Urusei Yatsura

Urusei Yatsura
Lượt xem: 9.408
Nội dung

Người ngoài hành tinh muốn xâm chiếm trái đất và họ chọn ngẫu nhiên một người bằng máy tính để thi đấu với công chúa của họ: Lum. liệu cuộc sống của Ataru sẽ ra sao?

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 329 11/02/16 3.088
Chapter 328 04/02/16 3.084
Chapter 327 22/01/16 3.082
Chapter 326: Vị hôn thê của chuột chũi 20/01/16 3.081
Chapter 325 19/01/16 3.078
Chapter 324: Sa vào lưới tình (phần 2) 19/01/16 3.071
Chapter 323 21/03/15 3.069
Chapter 322 21/03/15 3.067
Chapter 321 21/03/15 3.023
Chapter 320 21/03/15 3.024
Chapter 319 21/03/15 3.022
Chapter 318 17/03/15 3.021
Chapter 317 17/03/15 3.021
Chapter 316 17/03/15 3.020
Chapter 315 17/03/15 3.023
Chapter 314 17/03/15 3.021
Chapter 313 17/03/15 3.019
Chapter 312 17/03/15 3.019
Chapter 311 17/03/15 3.024
Chapter 310 17/03/15 3.033
Chapter 309 17/03/15 3.025
Chapter 308 17/03/15 3.019
Chapter 307 17/03/15 3.018
Chapter 306 17/03/15 3.019
Chapter 305 17/03/15 3.022
Chapter 304 17/03/15 3.019
Chapter 303 17/03/15 3.018
Chapter 302 17/03/15 3.021
Chapter 301 17/03/15 3.017
Chapter 300 17/03/15 3.026
Chapter 299 17/03/15 3.018
Chapter 298 17/03/15 3.020
Chapter 297 17/03/15 3.021
Chapter 296 17/03/15 3.019
Chapter 295 17/03/15 3.018
Chapter 294 17/03/15 3.017
Chapter 293 17/03/15 3.018
Chapter 292 17/03/15 3.018
Chapter 291 17/03/15 3.029
Chapter 290 17/03/15 3.020
Chapter 289 17/03/15 3.022
Chapter 288 17/03/15 3.016
Chapter 287 17/03/15 3.014
Chapter 286 17/03/15 3.016
Chapter 285 17/03/15 3.021
Chapter 284 17/03/15 3.015
Chapter 283 17/03/15 3.016
Chapter 282 17/03/15 3.015
Chapter 281 17/03/15 3.018
Chapter 280 17/03/15 3.016
Chapter 279 17/03/15 3.016
Chapter 278 17/03/15 3.020
Chapter 277 17/03/15 3.016
Chapter 276 17/03/15 3.018
Chapter 275 17/03/15 3.017
Chapter 274 17/03/15 3.015
Chapter 273 17/03/15 3.015
Chapter 272 17/03/15 3.015
Chapter 271 17/03/15 3.015
Chapter 270 17/03/15 3.016
Chapter 269 17/03/15 3.019
Chapter 268 17/03/15 3.016
Chapter 267 17/03/15 3.018
Chapter 266 17/03/15 3.016
Chapter 265 17/03/15 3.016
Chapter 264 17/03/15 3.016
Chapter 263 17/03/15 3.015
Chapter 262 17/03/15 3.015
Chapter 261 21/03/15 3.012
Chapter 260 17/03/15 3.018
Chapter 259 17/03/15 3.017
Chapter 258 17/03/15 3.015
Chapter 257 17/03/15 3.015
Chapter 256 17/03/15 3.015
Chapter 255 17/03/15 3.019
Chapter 254 17/03/15 3.018
Chapter 253 17/03/15 3.018
Chapter 252 17/03/15 3.016
Chapter 251 17/03/15 3.016
Chapter 250 17/03/15 3.021
Chapter 249 17/03/15 3.015
Chapter 248 17/03/15 3.017
Chapter 247 17/03/15 3.019
Chapter 246 17/03/15 3.016
Chapter 245 17/03/15 3.021
Chapter 244 17/03/15 3.015
Chapter 243 17/03/15 3.015
Chapter 242 17/03/15 3.015
Chapter 241 17/03/15 3.014
Chapter 240 17/03/15 3.018
Chapter 239 17/03/15 3.019
Chapter 238 17/03/15 3.015
Chapter 237 17/03/15 3.035
Chapter 236 17/03/15 3.014
Chapter 235 17/03/15 3.016
Chapter 234 17/03/15 3.017
Chapter 233 17/03/15 3.016
Chapter 232 17/03/15 3.015
Chapter 231 17/03/15 3.015
Chapter 230 21/03/15 3.017
Chapter 229 17/03/15 3.018
Chapter 228 17/03/15 3.019
Chapter 227 17/03/15 3.015
Chapter 226 17/03/15 3.015
Chapter 225 17/03/15 3.016
Chapter 224 17/03/15 3.013
Chapter 223 17/03/15 3.017
Chapter 222 17/03/15 3.016
Chapter 221 17/03/15 3.015
Chapter 220 17/03/15 3.017
Chapter 219 17/03/15 3.020
Chapter 218 17/03/15 3.019
Chapter 217 17/03/15 3.017
Chapter 216 17/03/15 3.013
Chapter 215 17/03/15 3.015
Chapter 214 17/03/15 3.018
Chapter 213 17/03/15 3.018
Chapter 212 17/03/15 3.018
Chapter 211 17/03/15 3.018
Chapter 210 17/03/15 3.019
Chapter 209 17/03/15 3.014
Chapter 208 17/03/15 3.013
Chapter 207 17/03/15 3.016
Chapter 206 17/03/15 3.016
Chapter 205 17/03/15 3.016
Chapter 204 17/03/15 3.015
Chapter 203 17/03/15 3.016
Chapter 202 17/03/15 3.015
Chapter 201 17/03/15 3.013
Chapter 200 17/03/15 3.017
Chapter 199 17/03/15 3.017
Chapter 198 17/03/15 3.019
Chapter 197 17/03/15 3.019
Chapter 196 17/03/15 3.016
Chapter 195 17/03/15 3.015
Chapter 194 17/03/15 3.020
Chapter 193 17/03/15 3.015
Chapter 192 17/03/15 3.013
Chapter 191 17/03/15 3.017
Chapter 190 17/03/15 3.014
Chapter 189 17/03/15 3.014
Chapter 188 17/03/15 3.018
Chapter 187 17/03/15 3.020
Chapter 186 17/03/15 3.019
Chapter 185 17/03/15 3.016
Chapter 184 17/03/15 3.018
Chapter 183 17/03/15 3.012
Chapter 182 17/03/15 3.015
Chapter 181 17/03/15 3.025
Chapter 180 17/03/15 3.023
Chapter 179 17/03/15 3.016
Chapter 178 17/03/15 3.017
Chapter 177 17/03/15 3.013
Chapter 176 17/03/15 3.018
Chapter 175 17/03/15 3.016
Chapter 174 17/03/15 3.018
Chapter 173 17/03/15 3.015
Chapter 172 17/03/15 3.017
Chapter 171 17/03/15 3.015
Chapter 170 17/03/15 3.017
Chapter 169 17/03/15 3.020
Chapter 168 17/03/15 3.020
Chapter 167 17/03/15 3.017
Chapter 166 17/03/15 3.019
Chapter 165 17/03/15 3.013
Chapter 164 17/03/15 3.016
Chapter 163 17/03/15 3.014
Chapter 162 17/03/15 3.012
Chapter 161 17/03/15 3.014
Chapter 160 17/03/15 3.017
Chapter 159 17/03/15 3.020
Chapter 158 17/03/15 3.016
Chapter 157 17/03/15 3.015
Chapter 156 17/03/15 3.018
Chapter 155 17/03/15 3.036
Chapter 154 17/03/15 3.017
Chapter 153 17/03/15 3.021
Chapter 152 17/03/15 3.017
Chapter 151 17/03/15 3.017
Chapter 150 17/03/15 3.014
Chapter 149 17/03/15 3.015
Chapter 148 17/03/15 3.015
Chapter 147 17/03/15 3.017
Chapter 146 17/03/15 3.014
Chapter 145 17/03/15 3.016
Chapter 144 17/03/15 3.019
Chapter 143 17/03/15 3.015
Chapter 142 17/03/15 3.021
Chapter 141 17/03/15 3.023
Chapter 140 17/03/15 3.020
Chapter 139 17/03/15 3.016
Chapter 138 17/03/15 3.014
Chapter 137 17/03/15 3.015
Chapter 136 17/03/15 3.017
Chapter 135 17/03/15 3.013
Chapter 134 17/03/15 3.012
Chapter 133 17/03/15 3.015
Chapter 132 17/03/15 3.015
Chapter 131 17/03/15 3.012
Chapter 130 17/03/15 3.016
Chapter 129 17/03/15 3.016
Chapter 128 17/03/15 3.013
Chapter 127 17/03/15 3.014
Chapter 126 17/03/15 3.014
Chapter 125 17/03/15 3.021
Chapter 124 17/03/15 3.015
Chapter 123 17/03/15 3.016
Chapter 122 17/03/15 3.017
Chapter 121 17/03/15 3.018
Chapter 120 17/03/15 3.020
Chapter 119 17/03/15 3.014
Chapter 118 17/03/15 3.017
Chapter 117 17/03/15 3.016
Chapter 116 17/03/15 3.017
Chapter 115 17/03/15 3.012
Chapter 114 17/03/15 3.013
Chapter 113 17/03/15 3.017
Chapter 112 17/03/15 3.012
Chapter 111 17/03/15 3.017
Chapter 110 17/03/15 3.014
Chapter 109 17/03/15 3.014
Chapter 108 17/03/15 3.018
Chapter 107 17/03/15 3.014
Chapter 106 17/03/15 3.016
Chapter 105 17/03/15 3.013
Chapter 104 17/03/15 3.013
Chapter 103 17/03/15 3.019
Chapter 102 17/03/15 3.013
Chapter 101 17/03/15 3.014
Chapter 100 17/03/15 3.019
Chapter 99 21/03/15 3.014
Chapter 98 21/03/15 3.015
Chapter 97 17/03/15 3.012
Chapter 96 17/03/15 3.015
Chapter 95 17/03/15 3.016
Chapter 94 17/03/15 3.015
Chapter 93 17/03/15 3.014
Chapter 92 17/03/15 3.017
Chapter 91 17/03/15 3.015
Chapter 90 17/03/15 3.020
Chapter 89 17/03/15 3.022
Chapter 88 17/03/15 3.018
Chapter 87 17/03/15 3.013
Chapter 86 17/03/15 3.014
Chapter 85 17/03/15 3.015
Chapter 84 17/03/15 3.023
Chapter 83 17/03/15 3.015
Chapter 82 17/03/15 3.015
Chapter 81 17/03/15 3.020
Chapter 80 17/03/15 3.015
Chapter 79 17/03/15 3.014
Chapter 78 17/03/15 3.014
Chapter 77 17/03/15 3.016
Chapter 76 17/03/15 3.017
Chapter 75 17/03/15 3.014
Chapter 74 17/03/15 3.020
Chapter 73 17/03/15 3.018
Chapter 72 17/03/15 3.015
Chapter 71 17/03/15 3.016
Chapter 70 17/03/15 3.020
Chapter 69 17/03/15 3.013
Chapter 68 17/03/15 3.019
Chapter 67 17/03/15 3.017
Chapter 66 17/03/15 3.020
Chapter 65 17/03/15 3.019
Chapter 64 17/03/15 3.017
Chapter 63 17/03/15 3.020
Chapter 62 17/03/15 3.017
Chapter 61 17/03/15 3.014
Chapter 60 17/03/15 3.017
Chapter 59 17/03/15 3.013
Chapter 58 17/03/15 3.012
Chapter 57 17/03/15 3.016
Chapter 56 17/03/15 3.018
Chapter 55 17/03/15 3.020
Chapter 54 17/03/15 3.019
Chapter 53 17/03/15 3.013
Chapter 52 17/03/15 3.016
Chapter 51 17/03/15 3.014
Chapter 50 17/03/15 3.019
Chapter 49 17/03/15 3.016
Chapter 48 17/03/15 3.015
Chapter 47 17/03/15 3.013
Chapter 46 17/03/15 3.020
Chapter 45 17/03/15 3.019
Chapter 44 17/03/15 3.015
Chapter 43 17/03/15 3.014
Chapter 42 17/03/15 3.018
Chapter 41 17/03/15 3.019
Chapter 40 17/03/15 3.018
Chapter 39 17/03/15 3.021
Chapter 38 17/03/15 3.022
Chapter 37 17/03/15 3.015
Chapter 36 17/03/15 3.020
Chapter 35 17/03/15 3.023
Chapter 34 17/03/15 3.020
Chapter 33 17/03/15 3.020
Chapter 32 17/03/15 3.017
Chapter 31 17/03/15 3.016
Chapter 30 17/03/15 3.023
Chapter 29 17/03/15 3.017
Chapter 28 17/03/15 3.016
Chapter 27 17/03/15 3.020
Chapter 26 17/03/15 3.018
Chapter 25 17/03/15 3.019
Chapter 24 17/03/15 3.021
Chapter 23 17/03/15 3.019
Chapter 22 17/03/15 3.018
Chapter 21 17/03/15 3.021
Chapter 20 17/03/15 3.032
Chapter 19 17/03/15 3.019
Chapter 18 17/03/15 3.021
Chapter 17 17/03/15 3.023
Chapter 16 17/03/15 3.024
Chapter 15 17/03/15 3.022
Chapter 14 17/03/15 3.021
Chapter 13 17/03/15 3.020
Chapter 12 17/03/15 3.020
Chapter 11 17/03/15 3.024
Chapter 10 17/03/15 3.028
Chapter 9 17/03/15 3.027
Chapter 8 17/03/15 3.030
Chapter 7 17/03/15 3.032
Chapter 6 17/03/15 3.033
Chapter 5 17/03/15 3.030
Chapter 4 17/03/15 3.033
Chapter 3 17/03/15 3.030
Chapter 2 17/03/15 3.037
Chapter 1 17/03/15 3.068
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch