Rurouni Kenshin

Rurouni Kenshin
Lượt xem: 13.929
Nội dung

Cựu sát thủ huyền thoại Kenshin Himura nay đã trở thành một samurai lang thang.
Anh ta giúp đỡ và bảo vệ cho những người cần đến mình như một hành động chuộc lại những lỗi lầm trong quá khứ.

Rồi anh gặp và cứu giúp Kaoru Kamiya . Và tại võ đường của Kaoru, Kenshin bắt đầu hành trình mới của mình sau 10 năm lang thang làm lãng khách..

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 255: - END 15/03/15 3.152
Chapter 254 15/03/15 3.111
Chapter 253 15/03/15 3.104
Chapter 252 15/03/15 3.066
Chapter 251 15/03/15 3.076
Chapter 250 15/03/15 3.063
Chapter 249 15/03/15 3.049
Chapter 248 15/03/15 3.044
Chapter 247 15/03/15 3.035
Chapter 246 15/03/15 3.041
Chapter 245 15/03/15 3.043
Chapter 244 15/03/15 3.045
Chapter 243 15/03/15 3.041
Chapter 242 15/03/15 3.048
Chapter 241 15/03/15 3.047
Chapter 240 15/03/15 3.048
Chapter 239 15/03/15 3.050
Chapter 238 15/03/15 3.037
Chapter 237 15/03/15 3.032
Chapter 236 15/03/15 3.034
Chapter 235 15/03/15 3.041
Chapter 234 15/03/15 3.052
Chapter 233 15/03/15 3.037
Chapter 232 15/03/15 3.031
Chapter 231 15/03/15 3.033
Chapter 230 15/03/15 3.037
Chapter 229 15/03/15 3.035
Chapter 228 15/03/15 3.036
Chapter 227 15/03/15 3.042
Chapter 226 15/03/15 3.041
Chapter 225 15/03/15 3.041
Chapter 224 15/03/15 3.038
Chapter 223 15/03/15 3.035
Chapter 222 15/03/15 3.032
Chapter 221 15/03/15 3.034
Chapter 220 15/03/15 3.035
Chapter 219 15/03/15 3.042
Chapter 218 15/03/15 3.038
Chapter 217 15/03/15 3.038
Chapter 216 15/03/15 3.041
Chapter 215 15/03/15 3.033
Chapter 214 15/03/15 3.040
Chapter 213 15/03/15 3.034
Chapter 212 15/03/15 3.038
Chapter 211 15/03/15 3.040
Chapter 210 15/03/15 3.047
Chapter 209 15/03/15 3.035
Chapter 208 15/03/15 3.038
Chapter 207 15/03/15 3.041
Chapter 206 15/03/15 3.035
Chapter 205 15/03/15 3.030
Chapter 204 15/03/15 3.031
Chapter 203 15/03/15 3.035
Chapter 202 15/03/15 3.031
Chapter 201 15/03/15 3.033
Chapter 200 15/03/15 3.033
Chapter 199 15/03/15 3.032
Chapter 198 15/03/15 3.030
Chapter 197 15/03/15 3.026
Chapter 196 15/03/15 3.030
Chapter 195 15/03/15 3.036
Chapter 194 15/03/15 3.033
Chapter 193 15/03/15 3.037
Chapter 192 15/03/15 3.031
Chapter 191 15/03/15 3.029
Chapter 190 15/03/15 3.031
Chapter 189 15/03/15 3.031
Chapter 188 15/03/15 3.032
Chapter 187 15/03/15 3.034
Chapter 186 15/03/15 3.033
Chapter 185 15/03/15 3.034
Chapter 184 15/03/15 3.032
Chapter 183 15/03/15 3.032
Chapter 182 15/03/15 3.031
Chapter 181 15/03/15 3.032
Chapter 180 15/03/15 3.039
Chapter 179 15/03/15 3.030
Chapter 178 15/03/15 3.030
Chapter 177 15/03/15 3.031
Chapter 176 15/03/15 3.032
Chapter 175 15/03/15 3.039
Chapter 174 15/03/15 3.031
Chapter 173 15/03/15 3.028
Chapter 172 15/03/15 3.031
Chapter 171 15/03/15 3.029
Chapter 170 15/03/15 3.041
Chapter 169 15/03/15 3.028
Chapter 168 15/03/15 3.049
Chapter 167 15/03/15 3.030
Chapter 166 15/03/15 3.034
Chapter 165 15/03/15 3.032
Chapter 164 15/03/15 3.033
Chapter 163 15/03/15 3.032
Chapter 162 15/03/15 3.039
Chapter 161 15/03/15 3.036
Chapter 160 15/03/15 3.034
Chapter 159 15/03/15 3.031
Chapter 158 15/03/15 3.032
Chapter 157 15/03/15 3.035
Chapter 156 15/03/15 3.035
Chapter 155 15/03/15 3.041
Chapter 154 15/03/15 3.035
Chapter 153 15/03/15 3.042
Chapter 152 15/03/15 3.039
Chapter 151 15/03/15 3.061
Chapter 150 15/03/15 3.045
Chapter 149 15/03/15 3.048
Chapter 148 15/03/15 3.048
Chapter 147 15/03/15 3.046
Chapter 146 15/03/15 3.045
Chapter 145 15/03/15 3.043
Chapter 144 15/03/15 3.045
Chapter 143 15/03/15 3.038
Chapter 142 15/03/15 3.039
Chapter 141 15/03/15 3.044
Chapter 140 15/03/15 3.048
Chapter 139 15/03/15 3.042
Chapter 138 15/03/15 3.044
Chapter 137 15/03/15 3.044
Chapter 136 15/03/15 3.046
Chapter 135 15/03/15 3.039
Chapter 134 15/03/15 3.044
Chapter 133 15/03/15 3.048
Chapter 132 15/03/15 3.043
Chapter 131 15/03/15 3.044
Chapter 130 15/03/15 3.044
Chapter 129 15/03/15 3.038
Chapter 128 15/03/15 3.047
Chapter 127 15/03/15 3.046
Chapter 126 15/03/15 3.044
Chapter 125 15/03/15 3.044
Chapter 124 15/03/15 3.058
Chapter 123 15/03/15 3.048
Chapter 122 15/03/15 3.040
Chapter 121 15/03/15 3.042
Chapter 120 15/03/15 3.047
Chapter 119 15/03/15 3.040
Chapter 118 15/03/15 3.036
Chapter 117 15/03/15 3.037
Chapter 116 15/03/15 3.041
Chapter 115 15/03/15 3.043
Chapter 114 15/03/15 3.042
Chapter 113 15/03/15 3.044
Chapter 112 15/03/15 3.043
Chapter 111 15/03/15 3.049
Chapter 110 15/03/15 3.041
Chapter 109 15/03/15 3.037
Chapter 108 15/03/15 3.039
Chapter 107 15/03/15 3.039
Chapter 106 15/03/15 3.043
Chapter 105 15/03/15 3.043
Chapter 104 15/03/15 3.043
Chapter 103 15/03/15 3.043
Chapter 102 15/03/15 3.041
Chapter 101 15/03/15 3.045
Chapter 100 15/03/15 3.047
Chapter 99 15/03/15 3.040
Chapter 98 15/03/15 3.040
Chapter 97 15/03/15 3.040
Chapter 96 15/03/15 3.043
Chapter 95 15/03/15 3.046
Chapter 94 15/03/15 3.040
Chapter 93 15/03/15 3.043
Chapter 92 15/03/15 3.041
Chapter 91 15/03/15 3.041
Chapter 90 15/03/15 3.045
Chapter 89 15/03/15 3.070
Chapter 88 15/03/15 3.044
Chapter 87 15/03/15 3.044
Chapter 86 15/03/15 3.045
Chapter 85 15/03/15 3.041
Chapter 84 15/03/15 3.045
Chapter 83 15/03/15 3.044
Chapter 82 15/03/15 3.041
Chapter 81 15/03/15 3.043
Chapter 80 15/03/15 3.042
Chapter 79 15/03/15 3.040
Chapter 78 15/03/15 3.041
Chapter 77 15/03/15 3.038
Chapter 76 15/03/15 3.037
Chapter 75 15/03/15 3.043
Chapter 74 15/03/15 3.038
Chapter 73 15/03/15 3.039
Chapter 72 15/03/15 3.043
Chapter 71 15/03/15 3.048
Chapter 70 15/03/15 3.045
Chapter 69 15/03/15 3.039
Chapter 68 15/03/15 3.044
Chapter 67 15/03/15 3.042
Chapter 66 15/03/15 3.039
Chapter 65 15/03/15 3.044
Chapter 64 15/03/15 3.039
Chapter 63 15/03/15 3.038
Chapter 62 15/03/15 3.043
Chapter 61 15/03/15 3.045
Chapter 60 15/03/15 3.045
Chapter 59 15/03/15 3.044
Chapter 58 15/03/15 3.049
Chapter 57 15/03/15 3.045
Chapter 56 15/03/15 3.044
Chapter 55 15/03/15 3.044
Chapter 54 15/03/15 3.056
Chapter 53 15/03/15 3.047
Chapter 52 15/03/15 3.067
Chapter 51 15/03/15 3.045
Chapter 50 15/03/15 3.043
Chapter 49 15/03/15 3.046
Chapter 48 15/03/15 3.042
Chapter 47.5 17/03/15 3.044
Chapter 47 15/03/15 3.036
Chapter 46 15/03/15 3.040
Chapter 45 15/03/15 3.066
Chapter 44 15/03/15 3.040
Chapter 43 15/03/15 3.041
Chapter 42 15/03/15 3.041
Chapter 41 15/03/15 3.036
Chapter 40 15/03/15 3.042
Chapter 39 15/03/15 3.034
Chapter 38 15/03/15 3.036
Chapter 37 15/03/15 3.035
Chapter 36 15/03/15 3.038
Chapter 35 15/03/15 3.036
Chapter 34 15/03/15 3.039
Chapter 33 15/03/15 3.033
Chapter 32 15/03/15 3.039
Chapter 31 15/03/15 3.041
Chapter 30 15/03/15 3.044
Chapter 29 15/03/15 3.042
Chapter 28 15/03/15 3.041
Chapter 27 15/03/15 3.040
Chapter 26 15/03/15 3.038
Chapter 25 15/03/15 3.043
Chapter 24 15/03/15 3.042
Chapter 23 15/03/15 3.042
Chapter 22.5 17/03/15 3.046
Chapter 22 15/03/15 3.045
Chapter 21 15/03/15 3.043
Chapter 20 15/03/15 3.048
Chapter 19 15/03/15 3.044
Chapter 18 15/03/15 3.041
Chapter 17 15/03/15 3.042
Chapter 16 15/03/15 3.043
Chapter 15 15/03/15 3.052
Chapter 14 15/03/15 3.054
Chapter 13 15/03/15 3.052
Chapter 12 15/03/15 3.046
Chapter 11 15/03/15 3.048
Chapter 10 15/03/15 3.050
Chapter 9 15/03/15 3.047
Chapter 8 15/03/15 3.044
Chapter 7 15/03/15 3.054
Chapter 6.5 17/03/15 3.067
Chapter 6 15/03/15 3.044
Chapter 5 15/03/15 3.053
Chapter 4 15/03/15 3.052
Chapter 3 15/03/15 3.058
Chapter 2 15/03/15 3.064
Chapter 1 15/03/15 3.082
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
HQ.end game 22:53 27/08
ad sữa chap lại đi die hết rồi
  • Author
    NetTruyenQuản trị viên 08:15 28/08
    Die chap nào bạn? Xem vài chap thấy vẫn bình thường mà

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch