Nữ Thần Giáng Thế - Chapter 41

[Cập nhật lúc: 20:17 22/05/2019]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
Nếu vẫn không đọc được truyện, hoặc truyện chưa được dịch, up không đúng truyện, vui lòng bình luận bên dưới hoặc nhấn Báo lỗi
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 1
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 2
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 3
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 4
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 5
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 6
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 7
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 8
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 9
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 10
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 11
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 12
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 13
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 14
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 15
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 16
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 17
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 18
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 19
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 20
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 21
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 22
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 23
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 24
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 25
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 26
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 27
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 28
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 29
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 30
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 31
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 32
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 33
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 34
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 35
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 36
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 37
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 38
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 39
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 40
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 41
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 42
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 43
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 44
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 45
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 46
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 47
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 48
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 49
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 50
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 51
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 52
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 53
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 54
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 55
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 56
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 57
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 58
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 59
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 60
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 61
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 62
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 63
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 64
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 65
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 66
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 67
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 68
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 69
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 70
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 71
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 72
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 73
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 74
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 75
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 76
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 77
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 78
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 79
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 80
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 81
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 82
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 83
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 84
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 85
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 86
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 87
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 88
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 89
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 90
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 91
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 92
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 93
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 94
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 95
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 96
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 97
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 98
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 99
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 100
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 101
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 102
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 103
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 104
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 105
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 106
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 107
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 108
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 109
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 110
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 111
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 112
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 113
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 114
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 115
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 116
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 117
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 118
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 119
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 120
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 121
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 122
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 123
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 124
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 125
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 126
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 127
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 128
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 129
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 130
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 131
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 132
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 133
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 134
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 135
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 136
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 137
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 138
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 139
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 140
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 141
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 142
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 143
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 144
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 145
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 146
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 147
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 148
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 149
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 150
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 151
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 152
Quản trị viên Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
40 phút trước Báo vi phạm
Mọi người ơi mọi người ơi ???
Giúp em tìm truyện đi ạ ???
Nam9 tóc tím sẫm và nữ 9 tóc vàng hay hồng gì á ( không nhớ )
Sau một đêm ân ái thì nữ 9 bỏ ra nước ngoài sống và có em bé cậu bé khoảng 5 tuổi đang sống bên nước ngoài với 1 đứa con và một người bạn emo
Giúp em với ạ
 • Author
  Ihgvn 33 phút trước Báo vi phạm
  Chắc truyện đó tên là
 • Author
  Ihgvn 32 phút trước Báo vi phạm
  Kim bài điềm thê
Author Trả lời
FBI - I am Loli slayer 50 phút trước Chapter 57 Báo vi phạm
Đã nghiện rồi còn ngại emo
Author Trả lời
Bạch Phương 1 giờ trước Chapter 57 Báo vi phạm
n9 sang Nhật rùiiiii
Author Trả lời
Thể Điệp 1 giờ trước Chapter 57 Báo vi phạm
1
Author Trả lời
Iuiu 4 giờ trước Chapter 56 Báo vi phạm
Nữ9 sướng ghê á chời.emo
Author Trả lời
Á Á Á Á phê 5 giờ trước Báo vi phạm
Bao h ra chap mới zậy hóng wá đi í í:)))))
Author Trả lời
Sam 19 giờ trước Chapter 56 Báo vi phạm
yêu truyện này ghê, dễ thương quá đi
Author Trả lời
Trawin 20 giờ trước Báo vi phạm
Hay quá
Author Trả lời
Lili Hạ 20 giờ trước Chapter 56 Báo vi phạm
Sắp có phim này nha cả nhà emo
 • Author
  Mimi 19 giờ trước Báo vi phạm
  Bao giờ có phim vậy má
Author Trả lời
a 20 giờ trước Chapter 56 Báo vi phạm
https://comic.naver.com/webtoon/list.nhn?titleId=703846&weekday=tue
 • Author
  Trần Ngân 18 giờ trước Báo vi phạm
  hí =)) cảm ưn đại ca
Author Trả lời
KI§§ 21 giờ trước Chapter 56 Báo vi phạm
sao đăng 2 truyện giống nhau vậy:v ??
Author Trả lời
chip 22 giờ trước Chapter 56 Báo vi phạm
vừa đẹp trai còn đảm đang lại chấp nhận dc ngoại hình nc nữ chứemo
 • Author
  linh 18 giờ trước Báo vi phạm
  ước gì là bạn trai tao 😭
  bạn thôi cũng đc
Author Trả lời
Chị Ju 23 giờ trước Chapter 56 Báo vi phạm
Hóng Cha Eun Woo đóng nam9 của bộ webtoon này hâhhaemo
Author Trả lời
Hàn Thiên Duu 23 giờ trước Chapter 56 Báo vi phạm
hónggggggggggggggggggggggg
Author Trả lời
Trạch nữ 23 giờ trước Chapter 56 Báo vi phạm
ông chồng của nămemo