Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Mắt Quỷ Kyo - Chapter 72

[Cập nhật lúc: 19:56 15/03/2015]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 1
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 2
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 3
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 4
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 5
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 6
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 7
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 8
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 9
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 10
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 11
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 12
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 13
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 14
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 15
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 16
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 17
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 18
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 19
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 20
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 21
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 22
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 23
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 24
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 25
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 26
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 27
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 28
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 29
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 30
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 31
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 32
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 33
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 34
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 35
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 36
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 37
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 38
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 39
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 40
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 41
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 42
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 43
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 44
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 45
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 46
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 47
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 48
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 49
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 50
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 51
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 52
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 53
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 54
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 55
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 56
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 57
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 58
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 59
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 60
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 61
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 62
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 63
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 64
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 65
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 66
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 67
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 68
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 69
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 70
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 71
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 72
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 73
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 74
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 75
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 76
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 77
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 78
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 79
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 80
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 81
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 82
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 83
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 84
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 85
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 86
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 87
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 88
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 89
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 90
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 91
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 92
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 93
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 94
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 95
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 96
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 97
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 98
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 99
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 100
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 101
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 102
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 103
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 104
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 105
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 106
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 107
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 108
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 109
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 110
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 111
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 112
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 113
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 114
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 115
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 116
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 117
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 118
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 119
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 120
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 121
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 122
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 123
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 124
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 125
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 126
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 127
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 128
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 129
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 130
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 131
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 132
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 133
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 134
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 135
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 136
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 137
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 138
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 139
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 140
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 141
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 142
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 143
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 144
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 145
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 146
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 147
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 148
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 149
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 150
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 151
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 152
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 153
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 154
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 155
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 156
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 157
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 158
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 159
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 160
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 161
Mắt Quỷ Kyo chap 72 - Trang 162
Quản trị viên Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Reader Ẩn danh 5 ngày trước Báo vi phạm
TRUYÊN HAY .
CÓ điều k remake uổng phí vcl siêu phẩm.
Lúc đầu t cứ tưởng Kyoshiro dẫn Sakuya đi gặp Kyo rùi Sakuya iu Kyo rùi ghen đánh Kyo phong ấn Kyo. Ai ngờ éo phải :D. Kyo wa' ngầu.
Author Trả lời
Q Ẩn danh 05:14 15/01 Chapter 298 Báo vi phạm
biết đến truyện này vì hồi nhỏ chơi cái game này trên giả lập :v
Author Trả lời
Khải Pk Ẩn danh 00:21 14/01 Chapter 308 Báo vi phạm
https://m.facebook.com/khaipk1998
fb mình nhé ae nào chung đam mê thì kb
Author Trả lời
Khải Pk Ẩn danh 00:18 14/01 Chapter 308 Báo vi phạm
bộ truyện này là truyện tôi thích nhất
Author Trả lời
aaa Ẩn danh 10:46 08/12/19 Báo vi phạm
http://truyentranh869.com/Samurai_Deeper_Kyo/ link có chap từ 92 -> 183
Author Trả lời
Jin Ẩn danh 19:36 17/11/19 Chapter 264 Báo vi phạm
Chap 25xx trở đi đảo trang v c l . Đọc như cemo
Author Trả lời
m Ẩn danh 15:33 01/10/19 Chapter 308 Báo vi phạm
cái này tui đọc hẳn cuốn trên tay rồi. tạo hình ổn mà =)) 
đọc tập cuối rồi hiểu luôn cả bộ, trước đó đọc văn án mà không hiểu gì hết.emo
Author Trả lời
Hiểu chuyện Ẩn danh 07:59 18/09/19 Chapter 308 Báo vi phạm
Nói chung cả bộ truyện nói về hành trình thằng kyo đi với con người yêu nó là con yuya cubgf thằng bạn thân kyoushiro đập thằng đã chăm sóc nó từ bé là hồng vương mibu kyouchioro(1 tạo vật như mibu kyoushiro)
Author Trả lời
đạt Ẩn danh 21:01 30/08/19 Chapter 306 Báo vi phạm
end thế nào vậy mn
Author Trả lời
Thắc mắc boy Ẩn danh 22:23 15/08/19 Chapter 308 Báo vi phạm
Vậy là main là thằng Kyo chứ ko phải Kyoshiro à :))))))) với Yuya là vợ Kyo còn Sakuya là vợ Kyoshiro à ae
Author Trả lời
skaybot Ẩn danh 09:24 05/08/19 Chapter 184 Báo vi phạm
Nếu như mọi người muốn tìm từ chap 92-183 thì mọi người quay lại đọc từ chap 68 tới chap 78 ấy. Đó chính là từ chap 92-183
  • Author
    Mạnh intel Ẩn danh 22:02 09/08/19 Báo vi phạm
    Ồ bộ này vẫn được nhiều ng đọc nhể, anime loạn vcl, chả giống truyện gì
Author Trả lời
Bi Ẩn danh 20:15 29/07/19 Chapter 308 Báo vi phạm
Ai bt chỉ giúp mình với nha
Author Trả lời
Bi Ẩn danh 20:14 29/07/19 Chapter 308 Báo vi phạm
Bộ này trong anime có end như cẹc nó éo cho lộ mặt ở đoạn cuối nên chả bt thằng mẹ nào nó chỉ nói câu yuya nên éo bt là thằng kyo hay kyoshiro
Author Trả lời
Comic Ẩn danh 05:04 29/07/19 Chapter 91 Báo vi phạm
Vào comic.vuilen.com đọc tiếp từ tập 14 emo
Author Trả lời
ple Ẩn danh 11:36 12/07/19 Chapter 308 Báo vi phạm
End khá hayemo