Shinryaku! Ika Musume

Shinryaku! Ika Musume
Lượt xem: 15.837
Nội dung

Anbe Masahiro

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 255: - Quen rồi hả? 15:52 11/09 3.019
Chapter 254: - Tham ăn hả? 15:52 11/09 3.019
Chapter 253 08:12 07/08 3.028
Chapter 252 23:06 06/08 3.022
Chapter 251: - Có ai ở đó hả? 22:45 02/08 3.028
Chapter 250 20:25 31/07 3.024
Chapter 249 17:05 12/06 3.037
Chapter 248 17:05 12/06 3.039
Chapter 247 23:32 23/05 3.033
Chapter 246 23:32 23/05 3.027
Chapter 245 20:25 08/05 3.053
Chapter 244 20:25 08/05 3.048
Chapter 243 22:55 19/04 3.051
Chapter 242 22:19 04/04 3.042
Chapter 241 22:19 04/04 3.039
Chapter 240 22:39 21/03 3.035
Chapter 239 21:39 15/03 3.044
Chapter 238 22:55 06/03 3.049
Chapter 237: - Lập kế hoạch hả? 22:37 28/02 3.063
Chapter 236: Đánh giá thấp tui hả? 23:02 21/02 3.050
Chapter 235: - Làm người mẫu hả? 22:46 13/02 3.053
Chapter 234: - Bị sâu răng hả? 23:07 29/01 3.068
Chapter 233: - Đồng hồ báo thức hả? 23:07 29/01 3.074
Chapter 232: - Truyện ma đó hả? 23:07 29/01 3.071
Chapter 231 18:55 03/01 3.068
Chapter 230 27/12/15 3.056
Chapter 229 21/12/15 3.063
Chapter 228 21/12/15 3.060
Chapter 227 14/12/15 3.083
Chapter 226 14/12/15 3.075
Chapter 225 05/12/15 3.071
Chapter 224 05/12/15 3.070
Chapter 223 27/11/15 3.104
Chapter 222 27/11/15 3.078
Chapter 221 17/03/15 3.074
Chapter 220 17/03/15 3.065
Chapter 219 17/03/15 3.057
Chapter 218 17/03/15 3.048
Chapter 217 17/03/15 3.047
Chapter 216 17/03/15 3.046
Chapter 215 17/03/15 3.050
Chapter 214 17/03/15 3.062
Chapter 213 17/03/15 3.061
Chapter 212 17/03/15 3.046
Chapter 211.5 17/03/15 3.072
Chapter 211 17/03/15 3.045
Chapter 210 17/03/15 3.044
Chapter 209 17/03/15 3.052
Chapter 208 17/03/15 3.045
Chapter 207 17/03/15 3.046
Chapter 206 17/03/15 3.047
Chapter 205 17/03/15 3.048
Chapter 204 17/03/15 3.044
Chapter 203 17/03/15 3.076
Chapter 202 17/03/15 3.053
Chapter 201 17/03/15 3.063
Chapter 200 17/03/15 3.047
Chapter 199 17/03/15 3.048
Chapter 198 17/03/15 3.044
Chapter 197 17/03/15 3.050
Chapter 196 17/03/15 3.043
Chapter 195 17/03/15 3.050
Chapter 194 17/03/15 3.047
Chapter 193 17/03/15 3.043
Chapter 192 17/03/15 3.052
Chapter 191 17/03/15 3.050
Chapter 190 17/03/15 3.044
Chapter 189 17/03/15 3.047
Chapter 188 17/03/15 3.040
Chapter 187 17/03/15 3.045
Chapter 186 17/03/15 3.052
Chapter 185 17/03/15 3.045
Chapter 184 17/03/15 3.044
Chapter 183 17/03/15 3.049
Chapter 182 17/03/15 3.048
Chapter 181 17/03/15 3.044
Chapter 180 17/03/15 3.045
Chapter 179 17/03/15 3.043
Chapter 178 17/03/15 3.046
Chapter 177 17/03/15 3.047
Chapter 176 17/03/15 3.049
Chapter 175 17/03/15 3.049
Chapter 174 17/03/15 3.044
Chapter 173 17/03/15 3.040
Chapter 172 17/03/15 3.046
Chapter 171 17/03/15 3.045
Chapter 170 17/03/15 3.042
Chapter 169 17/03/15 3.054
Chapter 168 17/03/15 3.047
Chapter 167 17/03/15 3.040
Chapter 166 17/03/15 3.050
Chapter 165 17/03/15 3.045
Chapter 164 17/03/15 3.048
Chapter 163 17/03/15 3.049
Chapter 162 17/03/15 3.046
Chapter 161 17/03/15 3.054
Chapter 160 17/03/15 3.058
Chapter 159 17/03/15 3.045
Chapter 158 17/03/15 3.051
Chapter 157 17/03/15 3.049
Chapter 156 17/03/15 3.056
Chapter 155 17/03/15 3.057
Chapter 154 17/03/15 3.045
Chapter 153 17/03/15 3.058
Chapter 152 17/03/15 3.052
Chapter 151 17/03/15 3.049
Chapter 150 17/03/15 3.051
Chapter 149 17/03/15 3.049
Chapter 148 17/03/15 3.047
Chapter 147 17/03/15 3.064
Chapter 146 17/03/15 3.045
Chapter 145 17/03/15 3.042
Chapter 144 17/03/15 3.042
Chapter 143 17/03/15 3.044
Chapter 142 17/03/15 3.049
Chapter 141 17/03/15 3.046
Chapter 140 17/03/15 3.043
Chapter 139 17/03/15 3.046
Chapter 138 17/03/15 3.045
Chapter 137 17/03/15 3.044
Chapter 136 17/03/15 3.044
Chapter 135 17/03/15 3.042
Chapter 134 17/03/15 3.041
Chapter 133 17/03/15 3.048
Chapter 132 17/03/15 3.048
Chapter 131 17/03/15 3.050
Chapter 130 17/03/15 3.051
Chapter 129 17/03/15 3.041
Chapter 128 17/03/15 3.050
Chapter 127 17/03/15 3.047
Chapter 126 17/03/15 3.043
Chapter 125 17/03/15 3.052
Chapter 124 17/03/15 3.045
Chapter 123 17/03/15 3.051
Chapter 122 17/03/15 3.046
Chapter 121 17/03/15 3.048
Chapter 120 17/03/15 3.047
Chapter 119 17/03/15 3.052
Chapter 118 17/03/15 3.050
Chapter 117 17/03/15 3.048
Chapter 116 17/03/15 3.065
Chapter 115 17/03/15 3.050
Chapter 114 17/03/15 3.050
Chapter 113 17/03/15 3.036
Chapter 112 17/03/15 3.042
Chapter 111 17/03/15 3.049
Chapter 110 17/03/15 3.045
Chapter 109 17/03/15 3.050
Chapter 108 17/03/15 3.048
Chapter 107 17/03/15 3.050
Chapter 106 17/03/15 3.050
Chapter 105 17/03/15 3.046
Chapter 104 17/03/15 3.045
Chapter 103 17/03/15 3.049
Chapter 102 17/03/15 3.051
Chapter 101 17/03/15 3.054
Chapter 100 17/03/15 3.050
Chapter 99 17/03/15 3.043
Chapter 98 17/03/15 3.046
Chapter 97 17/03/15 3.045
Chapter 96 17/03/15 3.046
Chapter 95 17/03/15 3.046
Chapter 94 17/03/15 3.050
Chapter 93 17/03/15 3.052
Chapter 92 17/03/15 3.033
Chapter 91 17/03/15 3.043
Chapter 90 17/03/15 3.048
Chapter 89 17/03/15 3.051
Chapter 88 17/03/15 3.042
Chapter 87 17/03/15 3.051
Chapter 86 17/03/15 3.042
Chapter 85 17/03/15 3.047
Chapter 84 17/03/15 3.052
Chapter 83 17/03/15 3.036
Chapter 82 17/03/15 3.041
Chapter 81 17/03/15 3.044
Chapter 80 17/03/15 3.046
Chapter 79 17/03/15 3.042
Chapter 78 17/03/15 3.049
Chapter 77 17/03/15 3.055
Chapter 76 17/03/15 3.045
Chapter 75 17/03/15 3.049
Chapter 74 17/03/15 3.043
Chapter 73 17/03/15 3.049
Chapter 72 17/03/15 3.042
Chapter 71 17/03/15 3.046
Chapter 70 17/03/15 3.045
Chapter 69 17/03/15 3.043
Chapter 68 17/03/15 3.051
Chapter 67 17/03/15 3.045
Chapter 66 17/03/15 3.049
Chapter 65 17/03/15 3.047
Chapter 64 17/03/15 3.049
Chapter 63 17/03/15 3.039
Chapter 62 17/03/15 3.054
Chapter 61 17/03/15 3.048
Chapter 60 17/03/15 3.054
Chapter 59 17/03/15 3.051
Chapter 58 15/03/15 3.055
Chapter 57 15/03/15 3.052
Chapter 56 15/03/15 3.041
Chapter 55 15/03/15 3.042
Chapter 54 15/03/15 3.055
Chapter 53 15/03/15 3.044
Chapter 52 15/03/15 3.042
Chapter 51 15/03/15 3.041
Chapter 50 15/03/15 3.053
Chapter 49 15/03/15 3.038
Chapter 48 15/03/15 3.043
Chapter 47 15/03/15 3.050
Chapter 46 15/03/15 3.042
Chapter 45 15/03/15 3.043
Chapter 44 15/03/15 3.041
Chapter 43 15/03/15 3.044
Chapter 42 15/03/15 3.041
Chapter 41 15/03/15 3.042
Chapter 40 15/03/15 3.049
Chapter 39 15/03/15 3.045
Chapter 38 15/03/15 3.046
Chapter 37 15/03/15 3.042
Chapter 36 15/03/15 3.042
Chapter 35 15/03/15 3.039
Chapter 34 15/03/15 3.041
Chapter 33 15/03/15 3.043
Chapter 32 15/03/15 3.043
Chapter 31 15/03/15 3.041
Chapter 30 15/03/15 3.042
Chapter 29 15/03/15 3.044
Chapter 28 15/03/15 3.043
Chapter 27 15/03/15 3.040
Chapter 26 15/03/15 3.043
Chapter 25 15/03/15 3.042
Chapter 24 15/03/15 3.045
Chapter 23 15/03/15 3.046
Chapter 22 15/03/15 3.043
Chapter 21 15/03/15 3.042
Chapter 20 15/03/15 3.056
Chapter 19 15/03/15 3.045
Chapter 18 15/03/15 3.050
Chapter 17 15/03/15 3.050
Chapter 16 15/03/15 3.046
Chapter 15 15/03/15 3.044
Chapter 14 15/03/15 3.050
Chapter 13 15/03/15 3.048
Chapter 12 15/03/15 3.055
Chapter 11 15/03/15 3.058
Chapter 10 15/03/15 3.057
Chapter 9 15/03/15 3.058
Chapter 8 15/03/15 3.058
Chapter 7 15/03/15 3.052
Chapter 6 15/03/15 3.053
Chapter 5 15/03/15 3.069
Chapter 4 15/03/15 3.056
Chapter 3 15/03/15 3.072
Chapter 3: ~ Tháng Năm của I ... 15/03/15 3.063
Chapter 2 15/03/15 3.066
Chapter 2: ~ Mini Ika-chan 15/03/15 3.088
Chapter 1 15/03/15 3.087
Chapter 1: ~ Mùa đông của Ik ... 15/03/15 3.134
Chapter 0 17/03/15 3.106
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
nghaolo 16:32 24/05Báo vi phạm
AuthorTrả lời
nghaolo 14:56 09/05Báo vi phạm
truyện về con mực còn dài hơn cọng râu của nó
AuthorTrả lời
pandinh2007 19:07 20/04Báo vi phạm
có phim lâu rồi mà mấy thím k coi à
AuthorTrả lời
nguyentranha 12:10 20/04
Dễ thương vô đối
AuthorTrả lời
Tao la tao 03 21:35 10/04Báo vi phạm
chap mới đâu thớt
AuthorTrả lời
stingiang 11:46 14/02Báo vi phạm
Ôi bé mực loli dễ thương của ta. Ta đến đây...
AuthorTrả lời
thienthan7 18:24 30/01Báo vi phạm
Tuởng drop rùi cơ
AuthorTrả lời
shirogami3107 18:44 03/01Báo vi phạm
Chap mới. Chap mới. Mong đăng nhiều hơn. Đọc eng khổ quá

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch