Phá Bỏ Giới Hạn - Chapter 6

[Cập nhật lúc: 18:41 27/11/2020]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
May88
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 1
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 2
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 3
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 4
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 5
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 6
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 7
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 8
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 9
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 10
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 11
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 12
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 13
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 14
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 15
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 16
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 17
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 18
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 19
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 20
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 21
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 22
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 23
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 24
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 25
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 26
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 27
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 28
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 29
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 30
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 31
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 32
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 33
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 34
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 35
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 36
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 37
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 38
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 39
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 40
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 41
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 42
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 43
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 44
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 45
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 46
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 47
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 48
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 49
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 50
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 51
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 52
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 53
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 54
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 55
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 56
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 57
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 58
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 59
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 60
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 61
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 62
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 63
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 64
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 65
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 66
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 67
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 68
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 69
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 70
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 71
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 72
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 73
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 74
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 75
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 76
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 77
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 78
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 79
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 80
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 81
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 82
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 83
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 84
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 85
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 86
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 87
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 88
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 89
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 90
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 91
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 92
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 93
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 94
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 95
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 96
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 97
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 98
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 99
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 100
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 101
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 102
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 103
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 104
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 105
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 106
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 107
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 108
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 109
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 110
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 111
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 112
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 113
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 114
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 115
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 116
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 117
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 118
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 119
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 120
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 121
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 122
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 123
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 124
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 125
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 126
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 127
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 128
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 129
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 130
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 131
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 132
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 133
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 134
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 135
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 136
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 137
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 138
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 139
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 140
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 141
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 142
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 143
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 144
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 145
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 146
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 147
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 148
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 149
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 150
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 151
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 152
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 153
Phá Bỏ Giới Hạn chap 6 - Trang 154
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
. Tyson26 Thành viên 10 giờ trước Chapter 14 Báo vi phạm
Chỉ sợ anh Kim onehit con rồng :))
Author Trả lời
‍ ‍ Thành viên 11 giờ trước Chapter 14 Báo vi phạm
Hóng chap mới
Author Trả lời
๖ۣۜᶄᴇƴ↝ ࿐ Thành viên 17 giờ trước Chapter 3 Báo vi phạm
Truyện có ông tác giả hảm lol quá ha, cho trùng phùng xong giết hay lắm !!
Author Trả lời
Tạc Thiên bang ( Tiên Tôn ) - TRẦN BẮC HUYỀN - Thành viên 1 ngày trước Chapter 14 Báo vi phạm
Có chút sai nếu máu có 9 con số vậy tại sao tụt xuống 8 con số mak lại nhìn cây máu như sắp hết v
 • Author
  Rynn Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Coi HPmax của main là 1 tỷ cho tròn còn chỗ còn lại là gần 100tr thì tỷ lệ 1/10 thanh HP còn chừng ấy là đúng còn gì ???emo
Author Trả lời
Senpai Hiếu Thành viên 1 ngày trước Chapter 14 Báo vi phạm
Cần ngay vài vạn lọ hp siêu cấp emo
 • Author
  Do Or die Thành viên 7 giờ trước Báo vi phạm
  ko biết đủ ko nữa
Author Trả lời
Tạc Thiên bang ( Tiên Tôn ) - TRẦN BẮC HUYỀN - Thành viên 1 ngày trước Chapter 1 Báo vi phạm
Chap 1 thiếu ảnh ad ơi
Author Trả lời
Khang Hà Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
truyện ra lâu quáemo
Author Trả lời
loli FBI Thành viên 1 ngày trước Chapter 14 Báo vi phạm
Hp sắp hết nhưng MP còn max, chả bt bao giờ nhân vật chính sử dụng nhỉ?
 • Author
  . Tyson26 Thành viên 10 giờ trước Báo vi phạm
  Có skill đâu mà dùng MP
Author Trả lời
Lương Công Thiện hehehe Thành viên 1 ngày trước Chapter 14 Báo vi phạm
Sắp hết máu r a ơi hồi lại chắc mất mấy nghìn năm :)))
 • Author
  Tuấn Lầm Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Đủ dùng rồi
Author Trả lời
What is your name ? Thành viên 1 ngày trước Chapter 14 Báo vi phạm
Vậy mà skill mới chỉ lv 1 ?
Author Trả lời
Dũng Trương Thành viên 2 ngày trước Chapter 14 Báo vi phạm
Tk tóc trắng kang hwi là ai :??
Author Trả lời
Pay Acc Thành viên 2 ngày trước Chapter 14 Báo vi phạm
Anh main mà có máu của anh phàm chó điện thì pay màu bộ truyện ((:
 • Author
  Your Name Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Truyện tên j z bạn mình mới đọc nên ko biết cho tên truyên với
Author Trả lời
♡Tiểu♡Caca Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
Dame tận 999tr là đã quá trâu r nếu mà là dame phép thì trâu X2 tại sát thương phép luân đau hơn sát thương vật lí trừ kiếm ra
Author Trả lời
Hoàng Nam Thành viên 2 ngày trước Chapter 14 Báo vi phạm
1 quả phản cả mấy chục triệu máu
 • Author
  Kem Senpai Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  mấy trăm triệu chứ bạn
Author Trả lời
Danh Kẻ Vô Thành viên 2 ngày trước Chapter 14 Báo vi phạm
N9 ngu sao ấy
 • Author
  Pay Acc Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  Sống 3 ngàn năm chỉ có đánh mỗi con quái thì thông minh đc bao nhiêu ?