Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
May88
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 1
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 2
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 3
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 4
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 5
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 6
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 7
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 8
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 9
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 10
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 11
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 12
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 13
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 14
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 15
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 16
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 17
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 18
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 19
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 20
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 21
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 22
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 23
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 24
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 25
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 26
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 27
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 28
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 29
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 30
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 31
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 32
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 33
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 34
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 35
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 36
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 37
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 38
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 39
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 40
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 41
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 42
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 43
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 44
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 45
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 46
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 47
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 48
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 49
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 50
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 51
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 52
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 53
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 54
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 55
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 56
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 57
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 58
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 59
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 60
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 61
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 62
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 63
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 64
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 65
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 66
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 67
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 68
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 69
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 70
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 71
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 72
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 73
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 74
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 75
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 76
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 77
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 78
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 79
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 80
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 81
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 82
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 83
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 84
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 85
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 86
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 87
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 88
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 89
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 90
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 91
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 92
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 93
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 94
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 95
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 96
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 97
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 98
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 99
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 100
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 101
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 102
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 103
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 104
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 105
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 106
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 107
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 108
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 109
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 110
Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc chap 39 - Trang 111
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
04lk wtf Thành viên 10 giờ trước Chapter 39 Báo vi phạm
Vẽ thì xấu nội dung thì chả ra làm sao :) y chang truyện của bọn ching chong ấy có khi con tệ hơn :))
Author Trả lời
. Có cái con củ kẹc Thành viên 2 ngày trước Chapter 39 Báo vi phạm
Nghe đến từ ma vương t lại nhớ đến thằng tra nào đấy phát biểu nguemo
Author Trả lời
Evolt Black hole Thành viên 2 ngày trước Chapter 39 Báo vi phạm
Đù ghen àemo
 • Author
  ?? éo có tên.. - Cuk Suk OKk !:v Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  ghen mà
Author Trả lời
Hieu Viem Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
ko thấy  nút  theo dõi đâu  là sao
 • Author
  . ................................! Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  Load lại đi
 • Author
  Hieu Viem Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  ko an thua
 • Author
  Einstein Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  Thỉnh thoảng ko load dc tài khoản
Author Trả lời
Thánh Nhân NTR (Thiên Tài Tu Tiên) Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
Hỡi các đồng bào Béo NTR, ngày nay khi ta đòi NTR các nữ chính thì chúng ta lại bị thảm hại do các thanh niên chính trực ngăn cảng. Nhưng đừng nản lòng NTR là một đỉnh cao vượt qua mọi rào cản. Chúng ta hãy tụ hội lại và dùng kế hoạch mới để NTR thành công hơn. Đó là chịch các nam chính, vì sao vì các nam chính luôn có một đàn Harem đi cùng khi ta chịch các nam chính thì ta đã NTR thành công khi một phát NTR hơn 2, 3 thậm chí là hàng chục người cùng lúc không thơm sao. Khi ta chịch các nam chính thành tựu NTR của chúng ta sẽ vang danh thiên hạ người người biết tới. Đó mới là NTR đây mới là đỉnh cao NTR. Còn chờ gì nữa không bỏ qua những nữ chính mà luyện tập đấu kiếm với nhau để có thể đấu kiếm khiến cho nam chính thành nô lệ tình dục của các NTR chúng ta.
Author Trả lời
Hạt Cát nhỏ Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
Truyện nhảm vl. Truyện hàn mà như mấy bộ rác bên trung
 • Author
  dao quyen Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Công nhận, từ cái lúc main vô công hội gì gì nhiều tiền kia là nhảm vcl ra
Author Trả lời
Đạt Trần Thành viên 5 ngày trước Chapter 38 Báo vi phạm
truyện càng về sau càng nhảm
 • Author
  abcdef Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  bruh tôi đọc thấy hay mà chê cl ông ấy :v
Author Trả lời
Hmm Hm Thành viên 5 ngày trước Chapter 38 Báo vi phạm
Nhỏ tóc đỏ là con nào nhỉ hm...
Author Trả lời
chrono kuro Thành viên 6 ngày trước Chapter 15 Báo vi phạm
con tóc đỏ là ai vậy mọi nhười có biết ko
 • Author
  . Có cái con củ kẹc Thành viên 6 ngày trước Báo vi phạm
  Là shank tóc đỏ phiên bản có vếu nháemo
 • Author
  Ä‘z huy Thành viên 5 ngày trước Báo vi phạm
  emo
 • Author
  Love Zeros69 Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Shank phiên bản vếu bự
Author Trả lời
Tên Thành viên 6 ngày trước Chapter 38 Báo vi phạm
Hùm................
............ 
..
.
Author Trả lời
Kanade Shio Thành viên 6 ngày trước Chapter 5 Báo vi phạm
Mãi mới kiếm đc thêm một bộ cày cuốc lên đai
Author Trả lời
kkajdjjaa vn Thành viên 12 ngày trước Chapter 37 Báo vi phạm
2 chuỵ này phải ném giữa bầy goblin thì team tập thể luôn chứ team work ăn nhằm gì emo
Author Trả lời
fan vldp Thành viên 12 ngày trước Báo vi phạm
Mn cho mk hoi bo nay ko a
 

 • Author
  Tuan Tu Thành viên 5 ngày trước Báo vi phạm
  Hay
Author Trả lời
Puchaneeyakul Kanyanat Thành viên 12 ngày trước Chapter 37 Báo vi phạm
2 con loz nào ở trên mái vậy đm sủa hết đứa này tới đứa khác đm nó
Author Trả lời
Trần Khánh Thành viên 12 ngày trước Chapter 37 Báo vi phạm
Con bé này lại bắt đầu tỏ ra ngầu lòi , đẳng cấp và cho đến khi .... diễn biến thường gặp đây mà