Thám Tử Kindaichi (Special Edition) - Chapter 16

[Cập nhật lúc: 17:37 10/12/2017]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
May88
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 1
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 2
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 3
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 4
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 5
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 6
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 7
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 8
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 9
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 10
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 11
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 12
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 13
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 14
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 15
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 16
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 17
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 18
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 19
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 20
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 21
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 22
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 23
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 24
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 25
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 26
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 27
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 28
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 29
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 30
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 31
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 32
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 33
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 34
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 35
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 36
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 37
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 38
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 39
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 40
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 41
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 42
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 43
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 44
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 45
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 46
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 47
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 48
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 49
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 50
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 51
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 52
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 53
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 54
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 55
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 56
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 57
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 58
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 59
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 60
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 61
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 62
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 63
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 64
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 65
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 66
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 67
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 68
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 69
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 70
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 71
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 72
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 73
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 74
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 75
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 76
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 77
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 78
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 79
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 80
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 81
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 82
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 83
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 84
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 85
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 86
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 87
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 88
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 89
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 90
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 91
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 92
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 93
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 94
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 95
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 96
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 97
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 98
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 99
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 100
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 101
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 102
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 103
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 104
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 105
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 106
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 107
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 108
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 109
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 110
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 111
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 112
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 113
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 114
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 115
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 116
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 117
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 118
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 119
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 120
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 121
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 122
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 123
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 124
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 125
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 126
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 127
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 128
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 129
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 130
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 131
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 132
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 133
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 134
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 135
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 136
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 137
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 138
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 139
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 140
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 141
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 142
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 143
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 144
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 145
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 146
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 147
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 148
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 149
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 150
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 151
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 152
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 153
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 154
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 155
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 156
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 157
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 158
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 159
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 160
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 161
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 162
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 163
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 164
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 165
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 166
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 167
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 168
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 169
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 170
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 171
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 172
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 173
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 174
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 175
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 176
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 177
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 178
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 179
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 180
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 181
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 182
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 183
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 184
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 185
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 186
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 187
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 188
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 189
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 190
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 191
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 192
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 193
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 194
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 195
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 196
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 197
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 198
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 199
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 200
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 201
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 202
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 203
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 204
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 205
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 206
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 207
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 208
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 209
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 210
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 211
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 212
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 213
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 214
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 215
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 216
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 217
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 218
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 219
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 220
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 221
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 222
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 223
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 224
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 225
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 226
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 227
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 228
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 229
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 230
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 231
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 232
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 233
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 234
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 235
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 236
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 237
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 238
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 239
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 240
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 241
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 242
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 243
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 244
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 245
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 246
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 247
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 248
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 249
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 250
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 251
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 252
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 253
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 254
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 255
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 256
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 257
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 258
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 259
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 260
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 261
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 262
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 263
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 264
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 265
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 266
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 267
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 268
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 269
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 270
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 271
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 272
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 273
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 274
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 275
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 276
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 277
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 278
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 279
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 280
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 281
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 282
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 283
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 284
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 285
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 286
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 287
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 288
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 289
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 290
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 291
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 292
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 293
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 294
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 295
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 296
Thám Tử Kindaichi (Special Edition) chap 16 - Trang 297
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Ngô Phước thịnh Thành viên 6 ngày trước Chapter 16 Báo vi phạm
Ai chưa đọc chap 16 thì đừng đọc comment này vì sẽ bị spoil nhé! Tôi đọc đi đọc lại nghiền ngẫm vẫn ko thể hiểu dc tại vì sao hung thủ lại tiếp cận rồi tỏ tình với Ageha lúc cô ấy đứng trước mộ bướm để rồi bị đấm vào mặt rớt cả vỏ kính áp tròng ra như thế. Nếu k có chi tiết rớt kính này dễ gì Main tìm ra dc hung thủ chứ. Nếu nói hung thủ yêu Ageha thật lòng thì ko thể có dc vì mới đây còn giết ko thành cơ mà, vả lại lúc đó hung thủ cũng tưởng Ageha là em cùng mẹ khác cha nên ko thể có chuyện yêu loạn luân dc
Author Trả lời
mọt truyện Thành viên 20:27 24/12/20 Báo vi phạm
Thằng thám tử này cue như kiểu giết người vậy.Sao lại để thủ phạm chết?
Author Trả lời
Ban Ẩn danh 16:51 04/03/20 Chapter 11 Báo vi phạm
Mình không có ý kiến chê trách gì truyện cả, truyện rất hay nhưng mà vấn đề ở chỗ: Theo mình biết, nếu điều kiện nóng hay lạnh cũng ảnh hưởng tới kết quả khám nghiệm tử thi, tức là điều kiện nóng lạnh sẽ khiến kết quả sai lệch về mặt thời gian. Vậy tại sao trong vụ án Sơn trang Tarot ông Itami bị treo xác bên ngoài lâu thế mà giám định vẫn đúng?
Ý kiến cá nhân, đề nghị không ném đá:))))
 • Author
  Milo Ẩn danh 01:14 27/03/20 Báo vi phạm
  Bạn ơi, có thể giám định bằng số thức ăn đã tiêu hóa trong dạ dày như thế nào nhé, có thời gian bữa ăn cuối là có kết quả
Author Trả lời
LMH Ẩn danh 21:53 21/12/19 Chapter 17 Báo vi phạm
ad ghép thiếu nha, có vài vụ thiếu ep cuối đó
Author Trả lời
ha Ẩn danh 01:59 27/11/19 Chapter 18 Báo vi phạm
Không biết ad còn up nốt cho đủ phần 1 ko, đọc mỗi vụ 1 dồn vào 1 chap liền mạch thế này đúng là đã.
Author Trả lời
Hhhd Ẩn danh 01:29 25/10/19 Chapter 4 Báo vi phạm
K thích tác giả 1 cái là đọc mấy tập đầu tập nào cũng để hung thủ tự sát hoặc bị giết. " Một thám tử mà để hung thủ chết thì chả khác nào  đồng phạm..."
 • Author
  LMH Ẩn danh 09:33 21/12/19 Báo vi phạm
  tại vì họ đều giết người, đều xuất phát từ nạn nhân rồi biến thành hung thủ emo tình yêu BE đối phương đã chết thì để hung thủ chết cùng sẽ tốt hơn là để ở tù emo
 • Author
  Ias Ẩn danh 08:36 05/03/20 Báo vi phạm
  bạn ơi, thế cảnh sát nào cũng là tội phạm hả?
  Đó là ý kiến của Conan thôi, còn Kindaichi thì khác chứ. Tội phạm nó cầm dao dí thẳng vào cổ thì ngăn bằng niềm tin hả bạn?
Author Trả lời
dfjsdrj Thành viên 15:06 24/08/18 Chapter 4 Báo vi phạm
vãi cả dài giành tới 2 tiếng đồng hồ để đọc có 4 chap
Author Trả lời
Trần Thông Thành viên 22:53 03/08/18 Chapter 5 Báo vi phạm
Hay quá
Author Trả lời
Hướng Vô Danh Ẩn danh 22:29 15/12/17 Báo vi phạm
Bạn ơi truyện đang hay, up tiếp đi bạn emo

