Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ - Chapter 1

[Cập nhật lúc: 15:15 20/03/2020]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 1
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 2
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 3
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 4
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 5
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 6
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 7
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 8
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 9
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 10
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 11
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 12
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 13
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 14
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 15
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 16
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 17
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 18
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 19
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 20
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 21
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 22
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 23
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 24
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 25
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 26
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 27
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 28
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 29
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 30
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 31
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 32
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 33
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 34
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 35
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 36
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 37
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 38
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 39
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 40
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 41
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 42
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 43
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 44
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 45
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 46
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 47
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 48
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 49
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 50
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 51
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 52
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 53
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 54
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 55
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 56
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 57
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 58
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 59
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 60
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 61
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 62
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 63
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 64
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 65
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 66
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 67
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 68
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 69
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 70
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 71
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 72
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 73
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 74
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 75
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 76
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 77
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 78
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 79
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 80
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 81
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 82
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 83
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 84
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 85
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 86
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 87
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 88
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 89
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 90
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 91
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 92
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 93
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 94
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 95
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 96
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 97
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 98
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 99
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 100
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 101
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 102
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 103
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 104
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 105
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 106
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 107
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 108
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 109
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 110
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 111
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 112
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 113
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 114
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 115
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 116
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 117
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 118
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 119
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 120
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 121
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 122
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 123
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 124
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 125
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 126
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 127
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 128
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 129
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 130
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 131
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 132
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 133
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 134
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 135
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 136
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 137
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 138
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 139
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 140
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 141
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 142
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 143
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 144
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 145
Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ chap 1 - Trang 146
Quản trị viên Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Cmt Ẩn danh 3 ngày trước Chapter 3 Báo vi phạm
cha nào con nấy
Author Trả lời
Yoka Ẩn danh 3 ngày trước Chapter 1 Báo vi phạm
Đầu chap 1 làm ta nhớ tới ma đạo tổ sư( trần tình lệnh) ghê aemo
Author Trả lời
Gấu Ăn Cỏ Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
Đúng kiểu vô sỉ tận trong xương luôn rồi
Author Trả lời
Anh Ken Thành viên 4 ngày trước Chapter 2 Báo vi phạm
đuma..thằg cn đọc truyện j zợ..hay mát mắt =))))))
Author Trả lời
Abc Ẩn danh 4 ngày trước Chapter 3 Báo vi phạm
Ae cho xin tên truyện có một đứa màu xanh xuyên không về quá khứ để giúp đỡ 1 tên phế vật hòng thay đổi tương lai trong người y có rất nhiều bảo bối lợi hại dễ dàng phá vỡ định luật vật lí với ạ
 • Author
  Đi đu đưa đi Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
  Shin kau bek bus chif
 • Author
  Đi đu đưa đi Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
  Shin cậu bé bút chì
 • Author
  N Ẩn danh 4 ngày trước Báo vi phạm
  sao ko ai nói thật cho nó biết là conan thám tử lừng  danh
 • Author
  Bulonemsinhvien Ẩn danh 3 ngày trước Báo vi phạm
  Cậu bé siêu nhân thì phải ha ha ha
 • Author
  Ed Ẩn danh 3 ngày trước Báo vi phạm
  Doremin
 • Author
  q Ẩn danh 3 ngày trước Báo vi phạm
  boku no pico
 • Author
  q Ẩn danh 3 ngày trước Báo vi phạm
  còn có tên khác là onichichi
Author Trả lời
cả đêm mất ngủ Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
Ae cho xin tên truyện có main otaku bị mấy thằng trẩu mang ra đập vì tưởng cướp người yêu của nó (con người yêu nó cố tình dụ main cho thằng lol nó nhìn) , rồi bị một thằng không may đẩy ngã khỏi cửa sổ và chuyển sinh ở 1 thế giới khác thế là nó thề kiếp này sẽ chở lên mạnh hơn để không bị bắt nạt nhưng đến khi thức tỉnh thì bị mang danh hiệu (Giam Cầm) thế là bị bọn trẻ con trong làng gọi là Phế Vật, nhưng rồi kệ mẹ cái danh hiệu mà lao đầu vào tập luyện liên tục 20 năm rồi 1 hôm người anh yêu bị bọ cướp bắt đi, tức giận vì tất cả người trong đẩy cô ấy cho bọn cướp, 1 main mình đi vào địa bàn bọn cướp thì thấy ẻm bị......gang bang :((( đang tuyệt vọng thì bị 1 thằng đâm từ đằng sau rồi bị chúng ném main xuống vực với cái xác của 1 người ( ae biết xác ai rồi đấy) , với chút ý thức cuối cùng nghĩ về 2 kiếp của mình "quá bất công, ông trời quá bất công" " không ai tốt cả, tất cả đều mục nát" cơn tức ngút trời làm mắt main thay vì nước mắt là máu, rồi thông báo đã đủ điều kiện (Giam Cầm) bị gỡ bỏ.
 • Author
  trai còn zin Ẩn danh 4 ngày trước Báo vi phạm
  đcm nhớ kĩ vậy r thì tìm cc j . mịa nó đâu cx gặp
Author Trả lời
BOi Ẩn danh 4 ngày trước Chapter 1 Báo vi phạm
trên playduo ra mấy chục chap rồi ở đây mới có 3 emo
 • Author
  É‘F ζEɑლ Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
  xin tên
Author Trả lời
§ ≈¡ Eva ¡≈§ Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
Ủa mà nhi tử mất tích đâu hay sau này mới có nhỉ
Author Trả lời
§ ≈¡ Eva ¡≈§ Thành viên 4 ngày trước Chapter 3 Báo vi phạm
Truyện hài ghê
Author Trả lời
Ông Chủ Tiệm Vạn Năng + SaKata Gintoki Thành viên 4 ngày trước Chapter 3 Báo vi phạm
Đọc nầm cười 1 buổi, Gin thik đó ra típ đi!😁😁
Author Trả lời
nhi Ẩn danh 4 ngày trước Chapter 3 Báo vi phạm
chuyện hài quá hahaemo
Author Trả lời
..... Ẩn danh 4 ngày trước Báo vi phạm
qqcomic trên p,l,a,y,e,r,d,u,o cho ra lâu rồi
Author Trả lời
diệp nguyễn Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
cam giac giong vo tien qua emo
Author Trả lời
nguyen tan phat Thành viên 7 ngày trước Chapter 1 Báo vi phạm
Hay ta thích
Author Trả lời
Gấu Monokuma Thành viên 10 ngày trước Chapter 1 Báo vi phạm
Đúng là cao nhân đôi khi lấy ra nhằm sách đen ko ngờ mấy cuốn đo là mua chỗ này