School Rumble

School Rumble
Lượt xem: 9.536
Nội dung

Vol 1 đến 4 do lenhatanh cùng các cộng sự thực hiện. Vol 3 đến 7 do Necron thực hiện.Từ Vol 8 đến hết (vol 22) do nhóm V-Sky thực hiện.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 283 27/12/16 3.048
Chapter 282 27/12/16 3.019
Chapter 281 27/12/16 3.018
Chapter 280 27/12/16 3.010
Chapter 279 27/12/16 3.004
Chapter 278 27/12/16 3.005
Chapter 277 27/12/16 3.006
Chapter 276 27/12/16 3.005
Chapter 275 27/12/16 3.006
Chapter 274 27/12/16 3.004
Chapter 273 27/12/16 3.003
Chapter 272 27/12/16 3.006
Chapter 271 27/12/16 3.005
Chapter 270 27/12/16 3.002
Chapter 269 27/12/16 3.003
Chapter 268 27/12/16 3.003
Chapter 267 27/12/16 3.002
Chapter 266 27/12/16 3.002
Chapter 265 27/12/16 3.003
Chapter 264 27/12/16 3.003
Chapter 263 27/12/16 3.001
Chapter 262 27/12/16 3.001
Chapter 261 27/12/16 3.003
Chapter 260 15/03/15 3.059
Chapter 259 15/03/15 3.062
Chapter 258 15/03/15 3.072
Chapter 257 15/03/15 3.025
Chapter 256 15/03/15 3.024
Chapter 255 15/03/15 3.032
Chapter 254 15/03/15 3.023
Chapter 253 15/03/15 3.023
Chapter 252 15/03/15 3.023
Chapter 251 15/03/15 3.021
Chapter 250 15/03/15 3.024
Chapter 249 15/03/15 3.023
Chapter 248 15/03/15 3.021
Chapter 247 15/03/15 3.023
Chapter 246 15/03/15 3.023
Chapter 245 15/03/15 3.022
Chapter 244 15/03/15 3.022
Chapter 243 15/03/15 3.022
Chapter 242 15/03/15 3.021
Chapter 241 15/03/15 3.021
Chapter 240 15/03/15 3.023
Chapter 239 15/03/15 3.022
Chapter 238 15/03/15 3.022
Chapter 237 15/03/15 3.022
Chapter 236 15/03/15 3.022
Chapter 235 15/03/15 3.022
Chapter 234 15/03/15 3.023
Chapter 233 15/03/15 3.022
Chapter 232 15/03/15 3.021
Chapter 231 15/03/15 3.021
Chapter 230 15/03/15 3.021
Chapter 229 15/03/15 3.022
Chapter 228 15/03/15 3.023
Chapter 227 15/03/15 3.022
Chapter 226 15/03/15 3.021
Chapter 225 15/03/15 3.021
Chapter 224 15/03/15 3.022
Chapter 223 15/03/15 3.022
Chapter 222 15/03/15 3.022
Chapter 221 15/03/15 3.022
Chapter 220 15/03/15 3.023
Chapter 219 15/03/15 3.023
Chapter 218 15/03/15 3.022
Chapter 217 15/03/15 3.024
Chapter 216 15/03/15 3.024
Chapter 215 15/03/15 3.024
Chapter 214 15/03/15 3.023
Chapter 213 15/03/15 3.022
Chapter 212 15/03/15 3.024
Chapter 211 15/03/15 3.022
Chapter 210 15/03/15 3.024
Chapter 209 15/03/15 3.023
Chapter 208 15/03/15 3.022
Chapter 207 15/03/15 3.023
Chapter 206 15/03/15 3.022
Chapter 205 15/03/15 3.023
Chapter 204 15/03/15 3.023
Chapter 203 15/03/15 3.023
Chapter 202 15/03/15 3.023
Chapter 201 15/03/15 3.023
Chapter 200 15/03/15 3.024
Chapter 199 15/03/15 3.024
Chapter 198 15/03/15 3.024
Chapter 197 15/03/15 3.024
Chapter 196 15/03/15 3.024
Chapter 195 15/03/15 3.024
Chapter 194 15/03/15 3.023
Chapter 193 15/03/15 3.025
Chapter 192 15/03/15 3.022
Chapter 191 15/03/15 3.023
Chapter 190 15/03/15 3.024
Chapter 189 15/03/15 3.023
Chapter 188 15/03/15 3.023
Chapter 187 15/03/15 3.024
Chapter 186 15/03/15 3.022
Chapter 185 15/03/15 3.022
Chapter 184 15/03/15 3.023
Chapter 183 15/03/15 3.022
Chapter 182 15/03/15 3.023
Chapter 181 15/03/15 3.021
Chapter 180 15/03/15 3.022
Chapter 179 15/03/15 3.023
Chapter 178 15/03/15 3.021
Chapter 177 15/03/15 3.023
Chapter 176 15/03/15 3.022
Chapter 175 15/03/15 3.023
Chapter 174 15/03/15 3.022
Chapter 173 15/03/15 3.023
Chapter 172 15/03/15 3.023
Chapter 171 15/03/15 3.028
Chapter 170 15/03/15 3.025
Chapter 169 15/03/15 3.021
Chapter 168 15/03/15 3.023
Chapter 167 15/03/15 3.023
Chapter 166 15/03/15 3.025
Chapter 165 15/03/15 3.020
Chapter 164 15/03/15 3.022
Chapter 163 15/03/15 3.021
Chapter 162 15/03/15 3.024
Chapter 161 15/03/15 3.022
Chapter 160 15/03/15 3.022
Chapter 159 15/03/15 3.019
Chapter 158 15/03/15 3.022
Chapter 157 15/03/15 3.022
Chapter 156 15/03/15 3.023
Chapter 155 15/03/15 3.024
Chapter 154 15/03/15 3.023
Chapter 153 15/03/15 3.023
Chapter 152 15/03/15 3.020
Chapter 151 15/03/15 3.024
Chapter 150 15/03/15 3.025
Chapter 149 15/03/15 3.023
Chapter 148 15/03/15 3.022
Chapter 147 15/03/15 3.021
Chapter 146 15/03/15 3.024
Chapter 145 15/03/15 3.020
Chapter 144 15/03/15 3.022
Chapter 143 15/03/15 3.021
Chapter 142 15/03/15 3.028
Chapter 141 15/03/15 3.022
Chapter 140 15/03/15 3.028
Chapter 139 15/03/15 3.023
Chapter 138 15/03/15 3.026
Chapter 137 15/03/15 3.021
Chapter 136 15/03/15 3.019
Chapter 135 15/03/15 3.023
Chapter 134 15/03/15 3.021
Chapter 133 15/03/15 3.022
Chapter 132 15/03/15 3.021
Chapter 131 15/03/15 3.021
Chapter 130 15/03/15 3.021
Chapter 129 15/03/15 3.024
Chapter 128 15/03/15 3.021
Chapter 127 15/03/15 3.020
Chapter 126 15/03/15 3.022
Chapter 125 15/03/15 3.024
Chapter 124 15/03/15 3.026
Chapter 123 15/03/15 3.022
Chapter 122 15/03/15 3.023
Chapter 121 15/03/15 3.022
Chapter 120 15/03/15 3.022
Chapter 119 15/03/15 3.022
Chapter 118 15/03/15 3.022
Chapter 117 15/03/15 3.019
Chapter 116 15/03/15 3.022
Chapter 115 15/03/15 3.023
Chapter 114 15/03/15 3.020
Chapter 113 15/03/15 3.023
Chapter 112 15/03/15 3.021
Chapter 111 15/03/15 3.022
Chapter 110 15/03/15 3.020
Chapter 109 15/03/15 3.022
Chapter 108 15/03/15 3.022
Chapter 107 15/03/15 3.022
Chapter 106 15/03/15 3.022
Chapter 105 15/03/15 3.023
Chapter 104 15/03/15 3.023
Chapter 103 15/03/15 3.023
Chapter 102 15/03/15 3.022
Chapter 101 15/03/15 3.024
Chapter 100 15/03/15 3.058
Chapter 99 15/03/15 3.021
Chapter 98 15/03/15 3.022
Chapter 97 15/03/15 3.020
Chapter 96 15/03/15 3.021
Chapter 95 15/03/15 3.021
Chapter 94 15/03/15 3.022
Chapter 93 15/03/15 3.020
Chapter 92 15/03/15 3.021
Chapter 91 15/03/15 3.023
Chapter 90 15/03/15 3.023
Chapter 89 15/03/15 3.022
Chapter 88 15/03/15 3.021
Chapter 87 15/03/15 3.021
Chapter 86 15/03/15 3.021
Chapter 85 15/03/15 3.023
Chapter 84 15/03/15 3.022
Chapter 83 15/03/15 3.023
Chapter 82 15/03/15 3.021
Chapter 81 15/03/15 3.023
Chapter 80 15/03/15 3.022
Chapter 79 15/03/15 3.023
Chapter 78 15/03/15 3.021
Chapter 77 15/03/15 3.022
Chapter 76 15/03/15 3.021
Chapter 75 15/03/15 3.023
Chapter 74 15/03/15 3.026
Chapter 73 15/03/15 3.023
Chapter 72 15/03/15 3.022
Chapter 71 15/03/15 3.020
Chapter 70 15/03/15 3.022
Chapter 69 15/03/15 3.022
Chapter 68 15/03/15 3.023
Chapter 67 15/03/15 3.042
Chapter 66 15/03/15 3.024
Chapter 65 15/03/15 3.021
Chapter 64 15/03/15 3.023
Chapter 63 15/03/15 3.022
Chapter 62 15/03/15 3.021
Chapter 61 15/03/15 3.026
Chapter 60 15/03/15 3.023
Chapter 59 15/03/15 3.022
Chapter 58 15/03/15 3.023
Chapter 57 15/03/15 3.019
Chapter 56 15/03/15 3.022
Chapter 55 15/03/15 3.023
Chapter 54 15/03/15 3.021
Chapter 53 15/03/15 3.021
Chapter 52 15/03/15 3.030
Chapter 51 15/03/15 3.021
Chapter 50 15/03/15 3.025
Chapter 49 15/03/15 3.022
Chapter 48 15/03/15 3.023
Chapter 47 15/03/15 3.023
Chapter 46 15/03/15 3.026
Chapter 45 15/03/15 3.025
Chapter 44 15/03/15 3.025
Chapter 43 15/03/15 3.023
Chapter 42 15/03/15 3.023
Chapter 41 15/03/15 3.023
Chapter 40 15/03/15 3.022
Chapter 39 15/03/15 3.023
Chapter 38 15/03/15 3.023
Chapter 37 15/03/15 3.022
Chapter 36 15/03/15 3.025
Chapter 35 15/03/15 3.022
Chapter 34 15/03/15 3.027
Chapter 33 15/03/15 3.023
Chapter 32 15/03/15 3.023
Chapter 31 15/03/15 3.024
Chapter 30 15/03/15 3.024
Chapter 29 15/03/15 3.022
Chapter 28 15/03/15 3.024
Chapter 27 15/03/15 3.025
Chapter 26 15/03/15 3.025
Chapter 25 15/03/15 3.029
Chapter 24 15/03/15 3.026
Chapter 23 15/03/15 3.026
Chapter 22 15/03/15 3.025
Chapter 21 15/03/15 3.037
Chapter 20 15/03/15 3.026
Chapter 19 15/03/15 3.026
Chapter 18 15/03/15 3.026
Chapter 17 15/03/15 3.028
Chapter 16 15/03/15 3.026
Chapter 15 15/03/15 3.024
Chapter 14 15/03/15 3.027
Chapter 13 15/03/15 3.024
Chapter 12 15/03/15 3.027
Chapter 11 15/03/15 3.029
Chapter 10 15/03/15 3.031
Chapter 9 15/03/15 3.031
Chapter 8 15/03/15 3.037
Chapter 7 15/03/15 3.037
Chapter 6 15/03/15 3.035
Chapter 5 15/03/15 3.039
Chapter 4 15/03/15 3.046
Chapter 3 15/03/15 3.051
Chapter 2 15/03/15 3.054
Chapter 1 15/03/15 3.113
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
mrpocker94 21:15 27/05/16Báo vi phạm
ti nam len 1 lan
AuthorTrả lời
Chiefpro22 17:50 27/05/16Báo vi phạm
AuthorTrả lời
xauzaivodoi 15:57 03/04/16Báo vi phạm
truyện này harima làm nhân vật chính mà

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch