Pokemon Special

Pokemon Special
Lượt xem: 56.530
Nội dung

Truyện được chia thành nhiều Arc tương tự như trong Game là Red/Blue; Yellow; Gold/Silver; Crystal; Ruby/Sapphire; Fire Red/Leaf Green; Emerald và hiện giờ đang đến Arc mới nhất là Diamond và Pearl. Mỗi Arc lại kết nối mật thiết với nhau làm thành một bộ Manga Pokemon với rất nhiều nhân vật và Pokemon đa dạng. Với nội dung hoàn toàn khác so với Pokemon Anime, đây hứa hẹn là một trong những bộ truyện hay bạn nên xem ^_^

Đọc truyện từ trái sang phải nhé

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 534 16:28 04/02 3.271
Chapter 533 16:28 04/02 3.045
Chapter 532 16:28 04/02 3.041
Chapter 531 22/04/16 3.298
Chapter 530 22/04/16 3.180
Chapter 529 22/04/16 3.248
Chapter 528 08/09/15 3.350
Chapter 527 30/08/15 3.147
Chapter 526 18/08/15 3.196
Chapter 525 13/08/15 3.200
Chapter 524 13/08/15 3.109
Chapter 523 13/08/15 3.109
Chapter 522 13/08/15 3.089
Chapter 521 13/08/15 3.086
Chapter 520 13/08/15 3.095
Chapter 519 13/08/15 3.051
Chapter 518 13/08/15 3.080
Chapter 517 13/08/15 3.068
Chapter 516 13/08/15 3.062
Chapter 515 13/08/15 3.096
Chapter 514 13/08/15 3.059
Chapter 513 13/08/15 3.082
Chapter 512 13/08/15 3.089
Chapter 511 13/08/15 3.074
Chapter 510 13/08/15 3.089
Chapter 509 12/08/15 3.089
Chapter 508: (505-507 không có raw để làm) 12/08/15 3.119
Chapter 507 22/04/16 3.048
Chapter 506 22/04/16 3.041
Chapter 505 22/04/16 3.111
Chapter 504 12/08/15 3.070
Chapter 503 12/08/15 3.064
Chapter 502 12/08/15 3.075
Chapter 501 12/08/15 3.069
Chapter 500 12/08/15 3.079
Chapter 499 12/08/15 3.088
Chapter 498 12/08/15 3.066
Chapter 497 12/08/15 3.054
Chapter 496 12/08/15 3.074
Chapter 495 12/08/15 3.072
Chapter 494 12/08/15 3.066
Chapter 493 12/08/15 3.040
Chapter 492 12/08/15 3.063
Chapter 491 12/08/15 3.069
Chapter 490 12/08/15 3.091
Chapter 489 12/08/15 3.068
Chapter 488 12/08/15 3.037
Chapter 487 12/08/15 3.062
Chapter 486 12/08/15 3.055
Chapter 485 12/08/15 3.075
Chapter 484 12/08/15 3.070
Chapter 483 12/08/15 3.055
Chapter 482 12/08/15 3.074
Chapter 481 12/08/15 3.043
Chapter 480 12/08/15 3.078
Chapter 479 12/08/15 3.073
Chapter 478 12/08/15 3.052
Chapter 477 12/08/15 3.042
Chapter 476 12/08/15 3.057
Chapter 475 12/08/15 3.065
Chapter 474 12/08/15 3.043
Chapter 473 12/08/15 3.081
Chapter 472 12/08/15 3.064
Chapter 471 12/08/15 3.057
Chapter 470 12/08/15 3.039
Chapter 469 12/08/15 3.064
Chapter 468 12/08/15 3.044
Chapter 467 12/08/15 3.068
Chapter 466 12/08/15 3.080
Chapter 465 12/08/15 3.076
Chapter 464 12/08/15 3.085
Chapter 463 12/08/15 3.065
Chapter 462 12/08/15 3.076
Chapter 461 12/08/15 3.126
Chapter 460 12/08/15 3.090
Chapter 459 12/08/15 3.073
Chapter 458 12/08/15 3.079
Chapter 457 12/08/15 3.071
Chapter 456 12/08/15 3.076
Chapter 455 12/08/15 3.071
Chapter 454 12/08/15 3.075
Chapter 453 12/08/15 3.048
Chapter 452 12/08/15 3.055
Chapter 451 12/08/15 3.072
Chapter 450 12/08/15 3.106
Chapter 449 12/08/15 3.083
Chapter 448 12/08/15 3.087
Chapter 447 12/08/15 3.077
Chapter 446 12/08/15 3.070
Chapter 445 12/08/15 3.056
Chapter 444 12/08/15 3.088
Chapter 443 12/08/15 3.080
Chapter 442 12/08/15 3.098
Chapter 441 12/08/15 3.091
Chapter 440 12/08/15 3.086
Chapter 439 12/08/15 3.078
Chapter 438 12/08/15 3.070
Chapter 437 12/08/15 3.067
Chapter 436 12/08/15 3.067
Chapter 435 12/08/15 3.052
Chapter 434 12/08/15 3.074
Chapter 433 12/08/15 3.073
Chapter 432 12/08/15 3.086
Chapter 431 12/08/15 3.087
Chapter 430 12/08/15 3.083
Chapter 429 12/08/15 3.072
Chapter 428 12/08/15 3.080
Chapter 427 12/08/15 3.080
Chapter 426 12/08/15 3.067
Chapter 425 12/08/15 3.068
Chapter 424 12/08/15 3.064
Chapter 423 12/08/15 3.070
Chapter 422 12/08/15 3.075
Chapter 421 12/08/15 3.074
Chapter 420 12/08/15 3.063
Chapter 419 12/08/15 3.078
Chapter 418 12/08/15 3.065
Chapter 417 12/08/15 3.078
Chapter 416 12/08/15 3.070
Chapter 415 12/08/15 3.075
Chapter 414 12/08/15 3.081
Chapter 413 12/08/15 3.082
Chapter 412 12/08/15 3.075
Chapter 411 12/08/15 3.098
Chapter 410 12/08/15 3.083
Chapter 409 12/08/15 3.078
Chapter 408 12/08/15 3.056
Chapter 407 12/08/15 3.071
Chapter 406 12/08/15 3.054
Chapter 405 12/08/15 3.083
Chapter 404 12/08/15 3.082
Chapter 403 12/08/15 3.061
Chapter 402 12/08/15 3.062
Chapter 401 12/08/15 3.077
Chapter 400 12/08/15 3.086
Chapter 399 12/08/15 3.072
Chapter 398 12/08/15 3.083
Chapter 397 12/08/15 3.073
Chapter 396 12/08/15 3.066
Chapter 395 12/08/15 3.070
Chapter 394 12/08/15 3.053
Chapter 393 12/08/15 3.088
Chapter 392 12/08/15 3.063
Chapter 391 12/08/15 3.068
Chapter 390 12/08/15 3.080
Chapter 389 12/08/15 3.069
Chapter 388 12/08/15 3.052
Chapter 387 12/08/15 3.060
Chapter 386 12/08/15 3.091
Chapter 385 12/08/15 3.078
Chapter 384 12/08/15 3.082
Chapter 383 12/08/15 3.090
Chapter 382 12/08/15 3.086
Chapter 381 12/08/15 3.071
Chapter 380 12/08/15 3.087
Chapter 379 12/08/15 3.065
Chapter 378 12/08/15 3.098
Chapter 377 12/08/15 3.086
Chapter 376 12/08/15 3.076
Chapter 375 12/08/15 3.100
Chapter 374 12/08/15 3.042
Chapter 373 12/08/15 3.062
Chapter 372 12/08/15 3.050
Chapter 371 12/08/15 3.053
Chapter 370 12/08/15 3.082
Chapter 369 12/08/15 3.062
Chapter 368 12/08/15 3.079
Chapter 367 12/08/15 3.072
Chapter 366 12/08/15 3.087
Chapter 365 12/08/15 3.059
Chapter 364 12/08/15 3.037
Chapter 363 12/08/15 3.067
Chapter 362 12/08/15 3.083
Chapter 361 12/08/15 3.060
Chapter 360 12/08/15 3.064
Chapter 359 12/08/15 3.074
Chapter 358 12/08/15 3.057
Chapter 357 12/08/15 3.049
Chapter 356 12/08/15 3.071
Chapter 355 12/08/15 3.092
Chapter 354 12/08/15 3.087
Chapter 353 12/08/15 3.056
Chapter 352 12/08/15 3.056
Chapter 351 12/08/15 3.057
Chapter 350 12/08/15 3.095
Chapter 349 12/08/15 3.076
Chapter 348 12/08/15 3.078
Chapter 347 12/08/15 3.085
Chapter 346 12/08/15 3.086
Chapter 345 12/08/15 3.096
Chapter 344 12/08/15 3.104
Chapter 343 12/08/15 3.086
Chapter 342 12/08/15 3.099
Chapter 341 12/08/15 3.072
Chapter 340 12/08/15 3.090
Chapter 339 12/08/15 3.086
Chapter 338 12/08/15 3.114
Chapter 337 12/08/15 3.094
Chapter 336 12/08/15 3.100
Chapter 335 12/08/15 3.105
Chapter 334 12/08/15 3.070
Chapter 333 12/08/15 3.095
Chapter 332 12/08/15 3.096
Chapter 331 12/08/15 3.096
Chapter 330 12/08/15 3.110
Chapter 329 12/08/15 3.116
Chapter 328 12/08/15 3.085
Chapter 327 12/08/15 3.088
Chapter 326 12/08/15 3.072
Chapter 325 12/08/15 3.119
Chapter 324 12/08/15 3.095
Chapter 323 12/08/15 3.069
Chapter 322 12/08/15 3.066
Chapter 321 12/08/15 3.079
Chapter 320 12/08/15 3.092
Chapter 319 12/08/15 3.077
Chapter 318 12/08/15 3.112
Chapter 317 12/08/15 3.071
Chapter 316 12/08/15 3.062
Chapter 315 12/08/15 3.058
Chapter 314 12/08/15 3.067
Chapter 313 12/08/15 3.074
Chapter 312 12/08/15 3.070
Chapter 311 12/08/15 3.068
Chapter 310 12/08/15 3.074
Chapter 309 12/08/15 3.054
Chapter 308 12/08/15 3.085
Chapter 307 12/08/15 3.082
Chapter 306 12/08/15 3.099
Chapter 305 12/08/15 3.094
Chapter 304 12/08/15 3.114
Chapter 303 12/08/15 3.139
Chapter 302 12/08/15 3.120
Chapter 301 12/08/15 3.124
Chapter 300 12/08/15 3.157
Chapter 299 12/08/15 3.106
Chapter 298 12/08/15 3.087
Chapter 297 12/08/15 3.091
Chapter 296 12/08/15 3.082
Chapter 295 12/08/15 3.109
Chapter 294 12/08/15 3.068
Chapter 293 12/08/15 3.088
Chapter 292 12/08/15 3.075
Chapter 291 12/08/15 3.080
Chapter 290 12/08/15 3.092
Chapter 289 12/08/15 3.080
Chapter 288 12/08/15 3.074
Chapter 287 12/08/15 3.110
Chapter 286 12/08/15 3.073
Chapter 285 12/08/15 3.129
Chapter 284 12/08/15 3.078
Chapter 283 12/08/15 3.088
Chapter 282 12/08/15 3.105
Chapter 281 12/08/15 3.094
Chapter 280 12/08/15 3.112
Chapter 279 12/08/15 3.097
Chapter 278 12/08/15 3.107
Chapter 277 12/08/15 3.112
Chapter 276 12/08/15 3.110
Chapter 275 12/08/15 3.097
Chapter 274 12/08/15 3.115
Chapter 273 12/08/15 3.098
Chapter 272 12/08/15 3.098
Chapter 271 12/08/15 3.109
Chapter 270 12/08/15 3.121
Chapter 269 12/08/15 3.122
Chapter 268 12/08/15 3.164
Chapter 267 12/08/15 3.116
Chapter 266 12/08/15 3.091
Chapter 265 12/08/15 3.110
Chapter 264 12/08/15 3.104
Chapter 263 12/08/15 3.105
Chapter 262 12/08/15 3.109
Chapter 261 12/08/15 3.104
Chapter 260 12/08/15 3.162
Chapter 259 12/08/15 3.146
Chapter 258 12/08/15 3.087
Chapter 257 12/08/15 3.122
Chapter 256 12/08/15 3.109
Chapter 255 12/08/15 3.125
Chapter 254 12/08/15 3.083
Chapter 253 12/08/15 3.098
Chapter 252 12/08/15 3.121
Chapter 251 12/08/15 3.105
Chapter 250 12/08/15 3.137
Chapter 249 12/08/15 3.111
Chapter 248 12/08/15 3.128
Chapter 247 12/08/15 3.089
Chapter 246 12/08/15 3.112
Chapter 245 12/08/15 3.106
Chapter 244 12/08/15 3.114
Chapter 243 12/08/15 3.102
Chapter 242 12/08/15 3.112
Chapter 241 12/08/15 3.148
Chapter 240 12/08/15 3.140
Chapter 239 12/08/15 3.093
Chapter 238 12/08/15 3.095
Chapter 237 12/08/15 3.120
Chapter 236 12/08/15 3.107
Chapter 235 12/08/15 3.117
Chapter 234 12/08/15 3.175
Chapter 233 12/08/15 3.275
Chapter 232 12/08/15 3.100
Chapter 231 12/08/15 3.159
Chapter 230 12/08/15 3.088
Chapter 229 12/08/15 3.087
Chapter 228 12/08/15 3.176
Chapter 227 12/08/15 3.102
Chapter 226 12/08/15 3.087
Chapter 225 12/08/15 3.075
Chapter 224 12/08/15 3.089
Chapter 223 12/08/15 3.104
Chapter 222 12/08/15 3.067
Chapter 221 12/08/15 3.071
Chapter 220 12/08/15 3.098
Chapter 219 12/08/15 3.054
Chapter 218 12/08/15 3.074
Chapter 217 12/08/15 3.073
Chapter 216 12/08/15 3.053
Chapter 215 12/08/15 3.064
Chapter 214 12/08/15 3.121
Chapter 213 12/08/15 3.065
Chapter 212 12/08/15 3.066
Chapter 211 12/08/15 3.059
Chapter 210 12/08/15 3.076
Chapter 209 12/08/15 3.079
Chapter 208 12/08/15 3.078
Chapter 207 12/08/15 3.061
Chapter 206 12/08/15 3.087
Chapter 205 12/08/15 3.068
Chapter 204 12/08/15 3.070
Chapter 203 12/08/15 3.060
Chapter 202 12/08/15 3.090
Chapter 201 12/08/15 3.086
Chapter 200 12/08/15 3.082
Chapter 199 12/08/15 3.094
Chapter 198 12/08/15 3.077
Chapter 197 12/08/15 3.088
Chapter 196 12/08/15 3.073
Chapter 196 12/08/15 3.044
Chapter 195 12/08/15 3.066
Chapter 194 12/08/15 3.080
Chapter 193 12/08/15 3.078
Chapter 192 12/08/15 3.059
Chapter 191 12/08/15 3.087
Chapter 190 12/08/15 3.092
Chapter 189 12/08/15 3.089
Chapter 188 12/08/15 3.075
Chapter 187 12/08/15 3.069
Chapter 187 12/08/15 3.090
Chapter 186 12/08/15 3.084
Chapter 185 12/08/15 3.090
Chapter 184 12/08/15 3.079
Chapter 183 12/08/15 3.084
Chapter 182 12/08/15 3.103
Chapter 181 12/08/15 3.116
Chapter 180 12/08/15 3.154
Chapter 179 12/08/15 3.119
Chapter 178 12/08/15 3.126
Chapter 177 12/08/15 3.114
Chapter 176 12/08/15 3.109
Chapter 175 12/08/15 3.111
Chapter 174 12/08/15 3.101
Chapter 173 12/08/15 3.118
Chapter 172 12/08/15 3.170
Chapter 171 12/08/15 3.120
Chapter 170 12/08/15 3.119
Chapter 169 12/08/15 3.119
Chapter 168 12/08/15 3.107
Chapter 167 12/08/15 3.125
Chapter 166 12/08/15 3.119
Chapter 165 12/08/15 3.095
Chapter 164 12/08/15 3.082
Chapter 163 12/08/15 3.105
Chapter 162 12/08/15 3.115
Chapter 161 12/08/15 3.104
Chapter 160 12/08/15 3.120
Chapter 159 12/08/15 3.092
Chapter 158 12/08/15 3.115
Chapter 157 12/08/15 3.142
Chapter 156 12/08/15 3.119
Chapter 155 12/08/15 3.129
Chapter 154 12/08/15 3.102
Chapter 153 12/08/15 3.117
Chapter 152 12/08/15 3.092
Chapter 151 12/08/15 3.113
Chapter 150 12/08/15 3.117
Chapter 149 12/08/15 3.081
Chapter 148 12/08/15 3.099
Chapter 147 12/08/15 3.083
Chapter 146 12/08/15 3.108
Chapter 145 12/08/15 3.110
Chapter 144 12/08/15 3.102
Chapter 143 12/08/15 3.113
Chapter 142 12/08/15 3.114
Chapter 141 12/08/15 3.109
Chapter 140 12/08/15 3.114
Chapter 139 12/08/15 3.100
Chapter 138 12/08/15 3.100
Chapter 137 12/08/15 3.075
Chapter 136 12/08/15 3.099
Chapter 135 12/08/15 3.104
Chapter 134 12/08/15 3.090
Chapter 133 12/08/15 3.083
Chapter 132 12/08/15 3.088
Chapter 131 12/08/15 3.090
Chapter 130 12/08/15 3.125
Chapter 129 12/08/15 3.080
Chapter 128 12/08/15 3.088
Chapter 127 12/08/15 3.085
Chapter 126 12/08/15 3.095
Chapter 125 12/08/15 3.082
Chapter 124 12/08/15 3.110
Chapter 123 12/08/15 3.115
Chapter 122 12/08/15 3.084
Chapter 121 12/08/15 3.112
Chapter 120 12/08/15 3.095
Chapter 119 12/08/15 3.092
Chapter 118 12/08/15 3.095
Chapter 117 12/08/15 3.132
Chapter 116 12/08/15 3.104
Chapter 115 12/08/15 3.102
Chapter 114 12/08/15 3.095
Chapter 113 12/08/15 3.080
Chapter 112 12/08/15 3.114
Chapter 111 12/08/15 3.082
Chapter 110 12/08/15 3.112
Chapter 109 12/08/15 3.099
Chapter 108 12/08/15 3.096
Chapter 107 12/08/15 3.092
Chapter 106 12/08/15 3.078
Chapter 105 12/08/15 3.109
Chapter 104 12/08/15 3.092
Chapter 103 12/08/15 3.084
Chapter 102 12/08/15 3.103
Chapter 101 12/08/15 3.108
Chapter 100 12/08/15 3.138
Chapter 99 12/08/15 3.095
Chapter 98 12/08/15 3.107
Chapter 97 12/08/15 3.119
Chapter 96 12/08/15 3.102
Chapter 95 12/08/15 3.118
Chapter 94 12/08/15 3.080
Chapter 93 12/08/15 3.118
Chapter 92 12/08/15 3.097
Chapter 91 12/08/15 3.151
Chapter 90 12/08/15 3.161
Chapter 89 12/08/15 3.139
Chapter 88 12/08/15 3.135
Chapter 87 12/08/15 3.134
Chapter 86 12/08/15 3.169
Chapter 85 12/08/15 3.144
Chapter 84 12/08/15 3.139
Chapter 83 12/08/15 3.125
Chapter 82 12/08/15 3.133
Chapter 81 12/08/15 3.137
Chapter 80 12/08/15 3.141
Chapter 79 12/08/15 3.137
Chapter 78 12/08/15 3.141
Chapter 77 12/08/15 3.126
Chapter 76 12/08/15 3.148
Chapter 75 12/08/15 3.122
Chapter 74 12/08/15 3.140
Chapter 73 12/08/15 3.136
Chapter 72 12/08/15 3.116
Chapter 71 12/08/15 3.112
Chapter 70 12/08/15 3.144
Chapter 69 12/08/15 3.091
Chapter 68 12/08/15 3.108
Chapter 67 12/08/15 3.144
Chapter 66 12/08/15 3.132
Chapter 65 12/08/15 3.121
Chapter 64 12/08/15 3.127
Chapter 63 12/08/15 3.121
Chapter 62 12/08/15 3.116
Chapter 61 12/08/15 3.120
Chapter 60 12/08/15 3.117
Chapter 59 12/08/15 3.123
Chapter 58 12/08/15 3.124
Chapter 57 12/08/15 3.125
Chapter 56 12/08/15 3.132
Chapter 55 12/08/15 3.122
Chapter 54 12/08/15 3.122
Chapter 53 12/08/15 3.123
Chapter 52 12/08/15 3.122
Chapter 51 12/08/15 3.107
Chapter 50 12/08/15 3.128
Chapter 49 12/08/15 3.125
Chapter 48 12/08/15 3.120
Chapter 47 12/08/15 3.121
Chapter 46 12/08/15 3.137
Chapter 45 12/08/15 3.143
Chapter 44 12/08/15 3.141
Chapter 43 12/08/15 3.132
Chapter 42 12/08/15 3.136
Chapter 41 12/08/15 3.159
Chapter 40 12/08/15 3.163
Chapter 39 12/08/15 3.144
Chapter 38 12/08/15 3.134
Chapter 37 12/08/15 3.126
Chapter 36 12/08/15 3.137
Chapter 35 12/08/15 3.152
Chapter 34 12/08/15 3.149
Chapter 33 12/08/15 3.168
Chapter 32 12/08/15 3.149
Chapter 31 12/08/15 3.142
Chapter 30 12/08/15 3.141
Chapter 29 12/08/15 3.127
Chapter 28 12/08/15 3.148
Chapter 27 12/08/15 3.145
Chapter 26 12/08/15 3.128
Chapter 25 12/08/15 3.168
Chapter 24 12/08/15 3.159
Chapter 23 12/08/15 3.165
Chapter 22 12/08/15 3.165
Chapter 21 12/08/15 3.170
Chapter 20 12/08/15 3.250
Chapter 19 12/08/15 3.149
Chapter 18 12/08/15 3.169
Chapter 17 07/08/15 3.179
Chapter 16 07/08/15 3.191
Chapter 15 07/08/15 3.180
Chapter 14 07/08/15 3.140
Chapter 13 07/08/15 3.133
Chapter 12 07/08/15 3.136
Chapter 11 07/08/15 3.145
Chapter 10 07/08/15 3.158
Chapter 9 07/08/15 3.157
Chapter 8 07/08/15 3.147
Chapter 7 07/08/15 3.168
Chapter 6 07/08/15 3.157
Chapter 5 07/08/15 3.158
Chapter 4 07/08/15 3.175
Chapter 3 07/08/15 3.197
Chapter 2 07/08/15 3.199
Chapter 1 07/08/15 3.298
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
hung 14:04 10/04/16Báo vi phạm

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch