/03/15 3.032
Chapter 309 18/03/15 3.030
Chapter 308 18/03/15 3.027
Chapter 307 18/03/15 3.027
Chapter 306 18/03/15 3.027
Chapter 305 18/03/15 3.027
Chapter 304 18/03/15 3.031
Chapter 303 18/03/15 3.026
Chapter 302 18/03/15 3.029
Chapter 301 18/03/15 3.032
Chapter 300 18/03/15 3.029
Chapter 299 18/03/15 3.032
Chapter 298 18/03/15 3.033
Chapter 297 18/03/15 3.033
Chapter 296 18/03/15 3.031
Chapter 295 18/03/15 3.032
Chapter 294 18/03/15 3.032
Chapter 293 18/03/15 3.035
Chapter 292 18/03/15 3.031
Chapter 291 18/03/15 3.033
Chapter 290 18/03/15 3.032
Chapter 289 18/03/15 3.032
Chapter 288 18/03/15 3.031
Chapter 287 18/03/15 3.037
Chapter 286 18/03/15 3.033
Chapter 285 18/03/15 3.035
Chapter 284 18/03/15 3.033
Chapter 283 18/03/15 3.038
Chapter 282 18/03/15 3.032
Chapter 281 18/03/15 3.034
Chapter 280 18/03/15 3.035
Chapter 279 18/03/15 3.032
Chapter 278 18/03/15 3.032
Chapter 277 18/03/15 3.032
Chapter 276 18/03/15 3.033
Chapter 275 18/03/15 3.035
Chapter 274 18/03/15 3.037
Chapter 273 18/03/15 3.036
Chapter 272 18/03/15 3.036
Chapter 271 18/03/15 3.034
Chapter 270 18/03/15 3.040
Chapter 269 18/03/15 3.032
Chapter 268 18/03/15 3.033
Chapter 267 18/03/15 3.035
Chapter 266 18/03/15 3.034
Chapter 265 18/03/15 3.035
Chapter 264 18/03/15 3.034
Chapter 263 18/03/15 3.041
Chapter 262 18/03/15 3.035
Chapter 261 18/03/15 3.035
Chapter 260 18/03/15 3.039
Chapter 259 18/03/15 3.037
Chapter 258 18/03/15 3.032
Chapter 257 18/03/15 3.031
Chapter 256 18/03/15 3.035
Chapter 255 18/03/15 3.037
Chapter 254 18/03/15 3.031
Chapter 253 18/03/15 3.031
Chapter 252 18/03/15 3.035
Chapter 251 18/03/15 3.032
Chapter 250 18/03/15 3.032
Chapter 249 18/03/15 3.029
Chapter 248 18/03/15 3.034
Chapter 247 18/03/15 3.039
Chapter 246 18/03/15 3.036
Chapter 245 18/03/15 3.036
Chapter 244 18/03/15 3.035
Chapter 243 18/03/15 3.031
Chapter 242 18/03/15 3.031
Chapter 241 18/03/15 3.030
Chapter 240 18/03/15 3.036
Chapter 239 18/03/15 3.039
Chapter 238 18/03/15 3.039
Chapter 237 18/03/15 3.037
Chapter 236 18/03/15 3.038
Chapter 235 18/03/15 3.032
Chapter 234 18/03/15 3.032
Chapter 233 18/03/15 3.034
Chapter 232 18/03/15 3.034
Chapter 231 18/03/15 3.034
Chapter 230 18/03/15 3.032
Chapter 229 18/03/15 3.033
Chapter 228 18/03/15 3.036
Chapter 227 18/03/15 3.032
Chapter 226 18/03/15 3.031
Chapter 225 18/03/15 3.034
Chapter 224 18/03/15 3.031
Chapter 223 18/03/15 3.029
Chapter 222 18/03/15 3.034
Chapter 221 18/03/15 3.034
Chapter 220 18/03/15 3.033
Chapter 219 18/03/15 3.033
Chapter 218 18/03/15 3.035
Chapter 217 18/03/15 3.035
Chapter 216 18/03/15 3.035
Chapter 215 18/03/15 3.035
Chapter 214 18/03/15 3.035
Chapter 213 18/03/15 3.031
Chapter 212 18/03/15 3.033
Chapter 211 18/03/15 3.032
Chapter 210 18/03/15 3.029
Chapter 209 18/03/15 3.030
Chapter 208 18/03/15 3.031
Chapter 207 18/03/15 3.030
Chapter 206 18/03/15 3.029
Chapter 205 18/03/15 3.027
Chapter 204 18/03/15 3.027
Chapter 203 18/03/15 3.034
Chapter 202 18/03/15 3.027
Chapter 201 18/03/15 3.029
Chapter 200 18/03/15 3.028
Chapter 199 18/03/15 3.029
Chapter 198 18/03/15 3.026
Chapter 197 18/03/15 3.030
Chapter 196 18/03/15 3.038
Chapter 195 18/03/15 3.032
Chapter 194 18/03/15 3.034
Chapter 193 18/03/15 3.033
Chapter 192 18/03/15 3.034
Chapter 191 18/03/15 3.029
Chapter 190 18/03/15 3.030
Chapter 189 18/03/15 3.034
Chapter 188 18/03/15 3.036
Chapter 187 18/03/15 3.031
Chapter 186 18/03/15 3.035
Chapter 185 18/03/15 3.029
Chapter 184 18/03/15 3.029
Chapter 183 18/03/15 3.032
Chapter 182 18/03/15 3.027
Chapter 181 18/03/15 3.028
Chapter 180 18/03/15 3.029
Chapter 179 18/03/15 3.026
Chapter 178 18/03/15 3.026
Chapter 177 18/03/15 3.029
Chapter 176 18/03/15 3.028
Chapter 172 18/03/15 3.030
Chapter 171 18/03/15 3.030
Chapter 170 18/03/15 3.026
Chapter 169 18/03/15 3.028
Chapter 168 18/03/15 3.029
Chapter 167 18/03/15 3.027
Chapter 166 18/03/15 3.025
Chapter 165 18/03/15 3.027
Chapter 164 18/03/15 3.030
Chapter 163 18/03/15 3.030
Chapter 162 18/03/15 3.027
Chapter 161 18/03/15 3.027
Chapter 160 18/03/15 3.027
Chapter 159 18/03/15 3.025
Chapter 158 18/03/15 3.027
Chapter 157 18/03/15 3.027
Chapter 156 18/03/15 3.032
Chapter 155 18/03/15 3.029
Chapter 154 18/03/15 3.028
Chapter 153 18/03/15 3.030
Chapter 152 18/03/15 3.026
Chapter 151 18/03/15 3.026
Chapter 150 18/03/15 3.031
Chapter 149 18/03/15 3.030
Chapter 148 18/03/15 3.030
Chapter 147 18/03/15 3.029
Chapter 146 18/03/15 3.027
Chapter 145 18/03/15 3.033
Chapter 144 18/03/15 3.028
Chapter 143 18/03/15 3.027
Chapter 142 18/03/15 3.027
Chapter 141 18/03/15 3.030
Chapter 140 18/03/15 3.032
Chapter 139 18/03/15 3.029
Chapter 138 18/03/15 3.032
Chapter 137 18/03/15 3.030
Chapter 136 18/03/15 3.032
Chapter 135 18/03/15 3.036
Chapter 134 18/03/15 3.034
Chapter 133 18/03/15 3.045
Chapter 132 18/03/15 3.035
Chapter 131 18/03/15 3.040
Chapter 130 18/03/15 3.039
Chapter 129 18/03/15 3.037
Chapter 125 18/03/15 3.035
Chapter 124 18/03/15 3.030
Chapter 123 18/03/15 3.029
Chapter 122 18/03/15 3.032
Chapter 121 18/03/15 3.037
Chapter 120 18/03/15 3.033
Chapter 119 18/03/15 3.032
Chapter 118 18/03/15 3.027
Chapter 117 18/03/15 3.025
Chapter 116 18/03/15 3.028
Chapter 115 18/03/15 3.029
Chapter 114 18/03/15 3.030
Chapter 113 18/03/15 3.033
Chapter 112 18/03/15 3.032
Chapter 111 18/03/15 3.032
Chapter 110 18/03/15 3.028
Chapter 109 18/03/15 3.028
Chapter 108 18/03/15 3.030
Chapter 107 18/03/15 3.028
Chapter 106 18/03/15 3.030
Chapter 105 18/03/15 3.030
Chapter 104 18/03/15 3.030
Chapter 103 18/03/15 3.032
Chapter 102 18/03/15 3.030
Chapter 101 18/03/15 3.028
Chapter 100 18/03/15 3.028
Chapter 99 18/03/15 3.031
Chapter 98 18/03/15 3.029
Chapter 97 18/03/15 3.031
Chapter 96 18/03/15 3.033
Chapter 95 18/03/15 3.035
Chapter 94 18/03/15 3.029
Chapter 93 18/03/15 3.032
Chapter 92 18/03/15 3.030
Chapter 91 18/03/15 3.027
Chapter 90 18/03/15 3.030
Chapter 89 18/03/15 3.030
Chapter 88 18/03/15 3.032
Chapter 87 18/03/15 3.029
Chapter 86 18/03/15 3.030
Chapter 85 18/03/15 3.031
Chapter 84 18/03/15 3.032
Chapter 83 18/03/15 3.033
Chapter 82 18/03/15 3.032
Chapter 81 18/03/15 3.031
Chapter 80 18/03/15 3.028
Chapter 79 18/03/15 3.026
Chapter 78 18/03/15 3.028
Chapter 77 18/03/15 3.031
Chapter 76 18/03/15 3.029
Chapter 75 18/03/15 3.031
Chapter 74 18/03/15 3.031
Chapter 73 18/03/15 3.030
Chapter 72 18/03/15 3.028
Chapter 71 18/03/15 3.029
Chapter 70 18/03/15 3.028
Chapter 69 18/03/15 3.028
Chapter 68 18/03/15 3.032
Chapter 67 18/03/15 3.028
Chapter 66 18/03/15 3.031
Chapter 65 18/03/15 3.037
Chapter 64 18/03/15 3.038
Chapter 63 18/03/15 3.033
Chapter 62 18/03/15 3.036
Chapter 61 18/03/15 3.039
Chapter 60 18/03/15 3.035
Chapter 59 18/03/15 3.038
Chapter 58 18/03/15 3.036
Chapter 57 18/03/15 3.031
Chapter 56 18/03/15 3.029
Chapter 55 18/03/15 3.031
Chapter 54 18/03/15 3.034
Chapter 53 18/03/15 3.036
Chapter 52 18/03/15 3.030
Chapter 51 18/03/15 3.035
Chapter 50 18/03/15 3.031
Chapter 49 18/03/15 3.031
Chapter 48 18/03/15 3.035
Chapter 47 18/03/15 3.032
Chapter 46 18/03/15 3.034
Chapter 45 18/03/15 3.032
Chapter 44 18/03/15 3.032
Chapter 43 18/03/15 3.033
Chapter 42 18/03/15 3.037
Chapter 41 18/03/15 3.038
Chapter 40 18/03/15 3.044
Chapter 39 18/03/15 3.031
Chapter 38 18/03/15 3.029
Chapter 37 18/03/15 3.029
Chapter 36 18/03/15 3.028
Chapter 35 18/03/15 3.031
Chapter 34 18/03/15 3.027
Chapter 33 18/03/15 3.033
Chapter 32 18/03/15 3.033
Chapter 31 18/03/15 3.029
Chapter 30 18/03/15 3.030
Chapter 29 18/03/15 3.029
Chapter 28 18/03/15 3.027
Chapter 27 18/03/15 3.030
Chapter 26 18/03/15 3.027
Chapter 25 18/03/15 3.028
Chapter 24 18/03/15 3.027
Chapter 23 18/03/15 3.030
Chapter 22 18/03/15 3.027
Chapter 21 18/03/15 3.028
Chapter 20 18/03/15 3.030
Chapter 19 18/03/15 3.031
Chapter 18 18/03/15 3.033
Chapter 17 18/03/15 3.035
Chapter 16 18/03/15 3.038
Chapter 15 18/03/15 3.034
Chapter 14 18/03/15 3.036
Chapter 13 18/03/15 3.032
Chapter 12 18/03/15 3.028
Chapter 11 18/03/15 3.028
Chapter 10 18/03/15 3.026
Chapter 9 18/03/15 3.019
Chapter 8 18/03/15 3.021
Chapter 7 18/03/15 3.019
Chapter 6 18/03/15 3.021
Chapter 5 18/03/15 3.020
Chapter 4 18/03/15 3.022
Chapter 3 18/03/15 3.028
Chapter 2 18/03/15 3.042
Chapter 1 18/03/15 3.067
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch