Urusei Yatsura

Urusei Yatsura
Lượt xem: 8.957
Nội dung

Người ngoài hành tinh muốn xâm chiếm trái đất và họ chọn ngẫu nhiên một người bằng máy tính để thi đấu với công chúa của họ: Lum. liệu cuộc sống của Ataru sẽ ra sao?

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 329 16:20 11/02 3.080
Chapter 328 15:20 04/02 3.083
Chapter 327 18:11 22/01 3.081
Chapter 326: Vị hôn thê của chuột chũi 18:32 20/01 3.078
Chapter 325 16:22 19/01 3.076
Chapter 324: Sa vào lưới tình (phần 2) 08:04 19/01 3.071
Chapter 323 21/03/15 3.069
Chapter 322 21/03/15 3.066
Chapter 321 21/03/15 3.021
Chapter 320 21/03/15 3.022
Chapter 319 21/03/15 3.021
Chapter 318 17/03/15 3.021
Chapter 317 17/03/15 3.019
Chapter 316 17/03/15 3.019
Chapter 315 17/03/15 3.022
Chapter 314 17/03/15 3.020
Chapter 313 17/03/15 3.018
Chapter 312 17/03/15 3.018
Chapter 311 17/03/15 3.023
Chapter 310 17/03/15 3.033
Chapter 309 17/03/15 3.024
Chapter 308 17/03/15 3.018
Chapter 307 17/03/15 3.017
Chapter 306 17/03/15 3.019
Chapter 305 17/03/15 3.020
Chapter 304 17/03/15 3.018
Chapter 303 17/03/15 3.017
Chapter 302 17/03/15 3.020
Chapter 301 17/03/15 3.016
Chapter 300 17/03/15 3.022
Chapter 299 17/03/15 3.018
Chapter 298 17/03/15 3.019
Chapter 297 17/03/15 3.020
Chapter 296 17/03/15 3.018
Chapter 295 17/03/15 3.017
Chapter 294 17/03/15 3.016
Chapter 293 17/03/15 3.015
Chapter 292 17/03/15 3.017
Chapter 291 17/03/15 3.029
Chapter 290 17/03/15 3.019
Chapter 289 17/03/15 3.021
Chapter 288 17/03/15 3.015
Chapter 287 17/03/15 3.013
Chapter 286 17/03/15 3.016
Chapter 285 17/03/15 3.021
Chapter 284 17/03/15 3.014
Chapter 283 17/03/15 3.015
Chapter 282 17/03/15 3.014
Chapter 281 17/03/15 3.017
Chapter 280 17/03/15 3.015
Chapter 279 17/03/15 3.015
Chapter 278 17/03/15 3.019
Chapter 277 17/03/15 3.015
Chapter 276 17/03/15 3.017
Chapter 275 17/03/15 3.015
Chapter 274 17/03/15 3.014
Chapter 273 17/03/15 3.015
Chapter 272 17/03/15 3.014
Chapter 271 17/03/15 3.014
Chapter 270 17/03/15 3.015
Chapter 269 17/03/15 3.018
Chapter 268 17/03/15 3.015
Chapter 267 17/03/15 3.018
Chapter 266 17/03/15 3.014
Chapter 265 17/03/15 3.014
Chapter 264 17/03/15 3.015
Chapter 263 17/03/15 3.014
Chapter 262 17/03/15 3.014
Chapter 261 21/03/15 3.012
Chapter 260 17/03/15 3.015
Chapter 259 17/03/15 3.016
Chapter 258 17/03/15 3.014
Chapter 257 17/03/15 3.014
Chapter 256 17/03/15 3.014
Chapter 255 17/03/15 3.018
Chapter 254 17/03/15 3.017
Chapter 253 17/03/15 3.017
Chapter 252 17/03/15 3.015
Chapter 251 17/03/15 3.016
Chapter 250 17/03/15 3.019
Chapter 249 17/03/15 3.013
Chapter 248 17/03/15 3.017
Chapter 247 17/03/15 3.019
Chapter 246 17/03/15 3.015
Chapter 245 17/03/15 3.019
Chapter 244 17/03/15 3.014
Chapter 243 17/03/15 3.014
Chapter 242 17/03/15 3.014
Chapter 241 17/03/15 3.013
Chapter 240 17/03/15 3.016
Chapter 239 17/03/15 3.018
Chapter 238 17/03/15 3.015
Chapter 237 17/03/15 3.033
Chapter 236 17/03/15 3.014
Chapter 235 17/03/15 3.015
Chapter 234 17/03/15 3.016
Chapter 233 17/03/15 3.016
Chapter 232 17/03/15 3.014
Chapter 231 17/03/15 3.015
Chapter 230 21/03/15 3.015
Chapter 229 17/03/15 3.017
Chapter 228 17/03/15 3.017
Chapter 227 17/03/15 3.015
Chapter 226 17/03/15 3.014
Chapter 225 17/03/15 3.014
Chapter 224 17/03/15 3.012
Chapter 223 17/03/15 3.016
Chapter 222 17/03/15 3.015
Chapter 221 17/03/15 3.014
Chapter 220 17/03/15 3.015
Chapter 219 17/03/15 3.018
Chapter 218 17/03/15 3.016
Chapter 217 17/03/15 3.014
Chapter 216 17/03/15 3.013
Chapter 215 17/03/15 3.014
Chapter 214 17/03/15 3.017
Chapter 213 17/03/15 3.018
Chapter 212 17/03/15 3.017
Chapter 211 17/03/15 3.017
Chapter 210 17/03/15 3.018
Chapter 209 17/03/15 3.013
Chapter 208 17/03/15 3.012
Chapter 207 17/03/15 3.016
Chapter 206 17/03/15 3.014
Chapter 205 17/03/15 3.015
Chapter 204 17/03/15 3.014
Chapter 203 17/03/15 3.015
Chapter 202 17/03/15 3.015
Chapter 201 17/03/15 3.012
Chapter 200 17/03/15 3.015
Chapter 199 17/03/15 3.016
Chapter 198 17/03/15 3.017
Chapter 197 17/03/15 3.015
Chapter 196 17/03/15 3.014
Chapter 195 17/03/15 3.015
Chapter 194 17/03/15 3.018
Chapter 193 17/03/15 3.014
Chapter 192 17/03/15 3.013
Chapter 191 17/03/15 3.016
Chapter 190 17/03/15 3.013
Chapter 189 17/03/15 3.013
Chapter 188 17/03/15 3.017
Chapter 187 17/03/15 3.018
Chapter 186 17/03/15 3.018
Chapter 185 17/03/15 3.014
Chapter 184 17/03/15 3.017
Chapter 183 17/03/15 3.012
Chapter 182 17/03/15 3.014
Chapter 181 17/03/15 3.018
Chapter 180 17/03/15 3.020
Chapter 179 17/03/15 3.016
Chapter 178 17/03/15 3.014
Chapter 177 17/03/15 3.011
Chapter 176 17/03/15 3.017
Chapter 175 17/03/15 3.015
Chapter 174 17/03/15 3.016
Chapter 173 17/03/15 3.013
Chapter 172 17/03/15 3.016
Chapter 171 17/03/15 3.014
Chapter 170 17/03/15 3.016
Chapter 169 17/03/15 3.019
Chapter 168 17/03/15 3.020
Chapter 167 17/03/15 3.015
Chapter 166 17/03/15 3.017
Chapter 165 17/03/15 3.013
Chapter 164 17/03/15 3.015
Chapter 163 17/03/15 3.013
Chapter 162 17/03/15 3.011
Chapter 161 17/03/15 3.013
Chapter 160 17/03/15 3.015
Chapter 159 17/03/15 3.019
Chapter 158 17/03/15 3.015
Chapter 157 17/03/15 3.014
Chapter 156 17/03/15 3.018
Chapter 155 17/03/15 3.035
Chapter 154 17/03/15 3.016
Chapter 153 17/03/15 3.019
Chapter 152 17/03/15 3.016
Chapter 151 17/03/15 3.015
Chapter 150 17/03/15 3.013
Chapter 149 17/03/15 3.014
Chapter 148 17/03/15 3.015
Chapter 147 17/03/15 3.016
Chapter 146 17/03/15 3.013
Chapter 145 17/03/15 3.014
Chapter 144 17/03/15 3.018
Chapter 143 17/03/15 3.015
Chapter 142 17/03/15 3.020
Chapter 141 17/03/15 3.022
Chapter 140 17/03/15 3.019
Chapter 139 17/03/15 3.015
Chapter 138 17/03/15 3.013
Chapter 137 17/03/15 3.014
Chapter 136 17/03/15 3.016
Chapter 135 17/03/15 3.011
Chapter 134 17/03/15 3.011
Chapter 133 17/03/15 3.013
Chapter 132 17/03/15 3.015
Chapter 131 17/03/15 3.011
Chapter 130 17/03/15 3.015
Chapter 129 17/03/15 3.015
Chapter 128 17/03/15 3.011
Chapter 127 17/03/15 3.013
Chapter 126 17/03/15 3.013
Chapter 125 17/03/15 3.020
Chapter 124 17/03/15 3.014
Chapter 123 17/03/15 3.014
Chapter 122 17/03/15 3.015
Chapter 121 17/03/15 3.017
Chapter 120 17/03/15 3.019
Chapter 119 17/03/15 3.014
Chapter 118 17/03/15 3.016
Chapter 117 17/03/15 3.015
Chapter 116 17/03/15 3.017
Chapter 115 17/03/15 3.012
Chapter 114 17/03/15 3.013
Chapter 113 17/03/15 3.017
Chapter 112 17/03/15 3.011
Chapter 111 17/03/15 3.016
Chapter 110 17/03/15 3.012
Chapter 109 17/03/15 3.012
Chapter 108 17/03/15 3.017
Chapter 107 17/03/15 3.013
Chapter 106 17/03/15 3.015
Chapter 105 17/03/15 3.012
Chapter 104 17/03/15 3.012
Chapter 103 17/03/15 3.018
Chapter 102 17/03/15 3.012
Chapter 101 17/03/15 3.013
Chapter 100 17/03/15 3.019
Chapter 99 21/03/15 3.012
Chapter 98 21/03/15 3.010
Chapter 97 17/03/15 3.011
Chapter 96 17/03/15 3.014
Chapter 95 17/03/15 3.013
Chapter 94 17/03/15 3.013
Chapter 93 17/03/15 3.012
Chapter 92 17/03/15 3.014
Chapter 91 17/03/15 3.012
Chapter 90 17/03/15 3.018
Chapter 89 17/03/15 3.018
Chapter 88 17/03/15 3.015
Chapter 87 17/03/15 3.012
Chapter 86 17/03/15 3.011
Chapter 85 17/03/15 3.012
Chapter 84 17/03/15 3.019
Chapter 83 17/03/15 3.012
Chapter 82 17/03/15 3.014
Chapter 81 17/03/15 3.018
Chapter 80 17/03/15 3.012
Chapter 79 17/03/15 3.013
Chapter 78 17/03/15 3.012
Chapter 77 17/03/15 3.013
Chapter 76 17/03/15 3.015
Chapter 75 17/03/15 3.012
Chapter 74 17/03/15 3.018
Chapter 73 17/03/15 3.016
Chapter 72 17/03/15 3.012
Chapter 71 17/03/15 3.013
Chapter 70 17/03/15 3.015
Chapter 69 17/03/15 3.011
Chapter 68 17/03/15 3.017
Chapter 67 17/03/15 3.013
Chapter 66 17/03/15 3.015
Chapter 65 17/03/15 3.016
Chapter 64 17/03/15 3.016
Chapter 63 17/03/15 3.018
Chapter 62 17/03/15 3.015
Chapter 61 17/03/15 3.014
Chapter 60 17/03/15 3.015
Chapter 59 17/03/15 3.012
Chapter 58 17/03/15 3.011
Chapter 57 17/03/15 3.015
Chapter 56 17/03/15 3.015
Chapter 55 17/03/15 3.019
Chapter 54 17/03/15 3.016
Chapter 53 17/03/15 3.012
Chapter 52 17/03/15 3.015
Chapter 51 17/03/15 3.012
Chapter 50 17/03/15 3.017
Chapter 49 17/03/15 3.015
Chapter 48 17/03/15 3.014
Chapter 47 17/03/15 3.012
Chapter 46 17/03/15 3.019
Chapter 45 17/03/15 3.017
Chapter 44 17/03/15 3.015
Chapter 43 17/03/15 3.014
Chapter 42 17/03/15 3.017
Chapter 41 17/03/15 3.018
Chapter 40 17/03/15 3.017
Chapter 39 17/03/15 3.020
Chapter 38 17/03/15 3.021
Chapter 37 17/03/15 3.015
Chapter 36 17/03/15 3.019
Chapter 35 17/03/15 3.021
Chapter 34 17/03/15 3.019
Chapter 33 17/03/15 3.019
Chapter 32 17/03/15 3.016
Chapter 31 17/03/15 3.016
Chapter 30 17/03/15 3.022
Chapter 29 17/03/15 3.016
Chapter 28 17/03/15 3.015
Chapter 27 17/03/15 3.017
Chapter 26 17/03/15 3.016
Chapter 25 17/03/15 3.018
Chapter 24 17/03/15 3.021
Chapter 23 17/03/15 3.019
Chapter 22 17/03/15 3.017
Chapter 21 17/03/15 3.019
Chapter 20 17/03/15 3.031
Chapter 19 17/03/15 3.017
Chapter 18 17/03/15 3.021
Chapter 17 17/03/15 3.022
Chapter 16 17/03/15 3.023
Chapter 15 17/03/15 3.021
Chapter 14 17/03/15 3.020
Chapter 13 17/03/15 3.020
Chapter 12 17/03/15 3.020
Chapter 11 17/03/15 3.021
Chapter 10 17/03/15 3.026
Chapter 9 17/03/15 3.025
Chapter 8 17/03/15 3.026
Chapter 7 17/03/15 3.029
Chapter 6 17/03/15 3.030
Chapter 5 17/03/15 3.026
Chapter 4 17/03/15 3.030
Chapter 3 17/03/15 3.027
Chapter 2 17/03/15 3.034
Chapter 1 17/03/15 3.062
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch