Pokemon Special

Pokemon Special
Lượt xem: 44.377
Nội dung

Truyện được chia thành nhiều Arc tương tự như trong Game là Red/Blue; Yellow; Gold/Silver; Crystal; Ruby/Sapphire; Fire Red/Leaf Green; Emerald và hiện giờ đang đến Arc mới nhất là Diamond và Pearl. Mỗi Arc lại kết nối mật thiết với nhau làm thành một bộ Manga Pokemon với rất nhiều nhân vật và Pokemon đa dạng. Với nội dung hoàn toàn khác so với Pokemon Anime, đây hứa hẹn là một trong những bộ truyện hay bạn nên xem ^_^

Đọc truyện từ trái sang phải nhé

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 531 12:33 22/04 3.183
Chapter 530 12:33 22/04 3.110
Chapter 529 12:33 22/04 3.174
Chapter 528 08/09/15 3.287
Chapter 527 30/08/15 3.115
Chapter 526 18/08/15 3.158
Chapter 525 13/08/15 3.150
Chapter 524 13/08/15 3.073
Chapter 523 13/08/15 3.084
Chapter 522 13/08/15 3.066
Chapter 521 13/08/15 3.057
Chapter 520 13/08/15 3.073
Chapter 519 13/08/15 3.037
Chapter 518 13/08/15 3.064
Chapter 517 13/08/15 3.052
Chapter 516 13/08/15 3.049
Chapter 515 13/08/15 3.077
Chapter 514 13/08/15 3.044
Chapter 513 13/08/15 3.064
Chapter 512 13/08/15 3.071
Chapter 511 13/08/15 3.055
Chapter 510 13/08/15 3.069
Chapter 509 12/08/15 3.066
Chapter 508: (505-507 không có raw để làm) 12/08/15 3.098
Chapter 507 12:33 22/04 3.030
Chapter 506 12:33 22/04 3.028
Chapter 505 12:33 22/04 3.081
Chapter 504 12/08/15 3.061
Chapter 503 12/08/15 3.056
Chapter 502 12/08/15 3.063
Chapter 501 12/08/15 3.063
Chapter 500 12/08/15 3.066
Chapter 499 12/08/15 3.075
Chapter 498 12/08/15 3.060
Chapter 497 12/08/15 3.046
Chapter 496 12/08/15 3.066
Chapter 495 12/08/15 3.060
Chapter 494 12/08/15 3.057
Chapter 493 12/08/15 3.032
Chapter 492 12/08/15 3.054
Chapter 491 12/08/15 3.059
Chapter 490 12/08/15 3.080
Chapter 489 12/08/15 3.056
Chapter 488 12/08/15 3.028
Chapter 487 12/08/15 3.051
Chapter 486 12/08/15 3.046
Chapter 485 12/08/15 3.059
Chapter 484 12/08/15 3.060
Chapter 483 12/08/15 3.046
Chapter 482 12/08/15 3.061
Chapter 481 12/08/15 3.035
Chapter 480 12/08/15 3.065
Chapter 479 12/08/15 3.066
Chapter 478 12/08/15 3.042
Chapter 477 12/08/15 3.034
Chapter 476 12/08/15 3.046
Chapter 475 12/08/15 3.054
Chapter 474 12/08/15 3.031
Chapter 473 12/08/15 3.071
Chapter 472 12/08/15 3.052
Chapter 471 12/08/15 3.048
Chapter 470 12/08/15 3.027
Chapter 469 12/08/15 3.053
Chapter 468 12/08/15 3.032
Chapter 467 12/08/15 3.057
Chapter 466 12/08/15 3.066
Chapter 465 12/08/15 3.060
Chapter 464 12/08/15 3.070
Chapter 463 12/08/15 3.053
Chapter 462 12/08/15 3.060
Chapter 461 12/08/15 3.105
Chapter 460 12/08/15 3.069
Chapter 459 12/08/15 3.048
Chapter 458 12/08/15 3.062
Chapter 457 12/08/15 3.048
Chapter 456 12/08/15 3.057
Chapter 455 12/08/15 3.055
Chapter 454 12/08/15 3.063
Chapter 453 12/08/15 3.035
Chapter 452 12/08/15 3.035
Chapter 451 12/08/15 3.055
Chapter 450 12/08/15 3.085
