Thái Vân Quốc Truyện - Chapter 9

[Cập nhật lúc: 16:29 31/08/2016]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 1
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 2
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 3
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 4
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 5
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 6
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 7
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 8
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 9
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 10
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 11
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 12
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 13
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 14
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 15
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 16
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 17
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 18
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 19
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 20
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 21
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 22
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 23
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 24
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 25
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 26
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 27
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 28
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 29
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 30
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 31
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 32
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 33
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 34
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 35
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 36
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 37
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 38
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 39
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 40
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 41
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 42
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 43
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 44
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 45
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 46
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 47
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 48
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 49
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 50
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 51
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 52
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 53
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 54
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 55
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 56
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 57
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 58
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 59
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 60
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 61
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 62
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 63
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 64
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 65
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 66
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 67
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 68
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 69
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 70
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 71
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 72
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 73
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 74
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 75
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 76
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 77
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 78
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 79
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 80
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 81
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 82
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 83
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 84
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 85
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 86
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 87
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 88
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 89
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 90
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 91
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 92
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 93
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 94
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 95
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 96
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 97
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 98
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 99
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 100
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 101
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 102
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 103
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 104
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 105
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 106
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 107
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 108
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 109
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 110
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 111
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 112
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 113
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 114
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 115
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 116
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 117
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 118
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 119
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 120
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 121
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 122
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 123
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 124
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 125
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 126
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 127
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 128
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 129
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 130
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 131
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 132
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 133
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 134
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 135
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 136
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 137
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 138
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 139
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 140
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 141
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 142
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 143
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 144
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 145
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 146
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 147
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 148
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 149
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 150
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 151
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 152
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 153
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 154
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 155
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 156
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 157
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 158
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 159
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 160
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 161
Thái Vân Quốc Truyện chap 9 - Trang 162
Quản trị viên Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Banhdua Ẩn danh 02:10 22/07 Chapter 1 Báo vi phạm
Nam chính là Hoàng thượng nhưng mà nữ chính theo đuổi giấc mơ học vấn chứ không yêu ai cả nhé. Hoàng thượng Ryuuki đơn phương thôi còn Seiran không phải là tình yêu mà là tình thân, kiểu như coi như em gái ấy. Cái hay của truyện một phần nằm ở đó đó😉
Author Trả lời
Sayuri<3 Ẩn danh 21:08 31/12/18 Báo vi phạm
cái này có anime lun nha bà con, anime dài hơn manga nhiều ="= cơ mà vẫn chưa làm hết theo nguyên tác light novel (mà cái kết hơn bị nản lun T^T)
Author Trả lời
Asuna Ẩn danh 22:22 10/11/18 Báo vi phạm
Nam chính là Ryuuki nha
Author Trả lời
Asuna Ẩn danh 22:21 10/11/18 Báo vi phạm
có phim đó mấy bạn !!
  • Author
    meomeomeo Ẩn danh 22:01 27/11/18 Báo vi phạm
    phim tên j thế bạn?
Author Trả lời
Fan Manhua Ẩn danh 18:53 08/05/18 Chapter 2 Báo vi phạm
Khó hiểu quá?! =="
Nam9 là ai thế? Hoàng tử Seien (Seiran) hay Hoàng đế Ryuu-ki?
Nuwx9 có mỗi Shuurai mà 2 người yêu lận thì...WTH?! =="
  • Author
    Banhdua Ẩn danh 02:12 22/07 Báo vi phạm
    Nam chính là Ryuuki. Nhưng mà Shuurei không yêu ai cả nhé, còn tình cảm của Seiran là tình thân chứ không phải là tình cảm đôi lứa