Phá Bỏ Giới Hạn - Chapter 7

[Cập nhật lúc: 04:51 01/12/2020]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
May88
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 1
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 2
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 3
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 4
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 5
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 6
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 7
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 8
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 9
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 10
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 11
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 12
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 13
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 14
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 15
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 16
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 17
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 18
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 19
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 20
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 21
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 22
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 23
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 24
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 25
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 26
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 27
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 28
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 29
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 30
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 31
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 32
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 33
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 34
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 35
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 36
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 37
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 38
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 39
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 40
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 41
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 42
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 43
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 44
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 45
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 46
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 47
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 48
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 49
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 50
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 51
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 52
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 53
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 54
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 55
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 56
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 57
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 58
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 59
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 60
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 61
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 62
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 63
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 64
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 65
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 66
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 67
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 68
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 69
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 70
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 71
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 72
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 73
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 74
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 75
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 76
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 77
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 78
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 79
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 80
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 81
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 82
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 83
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 84
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 85
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 86
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 87
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 88
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 89
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 90
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 91
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 92
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 93
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 94
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 95
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 96
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 97
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 98
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 99
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 100
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 101
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 102
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 103
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 104
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 105
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 106
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 107
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 108
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 109
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 110
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 111
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 112
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 113
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 114
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 115
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 116
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 117
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 118
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 119
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 120
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 121
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 122
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 123
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 124
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 125
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 126
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 127
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 128
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 129
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 130
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 131
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 132
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 133
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 134
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 135
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 136
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 137
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 138
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 139
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 140
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 141
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 142
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 143
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 144
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 145
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 146
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 147
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 148
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 149
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 150
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 151
Phá Bỏ Giới Hạn chap 7 - Trang 152
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
.............. Thành viên 7 giờ trước Chapter 12 Báo vi phạm
hài mấy thằng nó phản lại chính sức mạnh của nó thì chả vô hiệu phòng thủ :)) cứ kiểu tu luyện lâu thì vô địt à? hài chó emo
Author Trả lời
Lucifer Gemif Thành viên 12 giờ trước Chapter 13 Báo vi phạm
Phòng thủ là vô nghĩa trước sức mạnh tuyệt đối
Author Trả lời
Bắc Huyền Thiên Tôn Thành viên 21 giờ trước Chapter 12 Báo vi phạm
Luyện cấp 3000 năm giờ ra lại gặp ngay thằng ranh con cầm đồ hack phản dame, vô hiệu phòng thủ??? 😕 đấm nó ko mất máu???
Author Trả lời
STUPID BOY HÆ°ng Thành viên 22 giờ trước Chapter 13 Báo vi phạm
ta nói sau bao nhiu chương thag bé nó đả tắt gáy cứ nghỉ mk có giáp nhưng main lại có siêu sát thương chuẩn đấm cho tét lồn =))
Author Trả lời
trinh thanhlam Thành viên 23 giờ trước Báo vi phạm
nó tu luyện 3000 năm kêu nó hack, không phân biệt được đâu là hack, đâu là luyện mà cũng đòi đọc truyện.
Author Trả lời
Tạc Thiên Bang - Saber Thành viên 1 ngày trước Chapter 6 Báo vi phạm
T nhìn chỉ số thôi là thấy nản lun r
Hack ghê quá r
Author Trả lời
hoanghien tran Thành viên 1 ngày trước Chapter 13 Báo vi phạm
đm xin tiền mãi mới đc nạp vip max vậy mà...... gặp ngay thằng hack game
Author Trả lời
Belphegor Adam Thành viên 1 ngày trước Chapter 13 Báo vi phạm
đấm sướng tay vl
Author Trả lời
Đinh Thịnh Thành viên 1 ngày trước Chapter 13 Báo vi phạm
Phồng tôm có tóc 🤔
Author Trả lời
69 Hunk Thành viên 1 ngày trước Chapter 13 Báo vi phạm
Tưởng thằng này mạnh lắm chứ ai ngờ nhờ cây kiếm,Main nó bán hành ngập mồm emo
Author Trả lời
Nguyễn Thái Thành viên 1 ngày trước Chapter 13 Báo vi phạm
Vip 16 đòi solo với hack game thì mày chết con đĩ mẹ mày rồi, gáy lên dậy gáy đi, sao ko gáy nữa
Author Trả lời
$$_ CHẤN TIÊU HỘI quyết diệt ' TẠC THIÊN BANG" Thành viên 1 ngày trước Chapter 13 Báo vi phạm
Do ko nạp lần đầu !!!
Author Trả lời
. Tyson26 Thành viên 2 ngày trước Chapter 13 Báo vi phạm
It was at that moment he knew, he fucked up
Author Trả lời
(*≧∀≦*) Đjt moẹ wjbus Thành viên 2 ngày trước Chapter 13 Báo vi phạm
Chogath 100k máu solo với rammus full giáp gai :v
Author Trả lời
Hồ Văn Cường-ZR Thành viên 2 ngày trước Chapter 13 Báo vi phạm
ý nghĩa nhân văn là: dù mày có nạp bao nhiêu đi nữa cũng không bằng thằng hack đâu