Pokemon Special

Pokemon Special
Lượt xem: 46.195
Nội dung

Truyện được chia thành nhiều Arc tương tự như trong Game là Red/Blue; Yellow; Gold/Silver; Crystal; Ruby/Sapphire; Fire Red/Leaf Green; Emerald và hiện giờ đang đến Arc mới nhất là Diamond và Pearl. Mỗi Arc lại kết nối mật thiết với nhau làm thành một bộ Manga Pokemon với rất nhiều nhân vật và Pokemon đa dạng. Với nội dung hoàn toàn khác so với Pokemon Anime, đây hứa hẹn là một trong những bộ truyện hay bạn nên xem ^_^

Đọc truyện từ trái sang phải nhé

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 531 12:33 22/04 3.217
Chapter 530 12:33 22/04 3.126
Chapter 529 12:33 22/04 3.196
Chapter 528 08/09/15 3.304
Chapter 527 30/08/15 3.119
Chapter 526 18/08/15 3.164
Chapter 525 13/08/15 3.159
Chapter 524 13/08/15 3.084
Chapter 523 13/08/15 3.090
Chapter 522 13/08/15 3.073
Chapter 521 13/08/15 3.066
Chapter 520 13/08/15 3.078
Chapter 519 13/08/15 3.041
Chapter 518 13/08/15 3.066
Chapter 517 13/08/15 3.055
Chapter 516 13/08/15 3.051
Chapter 515 13/08/15 3.081
Chapter 514 13/08/15 3.046
Chapter 513 13/08/15 3.068
Chapter 512 13/08/15 3.074
Chapter 511 13/08/15 3.059
Chapter 510 13/08/15 3.072
Chapter 509 12/08/15 3.070
Chapter 508: (505-507 không có raw để làm) 12/08/15 3.104
Chapter 507 12:33 22/04 3.035
Chapter 506 12:33 22/04 3.031
Chapter 505 12:33 22/04 3.092
Chapter 504 12/08/15 3.063
Chapter 503 12/08/15 3.058
Chapter 502 12/08/15 3.067
Chapter 501 12/08/15 3.065
Chapter 500 12/08/15 3.069
Chapter 499 12/08/15 3.079
Chapter 498 12/08/15 3.061
Chapter 497 12/08/15 3.048
Chapter 496 12/08/15 3.067
Chapter 495 12/08/15 3.061
Chapter 494 12/08/15 3.058
Chapter 493 12/08/15 3.033
Chapter 492 12/08/15 3.055
Chapter 491 12/08/15 3.060
Chapter 490 12/08/15 3.081
Chapter 489 12/08/15 3.059
Chapter 488 12/08/15 3.029
Chapter 487 12/08/15 3.054
Chapter 486 12/08/15 3.047
Chapter 485 12/08/15 3.063
Chapter 484 12/08/15 3.061
Chapter 483 12/08/15 3.048
Chapter 482 12/08/15 3.063
Chapter 481 12/08/15 3.036
Chapter 480 12/08/15 3.068
Chapter 479 12/08/15 3.067
Chapter 478 12/08/15 3.043
Chapter 477 12/08/15 3.036
Chapter 476 12/08/15 3.049
Chapter 475 12/08/15 3.059
Chapter 474 12/08/15 3.037
Chapter 473 12/08/15 3.076
Chapter 472 12/08/15 3.055
Chapter 471 12/08/15 3.051
Chapter 470 12/08/15 3.030
Chapter 469 12/08/15 3.057
Chapter 468 12/08/15 3.035
Chapter 467 12/08/15 3.060
Chapter 466 12/08/15 3.069
Chapter 465 12/08/15 3.064
Chapter 464 12/08/15 3.074
Chapter 463 12/08/15 3.055
Chapter 462 12/08/15 3.066
Chapter 461 12/08/15 3.111
Chapter 460 12/08/15 3.073
Chapter 459 12/08/15 3.054
Chapter 458 12/08/15 3.066
Chapter 457 12/08/15 3.055
Chapter 456 12/08/15 3.060
Chapter 455 12/08/15 3.058
Chapter 454 12/08/15 3.066
Chapter 453 12/08/15 3.038
Chapter 452 12/08/15 3.039
Chapter 451 12/08/15 3.060
Chapter 450 12/08/15 3.090
Chapter 449 12/08/15 3.073
Chapter 448 12/08/15 3.077
Chapter 447 12/08/15 3.070
Chapter 446 12/08/15 3.063
Chapter 445 12/08/15 3.044
Chapter 444 12/08/15 3.078
Chapter 443 12/08/15 3.068
Chapter 442 12/08/15 3.081
Chapter 441 12/08/15 3.080
Chapter 440 12/08/15 3.067
Chapter 439 12/08/15 3.063
Chapter 438 12/08/15 3.057
Chapter 437 12/08/15 3.059
Chapter 436 12/08/15 3.058
Chapter 435 12/08/15 3.041
Chapter 434 12/08/15 3.061
Chapter 433 12/08/15 3.063
Chapter 432 12/08/15 3.076
Chapter 431 12/08/15 3.077
Chapter 430 12/08/15 3.072
Chapter 429 12/08/15 3.061
Chapter 428 12/08/15 3.072
Chapter 427 12/08/15 3.072
Chapter 426 12/08/15 3.060
Chapter 425 12/08/15 3.059
Chapter 424 12/08/15 3.059
Chapter 423 12/08/15 3.062
Chapter 422 12/08/15 3.067
Chapter 421 12/08/15 3.064
Chapter 420 12/08/15 3.051
Chapter 419 12/08/15 3.071
Chapter 418 12/08/15 3.058
Chapter 417 12/08/15 3.068
Chapter 416 12/08/15 3.060
Chapter 415 12/08/15 3.064
Chapter 414 12/08/15 3.071
Chapter 413 12/08/15 3.072
Chapter 412 12/08/15 3.063
Chapter 411 12/08/15 3.085
Chapter 410 12/08/15 3.072
Chapter 409 12/08/15 3.066
Chapter 408 12/08/15 3.043
Chapter 407 12/08/15 3.059
Chapter 406 12/08/15 3.036
Chapter 405 12/08/15 3.070
Chapter 404 12/08/15 3.068
Chapter 403 12/08/15 3.047
Chapter 402 12/08/15 3.048
Chapter 401 12/08/15 3.064
Chapter 400 12/08/15 3.066
Chapter 399 12/08/15 3.064
Chapter 398 12/08/15 3.071
Chapter 397 12/08/15 3.063
Chapter 396 12/08/15 3.059
Chapter 395 12/08/15 3.056
Chapter 394 12/08/15 3.043
Chapter 393 12/08/15 3.077
Chapter 392 12/08/15 3.052
Chapter 391 12/08/15 3.061
Chapter 390 12/08/15 3.069
Chapter 389 12/08/15 3.061
Chapter 388 12/08/15 3.044
Chapter 387 12/08/15 3.049
Chapter 386 12/08/15 3.076
Chapter 385 12/08/15 3.069
Chapter 384 12/08/15 3.071
Chapter 383 12/08/15 3.078
Chapter 382 12/08/15 3.074
Chapter 381 12/08/15 3.060
Chapter 380 12/08/15 3.070
Chapter 379 12/08/15 3.053
Chapter 378 12/08/15 3.081
Chapter 377 12/08/15 3.073
Chapter 376 12/08/15 3.064
Chapter 375 12/08/15 3.087
Chapter 374 12/08/15 3.033
Chapter 373 12/08/15 3.055
Chapter 372 12/08/15 3.041
Chapter 371 12/08/15 3.045
Chapter 370 12/08/15 3.071
Chapter 369 12/08/15 3.051
Chapter 368 12/08/15 3.071
Chapter 367 12/08/15 3.064
Chapter 366 12/08/15 3.079
Chapter 365 12/08/15 3.051
Chapter 364 12/08/15 3.030
Chapter 363 12/08/15 3.060
Chapter 362 12/08/15 3.072
Chapter 361 12/08/15 3.051
Chapter 360 12/08/15 3.052
Chapter 359 12/08/15 3.065
Chapter 358 12/08/15 3.049
Chapter 357 12/08/15 3.042
Chapter 356 12/08/15 3.061
Chapter 355 12/08/15 3.083
Chapter 354 12/08/15 3.082
Chapter 353 12/08/15 3.050
Chapter 352 12/08/15 3.049
Chapter 351 12/08/15 3.052
Chapter 350 12/08/15 3.083
Chapter 349 12/08/15 3.070
Chapter 348 12/08/15 3.070
Chapter 347 12/08/15 3.077
Chapter 346 12/08/15 3.076
Chapter 345 12/08/15 3.087
Chapter 344 12/08/15 3.097
Chapter 343 12/08/15 3.082
Chapter 342 12/08/15 3.096
Chapter 341 12/08/15 3.066
Chapter 340 12/08/15 3.082
Chapter 339 12/08/15 3.079
Chapter 338 12/08/15 3.102
Chapter 337 12/08/15 3.082
Chapter 336 12/08/15 3.091
Chapter 335 12/08/15 3.097
Chapter 334 12/08/15 3.060
Chapter 333 12/08/15 3.083
Chapter 332 12/08/15 3.085
Chapter 331 12/08/15 3.085
Chapter 330 12/08/15 3.099
Chapter 329 12/08/15 3.105
Chapter 328 12/08/15 3.070
Chapter 327 12/08/15 3.074
Chapter 326 12/08/15 3.060
Chapter 325 12/08/15 3.106
Chapter 324 12/08/15 3.082
Chapter 323 12/08/15 3.062
Chapter 322 12/08/15 3.060
Chapter 321 12/08/15 3.075
Chapter 320 12/08/15 3.082
Chapter 319 12/08/15 3.070
Chapter 318 12/08/15 3.104
Chapter 317 12/08/15 3.066
Chapter 316 12/08/15 3.056
Chapter 315 12/08/15 3.050
Chapter 314 12/08/15 3.061
Chapter 313 12/08/15 3.067
Chapter 312 12/08/15 3.060
Chapter 311 12/08/15 3.064
Chapter 310 12/08/15 3.069
Chapter 309 12/08/15 3.048
Chapter 308 12/08/15 3.079
Chapter 307 12/08/15 3.076
Chapter 306 12/08/15 3.092
Chapter 305 12/08/15 3.087
Chapter 304 12/08/15 3.104
Chapter 303 12/08/15 3.121
Chapter 302 12/08/15 3.102
Chapter 301 12/08/15 3.106
Chapter 300 12/08/15 3.135
Chapter 299 12/08/15 3.091
Chapter 298 12/08/15 3.076
Chapter 297 12/08/15 3.081
Chapter 296 12/08/15 3.072
Chapter 295 12/08/15 3.097
Chapter 294 12/08/15 3.057
Chapter 293 12/08/15 3.082
Chapter 292 12/08/15 3.069
Chapter 291 12/08/15 3.073
Chapter 290 12/08/15 3.079
Chapter 289 12/08/15 3.072
Chapter 288 12/08/15 3.062
Chapter 287 12/08/15 3.099
Chapter 286 12/08/15 3.063
Chapter 285 12/08/15 3.115
Chapter 284 12/08/15 3.067
Chapter 283 12/08/15 3.079
Chapter 282 12/08/15 3.094
Chapter 281 12/08/15 3.081
Chapter 280 12/08/15 3.096
Chapter 279 12/08/15 3.090
Chapter 278 12/08/15 3.095
Chapter 277 12/08/15 3.103
Chapter 276 12/08/15 3.099
Chapter 275 12/08/15 3.083
Chapter 274 12/08/15 3.103
Chapter 273 12/08/15 3.088
Chapter 272 12/08/15 3.085
Chapter 271 12/08/15 3.092
Chapter 270 12/08/15 3.105
Chapter 269 12/08/15 3.107
Chapter 268 12/08/15 3.147
Chapter 267 12/08/15 3.091
Chapter 266 12/08/15 3.071
Chapter 265 12/08/15 3.092
Chapter 264 12/08/15 3.082
Chapter 263 12/08/15 3.087
Chapter 262 12/08/15 3.091
Chapter 261 12/08/15 3.081
Chapter 260 12/08/15 3.137
Chapter 259 12/08/15 3.117
Chapter 258 12/08/15 3.073
Chapter 257 12/08/15 3.097
Chapter 256 12/08/15 3.090
Chapter 255 12/08/15 3.102
Chapter 254 12/08/15 3.067
Chapter 253 12/08/15 3.081
Chapter 252 12/08/15 3.094
Chapter 251 12/08/15 3.088
Chapter 250 12/08/15 3.116
Chapter 249 12/08/15 3.100
Chapter 248 12/08/15 3.116
Chapter 247 12/08/15 3.077
Chapter 246 12/08/15 3.099
Chapter 245 12/08/15 3.096
Chapter 244 12/08/15 3.104
Chapter 243 12/08/15 3.088
Chapter 242 12/08/15 3.098
Chapter 241 12/08/15 3.131
Chapter 240 12/08/15 3.124
Chapter 239 12/08/15 3.082
Chapter 238 12/08/15 3.079
Chapter 237 12/08/15 3.107
Chapter 236 12/08/15 3.096
Chapter 235 12/08/15 3.099
Chapter 234 12/08/15 3.154
Chapter 233 12/08/15 3.251
Chapter 232 12/08/15 3.083
Chapter 231 12/08/15 3.142
Chapter 230 12/08/15 3.074
Chapter 229 12/08/15 3.073
Chapter 228 12/08/15 3.160
Chapter 227 12/08/15 3.088
Chapter 226 12/08/15 3.076
Chapter 225 12/08/15 3.066
Chapter 224 12/08/15 3.080
Chapter 223 12/08/15 3.092
Chapter 222 12/08/15 3.059
Chapter 221 12/08/15 3.063
Chapter 220 12/08/15 3.090
Chapter 219 12/08/15 3.048
Chapter 218 12/08/15 3.065
Chapter 217 12/08/15 3.065
Chapter 216 12/08/15 3.045
Chapter 215 12/08/15 3.056
Chapter 214 12/08/15 3.113
Chapter 213 12/08/15 3.056
Chapter 212 12/08/15 3.057
Chapter 211 12/08/15 3.046
Chapter 210 12/08/15 3.065
Chapter 209 12/08/15 3.071
Chapter 208 12/08/15 3.070
Chapter 207 12/08/15 3.054
Chapter 206 12/08/15 3.077
Chapter 205 12/08/15 3.058
Chapter 204 12/08/15 3.061
Chapter 203 12/08/15 3.049
Chapter 202 12/08/15 3.077
Chapter 201 12/08/15 3.072
Chapter 200 12/08/15 3.063
Chapter 199 12/08/15 3.077
Chapter 198 12/08/15 3.064
Chapter 197 12/08/15 3.072
Chapter 196 12/08/15 3.058
Chapter 196 12/08/15 3.032
Chapter 195 12/08/15 3.052
Chapter 194 12/08/15 3.065
Chapter 193 12/08/15 3.062
Chapter 192 12/08/15 3.036
Chapter 191 12/08/15 3.076
Chapter 190 12/08/15 3.077
Chapter 189 12/08/15 3.076
Chapter 188 12/08/15 3.061
Chapter 187 12/08/15 3.057
Chapter 187 12/08/15 3.076
Chapter 186 12/08/15 3.069
Chapter 185 12/08/15 3.077
Chapter 184 12/08/15 3.061
Chapter 183 12/08/15 3.064
Chapter 182 12/08/15 3.080
Chapter 181 12/08/15 3.088
Chapter 180 12/08/15 3.118
Chapter 179 12/08/15 3.093
Chapter 178 12/08/15 3.103
Chapter 177 12/08/15 3.094
Chapter 176 12/08/15 3.089
Chapter 175 12/08/15 3.089
Chapter 174 12/08/15 3.082
Chapter 173 12/08/15 3.092
Chapter 172 12/08/15 3.122
Chapter 171 12/08/15 3.084
Chapter 170 12/08/15 3.083
Chapter 169 12/08/15 3.092
Chapter 168 12/08/15 3.081
Chapter 167 12/08/15 3.099
Chapter 166 12/08/15 3.094
Chapter 165 12/08/15 3.071
Chapter 164 12/08/15 3.059
Chapter 163 12/08/15 3.082
Chapter 162 12/08/15 3.093
Chapter 161 12/08/15 3.083
Chapter 160 12/08/15 3.093
Chapter 159 12/08/15 3.066
Chapter 158 12/08/15 3.094
Chapter 157 12/08/15 3.116
Chapter 156 12/08/15 3.094
Chapter 155 12/08/15 3.099
Chapter 154 12/08/15 3.076
Chapter 153 12/08/15 3.085
Chapter 152 12/08/15 3.066
Chapter 151 12/08/15 3.088
Chapter 150 12/08/15 3.088
Chapter 149 12/08/15 3.055
Chapter 148 12/08/15 3.069
Chapter 147 12/08/15 3.056
Chapter 146 12/08/15 3.082
Chapter 145 12/08/15 3.087
Chapter 144 12/08/15 3.077
Chapter 143 12/08/15 3.087
Chapter 142 12/08/15 3.088
Chapter 141 12/08/15 3.077
Chapter 140 12/08/15 3.084
Chapter 139 12/08/15 3.078
Chapter 138 12/08/15 3.075
Chapter 137 12/08/15 3.052
Chapter 136 12/08/15 3.077
Chapter 135 12/08/15 3.081
Chapter 134 12/08/15 3.074
Chapter 133 12/08/15 3.064
Chapter 132 12/08/15 3.069
Chapter 131 12/08/15 3.067
Chapter 130 12/08/15 3.098
Chapter 129 12/08/15 3.065
Chapter 128 12/08/15 3.072
Chapter 127 12/08/15 3.069
Chapter 126 12/08/15 3.081
Chapter 125 12/08/15 3.058
Chapter 124 12/08/15 3.087
Chapter 123 12/08/15 3.090
Chapter 122 12/08/15 3.061
Chapter 121 12/08/15 3.090
Chapter 120 12/08/15 3.069
Chapter 119 12/08/15 3.069
Chapter 118 12/08/15 3.075
Chapter 117 12/08/15 3.107
Chapter 116 12/08/15 3.082
Chapter 115 12/08/15 3.081
Chapter 114 12/08/15 3.075
Chapter 113 12/08/15 3.058
Chapter 112 12/08/15 3.094
Chapter 111 12/08/15 3.063
Chapter 110 12/08/15 3.089
Chapter 109 12/08/15 3.079
Chapter 108 12/08/15 3.078
Chapter 107 12/08/15 3.075
Chapter 106 12/08/15 3.061
Chapter 105 12/08/15 3.089
Chapter 104 12/08/15 3.070
Chapter 103 12/08/15 3.059
Chapter 102 12/08/15 3.081
Chapter 101 12/08/15 3.085
Chapter 100 12/08/15 3.108
Chapter 99 12/08/15 3.066
Chapter 98 12/08/15 3.081
Chapter 97 12/08/15 3.091
Chapter 96 12/08/15 3.072
Chapter 95 12/08/15 3.090
Chapter 94 12/08/15 3.055
Chapter 93 12/08/15 3.090
Chapter 92 12/08/15 3.066
Chapter 91 12/08/15 3.112
Chapter 90 12/08/15 3.113
Chapter 89 12/08/15 3.104
Chapter 88 12/08/15 3.103
Chapter 87 12/08/15 3.101
Chapter 86 12/08/15 3.138
Chapter 85 12/08/15 3.110
Chapter 84 12/08/15 3.107
Chapter 83 12/08/15 3.090
Chapter 82 12/08/15 3.102
Chapter 81 12/08/15 3.105
Chapter 80 12/08/15 3.105
Chapter 79 12/08/15 3.098
Chapter 78 12/08/15 3.111
Chapter 77 12/08/15 3.094
Chapter 76 12/08/15 3.111
Chapter 75 12/08/15 3.085
Chapter 74 12/08/15 3.107
Chapter 73 12/08/15 3.106
Chapter 72 12/08/15 3.086
Chapter 71 12/08/15 3.078
Chapter 70 12/08/15 3.107
Chapter 69 12/08/15 3.062
Chapter 68 12/08/15 3.077
Chapter 67 12/08/15 3.111
Chapter 66 12/08/15 3.099
Chapter 65 12/08/15 3.092
Chapter 64 12/08/15 3.102
Chapter 63 12/08/15 3.095
Chapter 62 12/08/15 3.080
Chapter 61 12/08/15 3.093
Chapter 60 12/08/15 3.085
Chapter 59 12/08/15 3.089
Chapter 58 12/08/15 3.086
Chapter 57 12/08/15 3.098
Chapter 56 12/08/15 3.101
Chapter 55 12/08/15 3.094
Chapter 54 12/08/15 3.092
Chapter 53 12/08/15 3.094
Chapter 52 12/08/15 3.093
Chapter 51 12/08/15 3.080
Chapter 50 12/08/15 3.092
Chapter 49 12/08/15 3.095
Chapter 48 12/08/15 3.090
Chapter 47 12/08/15 3.088
Chapter 46 12/08/15 3.105
Chapter 45 12/08/15 3.107
Chapter 44 12/08/15 3.107
Chapter 43 12/08/15 3.103
Chapter 42 12/08/15 3.103
Chapter 41 12/08/15 3.122
Chapter 40 12/08/15 3.123
Chapter 39 12/08/15 3.104
Chapter 38 12/08/15 3.099
Chapter 37 12/08/15 3.089
Chapter 36 12/08/15 3.095
Chapter 35 12/08/15 3.121
Chapter 34 12/08/15 3.111
Chapter 33 12/08/15 3.127
Chapter 32 12/08/15 3.111
Chapter 31 12/08/15 3.106
Chapter 30 12/08/15 3.103
Chapter 29 12/08/15 3.092
Chapter 28 12/08/15 3.111
Chapter 27 12/08/15 3.108
Chapter 26 12/08/15 3.093
Chapter 25 12/08/15 3.128
Chapter 24 12/08/15 3.118
Chapter 23 12/08/15 3.125
Chapter 22 12/08/15 3.122
Chapter 21 12/08/15 3.127
Chapter 20 12/08/15 3.202
Chapter 19 12/08/15 3.112
Chapter 18 12/08/15 3.128
Chapter 17 07/08/15 3.143
Chapter 16 07/08/15 3.146
Chapter 15 07/08/15 3.140
Chapter 14 07/08/15 3.102
Chapter 13 07/08/15 3.088
Chapter 12 07/08/15 3.087
Chapter 11 07/08/15 3.102
Chapter 10 07/08/15 3.107
Chapter 9 07/08/15 3.113
Chapter 8 07/08/15 3.101
Chapter 7 07/08/15 3.118
Chapter 6 07/08/15 3.105
Chapter 5 07/08/15 3.102
Chapter 4 07/08/15 3.118
Chapter 3 07/08/15 3.135
Chapter 2 07/08/15 3.129
Chapter 1 07/08/15 3.187
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
Rain_s2 13:49 18/04Báo vi phạm
Drop rồi ạ?
AuthorTrả lời
hung 14:04 10/04Báo vi phạm
AuthorTrả lời
VaLopXeLu 22:53 03/02Báo vi phạm
truyện làm theo tiến độ của Game Pokemon bên máy Nintendogiờ mới tới phần remake Ruby và Shaphie thôiđợi anh Red xuất chuồng thì đợi 1 dòng pokemon mới như bản Pokemon Z ( bản next của X và Y ) và bản remake Diamond và Pearl nữa xong mới hy vọng anh Red nhớ hớ hớ hớ
 • Author
  ILikeManga 23:48 03/02Báo vi phạm
  bác đội mồ sống lại rồi à
 • Author
  VaLopXeLu 00:01 04/02Báo vi phạm
  còn chú là ai mà biết ta ở trên rơi xuống vậy
 • Author
  ILikeManga 00:03 04/02Báo vi phạm
  boss ẩn của blt
 • Author
  VaLopXeLu 00:15 04/02Báo vi phạm
  oh vậy phúc hóa quá khi dc anh Boss quan tâmvậy có gì muốn hỏi khôngghi rõ he mai ta lên đọc comment
 • Author
  ILikeManga 18:25 04/02Báo vi phạm
  hỏi nguồn gốc tên acc bác thôi, bá quá mà
 • Author
  VaLopXeLu 23:10 04/02Báo vi phạm
  ầy tưởng người quen chớsẵn hỏi thăm thiếm Momo còn active kohay off dài hạn như ta rồi
 • Author
  ILikeManga 18:06 05/02Báo vi phạm
  theo ta biết thì đi xa mãi rồi
 • Author
  VaLopXeLu 19:41 05/02Báo vi phạm
  Một thằng đi với một thằng Một thằng đi tới một thằng đi lui Thằng đi lùi vẫn thấy tâm hơi, Còn thằng đi trước chẳng thấy trở về....
 • Author
  yaheo97 21:53 29/03Báo vi phạm
  Chịu khó game remake bản của a Red là a Red dc xuất chuồng thoy
 • Author
  VaLopXeLu 14:24 30/03Báo vi phạm
  red mà ra thì chắc Gold hay Diamon cũng ra theo 1 lươt quá....cơ mà SUN và MOON chuẩn bị ra kia
AuthorTrả lời
Hantai7 07:45 06/01Báo vi phạm
này thì pokemon http://***.net/search/?q=Pokemon+yuri http://***.net/search/?q=pokemon+yaoi
AuthorTrả lời
tom_map 06:02 06/01Báo vi phạm
link gốc nè http://www.pokemonspecial.com
AuthorTrả lời
cat2007 23:54 03/01Báo vi phạm
mình nhớ ko lầm ngày xưa pokemon còn có cả truyện chữ xuất bản ở việt nam lâu lắm rồi
 • Author
  yaheo97 21:52 29/03Báo vi phạm
  Bây h nxb Kim Đồng đang xuất bản đấy

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch