Pokemon Special

Pokemon Special
Lượt xem: 48.566
Nội dung

Truyện được chia thành nhiều Arc tương tự như trong Game là Red/Blue; Yellow; Gold/Silver; Crystal; Ruby/Sapphire; Fire Red/Leaf Green; Emerald và hiện giờ đang đến Arc mới nhất là Diamond và Pearl. Mỗi Arc lại kết nối mật thiết với nhau làm thành một bộ Manga Pokemon với rất nhiều nhân vật và Pokemon đa dạng. Với nội dung hoàn toàn khác so với Pokemon Anime, đây hứa hẹn là một trong những bộ truyện hay bạn nên xem ^_^

Đọc truyện từ trái sang phải nhé

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 531 22/04/16 3.250
Chapter 530 22/04/16 3.147
Chapter 529 22/04/16 3.220
Chapter 528 08/09/15 3.320
Chapter 527 30/08/15 3.128
Chapter 526 18/08/15 3.175
Chapter 525 13/08/15 3.175
Chapter 524 13/08/15 3.090
Chapter 523 13/08/15 3.095
Chapter 522 13/08/15 3.076
Chapter 521 13/08/15 3.073
Chapter 520 13/08/15 3.082
Chapter 519 13/08/15 3.044
Chapter 518 13/08/15 3.071
Chapter 517 13/08/15 3.059
Chapter 516 13/08/15 3.055
Chapter 515 13/08/15 3.087
Chapter 514 13/08/15 3.050
Chapter 513 13/08/15 3.073
Chapter 512 13/08/15 3.079
Chapter 511 13/08/15 3.066
Chapter 510 13/08/15 3.078
Chapter 509 12/08/15 3.077
Chapter 508: (505-507 không có raw để làm) 12/08/15 3.112
Chapter 507 22/04/16 3.038
Chapter 506 22/04/16 3.035
Chapter 505 22/04/16 3.099
Chapter 504 12/08/15 3.064
Chapter 503 12/08/15 3.058
Chapter 502 12/08/15 3.069
Chapter 501 12/08/15 3.066
Chapter 500 12/08/15 3.070
Chapter 499 12/08/15 3.083
Chapter 498 12/08/15 3.061
Chapter 497 12/08/15 3.049
Chapter 496 12/08/15 3.068
Chapter 495 12/08/15 3.063
Chapter 494 12/08/15 3.059
Chapter 493 12/08/15 3.034
Chapter 492 12/08/15 3.056
Chapter 491 12/08/15 3.062
Chapter 490 12/08/15 3.085
Chapter 489 12/08/15 3.062
Chapter 488 12/08/15 3.030
Chapter 487 12/08/15 3.056
Chapter 486 12/08/15 3.048
Chapter 485 12/08/15 3.066
Chapter 484 12/08/15 3.062
Chapter 483 12/08/15 3.050
Chapter 482 12/08/15 3.068
Chapter 481 12/08/15 3.038
Chapter 480 12/08/15 3.072
Chapter 479 12/08/15 3.069
Chapter 478 12/08/15 3.046
Chapter 477 12/08/15 3.037
Chapter 476 12/08/15 3.051
Chapter 475 12/08/15 3.059
Chapter 474 12/08/15 3.038
Chapter 473 12/08/15 3.077
Chapter 472 12/08/15 3.057
Chapter 471 12/08/15 3.052
Chapter 470 12/08/15 3.030
Chapter 469 12/08/15 3.059
Chapter 468 12/08/15 3.039
Chapter 467 12/08/15 3.062
Chapter 466 12/08/15 3.071
Chapter 465 12/08/15 3.066
Chapter 464 12/08/15 3.077
Chapter 463 12/08/15 3.057
Chapter 462 12/08/15 3.069
Chapter 461 12/08/15 3.116
Chapter 460 12/08/15 3.079
Chapter 459 12/08/15 3.060
Chapter 458 12/08/15 3.070
Chapter 457 12/08/15 3.060
Chapter 456 12/08/15 3.065
Chapter 455 12/08/15 3.062
Chapter 454 12/08/15 3.068
Chapter 453 12/08/15 3.039
Chapter 452 12/08/15 3.042
Chapter 451 12/08/15 3.063
Chapter 450 12/08/15 3.094
Chapter 449 12/08/15 3.075
Chapter 448 12/08/15 3.080
Chapter 447 12/08/15 3.072
Chapter 446 12/08/15 3.065
Chapter 445 12/08/15 3.048
Chapter 444 12/08/15 3.081
Chapter 443 12/08/15 3.071
Chapter 442 12/08/15 3.085
Chapter 441 12/08/15 3.083
Chapter 440 12/08/15 3.075
Chapter 439 12/08/15 3.070
Chapter 438 12/08/15 3.063
Chapter 437 12/08/15 3.061
Chapter 436 12/08/15 3.059
Chapter 435 12/08/15 3.044
Chapter 434 12/08/15 3.065
Chapter 433 12/08/15 3.066
Chapter 432 12/08/15 3.079
Chapter 431 12/08/15 3.080
Chapter 430 12/08/15 3.076
Chapter 429 12/08/15 3.065
Chapter 428 12/08/15 3.074
Chapter 427 12/08/15 3.075
Chapter 426 12/08/15 3.061
Chapter 425 12/08/15 3.060
Chapter 424 12/08/15 3.059
Chapter 423 12/08/15 3.064
Chapter 422 12/08/15 3.068
Chapter 421 12/08/15 3.068
Chapter 420 12/08/15 3.052
Chapter 419 12/08/15 3.072
Chapter 418 12/08/15 3.059
Chapter 417 12/08/15 3.070
Chapter 416 12/08/15 3.061
Chapter 415 12/08/15 3.066
Chapter 414 12/08/15 3.074
Chapter 413 12/08/15 3.075
Chapter 412 12/08/15 3.066
Chapter 411 12/08/15 3.090
Chapter 410 12/08/15 3.074
Chapter 409 12/08/15 3.067
Chapter 408 12/08/15 3.047
Chapter 407 12/08/15 3.062
Chapter 406 12/08/15 3.037
Chapter 405 12/08/15 3.072
Chapter 404 12/08/15 3.071
Chapter 403 12/08/15 3.051
Chapter 402 12/08/15 3.052
Chapter 401 12/08/15 3.067
Chapter 400 12/08/15 3.070
Chapter 399 12/08/15 3.065
Chapter 398 12/08/15 3.075
Chapter 397 12/08/15 3.066
Chapter 396 12/08/15 3.060
Chapter 395 12/08/15 3.061
Chapter 394 12/08/15 3.046
Chapter 393 12/08/15 3.082
Chapter 392 12/08/15 3.057
Chapter 391 12/08/15 3.063
Chapter 390 12/08/15 3.072
Chapter 389 12/08/15 3.065
Chapter 388 12/08/15 3.046
Chapter 387 12/08/15 3.051
Chapter 386 12/08/15 3.080
Chapter 385 12/08/15 3.072
Chapter 384 12/08/15 3.075
Chapter 383 12/08/15 3.082
Chapter 382 12/08/15 3.079
Chapter 381 12/08/15 3.063
Chapter 380 12/08/15 3.078
Chapter 379 12/08/15 3.058
Chapter 378 12/08/15 3.090
Chapter 377 12/08/15 3.079
Chapter 376 12/08/15 3.069
Chapter 375 12/08/15 3.093
Chapter 374 12/08/15 3.035
Chapter 373 12/08/15 3.056
Chapter 372 12/08/15 3.043
Chapter 371 12/08/15 3.046
Chapter 370 12/08/15 3.074
Chapter 369 12/08/15 3.056
Chapter 368 12/08/15 3.073
Chapter 367 12/08/15 3.067
Chapter 366 12/08/15 3.082
Chapter 365 12/08/15 3.053
Chapter 364 12/08/15 3.031
Chapter 363 12/08/15 3.061
Chapter 362 12/08/15 3.075
Chapter 361 12/08/15 3.053
Chapter 360 12/08/15 3.055
Chapter 359 12/08/15 3.067
Chapter 358 12/08/15 3.050
Chapter 357 12/08/15 3.043
Chapter 356 12/08/15 3.062
Chapter 355 12/08/15 3.085
Chapter 354 12/08/15 3.083
Chapter 353 12/08/15 3.051
Chapter 352 12/08/15 3.051
Chapter 351 12/08/15 3.052
Chapter 350 12/08/15 3.088
Chapter 349 12/08/15 3.071
Chapter 348 12/08/15 3.072
Chapter 347 12/08/15 3.080
Chapter 346 12/08/15 3.078
Chapter 345 12/08/15 3.091
Chapter 344 12/08/15 3.098
Chapter 343 12/08/15 3.084
Chapter 342 12/08/15 3.097
Chapter 341 12/08/15 3.068
Chapter 340 12/08/15 3.085
Chapter 339 12/08/15 3.081
Chapter 338 12/08/15 3.106
Chapter 337 12/08/15 3.085
Chapter 336 12/08/15 3.094
Chapter 335 12/08/15 3.098
Chapter 334 12/08/15 3.064
Chapter 333 12/08/15 3.088
Chapter 332 12/08/15 3.089
Chapter 331 12/08/15 3.089
Chapter 330 12/08/15 3.105
Chapter 329 12/08/15 3.109
Chapter 328 12/08/15 3.077
Chapter 327 12/08/15 3.080
Chapter 326 12/08/15 3.061
Chapter 325 12/08/15 3.109
Chapter 324 12/08/15 3.086
Chapter 323 12/08/15 3.064
Chapter 322 12/08/15 3.061
Chapter 321 12/08/15 3.075
Chapter 320 12/08/15 3.083
Chapter 319 12/08/15 3.071
Chapter 318 12/08/15 3.105
Chapter 317 12/08/15 3.067
Chapter 316 12/08/15 3.058
Chapter 315 12/08/15 3.053
Chapter 314 12/08/15 3.062
Chapter 313 12/08/15 3.070
Chapter 312 12/08/15 3.061
Chapter 311 12/08/15 3.064
Chapter 310 12/08/15 3.069
Chapter 309 12/08/15 3.048
Chapter 308 12/08/15 3.081
Chapter 307 12/08/15 3.078
Chapter 306 12/08/15 3.093
Chapter 305 12/08/15 3.089
Chapter 304 12/08/15 3.105
Chapter 303 12/08/15 3.125
Chapter 302 12/08/15 3.107
Chapter 301 12/08/15 3.111
Chapter 300 12/08/15 3.141
Chapter 299 12/08/15 3.095
Chapter 298 12/08/15 3.080
Chapter 297 12/08/15 3.083
Chapter 296 12/08/15 3.074
Chapter 295 12/08/15 3.100
Chapter 294 12/08/15 3.061
Chapter 293 12/08/15 3.082
Chapter 292 12/08/15 3.069
Chapter 291 12/08/15 3.073
Chapter 290 12/08/15 3.085
Chapter 289 12/08/15 3.073
Chapter 288 12/08/15 3.066
Chapter 287 12/08/15 3.101
Chapter 286 12/08/15 3.065
Chapter 285 12/08/15 3.116
Chapter 284 12/08/15 3.070
Chapter 283 12/08/15 3.080
Chapter 282 12/08/15 3.096
Chapter 281 12/08/15 3.084
Chapter 280 12/08/15 3.098
Chapter 279 12/08/15 3.091
Chapter 278 12/08/15 3.102
Chapter 277 12/08/15 3.105
Chapter 276 12/08/15 3.101
Chapter 275 12/08/15 3.087
Chapter 274 12/08/15 3.108
Chapter 273 12/08/15 3.092
Chapter 272 12/08/15 3.088
Chapter 271 12/08/15 3.099
Chapter 270 12/08/15 3.110
Chapter 269 12/08/15 3.111
Chapter 268 12/08/15 3.155
Chapter 267 12/08/15 3.103
Chapter 266 12/08/15 3.080
Chapter 265 12/08/15 3.099
Chapter 264 12/08/15 3.094
Chapter 263 12/08/15 3.095
Chapter 262 12/08/15 3.100
Chapter 261 12/08/15 3.092
Chapter 260 12/08/15 3.150
Chapter 259 12/08/15 3.135
Chapter 258 12/08/15 3.080
Chapter 257 12/08/15 3.110
Chapter 256 12/08/15 3.101
Chapter 255 12/08/15 3.114
Chapter 254 12/08/15 3.076
Chapter 253 12/08/15 3.089
Chapter 252 12/08/15 3.110
Chapter 251 12/08/15 3.094
Chapter 250 12/08/15 3.124
Chapter 249 12/08/15 3.105
Chapter 248 12/08/15 3.120
Chapter 247 12/08/15 3.080
Chapter 246 12/08/15 3.105
Chapter 245 12/08/15 3.101
Chapter 244 12/08/15 3.109
Chapter 243 12/08/15 3.094
Chapter 242 12/08/15 3.106
Chapter 241 12/08/15 3.141
Chapter 240 12/08/15 3.131
Chapter 239 12/08/15 3.086
Chapter 238 12/08/15 3.086
Chapter 237 12/08/15 3.112
Chapter 236 12/08/15 3.099
Chapter 235 12/08/15 3.106
Chapter 234 12/08/15 3.164
Chapter 233 12/08/15 3.260
Chapter 232 12/08/15 3.091
Chapter 231 12/08/15 3.149
Chapter 230 12/08/15 3.079
Chapter 229 12/08/15 3.077
Chapter 228 12/08/15 3.166
Chapter 227 12/08/15 3.092
Chapter 226 12/08/15 3.079
Chapter 225 12/08/15 3.068
Chapter 224 12/08/15 3.082
Chapter 223 12/08/15 3.097
Chapter 222 12/08/15 3.061
Chapter 221 12/08/15 3.064
Chapter 220 12/08/15 3.092
Chapter 219 12/08/15 3.049
Chapter 218 12/08/15 3.068
Chapter 217 12/08/15 3.067
Chapter 216 12/08/15 3.047
Chapter 215 12/08/15 3.058
Chapter 214 12/08/15 3.115
Chapter 213 12/08/15 3.059
Chapter 212 12/08/15 3.059
Chapter 211 12/08/15 3.049
Chapter 210 12/08/15 3.068
Chapter 209 12/08/15 3.073
Chapter 208 12/08/15 3.072
Chapter 207 12/08/15 3.055
Chapter 206 12/08/15 3.079
Chapter 205 12/08/15 3.061
Chapter 204 12/08/15 3.064
Chapter 203 12/08/15 3.051
Chapter 202 12/08/15 3.081
Chapter 201 12/08/15 3.075
Chapter 200 12/08/15 3.066
Chapter 199 12/08/15 3.082
Chapter 198 12/08/15 3.066
Chapter 197 12/08/15 3.075
Chapter 196 12/08/15 3.062
Chapter 196 12/08/15 3.034
Chapter 195 12/08/15 3.056
Chapter 194 12/08/15 3.068
Chapter 193 12/08/15 3.066
Chapter 192 12/08/15 3.040
Chapter 191 12/08/15 3.078
Chapter 190 12/08/15 3.081
Chapter 189 12/08/15 3.078
Chapter 188 12/08/15 3.064
Chapter 187 12/08/15 3.059
Chapter 187 12/08/15 3.080
Chapter 186 12/08/15 3.074
Chapter 185 12/08/15 3.081
Chapter 184 12/08/15 3.066
Chapter 183 12/08/15 3.068
Chapter 182 12/08/15 3.084
Chapter 181 12/08/15 3.092
Chapter 180 12/08/15 3.122
Chapter 179 12/08/15 3.096
Chapter 178 12/08/15 3.107
Chapter 177 12/08/15 3.096
Chapter 176 12/08/15 3.090
Chapter 175 12/08/15 3.092
Chapter 174 12/08/15 3.083
Chapter 173 12/08/15 3.095
Chapter 172 12/08/15 3.133
Chapter 171 12/08/15 3.089
Chapter 170 12/08/15 3.087
Chapter 169 12/08/15 3.098
Chapter 168 12/08/15 3.085
Chapter 167 12/08/15 3.104
Chapter 166 12/08/15 3.096
Chapter 165 12/08/15 3.074
Chapter 164 12/08/15 3.062
Chapter 163 12/08/15 3.085
Chapter 162 12/08/15 3.095
Chapter 161 12/08/15 3.087
Chapter 160 12/08/15 3.097
Chapter 159 12/08/15 3.071
Chapter 158 12/08/15 3.097
Chapter 157 12/08/15 3.119
Chapter 156 12/08/15 3.097
Chapter 155 12/08/15 3.102
Chapter 154 12/08/15 3.080
Chapter 153 12/08/15 3.092
Chapter 152 12/08/15 3.071
Chapter 151 12/08/15 3.093
Chapter 150 12/08/15 3.092
Chapter 149 12/08/15 3.059
Chapter 148 12/08/15 3.074
Chapter 147 12/08/15 3.061
Chapter 146 12/08/15 3.087
Chapter 145 12/08/15 3.091
Chapter 144 12/08/15 3.081
Chapter 143 12/08/15 3.093
Chapter 142 12/08/15 3.092
Chapter 141 12/08/15 3.080
Chapter 140 12/08/15 3.089
Chapter 139 12/08/15 3.082
Chapter 138 12/08/15 3.081
Chapter 137 12/08/15 3.057
Chapter 136 12/08/15 3.080
Chapter 135 12/08/15 3.085
Chapter 134 12/08/15 3.077
Chapter 133 12/08/15 3.068
Chapter 132 12/08/15 3.073
Chapter 131 12/08/15 3.071
Chapter 130 12/08/15 3.105
Chapter 129 12/08/15 3.069
Chapter 128 12/08/15 3.077
Chapter 127 12/08/15 3.073
Chapter 126 12/08/15 3.086
Chapter 125 12/08/15 3.064
Chapter 124 12/08/15 3.092
Chapter 123 12/08/15 3.096
Chapter 122 12/08/15 3.065
Chapter 121 12/08/15 3.095
Chapter 120 12/08/15 3.074
Chapter 119 12/08/15 3.075
Chapter 118 12/08/15 3.081
Chapter 117 12/08/15 3.116
Chapter 116 12/08/15 3.090
Chapter 115 12/08/15 3.088
Chapter 114 12/08/15 3.080
Chapter 113 12/08/15 3.066
Chapter 112 12/08/15 3.100
Chapter 111 12/08/15 3.069
Chapter 110 12/08/15 3.095
Chapter 109 12/08/15 3.084
Chapter 108 12/08/15 3.082
Chapter 107 12/08/15 3.078
Chapter 106 12/08/15 3.065
Chapter 105 12/08/15 3.093
Chapter 104 12/08/15 3.076
Chapter 103 12/08/15 3.063
Chapter 102 12/08/15 3.085
Chapter 101 12/08/15 3.088
Chapter 100 12/08/15 3.116
Chapter 99 12/08/15 3.074
Chapter 98 12/08/15 3.088
Chapter 97 12/08/15 3.096
Chapter 96 12/08/15 3.079
Chapter 95 12/08/15 3.096
Chapter 94 12/08/15 3.060
Chapter 93 12/08/15 3.094
Chapter 92 12/08/15 3.072
Chapter 91 12/08/15 3.116
Chapter 90 12/08/15 3.118
Chapter 89 12/08/15 3.109
Chapter 88 12/08/15 3.108
Chapter 87 12/08/15 3.106
Chapter 86 12/08/15 3.142
Chapter 85 12/08/15 3.114
Chapter 84 12/08/15 3.112
Chapter 83 12/08/15 3.095
Chapter 82 12/08/15 3.106
Chapter 81 12/08/15 3.110
Chapter 80 12/08/15 3.110
Chapter 79 12/08/15 3.105
Chapter 78 12/08/15 3.114
Chapter 77 12/08/15 3.097
Chapter 76 12/08/15 3.115
Chapter 75 12/08/15 3.089
Chapter 74 12/08/15 3.112
Chapter 73 12/08/15 3.109
Chapter 72 12/08/15 3.089
Chapter 71 12/08/15 3.083
Chapter 70 12/08/15 3.113
Chapter 69 12/08/15 3.065
Chapter 68 12/08/15 3.081
Chapter 67 12/08/15 3.114
Chapter 66 12/08/15 3.103
Chapter 65 12/08/15 3.098
Chapter 64 12/08/15 3.105
Chapter 63 12/08/15 3.098
Chapter 62 12/08/15 3.083
Chapter 61 12/08/15 3.097
Chapter 60 12/08/15 3.090
Chapter 59 12/08/15 3.096
Chapter 58 12/08/15 3.090
Chapter 57 12/08/15 3.103
Chapter 56 12/08/15 3.105
Chapter 55 12/08/15 3.098
Chapter 54 12/08/15 3.097
Chapter 53 12/08/15 3.099
Chapter 52 12/08/15 3.099
Chapter 51 12/08/15 3.084
Chapter 50 12/08/15 3.097
Chapter 49 12/08/15 3.100
Chapter 48 12/08/15 3.095
Chapter 47 12/08/15 3.094
Chapter 46 12/08/15 3.111
Chapter 45 12/08/15 3.112
Chapter 44 12/08/15 3.113
Chapter 43 12/08/15 3.109
Chapter 42 12/08/15 3.112
Chapter 41 12/08/15 3.133
Chapter 40 12/08/15 3.130
Chapter 39 12/08/15 3.113
Chapter 38 12/08/15 3.106
Chapter 37 12/08/15 3.097
Chapter 36 12/08/15 3.101
Chapter 35 12/08/15 3.127
Chapter 34 12/08/15 3.119
Chapter 33 12/08/15 3.137
Chapter 32 12/08/15 3.120
Chapter 31 12/08/15 3.113
Chapter 30 12/08/15 3.111
Chapter 29 12/08/15 3.099
Chapter 28 12/08/15 3.119
Chapter 27 12/08/15 3.115
Chapter 26 12/08/15 3.101
Chapter 25 12/08/15 3.137
Chapter 24 12/08/15 3.127
Chapter 23 12/08/15 3.135
Chapter 22 12/08/15 3.134
Chapter 21 12/08/15 3.141
Chapter 20 12/08/15 3.218
Chapter 19 12/08/15 3.122
Chapter 18 12/08/15 3.138
Chapter 17 07/08/15 3.151
Chapter 16 07/08/15 3.157
Chapter 15 07/08/15 3.147
Chapter 14 07/08/15 3.108
Chapter 13 07/08/15 3.095
Chapter 12 07/08/15 3.097
Chapter 11 07/08/15 3.109
Chapter 10 07/08/15 3.118
Chapter 9 07/08/15 3.121
Chapter 8 07/08/15 3.109
Chapter 7 07/08/15 3.126
Chapter 6 07/08/15 3.112
Chapter 5 07/08/15 3.111
Chapter 4 07/08/15 3.127
Chapter 3 07/08/15 3.146
Chapter 2 07/08/15 3.140
Chapter 1 07/08/15 3.209
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
Rain_s2 13:49 18/04/16Báo vi phạm
Drop rồi ạ?
AuthorTrả lời
hung 14:04 10/04/16Báo vi phạm
AuthorTrả lời
VaLopXeLu 22:53 03/02/16Báo vi phạm
truyện làm theo tiến độ của Game Pokemon bên máy Nintendogiờ mới tới phần remake Ruby và Shaphie thôiđợi anh Red xuất chuồng thì đợi 1 dòng pokemon mới như bản Pokemon Z ( bản next của X và Y ) và bản remake Diamond và Pearl nữa xong mới hy vọng anh Red nhớ hớ hớ hớ
 • Author
  ILikeManga 23:48 03/02/16Báo vi phạm
  bác đội mồ sống lại rồi à
 • Author
  VaLopXeLu 00:01 04/02/16Báo vi phạm
  còn chú là ai mà biết ta ở trên rơi xuống vậy
 • Author
  ILikeManga 00:03 04/02/16Báo vi phạm
  boss ẩn của blt
 • Author
  VaLopXeLu 00:15 04/02/16Báo vi phạm
  oh vậy phúc hóa quá khi dc anh Boss quan tâmvậy có gì muốn hỏi khôngghi rõ he mai ta lên đọc comment
 • Author
  ILikeManga 18:25 04/02/16Báo vi phạm
  hỏi nguồn gốc tên acc bác thôi, bá quá mà
 • Author
  VaLopXeLu 23:10 04/02/16Báo vi phạm
  ầy tưởng người quen chớsẵn hỏi thăm thiếm Momo còn active kohay off dài hạn như ta rồi
 • Author
  ILikeManga 18:06 05/02/16Báo vi phạm
  theo ta biết thì đi xa mãi rồi
 • Author
  VaLopXeLu 19:41 05/02/16Báo vi phạm
  Một thằng đi với một thằng Một thằng đi tới một thằng đi lui Thằng đi lùi vẫn thấy tâm hơi, Còn thằng đi trước chẳng thấy trở về....
 • Author
  yaheo97 21:53 29/03/16Báo vi phạm
  Chịu khó game remake bản của a Red là a Red dc xuất chuồng thoy
 • Author
  VaLopXeLu 14:24 30/03/16Báo vi phạm
  red mà ra thì chắc Gold hay Diamon cũng ra theo 1 lươt quá....cơ mà SUN và MOON chuẩn bị ra kia
AuthorTrả lời
Hantai7 07:45 06/01/16Báo vi phạm
này thì pokemon http://***.net/search/?q=Pokemon+yuri http://***.net/search/?q=pokemon+yaoi
AuthorTrả lời
tom_map 06:02 06/01/16Báo vi phạm
link gốc nè http://www.pokemonspecial.com
AuthorTrả lời
cat2007 23:54 03/01/16Báo vi phạm
mình nhớ ko lầm ngày xưa pokemon còn có cả truyện chữ xuất bản ở việt nam lâu lắm rồi
 • Author
  yaheo97 21:52 29/03/16Báo vi phạm
  Bây h nxb Kim Đồng đang xuất bản đấy

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch