Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao - Chapter 8

[Cập nhật lúc: 10:15 24/01/2019]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
Nếu vẫn không đọc được truyện, hoặc truyện chưa được dịch, up không đúng truyện, vui lòng bình luận bên dưới hoặc nhấn Báo lỗi
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 1
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 2
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 3
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 4
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 5
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 6
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 7
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 8
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 9
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 10
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 11
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 12
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 13
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 14
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 15
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 16
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 17
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 18
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 19
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 20
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 21
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 22
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 23
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 24
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 25
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 26
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 27
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 28
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 29
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 30
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 31
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 32
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 33
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 34
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 35
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 36
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 37
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 38
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 39
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 40
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 41
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 42
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 43
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 44
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 45
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 46
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 47
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 48
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 49
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 50
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 51
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 52
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 53
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 54
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 55
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 56
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 57
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 58
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 59
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 60
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 61
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 62
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 63
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 64
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 65
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 66
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 67
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 68
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 69
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 70
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 71
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 72
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 73
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 74
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 75
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 76
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 77
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 78
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 79
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 80
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 81
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 82
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 83
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 84
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 85
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 86
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 87
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 88
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 89
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 90
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 91
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 92
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 93
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 94
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 95
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 96
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 97
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 98
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 99
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 100
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 101
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 102
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 103
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 104
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 105
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 106
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 107
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 108
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 109
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 110
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 111
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 112
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 113
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 114
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 115
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 116
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 117
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 118
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 119
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 120
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 121
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 122
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 123
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 124
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 125
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 126
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 127
Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao chap 8 - Trang 128
Quản trị viên Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
F Ẩn danh 14 giờ trước Báo vi phạm
Đừng hóng nữa trên youtbe có chap 65b rồi đấy ae
Author Trả lời
Không tên Ẩn danh 3 ngày trước Chapter 40.2 Báo vi phạm
Hóng hóng...emo
Author Trả lời
hhh Ẩn danh 5 ngày trước Chapter 40.2 Báo vi phạm
ytb ra tập 64b rồi
 • Author
  Dazai Osamu Ẩn danh 3 ngày trước Báo vi phạm
  65B rồi bạn
 • Author
  lol Ẩn danh 3 giờ trước Báo vi phạm
  66b r bạn ơi trên ytb ý
  emo
Author Trả lời
Kaneki Ken Thành viên 6 ngày trước Chapter 40.2 Báo vi phạm
Bộ truyện đầu tiên từ trc đến h t đọc mà đọc đoạn hay là da gà nó nổi🙂
Author Trả lời
. Ẩn danh 7 ngày trước Chapter 40.2 Báo vi phạm
bbbbbbbb
Author Trả lời
Do Ngoc Thành viên 7 ngày trước Chapter 40.2 Báo vi phạm
góp ý nhẹ tác giả nên lm mỗi nhân vật 1 màu tóc đồng ý là gia đình ái lệ ti thì có thể cùng màu tóc cx đc nhx mà ông hoàng thượng thì nên màu tóc khác vs ông thái tử tóc giả cx nên màu khác bộ có 1 màu vàng thôi hả nhìn ông hoàng tử tưởng ông anh của ái lệ ti ko hà emo
 • Author
  👁️👃👁️ Ẩn danh 7 ngày trước Báo vi phạm
  Dịch dung thuật nha bn là chuyển dung mạo đó nhờ vien đá màu đỏ nên ms có thể dịch dung nen mjk nghĩ chắc chỉ vó 1 dung mạo mà thôi
 • Author
  hihihihihihihihihihihihihihihihihihhihihihihihih Ẩn danh 6 ngày trước Báo vi phạm
  nguoi ta dich ma hoi ad di
Author Trả lời
.... Ẩn danh 7 ngày trước Chapter 9 Báo vi phạm
b
Author Trả lời
Ackerman Ẩn danh 8 ngày trước Chapter 40.2 Báo vi phạm
Hay quá đi hóng truyện này ra nhanh ^ω^
Author Trả lời
Ham đọc truyện~ Ẩn danh 8 ngày trước Chapter 40.2 Báo vi phạm
emolâu ra chap mới quá huhu
 • Author
  Ham muốn đọc truyện Ẩn danh 8 ngày trước Báo vi phạm
  emo
Author Trả lời
Hàn Thương Ẩn danh 8 ngày trước Chapter 6 Báo vi phạm
Mắt nam9 nhìn ghê ghê sao á
Author Trả lời
good good good Ẩn danh 8 ngày trước Chapter 40.2 Báo vi phạm
Đáp án B
Author Trả lời
H Ẩn danh 9 ngày trước Chapter 40.2 Báo vi phạm
Do vài con giun vô tình bò trên giấy mên chị mất điểm á ? ?  :) ))
 • Author
  Ackerman Ẩn danh 8 ngày trước Báo vi phạm
  Có chuyện đó lun hả b???
 • Author
  hihihihihihihihihihihihihihihihihihhihihihihihih Ẩn danh 6 ngày trước Báo vi phạm
  chuan vi chu nhu la .....
Author Trả lời
Summer Ẩn danh 9 ngày trước Chapter 40.2 Báo vi phạm
Bạn đọc quyển 12 cung hành động à ,
vì trong đó có cái hình này
Author Trả lời
hoàng thái hậu Ẩn danh 9 ngày trước Chapter 21 Báo vi phạm
bổn cung cảm thấy truyện này rất hay or very good yêu cầu ban thưởng
Author Trả lời
df Ẩn danh 10 ngày trước Báo vi phạm
https://bato.to/series/72315