Vagabond

Vagabond
Lượt xem: 17.606
Nội dung

Vagabon  của Takehiko Inoue (tác giả bộ truyện tranh best-selling Slam Dunk) là câu chuyện hư cấu về cuộc đời của Miyamoto Musashi trong bối cảnh xã hội phong kiến Nhật Bản chuyển giao từ thời Chiến Quốc sang thời Edo dựa trên tiểu thuyết Musashi của Eiji Yoshikawa.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 320 05/05/15 3.128
Chapter 319 30/03/15 3.088
Chapter 318 30/03/15 3.120
Chapter 317 18/03/15 3.041
Chapter 316 18/03/15 3.049
Chapter 315 18/03/15 3.038
Chapter 314 15/03/15 3.044
Chapter 313 15/03/15 3.036
Chapter 313 15/03/15 3.040
Chapter 312 15/03/15 3.033
Chapter 311 15/03/15 3.041
Chapter 310 15/03/15 3.040
Chapter 309 15/03/15 3.032
Chapter 308 15/03/15 3.044
Chapter 307 15/03/15 3.042
Chapter 306 15/03/15 3.042
Chapter 305 15/03/15 3.038
Chapter 304 15/03/15 3.042
Chapter 303 15/03/15 3.042
Chapter 302 15/03/15 3.043
Chapter 301 15/03/15 3.023
Chapter 300 15/03/15 3.029
Chapter 299 15/03/15 3.034
Chapter 298 15/03/15 3.043
Chapter 297 15/03/15 3.041
Chapter 296 15/03/15 3.032
Chapter 295 15/03/15 3.025
Chapter 294 15/03/15 3.039
Chapter 293 15/03/15 3.034
Chapter 292 15/03/15 3.041
Chapter 291 15/03/15 3.031
Chapter 290 15/03/15 3.020
Chapter 289 15/03/15 3.029
Chapter 288 15/03/15 3.059
Chapter 287 15/03/15 3.040
Chapter 286 15/03/15 3.046
Chapter 285 15/03/15 3.040
Chapter 284 15/03/15 3.027
Chapter 283 15/03/15 3.038
Chapter 282 15/03/15 3.044
Chapter 281 15/03/15 3.038
Chapter 280 15/03/15 3.041
Chapter 279 15/03/15 3.022
Chapter 278 15/03/15 3.035
Chapter 277 15/03/15 3.036
Chapter 276 15/03/15 3.040
Chapter 275 15/03/15 3.032
Chapter 274 15/03/15 3.035
Chapter 273 15/03/15 3.031
Chapter 272 15/03/15 3.033
Chapter 271 15/03/15 3.036
Chapter 270 15/03/15 3.049
Chapter 269 15/03/15 3.043
Chapter 268 15/03/15 3.031
Chapter 267 15/03/15 3.024
Chapter 266 15/03/15 3.039
Chapter 265 15/03/15 3.029
Chapter 264 15/03/15 3.037
Chapter 263 15/03/15 3.040
Chapter 262 15/03/15 3.035
Chapter 261 15/03/15 3.031
Chapter 260 15/03/15 3.033
Chapter 259 15/03/15 3.030
Chapter 258 15/03/15 3.044
Chapter 257 15/03/15 3.032
Chapter 256 15/03/15 3.029
Chapter 255 15/03/15 3.041
Chapter 254 15/03/15 3.039
Chapter 253 15/03/15 3.029
Chapter 252 15/03/15 3.047
Chapter 251 15/03/15 3.037
Chapter 250 15/03/15 3.038
Chapter 249 15/03/15 3.045
Chapter 248 15/03/15 3.029
Chapter 247 15/03/15 3.035
Chapter 246 15/03/15 3.039
Chapter 245 15/03/15 3.030
Chapter 244 15/03/15 3.034
Chapter 243 15/03/15 3.040
Chapter 242 15/03/15 3.043
Chapter 241 15/03/15 3.031
Chapter 240 15/03/15 3.033
Chapter 239 15/03/15 3.038
Chapter 238 15/03/15 3.036
Chapter 237 15/03/15 3.027
Chapter 236 15/03/15 3.031
Chapter 235 15/03/15 3.030
Chapter 234 15/03/15 3.032
Chapter 233 15/03/15 3.042
Chapter 232 15/03/15 3.041
Chapter 231 15/03/15 3.035
Chapter 230 15/03/15 3.038
Chapter 229 15/03/15 3.034
Chapter 228 15/03/15 3.047
Chapter 227 15/03/15 3.033
Chapter 226 15/03/15 3.033
Chapter 225 15/03/15 3.021
Chapter 224 15/03/15 3.030
Chapter 223 15/03/15 3.027
Chapter 222 15/03/15 3.038
Chapter 221 15/03/15 3.030
Chapter 220 15/03/15 3.044
Chapter 219 15/03/15 3.031
Chapter 218 15/03/15 3.041
Chapter 217 15/03/15 3.032
Chapter 216 15/03/15 3.036
Chapter 215 15/03/15 3.044
Chapter 214 15/03/15 3.026
Chapter 213 15/03/15 3.042
Chapter 212 15/03/15 3.033
Chapter 211 15/03/15 3.044
Chapter 210 15/03/15 3.037
Chapter 209 15/03/15 3.045
Chapter 208 15/03/15 3.058
Chapter 207 15/03/15 3.050
Chapter 206 18/03/15 3.052
Chapter 205 18/03/15 3.050
Chapter 204 18/03/15 3.062
Chapter 203 18/03/15 3.057
Chapter 202 18/03/15 3.067
Chapter 201 18/03/15 3.052
Chapter 200 18/03/15 3.063
Chapter 199 18/03/15 3.059
Chapter 198 18/03/15 3.035
Chapter 197 18/03/15 3.054
Chapter 196 18/03/15 3.052
Chapter 195 18/03/15 3.074
Chapter 194 18/03/15 3.063
Chapter 193 18/03/15 3.057
Chapter 192 18/03/15 3.057
Chapter 191 18/03/15 3.050
Chapter 190 18/03/15 3.070
Chapter 189 18/03/15 3.060
Chapter 188 18/03/15 3.053
Chapter 187 18/03/15 3.046
Chapter 186 18/03/15 3.055
Chapter 185 18/03/15 3.054
Chapter 184 18/03/15 3.054
Chapter 183 18/03/15 3.057
Chapter 182 18/03/15 3.056
Chapter 181 18/03/15 3.051
Chapter 180 18/03/15 3.050
Chapter 179 18/03/15 3.056
Chapter 178 18/03/15 3.064
Chapter 177 18/03/15 3.054
Chapter 176 18/03/15 3.052
Chapter 175 18/03/15 3.049
Chapter 174 18/03/15 3.052
Chapter 173 18/03/15 3.045
Chapter 172 18/03/15 3.050
Chapter 171 18/03/15 3.047
Chapter 170 18/03/15 3.055
Chapter 169 18/03/15 3.048
Chapter 168 18/03/15 3.045
Chapter 167 18/03/15 3.049
Chapter 166 18/03/15 3.048
Chapter 165 18/03/15 3.053
Chapter 164 18/03/15 3.060
Chapter 163 18/03/15 3.056
Chapter 162 18/03/15 3.050
Chapter 161 18/03/15 3.057
Chapter 160 18/03/15 3.051
Chapter 159 18/03/15 3.049
Chapter 158 18/03/15 3.038
Chapter 157 18/03/15 3.058
Chapter 156 18/03/15 3.046
Chapter 155 18/03/15 3.054
Chapter 154 18/03/15 3.044
Chapter 153 18/03/15 3.051
Chapter 152 18/03/15 3.048
Chapter 151 18/03/15 3.049
Chapter 150 18/03/15 3.060
Chapter 149 18/03/15 3.053
Chapter 148 18/03/15 3.053
Chapter 147 15/03/15 3.042
Chapter 146 15/03/15 3.049
Chapter 145 15/03/15 3.047
Chapter 144 15/03/15 3.049
Chapter 143 15/03/15 3.051
Chapter 142 15/03/15 3.041
Chapter 141 15/03/15 3.050
Chapter 140 15/03/15 3.051
Chapter 139 15/03/15 3.040
Chapter 138 15/03/15 3.038
Chapter 137 15/03/15 3.044
Chapter 136 15/03/15 3.040
Chapter 135 15/03/15 3.047
Chapter 134 15/03/15 3.044
Chapter 133 15/03/15 3.045
Chapter 132 15/03/15 3.045
Chapter 131 15/03/15 3.045
Chapter 130 15/03/15 3.041
Chapter 129 15/03/15 3.046
Chapter 128 15/03/15 3.045
Chapter 127 15/03/15 3.042
Chapter 126 15/03/15 3.042
Chapter 125 15/03/15 3.042
Chapter 124 15/03/15 3.044
Chapter 123 15/03/15 3.057
Chapter 122 15/03/15 3.046
Chapter 121 15/03/15 3.058
Chapter 120 15/03/15 3.037
Chapter 119 15/03/15 3.041
Chapter 118 15/03/15 3.042
Chapter 117 15/03/15 3.035
Chapter 116 15/03/15 3.055
Chapter 115 15/03/15 3.054
Chapter 114 15/03/15 3.045
Chapter 113 15/03/15 3.045
Chapter 112 15/03/15 3.045
Chapter 111 15/03/15 3.048
Chapter 110 15/03/15 3.043
Chapter 109 15/03/15 3.053
Chapter 108 15/03/15 3.046
Chapter 107 15/03/15 3.049
Chapter 106 15/03/15 3.051
Chapter 105 15/03/15 3.052
Chapter 104 15/03/15 3.062
Chapter 103 15/03/15 3.049
Chapter 102 15/03/15 3.049
Chapter 101 15/03/15 3.050
Chapter 100 15/03/15 3.055
Chapter 99 15/03/15 3.047
Chapter 98 15/03/15 3.050
Chapter 97 15/03/15 3.054
Chapter 96 15/03/15 3.045
Chapter 95 15/03/15 3.051
Chapter 94 15/03/15 3.054
Chapter 93 15/03/15 3.053
Chapter 92 15/03/15 3.049
Chapter 91 15/03/15 3.042
Chapter 90 15/03/15 3.051
Chapter 89 15/03/15 3.052
Chapter 88 15/03/15 3.045
Chapter 87 15/03/15 3.055
Chapter 86 15/03/15 3.050
Chapter 85 15/03/15 3.051
Chapter 84 15/03/15 3.046
Chapter 83 15/03/15 3.052
Chapter 82 15/03/15 3.046
Chapter 81 15/03/15 3.039
Chapter 80 15/03/15 3.050
Chapter 79 15/03/15 3.048
Chapter 78 15/03/15 3.051
Chapter 77 15/03/15 3.050
Chapter 76 15/03/15 3.053
Chapter 75 15/03/15 3.055
Chapter 74 15/03/15 3.047
Chapter 73 15/03/15 3.046
Chapter 72 15/03/15 3.040
Chapter 71 15/03/15 3.045
Chapter 70 15/03/15 3.042
Chapter 69 15/03/15 3.044
Chapter 68 15/03/15 3.043
Chapter 67 15/03/15 3.044
Chapter 66 15/03/15 3.044
Chapter 65 15/03/15 3.046
Chapter 64 15/03/15 3.055
Chapter 63 15/03/15 3.044
Chapter 62 15/03/15 3.050
Chapter 61 15/03/15 3.038
Chapter 60 15/03/15 3.041
Chapter 59 15/03/15 3.034
Chapter 58 15/03/15 3.048
Chapter 57 15/03/15 3.045
Chapter 56 15/03/15 3.041
Chapter 55 15/03/15 3.037
Chapter 54 15/03/15 3.033
Chapter 53 15/03/15 3.052
Chapter 52 15/03/15 3.052
Chapter 51 15/03/15 3.042
Chapter 50 15/03/15 3.058
Chapter 49 15/03/15 3.043
Chapter 48 15/03/15 3.042
Chapter 47 15/03/15 3.049
Chapter 46 15/03/15 3.053
Chapter 45 15/03/15 3.043
Chapter 44 15/03/15 3.044
Chapter 43 15/03/15 3.057
Chapter 42 15/03/15 3.051
Chapter 41 15/03/15 3.047
Chapter 40 15/03/15 3.049
Chapter 39 15/03/15 3.056
Chapter 38 15/03/15 3.049
Chapter 37 15/03/15 3.052
Chapter 36 15/03/15 3.051
Chapter 35 15/03/15 3.047
Chapter 34 15/03/15 3.048
Chapter 33 15/03/15 3.041
Chapter 32 15/03/15 3.051
Chapter 31 15/03/15 3.045
Chapter 30 15/03/15 3.043
Chapter 29 15/03/15 3.042
Chapter 28 15/03/15 3.048
Chapter 27 15/03/15 3.043
Chapter 26 15/03/15 3.051
Chapter 25 15/03/15 3.049
Chapter 24 15/03/15 3.045
Chapter 23 15/03/15 3.044
Chapter 22 15/03/15 3.044
Chapter 21 15/03/15 3.050
Chapter 20 15/03/15 3.048
Chapter 19 15/03/15 3.053
Chapter 18 15/03/15 3.053
Chapter 17 15/03/15 3.048
Chapter 16 15/03/15 3.049
Chapter 15 15/03/15 3.040
Chapter 14 15/03/15 3.046
Chapter 13 15/03/15 3.050
Chapter 12 15/03/15 3.041
Chapter 11 15/03/15 3.047
Chapter 10 15/03/15 3.055
Chapter 9 15/03/15 3.053
Chapter 8 15/03/15 3.054
Chapter 7 15/03/15 3.054
Chapter 6 15/03/15 3.053
Chapter 5 15/03/15 3.056
Chapter 4 15/03/15 3.047
Chapter 3 15/03/15 3.053
Chapter 2 15/03/15 3.060
Chapter 1 15/03/15 3.088
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
misleadart 13:54 06/04Báo vi phạm
Đọc khoảng chap 200, Musashi bắt đầu hòa hợp với thiên nhiên, chém kiếm thuận theo bản tâm. Đọc tới chap 300 trở đi, bác ấy đang nâng cao khả năng hòa hợp với thiên nhiên của mình bằng cách tạo ra sinh mệnh và cảm nhận nhân sinh quan của con người => thiên nhân hợp nhất, chém kiếm ko cần vướng bận, thích chém thì chém thôi, ko cần lý do gì cả. Có điều tác giả dài dòng quá, ông nông dân thôi mà nói những lời triết lý cứ như thánh ấy

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch