Song Hùng Kỳ Hiệp - Chapter 277.1

[Cập nhật lúc: 20:41 19/07/2018]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
May88
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 1
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 2
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 3
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 4
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 5
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 6
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 7
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 8
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 9
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 10
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 11
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 12
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 13
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 14
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 15
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 16
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 17
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 18
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 19
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 20
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 21
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 22
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 23
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 24
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 25
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 26
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 27
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 28
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 29
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 30
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 31
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 32
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 33
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 34
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 35
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 36
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 37
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 38
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 39
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 40
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 41
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 42
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 43
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 44
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 45
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 46
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 47
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 48
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 49
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 50
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 51
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 52
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 53
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 54
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 55
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 56
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 57
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 58
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 59
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 60
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 61
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 62
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 63
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 64
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 65
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 66
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 67
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 68
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 69
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 70
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 71
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 72
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 73
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 74
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 75
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 76
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 77
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 78
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 79
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 80
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 81
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 82
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 83
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 84
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 85
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 86
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 87
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 88
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 89
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 90
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 91
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 92
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 93
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 94
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 95
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 96
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 97
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 98
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 99
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 100
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 101
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 102
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 103
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 104
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 105
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 106
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 107
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 108
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 109
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 110
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 111
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 112
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 113
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 114
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 115
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 116
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 117
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 118
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 119
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 120
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 121
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 122
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 123
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 124
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 125
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 126
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 127
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 128
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 129
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 130
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 131
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 132
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 133
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 134
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 135
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 136
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 137
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 138
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 139
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 140
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 141
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 142
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 143
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 144
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 145
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 146
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 147
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 148
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 149
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 150
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 151
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 152
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 153
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 154
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 155
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 156
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 157
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 158
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 159
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 160
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 161
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 162
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 163
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 164
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 165
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 166
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 167
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 168
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 169
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 170
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 171
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 172
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 173
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 174
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 175
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 176
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 177
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 178
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 179
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 180
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 181
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 182
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 183
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 184
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 185
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 186
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 187
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 188
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 189
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 190
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 191
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 192
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 193
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 194
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 195
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 196
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 197
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 198
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 199
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 200
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 201
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 202
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 203
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 204
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 205
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 206
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 207
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 208
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 209
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 210
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 211
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 212
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 213
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 214
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 215
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 216
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 217
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 218
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 219
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 220
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 221
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 222
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 223
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 224
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 225
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 226
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 227
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 228
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 229
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 230
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 231
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 232
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 233
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 234
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 235
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 236
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 237
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 238
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 239
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 240
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 241
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 242
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 243
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 244
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 245
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 246
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 247
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 248
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 249
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 250
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 251
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 252
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 253
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 254
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 255
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 256
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 257
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 258
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 259
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 260
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 261
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 262
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 263
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 264
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 265
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 266
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 267
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 268
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 269
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 270
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 271
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 272
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 273
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 274
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 275
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 276
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 277
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 278
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 279
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 280
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 281
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 282
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 283
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 284
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 285
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 286
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 287
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 288
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 289
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 290
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 291
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 292
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 293
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 294
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 295
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 296
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 297
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 298
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 299
Song Hùng Kỳ Hiệp chap 277.1 - Trang 300
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Linh Ẩn danh 20:23 21/04/20 Chapter 275 Báo vi phạm
Đến chương 292 sẽ gặp yến nam thiên và yêu nguyệt cung chủ ở chung với nhau (cả hai đều bị mất trí nhớ)
Author Trả lời
Dương Ẩn danh 00:38 16/04/20 Chapter 277 Báo vi phạm
Có ai biết cái truyện mà yến nam thiên yêu di hoa cung chủ, với có thằng Hận thiên con trai Yến nam thiên k nhỉ
Hồi nhỏ đọc mà giờ tìm k thấy
  • Author
    Sở Hương Soái Thành viên 20:06 07/09/20 Báo vi phạm
    Là truyện này đó bạn ơi, đó là phần cải biên thêm sẽ có ở những chap sau này nhé, truyện tranh SHKH trước đây có xuất bản truyện tranh giấy ở VN mà sau đó cũng dừng ko phát hành tiếp nữa - còn truyện dịch trên mạng thì những nhóm dịch cũng dừng dịch hết lâu rồi - nếu muốn đọc các chap mới nhất trên mạng chỉ có bản RAW tiếng HOA thôi ko có tiếng Việt đâu, mấy cái bạn nói là do bọn tác giả manhua truyện tranh tàu khựa chế thêm từ nguyên tác tiểu thuyết võ hiệp "Giang Hồ Thập Ác" của Cổ Long bốc phét ra thêm cho nó kéo dài nội dung truyện tranh bán lấy doanh số thôi bạn, truyện gốc của Cổ Long tiên sinh thì sau khi hoa vô khuyết đấu với tiểu ngư nhi trận quyết đấu cuối cùng, tiểu ngư nhi dùng mưu giả chết lừa yêu nguyệt, rồi phát hiện ra mưu kế bí mật của yêu nguyệt cung chủ, yêu nguyệt cũng giết lân tinh vì lân tinh định thổ lộ bí mật đó ra trước nhằm ngăn 2 anh em tàn sát lẫn nhau, sau khi mưu kế bị tiểu ngư nhi phá hỏng thì yêu nguyệt đau khổ phát điên nhìn thấy hình bóng tình nhân trong mộng ngọc lang giang phong đứng bên bờ vực vẫy gọi thì tự nhảy xuống vực mà chết - Di Hoa Cung từ đó lụi tàn biến mất khỏi võ lâm, sau đó 2 anh em đã biết thân phận mình là anh em ruột thịt song sinh vui mừng khôn xiết, sau này cùng nhau hành tẩu trừ hại an nguy bình ổn võ lâm hành hiệp trượng nghĩa, tiểu ngư nhi yêu tô anh, hoa vô khuyết yêu thiết tâm lan, yến nam thiên thì rửa tay gác kiếm quy ẩn giang hồ cùng vạn xuân lưu - vạn thần y, giang hồ thập đại ác nhân tàn sát lẫn nhau tranh quyền đoạt lợi chết hết ... ko có mấy cái như ... yến nam thiên yêu yêu nguyệt hay có thằng con là yến hận thiên nào đek đâu, bọn tác giả truyện tranh chế thêm kéo dài bộ truyện tranh SHKH thôi, càng đọc càng dai càng nhảm càng nhạt, kết thúc truyện đúng như nguyên tác của cổ long nó mới gọn gẽ, đủ chặt chẽ, best ending rồi emo
Author Trả lời
Trần hoàn Ẩn danh 23:38 07/03/20 Chapter 169 Báo vi phạm
Tập cuối chap bn v mn
Author Trả lời
Fa Ẩn danh 12:32 05/02/20 Chapter 13 Báo vi phạm
Cai truyện này có bán với giá 1k 1quyênr ở đồng giá mà đã ra hết chap rồi
Author Trả lời
•҉ Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ☬ Thành viên 03:51 28/10/19 Chapter 257 Báo vi phạm
càng đọc càng nhảm rồi
Author Trả lời
Tỏn Ẩn danh 11:57 14/05/19 Chapter 229 Báo vi phạm
Chap 229
Author Trả lời
Torai- Ẩn danh 03:56 21/03/19 Chapter 1 Báo vi phạm
Cho hỏi chap tô anh ép tnn uống đan dược rồi nhảy xuống vực là chap bao nhiêu vậy?
Author Trả lời
Sơn Bệu Ẩn danh 17:49 22/12/18 Chapter 113 Báo vi phạm
dịch tiếp đi AD.xem như là vì Đam Mê.
Author Trả lời
hoàng Ẩn danh 12:19 14/11/18 Báo vi phạm
sau này Tiểu Ngư Nhi thiện + ác kết hợp vào 
Sức mạnh còn mạnh gấp nhiều nhiều lần tầng 10 giá y thần công - cân luôn 2 con boss : thượng nhân và âm dương
  • Author
    huy gia Ẩn danh 13:38 21/11/19 Báo vi phạm
    còn ra k bạn, xưa đọc truyện tranh ra tới tập mấy ông này tập trung lên đỉnh núi gì đó chuẩn bị bem nhau thì ngưng ra nữa, quy tụ đủ võ lâm, cha con yến nam thiên, bất hoặc, 2 tiểu ngư nhi.....
Author Trả lời
hieu Ẩn danh 18:04 02/11/18 Chapter 277.1 Báo vi phạm
ai tóm tắt nột dung từng giai đoạn truyen đc ko
Author Trả lời
VS Ẩn danh 13:57 26/10/18 Báo vi phạm
Truyện này đọc lâu lắm rồi, từ hồi học 2000. trên trang này vẫn còn bản scan của truyện do NXB Phương Đông in này. http://comic.vuilen.com/viewbook.php?&order=desc&sort=timeupdate&bookid=353&page=10#lg=1&slide=18. Chương 302 (Tập 79) tương đương với chap 305 ở đây :D
Author Trả lời
Nhi gia Ẩn danh 07:43 28/09/18 Chapter 277.1 Báo vi phạm
Loll me bọn mày ko dịch đc thì xoá luôn con me mày đi
Author Trả lời
VL Ẩn danh 10:14 21/09/18 Báo vi phạm
con mẹ mấy thằng. lần sau ko dịch thì thôi, đang dịch thì lại dừng ko dịch nữa. ĐKM chúng mày
Author Trả lời
thắng Ẩn danh 21:46 16/09/18 Chapter 261 Báo vi phạm
Thật là buồn khi ko ra tiếp nữa ad à
Author Trả lời
Huy Ẩn danh 23:15 05/09/18 Báo vi phạm
Sao k dịch tiếp vậy