Nếu web chậm hoặc không truy cập được có thể xem tạm tại NhatTruyen.com

Tôi thăng cấp một mình - Chapter 95

[Cập nhật lúc: 09:51 28/11/2019]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 1
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 2
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 3
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 4
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 5
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 6
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 7
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 8
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 9
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 10
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 11
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 12
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 13
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 14
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 15
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 16
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 17
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 18
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 19
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 20
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 21
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 22
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 23
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 24
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 25
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 26
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 27
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 28
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 29
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 30
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 31
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 32
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 33
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 34
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 35
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 36
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 37
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 38
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 39
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 40
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 41
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 42
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 43
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 44
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 45
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 46
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 47
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 48
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 49
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 50
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 51
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 52
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 53
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 54
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 55
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 56
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 57
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 58
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 59
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 60
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 61
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 62
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 63
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 64
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 65
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 66
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 67
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 68
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 69
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 70
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 71
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 72
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 73
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 74
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 75
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 76
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 77
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 78
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 79
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 80
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 81
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 82
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 83
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 84
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 85
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 86
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 87
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 88
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 89
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 90
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 91
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 92
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 93
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 94
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 95
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 96
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 97
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 98
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 99
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 100
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 101
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 102
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 103
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 104
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 105
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 106
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 107
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 108
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 109
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 110
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 111
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 112
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 113
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 114
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 115
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 116
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 117
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 118
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 119
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 120
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 121
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 122
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 123
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 124
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 125
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 126
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 127
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 128
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 129
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 130
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 131
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 132
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 133
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 134
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 135
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 136
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 137
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 138
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 139
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 140
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 141
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 142
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 143
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 144
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 145
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 146
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 147
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 148
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 149
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 150
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 151
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 152
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 153
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 154
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 155
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 156
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 157
Tôi thăng cấp một mình chap 95 - Trang 158
Quản trị viên Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
:)) Ẩn danh 38 phút trước Chapter 96 Báo vi phạm
Ôi ber đã lên sàn :))
Author Trả lời
V Ẩn danh 56 phút trước Báo vi phạm
Nó ở rank kị sĩ ưu tú chắc luôn emo
 • Author
  Cter chân chính Ẩn danh 41 phút trước Báo vi phạm
  nos rank Tướng Quân bạn ạ :)
 • Author
  Cter chân chính Ẩn danh 41 phút trước Báo vi phạm
  Và nó sẽ tên là Ber emo
Author Trả lời
V Ẩn danh 59 phút trước Báo vi phạm
Kha'zix 3 sao 2 trượng 1 vô cực đấy ae emo
Author Trả lời
V Ẩn danh 1 giờ trước Báo vi phạm
Kiến lordemo
Author Trả lời
Anh em đồng dâm của tao đây????? Ẩn danh 1 giờ trước Chapter 96 Báo vi phạm
Là Ber phải ko ae 
1 mình nó cân 3 S-Rank luôn kìa
Author Trả lời
Booom Ẩn danh 1 giờ trước Chapter 96 Báo vi phạm
Đọc truyện r . Sau con kiến chúa chết con kiến này lên làm vua . Và rồi sau đó lại bị a n9 Thu Phục
Author Trả lời
- CATV- Thành viên 1 giờ trước Chapter 96 Báo vi phạm
Chơi hết lũ đó đi Ber
Author Trả lời
olala Ẩn danh 1 giờ trước Chapter 96 Báo vi phạm
sắp đk nhìn thấy bẻ rồi
Author Trả lời
hazzz Ẩn danh 1 giờ trước Chapter 96 Báo vi phạm
Dcm buồn cười mấy thanh niên vô spoil khí thế để tỏ ra mình thượng đẳng hiểu biết nhiều hay gì z???  =))))
Author Trả lời
TK Ẩn danh 1 giờ trước Chapter 96 Báo vi phạm
Cho mình xin link truyện chữ với
 • Author
  Zoro Ẩn danh 26 phút trước Báo vi phạm
  truyện chữ như tên á ... mà đây là đâu?
Author Trả lời
1 Ẩn danh 1 giờ trước Chapter 96 Báo vi phạm
Đây ms là do con boss đẻ ra mà đã 10s triple kill r thì con boss nó khủng tới đâu
 • Author
  Jack Ẩn danh 1 giờ trước Báo vi phạm
  Con beru này mạnh nhất. Con kiến chúa thì khả năng chiến đấu lại rất yếu, chỉ mạnh bằng một nửa con Beru thôi. Vì đặc tính của kiến chúa nên 50% sức mạnh của nó bị phân tán vào việc đẻ trứng .
Author Trả lời
Ber-kiến chúa Ẩn danh 2 giờ trước Chapter 96 Báo vi phạm
khi mày thích gáy nhưng lỡ tay đụng vô con cả của taoemo
nãy thì gáy clear hết nhưu thiệt mà giờ đã ... nghẻo 2 ememo
Author Trả lời
Phẩm mình hiệu Ẩn danh 2 giờ trước Chapter 96 Báo vi phạm
Ber là gì vậy
 • Author
  Kkk Ẩn danh 2 giờ trước Báo vi phạm
  Pet của main
 • Author
  U Ẩn danh 1 giờ trước Báo vi phạm
  Beru. Tên của con siêu kiến này đấy. Nó là phiên bản có sức chiến đấu mạnh nhất và duy nhất 1 con này kịp ra đời
Author Trả lời
Tôn Ngộ Không ( Tạc Thiên Bang) Ẩn danh 2 giờ trước Chapter 96 Báo vi phạm
Ber đây rồi
Author Trả lời
sung jin woo Ẩn danh 2 giờ trước Chapter 96 Báo vi phạm
chap 96 là chap bao nhiêu truyện chữ thế ???emo
 • Author
  Móc cua xong mất tay Ẩn danh 2 giờ trước Báo vi phạm
  120