Website đang gặp sự cố nên một số truyện bị mất, truyện theo dõi không xuất hiện, sự cố sẽ được khôi phục sớm nhất có thể
Mong các bạn thông cảm vì phải gắn thêm Quảng cáo để duy trì web, nếu cảm thấy quá phiền bạn có thể xem tại    NhatTruyen.com
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 1
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 2
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 3
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 4
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 5
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 6
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 7
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 8
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 9
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 10
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 11
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 12
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 13
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 14
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 15
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 16
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 17
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 18
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 19
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 20
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 21
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 22
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 23
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 24
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 25
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 26
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 27
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 28
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 29
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 30
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 31
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 32
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 33
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 34
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 35
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 36
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 37
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 38
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 39
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 40
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 41
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 42
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 43
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 44
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 45
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 46
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 47
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 48
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 49
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 50
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 51
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 52
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 53
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 54
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 55
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 56
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 57
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 58
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 59
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 60
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 61
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 62
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 63
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 64
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 65
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 66
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 67
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 68
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 69
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 70
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 71
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 72
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 73
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 74
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 75
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 76
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 77
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 78
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 79
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 50 - Trang 80
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Tạc THiên BanG - Lê hihi Thành viên 10:09 06/10 Chapter 50 Báo vi phạm
emo
Author Trả lời
AraAraAra Thành viên 09:44 06/10 Chapter 4 Báo vi phạm
Vãi cả thầy Dio
Author Trả lời
nguyen tung duong Thành viên 09:39 06/10 Chapter 50 Báo vi phạm
Hay
Author Trả lời
Dạ Thám Mỹ Nhân Gia Thành viên 07:33 06/10 Chapter 50 Báo vi phạm
Động tác thủ thế như dã thú, đậm chất dark elf, wtf nhìn kiểu j cũng thấy copy lý tiểu long mà xl ghê ta :))
Author Trả lời
Hoàng Đạt Thành viên 06:17 06/10 Chapter 50 Báo vi phạm
người chơi này có thể sẽ là đồng đội của main trong tương lai khi đập nhau với Bán Thần
Author Trả lời
. Thành viên 02:11 06/10 Chapter 50 Báo vi phạm
tôi thấy k xinh k ngon bằng bà giáo viên đoạn đầu =))))
 • Author
  . I'm cter Thành viên 03:53 06/10 Báo vi phạm
  Đồng quan điểm nhưng vẫn húp sùm sụp
Author Trả lời
Broken ~Sword Thành viên 00:26 06/10 Chapter 50 Báo vi phạm
Chuẩn bị lại thêm một harem mới emo
 • Author
  giải trí game Thành viên 01:00 06/10 Báo vi phạm
  Thôi mặn vl ô à :)))
 • Author
  Võ Trí Thành viên 01:57 06/10 Báo vi phạm
  Nhìn ngon chán :))
 • Author
  ... Thành viên 05:37 06/10 Báo vi phạm
  gu ông mặn mà vãi l :)))
Author Trả lời
Phương Đỗ Thành viên 00:07 06/10 Chapter 50 Báo vi phạm
Truyện hay quá, mình nghĩ tiềm năng bằng hoặc hơn solo leveling với mạch truyện thế này, ae cho hỏi bộ này có light novel không ạ?
 • Author
  Henchi World•先輩 Thành viên 03:09 06/10 Báo vi phạm
  Giờ Hàn ra nhiều bộ tìm năng như solo leveling lắm
Author Trả lời
Minh Phu Thành viên 22:56 05/10 Chapter 50 Báo vi phạm
Có truyện chữ không mọi người
Author Trả lời
Đạo Vô Cực Hồn Tôn Thành viên 22:44 05/10 Chapter 50 Báo vi phạm
Main sau này chơi kiểu Đấu sĩ + Ma Pháp luôn cho nó ngầu sau này đánh bán thần thì còn cơ hội mà thắng
 • Author
  elder of the alternate Thành viên 22:59 05/10 Báo vi phạm
  đấu sĩ chỉ là món nhỏ thôi, giống như là trong mấy game rpg ấy, bạn là kiếm sĩ nhưng bạn đôi lúc lại up vào mấy chỉ số khác để dùng các chiêu phép như một chiêu phụ ấy
 • Author
  Alexz Desscorss Thành viên 00:04 06/10 Báo vi phạm
  Ko chơi thế đc . Chơi thế có mà toang . Hiện tại thì dùng cái đó thì tích đc chứ ko dùng cái đấy đánh thag thần dc
Author Trả lời
dao quyen Thành viên 22:43 05/10 Chapter 50 Báo vi phạm
Sắp hốt nốt con efl đen này rồi, tuy ko xinh nhưng ngon :)))
Author Trả lời
NA Thành viên 22:41 05/10 Chapter 50 Báo vi phạm
Tuần sau
Author Trả lời
Ah shit here we go Again Thành viên 22:36 05/10 Chapter 50 Báo vi phạm
Body main còn chưa bằng thời đỉnh cao
 • Author
  dao quyen Thành viên 22:43 05/10 Báo vi phạm
  So sánh như thằng óc chó
 • Author
  dang VD Gaming Thành viên 22:49 05/10 Báo vi phạm
  đánh với mấy thằng trẻ thôi chưa sài ma pháp nữa :))
Author Trả lời
Nguyễn Minh Thiện Thành viên 22:32 05/10 Chapter 50 Báo vi phạm
Truyên hay vcl
Author Trả lời
.. . Thành viên 22:26 05/10 Chapter 50 Báo vi phạm
Lol main định chơi đồ nè mới tìm cách pha thuốcemo