Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
May88
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 1
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 2
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 3
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 4
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 5
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 6
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 7
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 8
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 9
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 10
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 11
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 12
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 13
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 14
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 15
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 16
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 17
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 18
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 19
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 20
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 21
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 22
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 23
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 24
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 25
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 26
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 27
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 28
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 29
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 30
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 31
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 32
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 33
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 34
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 35
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 36
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 37
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 38
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 39
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 40
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 41
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 42
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 43
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 44
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 45
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 46
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 47
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 48
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 49
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 50
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 51
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 52
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 53
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 54
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 55
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 56
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 57
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 58
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 59
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 60
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 61
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 62
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 63
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 64
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 65
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 66
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 67
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 68
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 69
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 70
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 71
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 72
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 73
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 74
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 75
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 76
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 77
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 78
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 79
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 80
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 81
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 82
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 83
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 84
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 85
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 86
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 87
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 88
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 89
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 90
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 91
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 92
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 93
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 94
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 95
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 96
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 97
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 98
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 99
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 100
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 101
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 102
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 103
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 104
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 105
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 106
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 107
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 108
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 109
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 110
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 111
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 112
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 113
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 47 - Trang 114
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Raw nhé bạn Thành viên 7 giờ trước Báo vi phạm
Raw cho anh em nào hóng trước đến chap 61:
https://mee.vn/choi_cap_cao_nhat_raw
Sang thì cho mình xin 5s nha ! Dành cho các bác biết liên kết rút gọn vào như thế nào thôi nha !
Author Trả lời
mka ha Thành viên 1 ngày trước Chapter 1 Báo vi phạm
có cái lồn địt con bà mày

đây là năm 2021 rồi đó quái vật có dell
 • Author
  Frost Creep Thành viên 21 giờ trước Báo vi phạm
  TG toàn chơi lmht, csgo, cod, pubg,..... có chơi game thể loại trog truyện mấy đâu đòi có xuyên ko các thứ. Có thể vũ trụ khác sẽ như thế, nhưng vũ trụ mih ở thì ko, có rất nhiều vũ trụ sog sog (thuyết đa vũ trụ) đó là những vũ trụ có ngã rẽ hướng khác nhau tạo ra những vc xảy ra khác nhau hình thành nên nhìu vũ trụ song song
 • Author
  Frost Creep Thành viên 21 giờ trước Báo vi phạm
  Mà đây là truyện dell fai thực :))))
Author Trả lời
Cứ Kệ tao Thành viên 1 ngày trước Chapter 59 Báo vi phạm
Thắc mắc vãi cả loz cuối cùng là nó lv 300 hay lv 10000 đây trời ;-;
Author Trả lời
Diệp Văn Thành viên 3 ngày trước Chapter 39 Báo vi phạm
thằng aton hình như bị cắm sừng
Author Trả lời
Cứ Kệ tao Thành viên 3 ngày trước Chapter 1 Báo vi phạm
Hmmmm giáp của MU đại thiên sứ H5 đây mà :))))
Author Trả lời
youko kyuubi Thành viên 4 ngày trước Chapter 48 Báo vi phạm
Người khác giết quái đéo rơi đồ. Chỉ có mỗi nó đánh quái rơi đồ. Thế thì đéo ai chơi lại.
Author Trả lời
youko kyuubi Thành viên 4 ngày trước Chapter 35 Báo vi phạm
Đéo dám đến Việt Nam nhỉ. Kể cả quái lẫn người chơi mạnh nhất :))
Author Trả lời
Lê Quang Huy Thành viên 6 ngày trước Chapter 1 Báo vi phạm
Wtf donald trump 😱 😱 😱 *sốc
 • Author
  Mikoto Yuuki Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  emo
Author Trả lời
Xàm Thành viên 6 ngày trước Chapter 41 Báo vi phạm
:) vkkl cấp 300 mà chém quái chay ạ đéo có 1 skill aoe nào à
Author Trả lời
IQ 10000 Thành viên 6 ngày trước Chapter 58 Báo vi phạm
Đụma nghe câu "nếu thấy gian nan, cứ dựa vào tôi" thì cứ ngửi thấy mùi dầu ăn
emo
Author Trả lời
hmm hmm... Thành viên 6 ngày trước Chapter 58 Báo vi phạm
đường đường là thằng mạnh nhất, sỡ hữu gia sản đồ sộ, item khủng mà vẫn phải đi xe là thế éo nào, ko có gì giúp đi nhanh hơn àemo
 • Author
  Senpai Oraru Thành viên 6 ngày trước Báo vi phạm
  lộ sao man! (-_-)
 • Author
  Ntr Thành viên 6 ngày trước Báo vi phạm
  Trong thành phố ko lẻ đi máy bay hay cưỡi thú cho đậm chất game?nên nhớ truyện lấy móc thời gian năm 2020 nhá
Author Trả lời
vn ai Thành viên 6 ngày trước Báo vi phạm
hay https://dlminecraft.com/mod/optifine-hd-mod-for-minecraft/
Author Trả lời
Cục Cức Dâm Đãng Thành viên 6 ngày trước Chapter 7 Báo vi phạm
có thêm thằng em thấy nó vướng víu kiểu j ấy,thấy thừa thải quá
 • Author
  Trần Jeri Trần Jeri Thành viên 6 ngày trước Báo vi phạm
  Đụ má hong lẽ thêm con em gọi anh nó là oni-chan hả thằng lồn 
  Thứ con wibu này
 • Author
  The Hunter Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  Bệnh lạ vậy bạn jeryemo
Author Trả lời
Maria ozawa Thành viên 6 ngày trước Chapter 59 Báo vi phạm
Bộ này cx hay đấy mỗi tội vẽ bộ giáp hơn phèn xíu
 • Author
  yuki Tokuya Thành viên 6 ngày trước Báo vi phạm
  Nó ko dc nét và nhạt nhưng solo leving ở một đỉnh cao khác
 • Author
  NV Quần chúng Thành viên 6 ngày trước Báo vi phạm
  Nói thật chứ cứ thấy cái mặt nạ của bộ giáp vướng vãi loz
 • Author
  ... ... Thành viên 6 ngày trước Báo vi phạm
  Tao thấy ko mặc giáp còn đẹp hơn lúc mặc, nhìn cứ sao sao ấy
 • Author
  Tạc Thiên Bang - Cùi Chuối Tiên Sinh Thành viên 5 ngày trước Báo vi phạm
  Giáp là để chiến đấu chứ có phải biểu diễn thời trang đâu
 • Author
  Phạm Thắng Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
  Giáp trong MU đại thiên sứ H5
Author Trả lời
Tao Bị Điên Thành viên 7 ngày trước Báo vi phạm
mày dám nhìn tao sẽ nhìn mày