Phá Bỏ Giới Hạn - Chapter 24

[Cập nhật lúc: 07:10 08/04/2021]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
May88
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 1
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 2
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 3
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 4
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 5
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 6
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 7
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 8
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 9
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 10
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 11
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 12
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 13
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 14
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 15
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 16
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 17
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 18
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 19
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 20
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 21
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 22
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 23
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 24
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 25
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 26
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 27
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 28
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 29
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 30
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 31
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 32
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 33
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 34
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 35
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 36
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 37
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 38
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 39
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 40
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 41
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 42
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 43
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 44
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 45
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 46
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 47
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 48
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 49
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 50
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 51
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 52
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 53
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 54
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 55
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 56
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 57
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 58
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 59
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 60
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 61
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 62
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 63
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 64
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 65
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 66
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 67
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 68
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 69
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 70
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 71
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 72
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 73
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 74
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 75
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 76
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 77
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 78
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 79
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 80
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 81
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 82
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 83
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 84
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 85
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 86
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 87
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 88
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 89
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 90
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 91
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 92
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 93
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 94
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 95
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 96
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 97
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 98
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 99
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 100
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 101
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 102
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 103
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 104
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 105
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 106
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 107
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 108
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 109
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 110
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 111
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 112
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 113
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 114
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 115
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 116
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 117
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 118
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 119
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 120
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 121
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 122
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 123
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 124
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 125
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 126
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 127
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 128
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 129
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 130
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 131
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 132
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 133
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 134
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 135
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 136
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 137
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 138
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 139
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 140
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 141
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 142
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 143
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 144
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 145
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 146
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 147
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 148
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 149
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 150
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 151
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
clgt thg ngu nào dùng gg dịch thế Thành viên 19 giờ trước Chapter 24 Báo vi phạm
gg dịch thì thà ông để mẹ raw tiếng anh còn hơn, đọc như đấm vào đít
Author Trả lời
Nguyá»…n Hiếu nghÄ©a Thành viên 1 ngày trước Chapter 24 Báo vi phạm
Nhìn sao cũng thấy giống bị phong ấn hơn là tự sát. Dịch có bị nhầm không vậy? Rõ ràng tay chân cổ bị còng lại mà
 • Author
  Võ Ngọc Thảo Thành viên 11 giờ trước Báo vi phạm
  Đang muốn tự sát, chứ ko phải muốn phong ấn .Đọc cho kĩ lại
Author Trả lời
tôi là chúa nhưng là chúa hề Thành viên 1 ngày trước Chapter 18 Báo vi phạm
nam chính đẹp trai v nma sao k có tag đam mĩ nhỉ :
Author Trả lời
Nguyá»…n HÆ°Æ¡ngr Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
Nhạt lồn ghê ...
Author Trả lời
G Thành viên 2 ngày trước Chapter 24 Báo vi phạm
Mấy con quái vẽ đẹp thật
Author Trả lời
Mlem Mlem Thành viên 2 ngày trước Chapter 7 Báo vi phạm
cấp 9999 buff v ai chơi lại :))
 • Author
  Lâm VÅ© Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Nó chơi một mình đấy thây
Author Trả lời
Tempest Vedora Thành viên 2 ngày trước Chapter 24 Báo vi phạm
emoha ha......ha.ha.ha....ha quái vật muốn tự sát vãi lồn luôn
Author Trả lời
Đài Đinh Thành viên 2 ngày trước Chapter 24 Báo vi phạm
Liệu là nó có ý thức mik là 1 thực thể gớm giếc kinh tởm nên muốn tự sát
 • Author
  Ng Danh Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Chắc nó muốn tự sát vì bị phanh thây đấy (lòng ngực của nó bị moi tróng trơn rồi kìa) cảm nhận 1 nỗi đau như thế ai mà chịu đc sống không đc chết cũng không xong, rồi lâu lâu bị mấy "loài người mới" cắt thêm vài bộ phận của nó ghép vào chính mình nữa( hành hạ thằng nhỏ như vậy trong bao lâu nay tội thật sự)
Author Trả lời
Sẽ chửi mấy đứa thích spam mấy cái đếu ra gì Thành viên 2 ngày trước Chapter 24 Báo vi phạm
quái sau khi nhìn thấy main kiểu :
emoMain à mày tới nhanh thế tao đang ngủ mà
Author Trả lời
Vu Hanh Thành viên 2 ngày trước Chapter 21 Báo vi phạm
Hơi bị cute lun
Author Trả lời
Trịnh Huy Thành viên 2 ngày trước Chapter 2 Báo vi phạm
Buff hơi ít
Author Trả lời
Tạc Thiên Bang √ Hắc Lang Đế Thành viên 2 ngày trước Chapter 24 Báo vi phạm
Khổ thế nào mà đến quái vật cũng muốn tự sát nhỉemo
 • Author
  Trường Quang Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  Do thằng ngu nào tạo hầm ngục thì boss tự sát là điều đương nhiên
 • Author
  Ran Morin Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  nhìn là biết ẻm khổ thế nào mà emo
Author Trả lời
fan ttc1mk Thành viên 2 ngày trước Chapter 24 Báo vi phạm
mn oi cho mk xin vai bo nhu nay vs emo or bo phan dien cx dc
Author Trả lời
:::: Thiên VÅ© Thành viên 2 ngày trước Chapter 24 Báo vi phạm
Dịch gg kiểu này là phá hoại những siêu phẩm đó...emo
Author Trả lời
Duerty Gamers Thành viên 2 ngày trước Chapter 24 Báo vi phạm
one punch man :))) one hit one kill