Nụ hôn và sắc đẹp - Chapter 13

[Cập nhật lúc: 12:50 18/03/2015]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 1
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 2
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 3
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 4
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 5
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 6
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 7
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 8
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 9
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 10
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 11
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 12
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 13
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 14
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 15
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 16
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 17
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 18
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 19
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 20
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 21
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 22
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 23
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 24
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 25
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 26
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 27
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 28
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 29
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 30
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 31
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 32
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 33
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 34
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 35
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 36
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 37
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 38
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 39
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 40
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 41
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 42
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 43
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 44
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 45
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 46
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 47
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 48
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 49
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 50
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 51
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 52
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 53
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 54
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 55
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 56
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 57
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 58
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 59
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 60
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 61
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 62
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 63
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 64
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 65
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 66
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 67
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 68
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 69
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 70
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 71
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 72
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 73
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 74
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 75
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 76
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 77
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 78
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 79
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 80
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 81
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 82
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 83
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 84
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 85
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 86
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 87
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 88
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 89
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 90
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 91
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 92
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 93
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 94
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 95
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 96
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 97
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 98
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 99
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 100
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 101
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 102
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 103
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 104
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 105
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 106
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 107
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 108
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 109
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 110
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 111
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 112
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 113
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 114
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 115
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 116
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 117
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 118
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 119
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 120
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 121
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 122
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 123
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 124
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 125
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 126
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 127
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 128
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 129
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 130
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 131
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 132
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 133
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 134
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 135
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 136
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 137
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 138
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 139
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 140
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 141
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 142
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 143
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 144
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 145
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 146
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 147
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 148
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 149
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 150
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 151
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 152
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 153
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 154
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 155
Nụ hôn và sắc đẹp chap 13 - Trang 156
Quản trị viên Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Aoi Ẩn danh 09:37 02/02 Chapter 1 Báo vi phạm
Nữ 9 lúc trc thì đẹp nhưng sau2 năm thì lạ nhìn như 1 bà cô vậy!nam 9 thì đẹp trai vãi lìn!\(>_
Author Trả lời
MoMo Ẩn danh 16:02 09/11/18 Chapter 15 Báo vi phạm
-.- hết hả????....xỉu
 • Author
  Aoi Ẩn danh 09:38 02/02 Báo vi phạm
  emo
Author Trả lời
m Ẩn danh 08:17 13/05/18 Chapter 15 Báo vi phạm
emo
Author Trả lời
Carasuma Ẩn danh 11:37 11/05/18 Chapter 15 Báo vi phạm
Kết mắc cười ghê😂😂😂
Author Trả lời
hana Ẩn danh 21:31 19/04/18 Chapter 15 Báo vi phạm
Anh chàng ha yu đẹp trai nhỉ nhưng ko thấy tội ảnh tí nào! hihi
Author Trả lời
hana Ẩn danh 18:10 19/04/18 Chapter 11 Báo vi phạm
Thik ric lắm nhưng sao phần lớn là bạn thuở nhỏ ko có kết đẹp vậy nhỉ???!!!
Author Trả lời
kaito Ẩn danh 22:08 22/03/18 Chapter 15 Báo vi phạm
emokết thúc chán wá
Author Trả lời
TRag Ẩn danh 09:28 06/03/18 Chapter 10 Báo vi phạm
Xàm vl lun
Nếu cho kái kon nhỏ vk chưa cưới kủa thằg kia xuất hiệnn sớm thì ..............................................nữ9 đã là của Ríc ròi 
 • Author
  Akabane karma Ẩn danh 08:10 21/04/18 Báo vi phạm
  Shit!Choe Lee Hyon mới là định mệnh của Yun Hy Yul chớ.Thằng khùng
 • Author
  Ric Ẩn danh 20:13 30/06/18 Báo vi phạm
  Ric yêu nữ chính đâu thua gì nam chính . hơn nữa Ric rất hiểu rõ tâm hồn nữ chính , dù nữ chính bị hiểu lầm Ric cx tin tưởng nữ chính vì biết nu chính k phải người như vậy. 1 người yeu tốt là phải luôn quan tâm, tin tưởng người mk yêu chứ . còn thằng nam chính đm đúng là yêu nữ chính thật nhưng tính tình đúng la ngu nói yeu mà bị sự ghen tuông lấn át k tin tưởng người yêu, lúc nào cx bị người ta gạt k tin tưởng nữ chính đm nam chính ngu quá.
  Ric tốt hơn nhìu mà thật bất công
 • Author
  Going to you Ẩn danh 20:39 09/07/18 Báo vi phạm
  Nè thằng chó kia người ta bảo thương nhau lắm cắn nhau đau mà. Giờ mày nghĩ thử coi từ cái lúc Choe lee hyon xuất hiện và hy yul có cảm tình với nó thì nó có coi ric ra cái củ khoai tây gì ko???
Author Trả lời
Bích Ngọc Ẩn danh 07:47 04/03/18 Chapter 15 Báo vi phạm
Hết r hả
Author Trả lời
My Trà Vũ Ẩn danh 13:12 26/01/18 Chapter 5 Báo vi phạm
Tập mấy ric xuật hiện vậy??
Author Trả lời
Akiko Ẩn danh 15:28 07/12/17 Chapter 15 Báo vi phạm
emoemoemo
Author Trả lời
Yugi_Hương Ẩn danh 08:47 07/12/17 Chapter 5 Báo vi phạm
Ko pik nói sao về truyện này nữa.........nó hay cực lun á emo
Author Trả lời
Na Ẩn danh 22:27 01/09/17 Chapter 15 Báo vi phạm
Oimeoi cái kết đág yêu qá đi >///emo
 • Author
  Kan seon Im kare Ẩn danh 20:32 17/11/17 Báo vi phạm
  emo
Author Trả lời
liên Ẩn danh 08:59 07/08/17 Chapter 15 Báo vi phạm
emoemo
Author Trả lời
liên Ẩn danh 08:59 07/08/17 Chapter 15 Báo vi phạm
Đáng yêu quá đi emo