Tks!
Author Trả lời
Hướng Vô Danh Ẩn danh 21:35 11/12/17 Chapter 17 Báo vi phạm
Bạn ơi chap 17 lại thiếu một số trang rồi, đang tới đoạn kể lại quý bà cặp kép trẻ emo
Author Trả lời
Hướng Vô Danh Ẩn danh 21:06 07/12/17 Chapter 13 Báo vi phạm
Admin ơi xử lý lỗi giùm với, để cho niềm vui khi đọc truyện được trọn vẹn!

Có 2 lỗi là chap 7, 8 trùng nhau & chap 10,11 bị thiếu vài trang cuối

Tôi sn 1989, trước đây chưa từng đọc truyện Kindaichi nên bây giờ có dịp đọc thấy truyện rất hay & cuốn hút

Cảm ơn các bạn đã scan & up truyện!
Author Trả lời
Quang Ẩn danh 22:28 06/12/17 Chapter 12 Báo vi phạm
từ Chap 10 trở lên là Up toàn Thiếu không vậy
7 8 thì trùng nhau
AD có Giải quyết k vậy
Author Trả lời
896 Ẩn danh 19:58 05/12/17 Chapter 11 Báo vi phạm
chap bị thiếu bạn ơi
Author Trả lời
Hướng Vô Danh Ẩn danh 12:12 05/12/17 Chapter 8 Báo vi phạm
Bạn ơi chap 8 up trùng với chap 7 rồi, còn chap 10 bị thiếu mấy trang cuối

Cảm ơn các bạn đã up truyện!
Author Trả lời
Kitty Ẩn danh 02:28 05/12/17 Chapter 10 Báo vi phạm
chap 10 bị thiếu bạn ơi 

cảm ơn bạn đã up truyện nà