Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
May88
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 1
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 2
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 3
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 4
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 5
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 6
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 7
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 8
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 9
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 10
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 11
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 12
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 13
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 14
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 15
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 16
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 17
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 18
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 19
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 20
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 21
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 22
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 23
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 24
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 25
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 26
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 27
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 28
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 29
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 30
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 31
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 32
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 33
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 34
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 35
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 36
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 37
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 38
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 39
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 40
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 41
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 42
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 43
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 44
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 45
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 46
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 47
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 48
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 49
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 50
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 51
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 52
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 53
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 54
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 55
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 56
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 57
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 58
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 59
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 60
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 61
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 62
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 63
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 64
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 65
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 66
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 67
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 68
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 69
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 70
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 71
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 72
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 73
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 74
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 75
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 76
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 77
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 78
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 79
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 80
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 81
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 82
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 83
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 84
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 85
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 86
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 87
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 88
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 89
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 90
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 91
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 92
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 93
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 94
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 95
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 96
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 97
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 98
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 99
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 100
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 101
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 102
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 103
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 104
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 60 - Trang 105
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Tạc Thiên bang ( Tiên Tôn ) - TRẦN BẮC HUYỀN - Thành viên 1 ngày trước Chapter 67 Báo vi phạm
Cái này gọi là j nhỉ tấm chiếu mới mua
Author Trả lời
Phan Minhhai Thành viên 2 ngày trước Chapter 67 Báo vi phạm
Để t đoán main sẽ : "phù"
Author Trả lời
Lê Thái Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
Thủ dâm xong tự nhiên cảm thấy nhức đầu thì bị gì không mn :v e cần mn góp ý ạemo
 • Author
  Vãi lòng luôn Đầu cắt moi Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
  yên tâm k sao đâu làm thêm 2 phát nữa nó sẽ hết
 • Author
  Trần Minh Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
  có vấn đề đó
 • Author
  Khang Duy Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
  Tinh trùng chạy lên não đó ko điều chị kịp thời sẽ dẫn đến tử vong đay7😢😢
 • Author
  Tạc Thiên Bang - Viêm Đế Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  giảm tuần xuất 1 tuần 1 lần thôi mày quay điên cuồng bữa nào đột tử trong tư thế cầm cu đấy
 • Author
  Lương Công Thiện hehehe Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  Đau đầu k sao hoa mắt mới chuẩn bị . . .
 • Author
  Lê Thái Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  Cảm ơn ạ, chắc phải cai quay tay thật :v
 • Author
  Con ciu lơ lửng Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  Mày hứa mấy lần cai quay tay rồi ??? emo
 • Author
  Ta Bá Đạo Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Chắc lần thứ N rồi nhỉ
Author Trả lời
Nam anh Thành viên 4 ngày trước Chapter 67 Báo vi phạm
Lại thêm 1 thk ngu chưa trải sự đời emo
Author Trả lời
Zack Lê ✌ Thành viên 4 ngày trước Chapter 67 Báo vi phạm
Dăm 3 tôm tép main k cần cử động cũng đc emo
Author Trả lời
nguyễn hưng Thành viên 4 ngày trước Chapter 67 Báo vi phạm
bung tay emo
Author Trả lời
Tạc Thiên Bang - Viêm Đế Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
hóng bán thần comback phóng ấn thêm 6k năm nữa tròn 1 vạn năm
 • Author
  No No Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
  =.=
Author Trả lời
A Buồi Thành viên 4 ngày trước Chapter 67 Báo vi phạm
Toàn chiếu mới bị thằng chiếu te tua hành emo
Author Trả lời
Tạc Thiên Bang - Ha Jung-Woo Thành viên 4 ngày trước Chapter 67 Báo vi phạm
emo
Author Trả lời
Lê Hoàng Dương Thành viên 4 ngày trước Chapter 67 Báo vi phạm
LOLVUR6ZT48V3 mời mọi người trao đổi mã
 • Author
  Pham Huy Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
  cái này t lm xong trong vòng 1 buổi sáng muốn nhanh thì lên fb ấy
Author Trả lời
Tạc Thiên Bang- Stella Michael<3 Thành viên 4 ngày trước Chapter 67 Báo vi phạm
cừi ỉ
Author Trả lời
๖ۣۜJun ツ Thành viên 5 ngày trước Chapter 67 Báo vi phạm
emo l
Author Trả lời
bla 147 bla_ Thành viên 5 ngày trước Báo vi phạm
main đi trải mấy tấm chiếu mới ấy mà
Author Trả lời
Taiga Junichiro Thành viên 5 ngày trước Chapter 67 Báo vi phạm
Con người chắc bị bán thần đì đọt ghê quá, chứ không sao thấy thế hệ sau nhiều đứa ngu và ngạo mạn vậy.
 • Author
  Demon Justin Angel Thành viên 5 ngày trước Báo vi phạm
  Bán thần bị Cổ thần đì đọt nên buồn tức đi ức hiếp con người đó là. Con người lên hàng tỷ, bán thần thì có vài trăm ngàn, cổ thần chỉ có vài trăm. Trên cổ thần là thần gì đó quên rồi, có 5-6 vị thôi, họ mới được xem là thần thực sự cai quản toàn bộ vũ trụ trong truyện này và họ chán ghét cái đám bán thần lẫn cổ thần cũng như con người nên chọn nam9 để tái thiết lại trật tự mới.
 • Author
  Nguyễn Quang Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
  bác cho hỏi truyện này end chưa
 • Author
  Cỏ Weed Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  Xin linh novel với eng cũng đc
Author Trả lời
Đinh Tuấn Tú Thành viên 5 ngày trước Chapter 67 Báo vi phạm
emoHỏa cầu cc ấy mà hỏa cầu, nó đánh rắm cái bay m giờ
 • Author
  bla 147 bla_ Thành viên 5 ngày trước Báo vi phạm
  vc