Kyou kara ore wa

Kyou kara ore wa
Lượt xem: 15.657
Nội dung

ai dọc rồi thì khỏi nói, ai chưa đọc thì vào xem là ghiền

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 368 18/03/15 3.067
Chapter 367 18/03/15 3.072
Chapter 366 18/03/15 3.064
Chapter 365 18/03/15 3.039
Chapter 364 18/03/15 3.043
Chapter 363 18/03/15 3.034
Chapter 362 18/03/15 3.034
Chapter 361 18/03/15 3.034
Chapter 360 18/03/15 3.033
Chapter 359 18/03/15 3.036
Chapter 358 18/03/15 3.034
Chapter 357 18/03/15 3.032
Chapter 356 18/03/15 3.035
Chapter 355 18/03/15 3.036
Chapter 354 18/03/15 3.032
Chapter 353 18/03/15 3.032
Chapter 352 18/03/15 3.032
Chapter 351 18/03/15 3.028
Chapter 350 18/03/15 3.029
Chapter 349 18/03/15 3.037
Chapter 348 18/03/15 3.031
Chapter 347 18/03/15 3.034
Chapter 346 18/03/15 3.034
Chapter 345 18/03/15 3.030
Chapter 344 18/03/15 3.032
Chapter 343 18/03/15 3.033
Chapter 342 18/03/15 3.029
Chapter 341 18/03/15 3.026
Chapter 340 18/03/15 3.031
Chapter 339 18/03/15 3.033
Chapter 338 18/03/15 3.028
Chapter 337 18/03/15 3.033
Chapter 336 18/03/15 3.031
Chapter 335 18/03/15 3.034
Chapter 334 18/03/15 3.031
Chapter 333 18/03/15 3.030
Chapter 332 18/03/15 3.030
Chapter 331 18/03/15 3.031
Chapter 330 18/03/15 3.037
Chapter 329 18/03/15 3.036
Chapter 328 18/03/15 3.037
Chapter 327 18/03/15 3.037
Chapter 326 18/03/15 3.033
Chapter 325 18/03/15 3.034
Chapter 324 18/03/15 3.031
Chapter 323 18/03/15 3.035
Chapter 322 18/03/15 3.032
Chapter 321 18/03/15 3.032
Chapter 320 18/03/15 3.032
Chapter 319 18/03/15 3.032
Chapter 318 18/03/15 3.033
Chapter 317 18/03/15 3.031
Chapter 316 18/03/15 3.031
Chapter 315 18/03/15 3.027
Chapter 314 18/03/15 3.031
Chapter 313 18/03/15 3.032
Chapter 312 18/03/15 3.032
Chapter 311 18/03/15 3.034
Chapter 310 18/03/15 3.035
Chapter 309 18/03/15 3.034
Chapter 308 18/03/15 3.030
Chapter 307 18/03/15 3.030
Chapter 306 18/03/15 3.030
Chapter 305 18/03/15 3.030
Chapter 304 18/03/15 3.034
Chapter 303 18/03/15 3.030
Chapter 302 18/03/15 3.033
Chapter 301 18/03/15 3.035
Chapter 300 18/03/15 3.033
Chapter 299 18/03/15 3.036
Chapter 298 18/03/15 3.036
Chapter 297 18/03/15 3.038
Chapter 296 18/03/15 3.036
Chapter 295 18/03/15 3.037
Chapter 294 18/03/15 3.035
Chapter 293 18/03/15 3.038
Chapter 292 18/03/15 3.033
Chapter 291 18/03/15 3.036
Chapter 290 18/03/15 3.036
Chapter 289 18/03/15 3.035
Chapter 288 18/03/15 3.034
Chapter 287 18/03/15 3.040
Chapter 286 18/03/15 3.037
Chapter 285 18/03/15 3.038
Chapter 284 18/03/15 3.038
Chapter 283 18/03/15 3.043
Chapter 282 18/03/15 3.037
Chapter 281 18/03/15 3.039
Chapter 280 18/03/15 3.041
Chapter 279 18/03/15 3.038
Chapter 278 18/03/15 3.037
Chapter 277 18/03/15 3.036
Chapter 276 18/03/15 3.037
Chapter 275 18/03/15 3.039
Chapter 274 18/03/15 3.041
Chapter 273 18/03/15 3.041
Chapter 272 18/03/15 3.040
Chapter 271 18/03/15 3.038
Chapter 270 18/03/15 3.044
Chapter 269 18/03/15 3.036
Chapter 268 18/03/15 3.037
Chapter 267 18/03/15 3.039
Chapter 266 18/03/15 3.039
Chapter 265 18/03/15 3.040
Chapter 264 18/03/15 3.039
Chapter 263 18/03/15 3.045
Chapter 262 18/03/15 3.041
Chapter 261 18/03/15 3.041
Chapter 260 18/03/15 3.047
Chapter 259 18/03/15 3.042
Chapter 258 18/03/15 3.039
Chapter 257 18/03/15 3.036
Chapter 256 18/03/15 3.041
Chapter 255 18/03/15 3.044
Chapter 254 18/03/15 3.036
Chapter 253 18/03/15 3.033
Chapter 252 18/03/15 3.038
Chapter 251 18/03/15 3.035
Chapter 250 18/03/15 3.036
Chapter 249 18/03/15 3.032
Chapter 248 18/03/15 3.037
Chapter 247 18/03/15 3.042
Chapter 246 18/03/15 3.039
Chapter 245 18/03/15 3.039
Chapter 244 18/03/15 3.039
Chapter 243 18/03/15 3.034
Chapter 242 18/03/15 3.034
Chapter 241 18/03/15 3.033
Chapter 240 18/03/15 3.039
Chapter 239 18/03/15 3.042
Chapter 238 18/03/15 3.043
Chapter 237 18/03/15 3.040
Chapter 236 18/03/15 3.041
Chapter 235 18/03/15 3.034
Chapter 234 18/03/15 3.036
Chapter 233 18/03/15 3.037
Chapter 232 18/03/15 3.039
Chapter 231 18/03/15 3.037
Chapter 230 18/03/15 3.036
Chapter 229 18/03/15 3.036
Chapter 228 18/03/15 3.039
Chapter 227 18/03/15 3.035
Chapter 226 18/03/15 3.034
Chapter 225 18/03/15 3.038
Chapter 224 18/03/15 3.034
Chapter 223 18/03/15 3.034
Chapter 222 18/03/15 3.038
Chapter 221 18/03/15 3.037
Chapter 220 18/03/15 3.035
Chapter 219 18/03/15 3.036
Chapter 218 18/03/15 3.039
Chapter 217 18/03/15 3.038
Chapter 216 18/03/15 3.038
Chapter 215 18/03/15 3.038
Chapter 214 18/03/15 3.038
Chapter 213 18/03/15 3.034
Chapter 212 18/03/15 3.037
Chapter 211 18/03/15 3.035
Chapter 210 18/03/15 3.032
Chapter 209 18/03/15 3.034
Chapter 208 18/03/15 3.034
Chapter 207 18/03/15 3.033
Chapter 206 18/03/15 3.032
Chapter 205 18/03/15 3.031
Chapter 204 18/03/15 3.030
Chapter 203 18/03/15 3.037
Chapter 202 18/03/15 3.029
Chapter 201 18/03/15 3.032
Chapter 200 18/03/15 3.031
Chapter 199 18/03/15 3.032
Chapter 198 18/03/15 3.029
Chapter 197 18/03/15 3.033
Chapter 196 18/03/15 3.041
Chapter 195 18/03/15 3.035
Chapter 194 18/03/15 3.037
Chapter 193 18/03/15 3.036
Chapter 192 18/03/15 3.038
Chapter 191 18/03/15 3.033
Chapter 190 18/03/15 3.034
Chapter 189 18/03/15 3.037
Chapter 188 18/03/15 3.038
Chapter 187 18/03/15 3.034
Chapter 186 18/03/15 3.037
Chapter 185 18/03/15 3.032
Chapter 184 18/03/15 3.032
Chapter 183 18/03/15 3.035
Chapter 182 18/03/15 3.030
Chapter 181 18/03/15 3.031
Chapter 180 18/03/15 3.032
Chapter 179 18/03/15 3.029
Chapter 178 18/03/15 3.029
Chapter 177 18/03/15 3.032
Chapter 176 18/03/15 3.030
Chapter 172 18/03/15 3.032
Chapter 171 18/03/15 3.032
Chapter 170 18/03/15 3.028
Chapter 169 18/03/15 3.030
Chapter 168 18/03/15 3.031
Chapter 167 18/03/15 3.029
Chapter 166 18/03/15 3.027
Chapter 165 18/03/15 3.029
Chapter 164 18/03/15 3.033
Chapter 163 18/03/15 3.032
Chapter 162 18/03/15 3.029
Chapter 161 18/03/15 3.028
Chapter 160 18/03/15 3.029
Chapter 159 18/03/15 3.027
Chapter 158 18/03/15 3.029
Chapter 157 18/03/15 3.028
Chapter 156 18/03/15 3.034
Chapter 155 18/03/15 3.031
Chapter 154 18/03/15 3.030
Chapter 153 18/03/15 3.032
Chapter 152 18/03/15 3.028
Chapter 151 18/03/15 3.028
Chapter 150 18/03/15 3.034
Chapter 149 18/03/15 3.032
Chapter 148 18/03/15 3.031
Chapter 147 18/03/15 3.032
Chapter 146 18/03/15 3.029
Chapter 145 18/03/15 3.036
Chapter 144 18/03/15 3.031
Chapter 143 18/03/15 3.031
Chapter 142 18/03/15 3.031
Chapter 141 18/03/15 3.033
Chapter 140 18/03/15 3.034
Chapter 139 18/03/15 3.033
Chapter 138 18/03/15 3.035
Chapter 137 18/03/15 3.033
Chapter 136 18/03/15 3.036
Chapter 135 18/03/15 3.039
Chapter 134 18/03/15 3.037
Chapter 133 18/03/15 3.048
Chapter 132 18/03/15 3.038
Chapter 131 18/03/15 3.043
Chapter 130 18/03/15 3.042
Chapter 129 18/03/15 3.040
Chapter 125 18/03/15 3.038
Chapter 124 18/03/15 3.033
Chapter 123 18/03/15 3.032
Chapter 122 18/03/15 3.036
Chapter 121 18/03/15 3.040
Chapter 120 18/03/15 3.036
Chapter 119 18/03/15 3.035
Chapter 118 18/03/15 3.030
Chapter 117 18/03/15 3.030
Chapter 116 18/03/15 3.031
Chapter 115 18/03/15 3.032
Chapter 114 18/03/15 3.033
Chapter 113 18/03/15 3.035
Chapter 112 18/03/15 3.035
Chapter 111 18/03/15 3.035
Chapter 110 18/03/15 3.031
Chapter 109 18/03/15 3.031
Chapter 108 18/03/15 3.033
Chapter 107 18/03/15 3.031
Chapter 106 18/03/15 3.033
Chapter 105 18/03/15 3.033
Chapter 104 18/03/15 3.034
Chapter 103 18/03/15 3.035
Chapter 102 18/03/15 3.034
Chapter 101 18/03/15 3.032
Chapter 100 18/03/15 3.033
Chapter 99 18/03/15 3.036
Chapter 98 18/03/15 3.035
Chapter 97 18/03/15 3.036
Chapter 96 18/03/15 3.038
Chapter 95 18/03/15 3.040
Chapter 94 18/03/15 3.035
Chapter 93 18/03/15 3.038
Chapter 92 18/03/15 3.033
Chapter 91 18/03/15 3.030
Chapter 90 18/03/15 3.035
Chapter 89 18/03/15 3.035
Chapter 88 18/03/15 3.038
Chapter 87 18/03/15 3.035
Chapter 86 18/03/15 3.037
Chapter 85 18/03/15 3.037
Chapter 84 18/03/15 3.037
Chapter 83 18/03/15 3.039
Chapter 82 18/03/15 3.039
Chapter 81 18/03/15 3.037
Chapter 80 18/03/15 3.035
Chapter 79 18/03/15 3.032
Chapter 78 18/03/15 3.032
Chapter 77 18/03/15 3.036
Chapter 76 18/03/15 3.034
Chapter 75 18/03/15 3.037
Chapter 74 18/03/15 3.036
Chapter 73 18/03/15 3.035
Chapter 72 18/03/15 3.034
Chapter 71 18/03/15 3.034
Chapter 70 18/03/15 3.032
Chapter 69 18/03/15 3.033
Chapter 68 18/03/15 3.036
Chapter 67 18/03/15 3.032
Chapter 66 18/03/15 3.036
Chapter 65 18/03/15 3.042
Chapter 64 18/03/15 3.042
Chapter 63 18/03/15 3.038
Chapter 62 18/03/15 3.042
Chapter 61 18/03/15 3.043
Chapter 60 18/03/15 3.039
Chapter 59 18/03/15 3.042
Chapter 58 18/03/15 3.040
Chapter 57 18/03/15 3.035
Chapter 56 18/03/15 3.034
Chapter 55 18/03/15 3.035
Chapter 54 18/03/15 3.039
Chapter 53 18/03/15 3.040
Chapter 52 18/03/15 3.032
Chapter 51 18/03/15 3.037
Chapter 50 18/03/15 3.033
Chapter 49 18/03/15 3.034
Chapter 48 18/03/15 3.038
Chapter 47 18/03/15 3.035
Chapter 46 18/03/15 3.037
Chapter 45 18/03/15 3.035
Chapter 44 18/03/15 3.034
Chapter 43 18/03/15 3.036
Chapter 42 18/03/15 3.039
Chapter 41 18/03/15 3.043
Chapter 40 18/03/15 3.050
Chapter 39 18/03/15 3.035
Chapter 38 18/03/15 3.032
Chapter 37 18/03/15 3.032
Chapter 36 18/03/15 3.030
Chapter 35 18/03/15 3.034
Chapter 34 18/03/15 3.029
Chapter 33 18/03/15 3.039
Chapter 32 18/03/15 3.037
Chapter 31 18/03/15 3.032
Chapter 30 18/03/15 3.034
Chapter 29 18/03/15 3.033
Chapter 28 18/03/15 3.031
Chapter 27 18/03/15 3.034
Chapter 26 18/03/15 3.032
Chapter 25 18/03/15 3.032
Chapter 24 18/03/15 3.029
Chapter 23 18/03/15 3.033
Chapter 22 18/03/15 3.030
Chapter 21 18/03/15 3.031
Chapter 20 18/03/15 3.033
Chapter 19 18/03/15 3.034
Chapter 18 18/03/15 3.036
Chapter 17 18/03/15 3.038
Chapter 16 18/03/15 3.042
Chapter 15 18/03/15 3.036
Chapter 14 18/03/15 3.036
Chapter 13 18/03/15 3.034
Chapter 12 18/03/15 3.029
Chapter 11 18/03/15 3.030
Chapter 10 18/03/15 3.028
Chapter 9 18/03/15 3.021
Chapter 8 18/03/15 3.024
Chapter 7 18/03/15 3.021
Chapter 6 18/03/15 3.023
Chapter 5 18/03/15 3.021
Chapter 4 18/03/15 3.023
Chapter 3 18/03/15 3.028
Chapter 2 18/03/15 3.044
Chapter 1 18/03/15 3.072
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch