Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
May88
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 1
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 2
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 3
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 4
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 5
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 6
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 7
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 8
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 9
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 10
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 11
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 12
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 13
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 14
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 15
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 16
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 17
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 18
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 19
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 20
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 21
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 22
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 23
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 24
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 25
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 26
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 27
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 28
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 29
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 30
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 31
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 32
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 33
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 34
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 35
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 36
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 37
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 38
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 39
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 40
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 41
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 42
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 43
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 44
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 45
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 46
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 47
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 48
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 49
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 50
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 51
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 52
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 53
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 54
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 55
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 56
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 57
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 58
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 59
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 60
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 61
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 62
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 63
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 64
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 65
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 66
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 67
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 68
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 69
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 70
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 71
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 72
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 73
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 74
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 75
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 76
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 77
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 78
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 79
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 80
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 81
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 82
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 83
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 84
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 85
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 86
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 87
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 88
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 89
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 65 - Trang 90
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Haruka Maemi Thành viên 15 giờ trước Chapter 72 Báo vi phạm
Đẹp quá σ(≧ε≦σ) ♡
Author Trả lời
R Ku Thành viên 2 ngày trước Chapter 72 Báo vi phạm
Trai hay gái vậy
Hay là trap
 • Author
  đéo éo Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  Chắc trai
Author Trả lời
He Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
Có chuyện gì mà thể loại tựa tựa vậy không mọi người. Nhân vật chính thông minh mà không dây dưa tình cảm nam nữ linh tinh ạ
Author Trả lời
hihi Thành viên 3 ngày trước Chapter 48 Báo vi phạm
sao gọi là bán thần mà ko phải thần nhỉ có phải sau này còn có thần rồi tới đại thần bla bla các kiểu  ko như t tiên đấy
 • Author
  Dương Thanh Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  Bán thần vì nó k phải thần thật chỉ là gần mức thần thôi thiếu 1 bước nữa là nên thần thần với bán thần cách nhau xa lắm
 • Author
  Henchi World•先輩 Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  +1 cho ôg Thanh
 • Author
  Không được chửi tui không tui khóc á Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Trước kia có 1 vị thần cai quản cả thế giới nhưng ông thần đó lại tự tách ra làm 4 phần sức mạnh và mỗi sức mạnh ấy là bán thần
Author Trả lời
N A Thành viên 4 ngày trước Chapter 72 Báo vi phạm
Ui gái mlem
 • Author
  Mặc Liên Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
  Theo ta thấy thì có vẻ là trai đấy, elf thường v mà nét này dễ trai lắm =))))
 • Author
  NGUYỆN NGUYỄN Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
  Nam mà :))
Author Trả lời
Vu Duy Minh Thành viên 4 ngày trước Chapter 72 Báo vi phạm
Lại thêm 1 em elf
Author Trả lời
Thân Hoa Kỳ Thành viên 4 ngày trước Chapter 72 Báo vi phạm
H Elf này đẹp vl
Author Trả lời
Tran Thanh Tu Thành viên 4 ngày trước Chapter 45 Báo vi phạm
Cuối cùng con nhỏ tóc cam cũng đẹp ra chút, trước đó tóc nó nhìn củ chuối quá
Author Trả lời
Alexz Desscorss Thành viên 4 ngày trước Chapter 72 Báo vi phạm
Giấu đầu hở đuôi
Author Trả lời
Tran Thanh Tu Thành viên 4 ngày trước Chapter 26 Báo vi phạm
Lâu lâu đọc mấy bộ gái xấu như này cũng hay đó chứ!
 • Author
  :) nhìn con cặc Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
  trong truyện và ngoài đời :)
 • Author
  kokkuri san thích chơi loli Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
  nếu mày là 1 thằng nhân vật trong đó thì chắc mày còn xấu hơn nó nhiều :))
 • Author
  FBI Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  ĐM thằng biến thái bệnh hoạn thik chơi loli,Mày k thoát đc đâu con Trai,R con cháu loli đời đời của mày sẽ bị người ta hãm hiếp...Bớt tạo nghiệp đi conemo
Author Trả lời
Tran Thanh Tu Thành viên 4 ngày trước Chapter 25 Báo vi phạm
Cứ như bị lượt bỏ bớt vậy, toàn zô khúc trọng tâm, nhưng ko bị dở, cảm giác thật khác lạ
Author Trả lời
Tran Thanh Tu Thành viên 4 ngày trước Chapter 18 Báo vi phạm
Mới vô mà giết người như nghé rồi, gon
Author Trả lời
k lucian Thành viên 5 ngày trước Chapter 72 Báo vi phạm
Máy bay u1000 lại chuẩn gu main vl!
 • Author
  Đế sư Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
  elf nam mà bạn
 • Author
  Is Beo Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
  Từ đầu t cũng tưởng là nữ đó nhưng nó là giống đực
Author Trả lời
Mei . Thành viên 5 ngày trước Chapter 72 Báo vi phạm
Khi fake gặp super fake
 • Author
  Solid Hikari Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
  Khi 90k fake 550k gặp nhầm 2 củ fake 550k
Author Trả lời
chau hung Thành viên 5 ngày trước Chapter 72 Báo vi phạm
Toàn dân nằm vùng
 • Author
  Tạc Thiên Bang- Bạch Dạ Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
  =)))