Tòa Tháp Bí Ẩn - Chapter 452

[Cập nhật lúc: 19:48 04/04/2020]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
May88
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 1
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 2
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 3
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 4
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 5
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 6
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 7
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 8
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 9
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 10
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 11
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 12
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 13
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 14
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 15
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 16
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 17
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 18
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 19
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 20
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 21
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 22
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 23
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 24
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 25
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 26
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 27
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 28
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 29
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 30
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 31
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 32
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 33
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 34
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 35
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 36
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 37
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 38
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 39
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 40
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 41
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 42
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 43
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 44
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 45
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 46
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 47
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 48
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 49
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 50
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 51
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 52
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 53
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 54
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 55
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 56
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 57
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 58
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 59
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 60
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 61
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 62
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 63
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 64
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 65
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 66
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 67
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 68
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 69
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 70
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 71
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 72
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 73
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 74
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 75
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 76
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 77
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 78
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 79
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 80
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 81
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 82
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 83
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 84
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 85
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 86
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 87
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 88
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 89
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 90
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 91
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 92
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 93
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 94
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 95
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 96
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 97
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 98
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 99
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 100
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 101
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 102
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 103
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 104
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 105
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 106
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 107
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 108
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 109
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 110
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 111
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 112
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 113
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 114
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 115
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 116
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 117
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 118
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 119
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 120
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 121
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 122
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 123
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 124
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 125
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 126
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 127
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 128
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 129
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 130
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 131
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 132
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 133
Tòa Tháp Bí Ẩn chap 452 - Trang 134
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
g Hiếu Thành viên 2 ngày trước Chapter 456 Báo vi phạm
Từ chap 455 dịch như l vậy?
Đang đọc gay cấn cứ cho thêm mấy từ như "vl"," đéo", ... làm mất đi tính hay của truyện
Dịch thì dịch cho cẩn thận vào không thì nghỉ mẹ dịch truyện đi
làm ăn như lồnTừ chap 455 dịch như l vậy?
Đang đọc gay cấn cứ cho thêm mấy từ như "vl"," đéo", ... làm mất đi tính hay của truyện
Dịch thì dịch cho cẩn thận vào không thì nghỉ mẹ dịch truyện đi
làm ăn như lồn
 • Author
  Đi ỉa bằng bô Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  Trẻ trâu dịch thôi đừng chấp. Bn có thể dịch cho nó hay hơn
Author Trả lời
óc chó mới Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
óc chó mới thích truyện này
Author Trả lời
nguyễn trần nam9425 Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
main bá ko vậy
 • Author
  Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  Hk nha
Author Trả lời
Đéo Thành viên 4 ngày trước Chapter 485 Báo vi phạm
Đéo muốn chờ chap mới
 • Author
  ~^Bⓐam▷|※|° Koⓞn☆彡 "<…S.J.K.B.O…>"☆ミ*¥™ / Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  Thế là muốn hay ko?!¿
Author Trả lời
Đi ỉa bằng bô Thành viên 5 ngày trước Chapter 285 Báo vi phạm
Chỉ thik chị tóc đỏ chỉ đường thui ko thik ai khác hết.emo
 • Author
  Đéo Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
  Đéo thích chị tóc đỏ
 • Author
  Đéo Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
  Đéo thấy chị xinh gái
 • Author
  Vcl Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  Ừ thik chị tóc đỏ dữ, chị đó hợp baam hơn mấy gái còn lại nhiều
Author Trả lời
Hero Chibii Thành viên 5 ngày trước Chapter 455 Báo vi phạm
dịch như trẻ trâu, chả hiểu hài hước chỗ nào
 • Author
  pham chandinh Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
  kệ đi bạn ơi dù gì nó cx dịch ko công cho mình đọc mà
 • Author
  Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  Vậy bạn đi mà dịch cho nó hài hước đi
Author Trả lời
Thành viên 5 ngày trước Chapter 211 Báo vi phạm
Éo bà nó , đánh tung chưởng xong lấy điều khiển tắt
Author Trả lời
Yên Xù Thành viên 7 ngày trước Chapter 0 Báo vi phạm
Truyện này Main có bá không mọi người ? Với lại có hay không để cày !!!
 • Author
  Thành viên 6 ngày trước Báo vi phạm
  Qua phần 2 mới bá , lúc đầu thì còn hơi non
 • Author
  Đi ỉa bằng bô Thành viên 5 ngày trước Báo vi phạm
  Hay vcl Nhật phải mua bản quyền để làm anime giống bộ GOH ấy. TOG với GOH là 2 bộ manhwa mình thấy hay nhất luôn.
Author Trả lời
Đéo Thành viên 7 ngày trước Chapter 485 Báo vi phạm
Đéo thấy truyện này hay
 • Author
  Albert Einstein nhưng với IQ âm vô cực Thành viên 6 ngày trước Báo vi phạm
  thanks bạn vì đã ủng hộ tác giả có thêm động lực :))
 • Author
  ~^Bⓐam▷|※|° Koⓞn☆彡 "<…S.J.K.B.O…>"☆ミ*¥™ / Thành viên 5 ngày trước Báo vi phạm
  Vỗ tay ,ve ri gút 2 người!!
 • Author
  pham chandinh Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
  tác giả be likeemo
Author Trả lời
Ngô Vi Toại Thành viên 7 ngày trước Chapter 113 Báo vi phạm
Đù đọc truyện chỉ thích Mazino  Cảm giác trông trùm vcl =))
Author Trả lời
Thang Vu Thành viên 9 ngày trước Chapter 483 Báo vi phạm
truyện này hay ko mn
 • Author
  Thành viên 9 ngày trước Báo vi phạm
  Coi tới tập 483 , hỏi truyện này có hay hk và trả lời là hk nhé , đừng coi
 • Author
  Albert Einstein nhưng với IQ âm vô cực Thành viên 6 ngày trước Báo vi phạm
  nhảy chap đó @Vã
Author Trả lời
Gg Thành viên 10 ngày trước Báo vi phạm
Chắc t quên hết nội luôn quá
 • Author
  Thành viên 9 ngày trước Báo vi phạm
  Xem lại từ đầu
Author Trả lời
. . Thành viên 10 ngày trước Chapter 358 Báo vi phạm
Koon eduan đẹp vkl. Chuẩn soái ca tóc dài luôn * tuy ko đẹp bằng hoaqin*(*´﹃`*)
Author Trả lời
Lieu Phúc Thành viên 11 ngày trước Báo vi phạm
2021 rồi tác giả ra chap mới đi ạ
Author Trả lời
Lieu Phúc Thành viên 11 ngày trước Báo vi phạm
Tác giả ơ 2021 rồi ra chap mới đi ạ.