Chapter 449 12/08/15 3.062
Chapter 448 12/08/15 3.067
Chapter 447 12/08/15 3.063
Chapter 446 12/08/15 3.057
Chapter 445 12/08/15 3.039
Chapter 444 12/08/15 3.072
Chapter 443 12/08/15 3.062
Chapter 442 12/08/15 3.075
Chapter 441 12/08/15 3.075
Chapter 440 12/08/15 3.063
Chapter 439 12/08/15 3.056
Chapter 438 12/08/15 3.052
Chapter 437 12/08/15 3.056
Chapter 436 12/08/15 3.054
Chapter 435 12/08/15 3.034
Chapter 434 12/08/15 3.054
Chapter 433 12/08/15 3.059
Chapter 432 12/08/15 3.069
Chapter 431 12/08/15 3.071
Chapter 430 12/08/15 3.065
Chapter 429 12/08/15 3.056
Chapter 428 12/08/15 3.066
Chapter 427 12/08/15 3.066
Chapter 426 12/08/15 3.055
Chapter 425 12/08/15 3.054
Chapter 424 12/08/15 3.056
Chapter 423 12/08/15 3.054
Chapter 422 12/08/15 3.062
Chapter 421 12/08/15 3.059
Chapter 420 12/08/15 3.046
Chapter 419 12/08/15 3.066
Chapter 418 12/08/15 3.055
Chapter 417 12/08/15 3.064
Chapter 416 12/08/15 3.057
Chapter 415 12/08/15 3.061
Chapter 414 12/08/15 3.067
Chapter 413 12/08/15 3.068
Chapter 412 12/08/15 3.060
Chapter 411 12/08/15 3.081
Chapter 410 12/08/15 3.068
Chapter 409 12/08/15 3.061
Chapter 408 12/08/15 3.037
Chapter 407 12/08/15 3.057
Chapter 406 12/08/15 3.034
Chapter 405 12/08/15 3.066
Chapter 404 12/08/15 3.065
Chapter 403 12/08/15 3.043
Chapter 402 12/08/15 3.047
Chapter 401 12/08/15 3.060
Chapter 400 12/08/15 3.063
Chapter 399 12/08/15 3.062
Chapter 398 12/08/15 3.069
Chapter 397 12/08/15 3.061
Chapter 396 12/08/15 3.057
Chapter 395 12/08/15 3.053
Chapter 394 12/08/15 3.041
Chapter 393 12/08/15 3.073
Chapter 392 12/08/15 3.050
Chapter 391 12/08/15 3.060
Chapter 390 12/08/15 3.067
Chapter 389 12/08/15 3.060
Chapter 388 12/08/15 3.041
Chapter 387 12/08/15 3.048
Chapter 386 12/08/15 3.075
Chapter 385 12/08/15 3.068
Chapter 384 12/08/15 3.068
Chapter 383 12/08/15 3.075
Chapter 382 12/08/15 3.072
Chapter 381 12/08/15 3.056
Chapter 380 12/08/15 3.065
Chapter 379 12/08/15 3.047
Chapter 378 12/08/15 3.078
Chapter 377 12/08/15 3.069
Chapter 376 12/08/15 3.061
Chapter 375 12/08/15 3.077
Chapter 374 12/08/15 3.032
Chapter 373 12/08/15 3.055
Chapter 372 12/08/15 3.039
Chapter 371 12/08/15 3.045
Chapter 370 12/08/15 3.069
Chapter 369 12/08/15 3.051
Chapter 368 12/08/15 3.071
Chapter 367 12/08/15 3.062
Chapter 366 12/08/15 3.079
Chapter 365 12/08/15 3.050
Chapter 364 12/08/15 3.030
Chapter 363 12/08/15 3.060
Chapter 362 12/08/15 3.071
Chapter 361 12/08/15 3.051
Chapter 360 12/08/15 3.049
Chapter 359 12/08/15 3.064
Chapter 358 12/08/15 3.048
Chapter 357 12/08/15 3.041
Chapter 356 12/08/15 3.061
Chapter 355 12/08/15 3.082
Chapter 354 12/08/15 3.080
Chapter 353 12/08/15 3.048
Chapter 352 12/08/15 3.048
Chapter 351 12/08/15 3.051
Chapter 350 12/08/15 3.082
Chapter 349 12/08/15 3.069
Chapter 348 12/08/15 3.066
Chapter 347 12/08/15 3.073
Chapter 346 12/08/15 3.073
Chapter 345 12/08/15 3.082
Chapter 344 12/08/15 3.094
Chapter 343 12/08/15 3.078
Chapter 342 12/08/15 3.088
Chapter 341 12/08/15 3.059
Chapter 340 12/08/15 3.075
Chapter 339 12/08/15 3.077
Chapter 338 12/08/15 3.099
Chapter 337 12/08/15 3.078
Chapter 336 12/08/15 3.088
Chapter 335 12/08/15 3.094
Chapter 334 12/08/15 3.056
Chapter 333 12/08/15 3.079
Chapter 332 12/08/15 3.082
Chapter 331 12/08/15 3.081
Chapter 330 12/08/15 3.093
Chapter 329 12/08/15 3.100
Chapter 328 12/08/15 3.064
Chapter 327 12/08/15 3.069
Chapter 326 12/08/15 3.057
Chapter 325 12/08/15 3.102
Chapter 324 12/08/15 3.079
Chapter 323 12/08/15 3.060
Chapter 322 12/08/15 3.059
Chapter 321 12/08/15 3.074
Chapter 320 12/08/15 3.079
Chapter 319 12/08/15 3.069
Chapter 318 12/08/15 3.098
Chapter 317 12/08/15 3.063
Chapter 316 12/08/15 3.054
Chapter 315 12/08/15 3.048
Chapter 314 12/08/15 3.059
Chapter 313 12/08/15 3.065
Chapter 312 12/08/15 3.056
Chapter 311 12/08/15 3.062
Chapter 310 12/08/15 3.067
Chapter 309 12/08/15 3.046
Chapter 308 12/08/15 3.077
Chapter 307 12/08/15 3.074
Chapter 306 12/08/15 3.090
Chapter 305 12/08/15 3.083
Chapter 304 12/08/15 3.102
Chapter 303 12/08/15 3.117
Chapter 302 12/08/15 3.096
Chapter 301 12/08/15 3.101
Chapter 300 12/08/15 3.125
Chapter 299 12/08/15 3.087
Chapter 298 12/08/15 3.069
Chapter 297 12/08/15 3.077
Chapter 296 12/08/15 3.067
Chapter 295 12/08/15 3.093
Chapter 294 12/08/15 3.054
Chapter 293 12/08/15 3.081
Chapter 292 12/08/15 3.067
Chapter 291 12/08/15 3.070
Chapter 290 12/08/15 3.075
Chapter 289 12/08/15 3.070
Chapter 288 12/08/15 3.060
Chapter 287 12/08/15 3.095
Chapter 286 12/08/15 3.060
Chapter 285 12/08/15 3.110
Chapter 284 12/08/15 3.065
Chapter 283 12/08/15 3.077
Chapter 282 12/08/15 3.088
Chapter 281 12/08/15 3.078
Chapter 280 12/08/15 3.089
Chapter 279 12/08/15 3.086
Chapter 278 12/08/15 3.091
Chapter 277 12/08/15 3.098
Chapter 276 12/08/15 3.096
Chapter 275 12/08/15 3.078
Chapter 274 12/08/15 3.101
Chapter 273 12/08/15 3.086
Chapter 272 12/08/15 3.083
Chapter 271 12/08/15 3.087
Chapter 270 12/08/15 3.101
Chapter 269 12/08/15 3.101
Chapter 268 12/08/15 3.134
Chapter 267 12/08/15 3.083
Chapter 266 12/08/15 3.065
Chapter 265 12/08/15 3.086
Chapter 264 12/08/15 3.077
Chapter 263 12/08/15 3.083
Chapter 262 12/08/15 3.087
Chapter 261 12/08/15 3.077
Chapter 260 12/08/15 3.129
Chapter 259 12/08/15 3.107
Chapter 258 12/08/15 3.068
Chapter 257 12/08/15 3.089
Chapter 256 12/08/15 3.085
Chapter 255 12/08/15 3.097
Chapter 254 12/08/15 3.061
Chapter 253 12/08/15 3.074
Chapter 252 12/08/15 3.087
Chapter 251 12/08/15 3.084
Chapter 250 12/08/15 3.108
Chapter 249 12/08/15 3.095
Chapter 248 12/08/15 3.108
Chapter 247 12/08/15 3.074
Chapter 246 12/08/15 3.093
Chapter 245 12/08/15 3.090
Chapter 244 12/08/15 3.100
Chapter 243 12/08/15 3.084
Chapter 242 12/08/15 3.094
Chapter 241 12/08/15 3.117
Chapter 240 12/08/15 3.118
Chapter 239 12/08/15 3.078
Chapter 238 12/08/15 3.075
Chapter 237 12/08/15 3.101
Chapter 236 12/08/15 3.091
Chapter 235 12/08/15 3.095
Chapter 234 12/08/15 3.148
Chapter 233 12/08/15 3.232
Chapter 232 12/08/15 3.078
Chapter 231 12/08/15 3.134
Chapter 230 12/08/15 3.069
Chapter 229 12/08/15 3.068
Chapter 228 12/08/15 3.150
Chapter 227 12/08/15 3.084
Chapter 226 12/08/15 3.070
Chapter 225 12/08/15 3.063
Chapter 224 12/08/15 3.077
Chapter 223 12/08/15 3.086
Chapter 222 12/08/15 3.056
Chapter 221 12/08/15 3.060
Chapter 220 12/08/15 3.081
Chapter 219 12/08/15 3.045
Chapter 218 12/08/15 3.061
Chapter 217 12/08/15 3.061
Chapter 216 12/08/15 3.042
Chapter 215 12/08/15 3.053
Chapter 214 12/08/15 3.110
Chapter 213 12/08/15 3.054
Chapter 212 12/08/15 3.054
Chapter 211 12/08/15 3.043
Chapter 210 12/08/15 3.062
Chapter 209 12/08/15 3.068
Chapter 208 12/08/15 3.068
Chapter 207 12/08/15 3.051
Chapter 206 12/08/15 3.073
Chapter 205 12/08/15 3.057
Chapter 204 12/08/15 3.059
Chapter 203 12/08/15 3.048
Chapter 202 12/08/15 3.074
Chapter 201 12/08/15 3.068
Chapter 200 12/08/15 3.060
Chapter 199 12/08/15 3.073
Chapter 198 12/08/15 3.063
Chapter 197 12/08/15 3.069
Chapter 196 12/08/15 3.054
Chapter 196 12/08/15 3.031
Chapter 195 12/08/15 3.050
Chapter 194 12/08/15 3.064
Chapter 193 12/08/15 3.062
Chapter 192 12/08/15 3.036
Chapter 191 12/08/15 3.075
Chapter 190 12/08/15 3.075
Chapter 189 12/08/15 3.073
Chapter 188 12/08/15 3.061
Chapter 187 12/08/15 3.057
Chapter 187 12/08/15 3.076
Chapter 186 12/08/15 3.068
Chapter 185 12/08/15 3.074
Chapter 184 12/08/15 3.058
Chapter 183 12/08/15 3.062
Chapter 182 12/08/15 3.077
Chapter 181 12/08/15 3.085
Chapter 180 12/08/15 3.115
Chapter 179 12/08/15 3.091
Chapter 178 12/08/15 3.102
Chapter 177 12/08/15 3.091
Chapter 176 12/08/15 3.087
Chapter 175 12/08/15 3.088
Chapter 174 12/08/15 3.081
Chapter 173 12/08/15 3.092
Chapter 172 12/08/15 3.122
Chapter 171 12/08/15 3.083
Chapter 170 12/08/15 3.080
Chapter 169 12/08/15 3.092
Chapter 168 12/08/15 3.081
Chapter 167 12/08/15 3.099
Chapter 166 12/08/15 3.093
Chapter 165 12/08/15 3.070
Chapter 164 12/08/15 3.059
Chapter 163 12/08/15 3.081
Chapter 162 12/08/15 3.092
Chapter 161 12/08/15 3.082
Chapter 160 12/08/15 3.091
Chapter 159 12/08/15 3.066
Chapter 158 12/08/15 3.093
Chapter 157 12/08/15 3.115
Chapter 156 12/08/15 3.093
Chapter 155 12/08/15 3.098
Chapter 154 12/08/15 3.076
Chapter 153 12/08/15 3.084
Chapter 152 12/08/15 3.065
Chapter 151 12/08/15 3.086
Chapter 150 12/08/15 3.084
Chapter 149 12/08/15 3.055
Chapter 148 12/08/15 3.066
Chapter 147 12/08/15 3.055
Chapter 146 12/08/15 3.082
Chapter 145 12/08/15 3.085
Chapter 144 12/08/15 3.077
Chapter 143 12/08/15 3.087
Chapter 142 12/08/15 3.087
Chapter 141 12/08/15 3.077
Chapter 140 12/08/15 3.083
Chapter 139 12/08/15 3.077
Chapter 138 12/08/15 3.074
Chapter 137 12/08/15 3.052
Chapter 136 12/08/15 3.076
Chapter 135 12/08/15 3.080
Chapter 134 12/08/15 3.073
Chapter 133 12/08/15 3.064
Chapter 132 12/08/15 3.069
Chapter 131 12/08/15 3.067
Chapter 130 12/08/15 3.095
Chapter 129 12/08/15 3.065
Chapter 128 12/08/15 3.071
Chapter 127 12/08/15 3.069
Chapter 126 12/08/15 3.080
Chapter 125 12/08/15 3.058
Chapter 124 12/08/15 3.085
Chapter 123 12/08/15 3.087
Chapter 122 12/08/15 3.060
Chapter 121 12/08/15 3.087
Chapter 120 12/08/15 3.066
Chapter 119 12/08/15 3.064
Chapter 118 12/08/15 3.074
Chapter 117 12/08/15 3.104
Chapter 116 12/08/15 3.080
Chapter 115 12/08/15 3.078
Chapter 114 12/08/15 3.074
Chapter 113 12/08/15 3.057
Chapter 112 12/08/15 3.093
Chapter 111 12/08/15 3.062
Chapter 110 12/08/15 3.085
Chapter 109 12/08/15 3.079
Chapter 108 12/08/15 3.078
Chapter 107 12/08/15 3.075
Chapter 106 12/08/15 3.061
Chapter 105 12/08/15 3.088
Chapter 104 12/08/15 3.070
Chapter 103 12/08/15 3.059
Chapter 102 12/08/15 3.080
Chapter 101 12/08/15 3.084
Chapter 100 12/08/15 3.104
Chapter 99 12/08/15 3.063
Chapter 98 12/08/15 3.080
Chapter 97 12/08/15 3.090
Chapter 96 12/08/15 3.072
Chapter 95 12/08/15 3.088
Chapter 94 12/08/15 3.054
Chapter 93 12/08/15 3.087
Chapter 92 12/08/15 3.064
Chapter 91 12/08/15 3.110
Chapter 90 12/08/15 3.111
Chapter 89 12/08/15 3.098
Chapter 88 12/08/15 3.098
Chapter 87 12/08/15 3.100
Chapter 86 12/08/15 3.132
Chapter 85 12/08/15 3.108
Chapter 84 12/08/15 3.104
Chapter 83 12/08/15 3.085
Chapter 82 12/08/15 3.098
Chapter 81 12/08/15 3.101
Chapter 80 12/08/15 3.100
Chapter 79 12/08/15 3.095
Chapter 78 12/08/15 3.109
Chapter 77 12/08/15 3.092
Chapter 76 12/08/15 3.107
Chapter 75 12/08/15 3.080
Chapter 74 12/08/15 3.105
Chapter 73 12/08/15 3.104
Chapter 72 12/08/15 3.085
Chapter 71 12/08/15 3.077
Chapter 70 12/08/15 3.102
Chapter 69 12/08/15 3.061
Chapter 68 12/08/15 3.075
Chapter 67 12/08/15 3.107
Chapter 66 12/08/15 3.097
Chapter 65 12/08/15 3.089
Chapter 64 12/08/15 3.101
Chapter 63 12/08/15 3.092
Chapter 62 12/08/15 3.079
Chapter 61 12/08/15 3.092
Chapter 60 12/08/15 3.084
Chapter 59 12/08/15 3.088
Chapter 58 12/08/15 3.084
Chapter 57 12/08/15 3.097
Chapter 56 12/08/15 3.099
Chapter 55 12/08/15 3.092
Chapter 54 12/08/15 3.091
Chapter 53 12/08/15 3.089
Chapter 52 12/08/15 3.090
Chapter 51 12/08/15 3.077
Chapter 50 12/08/15 3.088
Chapter 49 12/08/15 3.093
Chapter 48 12/08/15 3.087
Chapter 47 12/08/15 3.084
Chapter 46 12/08/15 3.101
Chapter 45 12/08/15 3.104
Chapter 44 12/08/15 3.104
Chapter 43 12/08/15 3.097
Chapter 42 12/08/15 3.101
Chapter 41 12/08/15 3.118
Chapter 40 12/08/15 3.119
Chapter 39 12/08/15 3.098
Chapter 38 12/08/15 3.096
Chapter 37 12/08/15 3.086
Chapter 36 12/08/15 3.092
Chapter 35 12/08/15 3.117
Chapter 34 12/08/15 3.108
Chapter 33 12/08/15 3.124
Chapter 32 12/08/15 3.108
Chapter 31 12/08/15 3.104
Chapter 30 12/08/15 3.101
Chapter 29 12/08/15 3.089
Chapter 28 12/08/15 3.107
Chapter 27 12/08/15 3.104
Chapter 26 12/08/15 3.090
Chapter 25 12/08/15 3.123
Chapter 24 12/08/15 3.114
Chapter 23 12/08/15 3.116
Chapter 22 12/08/15 3.113
Chapter 21 12/08/15 3.117
Chapter 20 12/08/15 3.188
Chapter 19 12/08/15 3.108
Chapter 18 12/08/15 3.126
Chapter 17 07/08/15 3.140
Chapter 16 07/08/15 3.143
Chapter 15 07/08/15 3.138
Chapter 14 07/08/15 3.101
Chapter 13 07/08/15 3.085
Chapter 12 07/08/15 3.086
Chapter 11 07/08/15 3.101
Chapter 10 07/08/15 3.104
Chapter 9 07/08/15 3.111
Chapter 8 07/08/15 3.100
Chapter 7 07/08/15 3.115
Chapter 6 07/08/15 3.102
Chapter 5 07/08/15 3.100
Chapter 4 07/08/15 3.116
Chapter 3 07/08/15 3.130
Chapter 2 07/08/15 3.125
Chapter 1 07/08/15 3.169
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
Rain_s2 13:49 18/04Báo vi phạm
Drop rồi ạ?
AuthorTrả lời
hung 14:04 10/04Báo vi phạm
AuthorTrả lời
VaLopXeLu 22:53 03/02Báo vi phạm
truyện làm theo tiến độ của Game Pokemon bên máy Nintendogiờ mới tới phần remake Ruby và Shaphie thôiđợi anh Red xuất chuồng thì đợi 1 dòng pokemon mới như bản Pokemon Z ( bản next của X và Y ) và bản remake Diamond và Pearl nữa xong mới hy vọng anh Red nhớ hớ hớ hớ
 • Author
  ILikeManga 23:48 03/02Báo vi phạm
  bác đội mồ sống lại rồi à
 • Author
  VaLopXeLu 00:01 04/02Báo vi phạm
  còn chú là ai mà biết ta ở trên rơi xuống vậy
 • Author
  ILikeManga 00:03 04/02Báo vi phạm
  boss ẩn của blt
 • Author
  VaLopXeLu 00:15 04/02Báo vi phạm
  oh vậy phúc hóa quá khi dc anh Boss quan tâmvậy có gì muốn hỏi khôngghi rõ he mai ta lên đọc comment
 • Author
  ILikeManga 18:25 04/02Báo vi phạm
  hỏi nguồn gốc tên acc bác thôi, bá quá mà
 • Author
  VaLopXeLu 23:10 04/02Báo vi phạm
  ầy tưởng người quen chớsẵn hỏi thăm thiếm Momo còn active kohay off dài hạn như ta rồi
 • Author
  ILikeManga 18:06 05/02Báo vi phạm
  theo ta biết thì đi xa mãi rồi
 • Author
  VaLopXeLu 19:41 05/02Báo vi phạm
  Một thằng đi với một thằng Một thằng đi tới một thằng đi lui Thằng đi lùi vẫn thấy tâm hơi, Còn thằng đi trước chẳng thấy trở về....
 • Author
  yaheo97 21:53 29/03Báo vi phạm
  Chịu khó game remake bản của a Red là a Red dc xuất chuồng thoy
 • Author
  VaLopXeLu 14:24 30/03Báo vi phạm
  red mà ra thì chắc Gold hay Diamon cũng ra theo 1 lươt quá....cơ mà SUN và MOON chuẩn bị ra kia
AuthorTrả lời
Hantai7 07:45 06/01Báo vi phạm
này thì pokemon http://***.net/search/?q=Pokemon+yuri http://***.net/search/?q=pokemon+yaoi
AuthorTrả lời
tom_map 06:02 06/01Báo vi phạm
link gốc nè http://www.pokemonspecial.com
AuthorTrả lời
cat2007 23:54 03/01Báo vi phạm
mình nhớ ko lầm ngày xưa pokemon còn có cả truyện chữ xuất bản ở việt nam lâu lắm rồi
 • Author
  yaheo97 21:52 29/03Báo vi phạm
  Bây h nxb Kim Đồng đang xuất bản đấy

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch