School Rumble

School Rumble
Lượt xem: 10.073
Nội dung

Vol 1 đến 4 do lenhatanh cùng các cộng sự thực hiện. Vol 3 đến 7 do Necron thực hiện.Từ Vol 8 đến hết (vol 22) do nhóm V-Sky thực hiện.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 283 27/12/16 3.058
Chapter 282 27/12/16 3.023
Chapter 281 27/12/16 3.021
Chapter 280 27/12/16 3.014
Chapter 279 27/12/16 3.006
Chapter 278 27/12/16 3.007
Chapter 277 27/12/16 3.007
Chapter 276 27/12/16 3.007
Chapter 275 27/12/16 3.009
Chapter 274 27/12/16 3.007
Chapter 273 27/12/16 3.004
Chapter 272 27/12/16 3.007
Chapter 271 27/12/16 3.007
Chapter 270 27/12/16 3.004
Chapter 269 27/12/16 3.005
Chapter 268 27/12/16 3.004
Chapter 267 27/12/16 3.004
Chapter 266 27/12/16 3.004
Chapter 265 27/12/16 3.005
Chapter 264 27/12/16 3.005
Chapter 263 27/12/16 3.003
Chapter 262 27/12/16 3.003
Chapter 261 27/12/16 3.005
Chapter 260 15/03/15 3.061
Chapter 259 15/03/15 3.063
Chapter 258 15/03/15 3.096
Chapter 257 15/03/15 3.027
Chapter 256 15/03/15 3.025
Chapter 255 15/03/15 3.033
Chapter 254 15/03/15 3.024
Chapter 253 15/03/15 3.024
Chapter 252 15/03/15 3.027
Chapter 251 15/03/15 3.024
Chapter 250 15/03/15 3.025
Chapter 249 15/03/15 3.024
Chapter 248 15/03/15 3.022
Chapter 247 15/03/15 3.025
Chapter 246 15/03/15 3.024
Chapter 245 15/03/15 3.023
Chapter 244 15/03/15 3.023
Chapter 243 15/03/15 3.023
Chapter 242 15/03/15 3.022
Chapter 241 15/03/15 3.022
Chapter 240 15/03/15 3.024
Chapter 239 15/03/15 3.023
Chapter 238 15/03/15 3.023
Chapter 237 15/03/15 3.023
Chapter 236 15/03/15 3.025
Chapter 235 15/03/15 3.023
Chapter 234 15/03/15 3.024
Chapter 233 15/03/15 3.023
Chapter 232 15/03/15 3.022
Chapter 231 15/03/15 3.022
Chapter 230 15/03/15 3.022
Chapter 229 15/03/15 3.023
Chapter 228 15/03/15 3.025
Chapter 227 15/03/15 3.024
Chapter 226 15/03/15 3.022
Chapter 225 15/03/15 3.022
Chapter 224 15/03/15 3.024
Chapter 223 15/03/15 3.023
Chapter 222 15/03/15 3.023
Chapter 221 15/03/15 3.023
Chapter 220 15/03/15 3.024
Chapter 219 15/03/15 3.024
Chapter 218 15/03/15 3.023
Chapter 217 15/03/15 3.025
Chapter 216 15/03/15 3.026
Chapter 215 15/03/15 3.025
Chapter 214 15/03/15 3.023
Chapter 213 15/03/15 3.022
Chapter 212 15/03/15 3.024
Chapter 211 15/03/15 3.022
Chapter 210 15/03/15 3.025
Chapter 209 15/03/15 3.023
Chapter 208 15/03/15 3.023
Chapter 207 15/03/15 3.024
Chapter 206 15/03/15 3.023
Chapter 205 15/03/15 3.024
Chapter 204 15/03/15 3.024
Chapter 203 15/03/15 3.027
Chapter 202 15/03/15 3.024
Chapter 201 15/03/15 3.024
Chapter 200 15/03/15 3.025
Chapter 199 15/03/15 3.025
Chapter 198 15/03/15 3.025
Chapter 197 15/03/15 3.025
Chapter 196 15/03/15 3.025
Chapter 195 15/03/15 3.025
Chapter 194 15/03/15 3.024
Chapter 193 15/03/15 3.027
Chapter 192 15/03/15 3.023
Chapter 191 15/03/15 3.024
Chapter 190 15/03/15 3.025
Chapter 189 15/03/15 3.026
Chapter 188 15/03/15 3.024
Chapter 187 15/03/15 3.025
Chapter 186 15/03/15 3.023
Chapter 185 15/03/15 3.023
Chapter 184 15/03/15 3.024
Chapter 183 15/03/15 3.023
Chapter 182 15/03/15 3.025
Chapter 181 15/03/15 3.026
Chapter 180 15/03/15 3.025
Chapter 179 15/03/15 3.027
Chapter 178 15/03/15 3.022
Chapter 177 15/03/15 3.024
Chapter 176 15/03/15 3.023
Chapter 175 15/03/15 3.026
Chapter 174 15/03/15 3.023
Chapter 173 15/03/15 3.025
Chapter 172 15/03/15 3.028
Chapter 171 15/03/15 3.030
Chapter 170 15/03/15 3.027
Chapter 169 15/03/15 3.022
Chapter 168 15/03/15 3.024
Chapter 167 15/03/15 3.024
Chapter 166 15/03/15 3.027
Chapter 165 15/03/15 3.021
Chapter 164 15/03/15 3.023
Chapter 163 15/03/15 3.022
Chapter 162 15/03/15 3.025
Chapter 161 15/03/15 3.023
Chapter 160 15/03/15 3.023
Chapter 159 15/03/15 3.020
Chapter 158 15/03/15 3.023
Chapter 157 15/03/15 3.023
Chapter 156 15/03/15 3.025
Chapter 155 15/03/15 3.025
Chapter 154 15/03/15 3.026
Chapter 153 15/03/15 3.024
Chapter 152 15/03/15 3.021
Chapter 151 15/03/15 3.025
Chapter 150 15/03/15 3.026
Chapter 149 15/03/15 3.024
Chapter 148 15/03/15 3.023
Chapter 147 15/03/15 3.022
Chapter 146 15/03/15 3.026
Chapter 145 15/03/15 3.021
Chapter 144 15/03/15 3.023
Chapter 143 15/03/15 3.022
Chapter 142 15/03/15 3.030
Chapter 141 15/03/15 3.023
Chapter 140 15/03/15 3.029
Chapter 139 15/03/15 3.024
Chapter 138 15/03/15 3.028
Chapter 137 15/03/15 3.022
Chapter 136 15/03/15 3.020
Chapter 135 15/03/15 3.024
Chapter 134 15/03/15 3.022
Chapter 133 15/03/15 3.023
Chapter 132 15/03/15 3.023
Chapter 131 15/03/15 3.022
Chapter 130 15/03/15 3.022
Chapter 129 15/03/15 3.025
Chapter 128 15/03/15 3.022
Chapter 127 15/03/15 3.022
Chapter 126 15/03/15 3.024
Chapter 125 15/03/15 3.026
Chapter 124 15/03/15 3.028
Chapter 123 15/03/15 3.024
Chapter 122 15/03/15 3.025
Chapter 121 15/03/15 3.024
Chapter 120 15/03/15 3.024
Chapter 119 15/03/15 3.024
Chapter 118 15/03/15 3.024
Chapter 117 15/03/15 3.021
Chapter 116 15/03/15 3.024
Chapter 115 15/03/15 3.025
Chapter 114 15/03/15 3.022
Chapter 113 15/03/15 3.025
Chapter 112 15/03/15 3.023
Chapter 111 15/03/15 3.024
Chapter 110 15/03/15 3.022
Chapter 109 15/03/15 3.024
Chapter 108 15/03/15 3.026
Chapter 107 15/03/15 3.024
Chapter 106 15/03/15 3.024
Chapter 105 15/03/15 3.025
Chapter 104 15/03/15 3.025
Chapter 103 15/03/15 3.025
Chapter 102 15/03/15 3.025
Chapter 101 15/03/15 3.026
Chapter 100 15/03/15 3.064
Chapter 99 15/03/15 3.023
Chapter 98 15/03/15 3.024
Chapter 97 15/03/15 3.022
Chapter 96 15/03/15 3.023
Chapter 95 15/03/15 3.023
Chapter 94 15/03/15 3.025
Chapter 93 15/03/15 3.022
Chapter 92 15/03/15 3.023
Chapter 91 15/03/15 3.025
Chapter 90 15/03/15 3.025
Chapter 89 15/03/15 3.024
Chapter 88 15/03/15 3.023
Chapter 87 15/03/15 3.023
Chapter 86 15/03/15 3.023
Chapter 85 15/03/15 3.025
Chapter 84 15/03/15 3.031
Chapter 83 15/03/15 3.025
Chapter 82 15/03/15 3.024
Chapter 81 15/03/15 3.025
Chapter 80 15/03/15 3.024
Chapter 79 15/03/15 3.025
Chapter 78 15/03/15 3.023
Chapter 77 15/03/15 3.027
Chapter 76 15/03/15 3.023
Chapter 75 15/03/15 3.025
Chapter 74 15/03/15 3.028
Chapter 73 15/03/15 3.026
Chapter 72 15/03/15 3.024
Chapter 71 15/03/15 3.022
Chapter 70 15/03/15 3.024
Chapter 69 15/03/15 3.024
Chapter 68 15/03/15 3.026
Chapter 67 15/03/15 3.045
Chapter 66 15/03/15 3.026
Chapter 65 15/03/15 3.023
Chapter 64 15/03/15 3.025
Chapter 63 15/03/15 3.024
Chapter 62 15/03/15 3.023
Chapter 61 15/03/15 3.028
Chapter 60 15/03/15 3.025
Chapter 59 15/03/15 3.027
Chapter 58 15/03/15 3.025
Chapter 57 15/03/15 3.021
Chapter 56 15/03/15 3.024
Chapter 55 15/03/15 3.025
Chapter 54 15/03/15 3.023
Chapter 53 15/03/15 3.023
Chapter 52 15/03/15 3.033
Chapter 51 15/03/15 3.023
Chapter 50 15/03/15 3.027
Chapter 49 15/03/15 3.024
Chapter 48 15/03/15 3.025
Chapter 47 15/03/15 3.025
Chapter 46 15/03/15 3.028
Chapter 45 15/03/15 3.029
Chapter 44 15/03/15 3.027
Chapter 43 15/03/15 3.025
Chapter 42 15/03/15 3.025
Chapter 41 15/03/15 3.025
Chapter 40 15/03/15 3.024
Chapter 39 15/03/15 3.026
Chapter 38 15/03/15 3.025
Chapter 37 15/03/15 3.024
Chapter 36 15/03/15 3.027
Chapter 35 15/03/15 3.024
Chapter 34 15/03/15 3.029
Chapter 33 15/03/15 3.025
Chapter 32 15/03/15 3.025
Chapter 31 15/03/15 3.026
Chapter 30 15/03/15 3.026
Chapter 29 15/03/15 3.026
Chapter 28 15/03/15 3.026
Chapter 27 15/03/15 3.028
Chapter 26 15/03/15 3.028
Chapter 25 15/03/15 3.031
Chapter 24 15/03/15 3.030
Chapter 23 15/03/15 3.028
Chapter 22 15/03/15 3.031
Chapter 21 15/03/15 3.041
Chapter 20 15/03/15 3.029
Chapter 19 15/03/15 3.029
Chapter 18 15/03/15 3.029
Chapter 17 15/03/15 3.030
Chapter 16 15/03/15 3.028
Chapter 15 15/03/15 3.026
Chapter 14 15/03/15 3.029
Chapter 13 15/03/15 3.026
Chapter 12 15/03/15 3.029
Chapter 11 15/03/15 3.031
Chapter 10 15/03/15 3.035
Chapter 9 15/03/15 3.034
Chapter 8 15/03/15 3.041
Chapter 7 15/03/15 3.040
Chapter 6 15/03/15 3.038
Chapter 5 15/03/15 3.041
Chapter 4 15/03/15 3.049
Chapter 3 15/03/15 3.056
Chapter 2 15/03/15 3.057
Chapter 1 15/03/15 3.121
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch