Nữ Thần Giáng Thế - Chapter 41

[Cập nhật lúc: 20:17 22/05/2019]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 1
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 2
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 3
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 4
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 5
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 6
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 7
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 8
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 9
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 10
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 11
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 12
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 13
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 14
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 15
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 16
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 17
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 18
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 19
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 20
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 21
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 22
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 23
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 24
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 25
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 26
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 27
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 28
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 29
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 30
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 31
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 32
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 33
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 34
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 35
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 36
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 37
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 38
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 39
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 40
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 41
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 42
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 43
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 44
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 45
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 46
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 47
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 48
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 49
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 50
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 51
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 52
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 53
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 54
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 55
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 56
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 57
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 58
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 59
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 60
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 61
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 62
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 63
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 64
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 65
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 66
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 67
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 68
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 69
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 70
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 71
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 72
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 73
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 74
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 75
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 76
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 77
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 78
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 79
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 80
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 81
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 82
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 83
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 84
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 85
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 86
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 87
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 88
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 89
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 90
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 91
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 92
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 93
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 94
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 95
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 96
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 97
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 98
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 99
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 100
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 101
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 102
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 103
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 104
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 105
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 106
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 107
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 108
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 109
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 110
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 111
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 112
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 113
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 114
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 115
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 116
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 117
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 118
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 119
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 120
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 121
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 122
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 123
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 124
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 125
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 126
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 127
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 128
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 129
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 130
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 131
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 132
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 133
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 134
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 135
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 136
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 137
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 138
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 139
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 140
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 141
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 142
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 143
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 144
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 145
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 146
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 147
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 148
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 149
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 150
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 151
Nữ Thần Giáng Thế chap 41 - Trang 152
Quản trị viên Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
như quỳnh Ẩn danh 58 phút trước Báo vi phạm
truyện hay quá mong ra sớmemo
Author Trả lời
ttt Ẩn danh 1 ngày trước Báo vi phạm
Seojun là nam chính nhé các bạn. Tác giả đang xây dựng nhân vật seojun giống với thần tượng của bã đó các bạn. Cho Seung-youn nhóm X1, bạn nào có follow instagram tác giả sẽ thấy tác giả theo dõi trang fanseungyoun và còn vẽ seungyoun đăng lên instagram cá nhân để chúc mừng sinh nhật anh ấy, khiến nhiều người nhầm lẫn tác giả đang vẽ seojun của true beauty . Công nhận seojun có kiểu tóc, vóc dáng, style, hát cao, ko ăn cay, đều rất tương đồng với Cho seungyoun nhóm X1.
 • Author
  ttt Ẩn danh 1 ngày trước Báo vi phạm
  Xem cái này là biết Seojun giống ai https://youtu.be/3pNrRTmgjgU
 • Author
  Bạn nữ xinh gái Ẩn danh 20 giờ trước Báo vi phạm
  Tưởng suho chứ sao lại là seojun
Author Trả lời
cuồng manhua Ẩn danh 1 ngày trước Báo vi phạm
đây là bộ truyeenju hay nhất mà tôi từng đọc
Author Trả lời
cuồng manhua Ẩn danh 1 ngày trước Báo vi phạm
nhanh ra chap mới đi
Author Trả lời
cuồng manhua Ẩn danh 1 ngày trước Báo vi phạm
ước j có cảnh 2 anh đẹp troai ấy giành nữ 9 nhờ
Author Trả lời
cuồng manhua Ẩn danh 1 ngày trước Báo vi phạm
suho à
nhanh nhanh lẹ lẹ cướp nữ 9 về đi
sao mãi chẳng xuất hiện zậy
Author Trả lời
Thiên thiên Ẩn danh 1 ngày trước Chapter 71 Báo vi phạm
Suho đâu rồi, xuất hiện đi mà.....SUHO
Author Trả lời
trinhm2009 Ẩn danh 1 ngày trước Chapter 58 Báo vi phạm
Comeback nhanh lên Suho ơi :((((
Author Trả lời
Tâm Hải Thành viên 1 ngày trước Chapter 71 Báo vi phạm
Ai cho t biết suho đâu r đi :))
Author Trả lời
Ttt Ẩn danh 1 ngày trước Chapter 71 Báo vi phạm
Đm cho nam 9 xuất hiện nhanhh
Author Trả lời
htv Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
Thật thất vọng
Author Trả lời
Bắc Nnguyệt Quận Chúc Ẩn danh 2 ngày trước Chapter 71 Báo vi phạm
emoHay qua emochapter moi chapter moi đau haaaa emora nhieu chapter hon hon aaaaaaaaa
Author Trả lời
luna Ẩn danh 3 ngày trước Chapter 71 Báo vi phạm
đừng spoil nữa mấy má ơi :(( pleass emo
Author Trả lời
Ahihi Ẩn danh 3 ngày trước Chapter 71 Báo vi phạm
emo
Author Trả lời
chimi cute Ẩn danh 3 ngày trước Chapter 71 Báo vi phạm
chap tiếp theo con nu8 tỏ tình với seojun thì phải 
emo
 • Author
  Lăng lam tịch Ẩn danh 2 ngày trước Báo vi phạm
  Đúng vậy bạn . Có chạp 73 trên youtobe đó