Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime - Chapter 20

[Cập nhật lúc: 13:00 20/11/2017]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
Nếu vẫn không đọc được truyện, hoặc truyện chưa được dịch, up không đúng truyện, vui lòng bình luận bên dưới hoặc nhấn Báo lỗi
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 1
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 2
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 3
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 4
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 5
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 6
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 7
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 8
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 9
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 10
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 11
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 12
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 13
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 14
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 15
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 16
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 17
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 18
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 19
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 20
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 21
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 22
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 23
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 24
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 25
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 26
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 27
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 28
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 29
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 30
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 31
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 32
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 33
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 34
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 35
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 36
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 37
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 38
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 39
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 40
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 41
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 42
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 43
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 44
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 45
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 46
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 47
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 48
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 49
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 50
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 51
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 52
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 53
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 54
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 55
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 56
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 57
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 58
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 59
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 60
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 61
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 62
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 63
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 64
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 65
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 66
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 67
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 68
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 69
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 70
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 71
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 72
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 73
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 74
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 75
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 76
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 77
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 78
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 79
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 80
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 81
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 82
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 83
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 84
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 85
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 86
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 87
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 88
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 89
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 90
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 91
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 92
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 93
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 94
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 95
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 96
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 97
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 98
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 99
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 100
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 101
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 102
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 103
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 104
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 105
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 106
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 107
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 108
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 109
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 110
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 111
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 112
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 113
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 114
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 115
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 116
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 117
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 118
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 119
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 120
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 121
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 122
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 123
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 124
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 125
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 126
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 127
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 128
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 129
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 130
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 131
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 132
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 133
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 134
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 135
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 136
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 137
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 138
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 139
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 140
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 141
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 142
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 143
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 144
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 145
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 146
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 147
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 148
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 149
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 150
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 151
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 152
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 153
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 154
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 155
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 156
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 157
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 158
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 159
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 160
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 161
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 162
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 163
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 164
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 165
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 166
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 167
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 168
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 169
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 170
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 171
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 172
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 173
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 174
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 175
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 176
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 177
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 178
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 179
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 180
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 181
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 182
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 183
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 184
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 185
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 186
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 187
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 188
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 189
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 190
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 191
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 192
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 193
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 194
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 195
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 196
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 197
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 198
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 199
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 200
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 201
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 202
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 203
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 204
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 205
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 206
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 207
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 208
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 209
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 210
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 211
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 212
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 213
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 214
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 215
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 216
Nàng Tiên Ánh Trăng - Kaguya Hime chap 20 - Trang 217
Quản trị viên Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
ly angela 00:24 17/04 Chapter 27 Báo vi phạm
Kết buồn quáaaaaaemo
  • Author
    Hiên Phượng Hoàng 18:14 18/04 Báo vi phạm
    Cái Lồn
Author Trả lời
Hmmm 23:45 04/03 Chapter 4 Báo vi phạm
Mà sao 1 chao dài vl 😨😨bh ms đến chap 4 thôi à...
Author Trả lời
Hmmm 23:44 04/03 Chapter 4 Báo vi phạm
Hơi khó hiểu :/
Author Trả lời
Mon 21:13 25/02 Chapter 18 Báo vi phạm
Méo chấp nhận đc main nữ khi xem xong chap này
Author Trả lời
Thao 13:30 25/02 Báo vi phạm
Có vài chi tiết k hiểu lắm.
1. Theo truyện thì "Ba" đã si mê Akira từ rất nhỏ lúc ở đảo Kabuki, ổng còn tìm được Akira ở rừng tre nữa. Vậy ổng đã biết Akira là nàng tiên ánh trăng lúc đó. Vậy tại sao người "nhà trời" k hề phát hiện ra? Nàng tiên ánh trăng lúc trước là ai? Có tới 2 nàng tiên ánh trăng tồn tại? Nếu Akira vốn là nàng tiên ánh trăng, vậy dấu ấn mà "cựu" nàng tiên ánh trăng đánh dấu lên người Akira có ý nghĩa gì?
2. Cho tới thời điểm giết "Ba" thì đó k phải là lần đầu Akira "vấy máu". Đâu nhất thiết phải giết ổng thì Akira mới bị trói buộc bởi Trái Đất như vậy 🙄. Cả Yui cũng đâu phải lần đầu giết người?
3. Lúc Kou sắp chết có ấp úng nói với Yui, "vì cậu là...." Nghi vấn Yui là nàng tiên ánh trăng, vậy Akira đóng vai trò gì mà có thể hấp dẫn tất cả phái mạnh như vậy? 🤔
Author Trả lời
yui 14:50 28/12/18 Chapter 6 Báo vi phạm
bộ truyêện tuy hại não tý nhưngđọc xong thấm. đọc hết chương cuố mà lòng day dứt buồn quá:(( kết nhất yui nên đọc đau lòng luôn. Hết truyện hẫng cái k muốn đọc truyện khác luôn. huhu. kế day dứt quá điemo
Author Trả lời
vdusodj 19:23 02/11/18 Báo vi phạm
Yui là con trai của nàng tiên và Akira là chuyển kiếp của nàng tiên ánh trăng?
Author Trả lời
Nguyễn Trang 12:01 18/08/18 Chapter 27 Báo vi phạm
Truyện hay 😘 và kết thúc rất độc đáoemo
Author Trả lời
Seki 16:12 09/07/18 Báo vi phạm
http://comic.vuilen.com/viewbook.php?s=641dc6585bc5653d95a17a6001e6b3a2&&order=desc&sort=timeupdate&bookid=307&page=3#lg=1&slide=216

CHO AI MUỐN ĐỌC ĐOẠN KẾT CỦA TRUYỆN
Author Trả lời
Seki 15:55 09/07/18 Chapter 27 Báo vi phạm
where is cái kết t đã mong từ lâu ?
Author Trả lời
Seki 09:14 09/07/18 Chapter 26 Báo vi phạm
cái kết biến mất rồi
Author Trả lời
Natalya 01:06 17/05/18 Chapter 11 Báo vi phạm
Truyện hay, mình thích nhất nhân vật akira :))
Author Trả lời
Ngoc hai 18:16 12/04/18 Báo vi phạm
Kiểu nét vẽ này bây h khó kiếm
Author Trả lời
Nguyễn Thảo 10:33 14/02/18 Báo vi phạm
Ước gì có phần típ theo!
Author Trả lời
kieu linh 19:34 17/12/17 Chapter 27 Báo vi phạm
Minh thich bo truyen nay tu nho,moi dau doc khong hieu nhung doc lai thi rat cam dong.tinh yeu that ky la....minh rat thich miller