Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế - Chapter 53

[Cập nhật lúc: 15:28 23/02/2021]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
May88
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 1
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 2
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 3
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 4
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 5
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 6
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 7
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 8
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 9
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 10
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 11
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 12
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 13
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 14
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 15
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 16
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 17
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 18
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 19
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 20
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 21
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 22
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 23
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 24
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 25
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 26
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 27
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 28
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 29
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 30
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 31
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 32
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 33
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 34
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 35
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 36
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 37
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 38
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 39
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 40
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 41
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 42
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 43
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 44
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 45
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 46
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 47
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 48
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 49
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 50
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 51
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 52
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 53
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 54
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 55
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 56
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 57
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 58
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 59
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 60
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 61
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 62
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 63
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 64
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 65
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 66
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 67
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 68
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 69
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 70
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 71
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 72
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 73
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 74
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 75
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 76
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 77
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 78
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 79
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 80
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 81
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 82
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 83
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 84
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 85
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 86
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 87
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 88
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 89
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 90
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 91
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 92
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 93
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 94
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 95
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 96
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 97
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 98
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 99
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 100
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 101
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 102
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 103
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 104
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 105
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 106
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 107
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 108
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 109
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 110
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 111
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 112
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 113
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 114
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 115
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 116
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 117
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 118
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 119
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 120
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 121
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 122
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 123
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 124
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 125
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 126
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 127
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 128
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 129
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 130
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 131
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 132
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 133
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 134
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 135
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 136
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 137
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 138
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 139
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 140
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 141
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 142
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 143
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 144
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 145
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 146
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 147
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 148
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 149
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 150
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 151
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 152
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 153
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 154
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 155
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 156
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 157
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 158
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 159
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 53 - Trang 160
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Bé Bự Thành viên 1 ngày trước Chapter 48 Báo vi phạm
Thg main nó troll thg tóc bạc mà lần nào t cũng k nhịn đc cười emoemo
Author Trả lời
[K] . [O] Thành viên 2 ngày trước Chapter 53 Báo vi phạm
úi sời  hay
Author Trả lời
Dinh Phi Thành viên 3 ngày trước Chapter 53 Báo vi phạm
Cho hỏi hết ss1 này là chap bn trong truyện chữ vậy.
Author Trả lời
[K] . [O] Thành viên 3 ngày trước Chapter 7 Báo vi phạm
Con xương này éo hiểu sao tau thấy cute phết : v tau có bị bệnh j khong : ))
Author Trả lời
Bắc Huyền Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
Link truyện chữ: https://sttruyen.com/story/tieu-diet-dang-cuu-the.html
Author Trả lời
Đỗ Tú Thành viên 5 ngày trước Chapter 5 Báo vi phạm
Nhái toàn trí độc giả
 • Author
  Main FuckBoy Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
  Cười ỉa
 • Author
  Tran Quang phuc Thành viên 15 giờ trước Báo vi phạm
  Nhái cái lồn mẹ mày à :))) .Nói cho tao xem 2 bộ đấy giống nhau ở đâu :)))
Author Trả lời
Thịt Luộc Thành viên 6 ngày trước Chapter 53 Báo vi phạm
Chờ 3 tháng cho ss2 cơ à
Author Trả lời
Tạc Thiên Bằng - Hack Quá»· Thành viên 6 ngày trước Chapter 53 Báo vi phạm
Ak tình hình mình vừa biết là Johnny Sins nó chịch lén pico bị thằng main bắt được . Nên bị gang bang ass k cmt đc nên mình sẽ hỗ trợ nó nha tks xxx
Author Trả lời
Vt Thành viên 7 ngày trước Báo vi phạm
Bộ này khá ổn.
Ko buff quá lố, main tận dụng tốt những kinh nghiệm của kiếp trước.
Truyện cũng đúng kiểu Có làm mới có ăn. Ở đây năng lực , level cũng vậy. Tự giành lấy.
Main não cũng to.

Cùng kiểu như vậy là truyện Người chơi lỗi.
Anh em đọc thử
 • Author
  Minh Hoàng Thành viên 6 ngày trước Báo vi phạm
  Anh hùng mạnh nhất ta không làm lâu rồi chứ gì =)))
Author Trả lời
Đậu Thi Thu HÆ°Æ¡ng Thành viên 8 ngày trước Báo vi phạm
chap 53 là chap bao nhiêu chuyện chữ vậy
Author Trả lời
Nguyễn Hùng Thành viên 9 ngày trước Chapter 36 Báo vi phạm
Có ai cho mình biết chap 53 là chương bao nhiêu light novel vậy mk cảm ơn
Author Trả lời
Thánh Vương Thành viên 9 ngày trước Chapter 45 Báo vi phạm
Má đã bá vkl, còn não to 💁‍♂️ thêm đc thần chúc phúc sll nữa 😊
Author Trả lời
GGGG Mew@OneTap Thành viên 10 ngày trước Chapter 53 Báo vi phạm
đù má đã hết ss1 à này thì bao giờ mới có ss2
 • Author
  Heart Black Thành viên 8 ngày trước Báo vi phạm
  Mình đọc thấy có ghi là sẽ trở lại sau 3 tháng
 • Author
  Nguyễn khiem Thành viên 6 ngày trước Báo vi phạm
  nhiều khi lại delay thêm vài tháng không chừngemo
Author Trả lời
Hỏi Làm Gì Thành viên 10 ngày trước Chapter 53 Báo vi phạm
Bao h có ss2 ae ưi
 • Author
  Đen Thành viên 7 ngày trước Báo vi phạm
  3 tháng sau
Author Trả lời
ByL NtR Thành viên 10 ngày trước Chapter 20 Báo vi phạm
Mình  thk nhóm dịch  vì đã lm nhưng dịch có mấy câu đéo hiểu gì đọc đi đọc lại vẫn thế