Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại - Chapter 143

[Cập nhật lúc: 22:03 08/02/2019]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
Nếu vẫn không đọc được truyện, hoặc truyện chưa được dịch, up không đúng truyện, vui lòng bình luận bên dưới hoặc nhấn Báo lỗi
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 1
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 2
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 3
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 4
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 5
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 6
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 7
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 8
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 9
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 10
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 11
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 12
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 13
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 14
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 15
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 16
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 17
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 18
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 19
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 20
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 21
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 22
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 23
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 24
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 25
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 26
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 27
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 28
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 29
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 30
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 31
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 32
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 33
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 34
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 35
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 36
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 37
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 38
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 39
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 40
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 41
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 42
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 43
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 44
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 45
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 46
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 47
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 48
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 49
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 50
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 51
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 52
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 53
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 54
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 55
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 56
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 57
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 58
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 59
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 60
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 61
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 62
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 63
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 64
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 65
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 66
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 67
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 68
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 69
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 70
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 71
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 72
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 73
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 74
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 75
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 76
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 77
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 78
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 79
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 80
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 81
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 82
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 83
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 84
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 85
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 86
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 87
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 88
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 89
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 90
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 91
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 92
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 93
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 94
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 95
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 96
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 97
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 98
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 99
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 100
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 101
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 102
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 103
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 104
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 105
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 106
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 107
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 108
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 109
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 110
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 111
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 112
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 113
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 114
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 115
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 116
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 117
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 118
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 119
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 120
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 121
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 122
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 123
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 124
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 125
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 126
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 127
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 128
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 129
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 130
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 131
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 132
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 133
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 134
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 135
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 136
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 137
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 138
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 139
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 140
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 141
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 142
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 143
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 144
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 145
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 146
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 147
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 148
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 149
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 150
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 151
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 152
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 153
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 154
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 155
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 156
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 157
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 158
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 159
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 160
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 161
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 162
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 163
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 164
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 165
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 166
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 167
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 168
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 169
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 170
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 171
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 172
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 173
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 174
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 175
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại chap 143 - Trang 176
Quản trị viên Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Thư minh Ẩn danh 5 giờ trước Chapter 154 Báo vi phạm
Má ơi ,, khi nào ms ra chap ms z chờ miết
Author Trả lời
Ghetmâydutetrau Ẩn danh 9 giờ trước Chapter 64 Báo vi phạm
Sao có nhìu bn mắc cười quá nhỉ ? Người ta viết truyện cho mình đọc ko thik thì biến nunglol hay j mà chửi nhân vật người ta
Author Trả lời
Nam Ẩn danh 2 ngày trước Chapter 154 Báo vi phạm
Nhanh ra chap đi ạ hoang lắm rồi
Author Trả lời
Vy ngáo Ẩn danh 2 ngày trước Chapter 67 Báo vi phạm
Thấy chưa nu9 của các bạn làm đỉ đấy :))
Author Trả lời
Vy ngáo Ẩn danh 2 ngày trước Chapter 66 Báo vi phạm
Nhìn con nu9 khác đell gì con đĩ đâu vừa ngu vừa trẻ con ban đêm vào phòng trai mặc kệ trước đâu thằng nam phụ đối xử tệ vẫn vô phòng ở chung với nó! Lần đầu tiên trong cuộc đời t thấy ghét cái loại nu9 như này vl thứ dòng phò dòng đĩ tốn lại bằng con lol nu9 tô tô gì đó
Author Trả lời
Vy ngáo Ẩn danh 2 ngày trước Chapter 37 Báo vi phạm
Con mẹ nu9 vừa mập vừa ngu đell hiểu sao nó làm thần tượng đc nữa
 • Author
  a Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  mày thì xinh đéo hiểu mẹ mày sinh ra để mày sủa như cho thế à
 • Author
  Vy ngáo Ẩn danh 2 ngày trước Báo vi phạm
  Ủa t sủa m hiểu à
 • Author
  Vy ngáo Ẩn danh 2 ngày trước Báo vi phạm
  T là chó chắc t sủa m hiểu nhỉ thứ óc lợn
 • Author
  a Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  thế địt cái con cụ con cặc nhà mày thích làm sao
 • Author
  a Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  ngu còn sủa à
 • Author
  Kiều An Hy Ẩn danh 18 giờ trước Báo vi phạm
  K phải đâu bn
  Nu9 hồi đó đẹp lắm tại bị ng khác hại nên tức quá ăn nhìu nên mập z thôi
  S này chị í lại đẹp 
  Đọc tiếp sẽ hỉu bn nhé
Author Trả lời
Tao FA Ẩn danh 3 ngày trước Chapter 8 Báo vi phạm
emoNhỏ uất manh manh đi chết đi
Author Trả lời
Ẩn danh 4 ngày trước Chapter 154 Báo vi phạm
Drop mẹ r
Author Trả lời
Guest Ẩn danh 4 ngày trước Chapter 154 Báo vi phạm
Chap mới đâu hả???emo
Author Trả lời
Hạ Ẩn danh 4 ngày trước Chapter 154 Báo vi phạm
:(((đang hay, nhóm dịch đâu, mau chui ra đâyyyyy:"
 • Author
  Haha Ẩn danh 2 ngày trước Báo vi phạm
  Drop rồi bạn
Author Trả lời
Thư Minh Ẩn danh 5 ngày trước Chapter 154 Báo vi phạm
Chap chap mới ...........hu hu hu hu hu hu ......ra nhanh lên mẹ
Author Trả lời
dmcl nettruyen Ẩn danh 5 ngày trước Chapter 154 Báo vi phạm
ra chap nhanh lên mẹ, 3 tháng rồi chưa ra chap tiếp
 • Author
  vô hồn Ẩn danh 3 ngày trước Báo vi phạm
  bn ơi có khi nào chap 154 là chap cuối ko
 • Author
  Bí mật Ẩn danh 2 ngày trước Báo vi phạm
  Chưa thấy hai ng sống hạnh phúc , chưa thấy Uất Manh Manh xuống địa ngục mà
Author Trả lời
Lm Ẩn danh 5 ngày trước Báo vi phạm
Link trung : onemanhua
Author Trả lời
hien luong Ẩn danh 6 ngày trước Chapter 29 Báo vi phạm
Chap cực ngắnemo
Author Trả lời
người bán hàng thân thiện Ẩn danh 6 ngày trước Chapter 154 Báo vi phạm
LOA LOA LOA LOA .....!!!!!Ở đây có buôn bán các loại giày dép tông lào sỉ và lẻ đủ kiểu đủ cỡ cho quý vị mua ngồi...hóng. Yên tâm, chất lượng rất cao đc bảo hành 1 năm và đủ êm để quý vị ngồi ko quá đau đít trong TRƯỜNG HỢP truyện mãi không ra~~~~
 • Author
  ... Ẩn danh 6 ngày trước Báo vi phạm
  cho em đôi bác ơi
 • Author
  Trang Luu Ẩn danh 6 ngày trước Báo vi phạm
  Cho em đôi nào êm nhất nha