Vagabond

Vagabond

Nội dung

Vagabon  của Takehiko Inoue (tác giả bộ truyện tranh best-selling Slam Dunk) là câu chuyện hư cấu về cuộc đời của Miyamoto Musashi trong bối cảnh xã hội phong kiến Nhật Bản chuyển giao từ thời Chiến Quốc sang thời Edo dựa trên tiểu thuyết Musashi của Eiji Yoshikawa.

Danh sách chương

Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 320 05/05/15 3.173
Chapter 319 30/03/15 3.103
Chapter 318 30/03/15 3.132
Chapter 317 18/03/15 3.052
Chapter 316 18/03/15 3.061
Chapter 315 18/03/15 3.052
Chapter 314 15/03/15 3.057
Chapter 313 15/03/15 3.048
Chapter 313 15/03/15 3.049
Chapter 312 15/03/15 3.041
Chapter 311 15/03/15 3.050
Chapter 310 15/03/15 3.049
Chapter 309 15/03/15 3.040
Chapter 308 15/03/15 3.054
Chapter 307 15/03/15 3.053
Chapter 306 15/03/15 3.054
Chapter 305 15/03/15 3.050
Chapter 304 15/03/15 3.051
Chapter 303 15/03/15 3.050
Chapter 302 15/03/15 3.053
Chapter 301 15/03/15 3.035
Chapter 300 15/03/15 3.046
Chapter 299 15/03/15 3.042
Chapter 298 15/03/15 3.047
Chapter 297 15/03/15 3.046
Chapter 296 15/03/15 3.038
Chapter 295 15/03/15 3.030
Chapter 294 15/03/15 3.044
Chapter 293 15/03/15 3.038
Chapter 292 15/03/15 3.046
Chapter 291 15/03/15 3.034
Chapter 290 15/03/15 3.029
Chapter 289 15/03/15 3.034
Chapter 288 15/03/15 3.069
Chapter 287 15/03/15 3.049
Chapter 286 15/03/15 3.054
Chapter 285 15/03/15 3.046
Chapter 284 15/03/15 3.031
Chapter 283 15/03/15 3.044
Chapter 282 15/03/15 3.049
Chapter 281 15/03/15 3.044
Chapter 280 15/03/15 3.049
Chapter 279 15/03/15 3.028
Chapter 278 15/03/15 3.040
Chapter 277 15/03/15 3.042
Chapter 276 15/03/15 3.047
Chapter 275 15/03/15 3.036
Chapter 274 15/03/15 3.040
Chapter 273 15/03/15 3.037
Chapter 272 15/03/15 3.038
Chapter 271 15/03/15 3.042
Chapter 270 15/03/15 3.058
Chapter 269 15/03/15 3.048
Chapter 268 15/03/15 3.035
Chapter 267 15/03/15 3.029
Chapter 266 15/03/15 3.041
Chapter 265 15/03/15 3.035
Chapter 264 15/03/15 3.043
Chapter 263 15/03/15 3.042
Chapter 262 15/03/15 3.039
Chapter 261 15/03/15 3.037
Chapter 260 15/03/15 3.036
Chapter 259 15/03/15 3.035
Chapter 258 15/03/15 3.047
Chapter 257 15/03/15 3.033
Chapter 256 15/03/15 3.033
Chapter 255 15/03/15 3.045
Chapter 254 15/03/15 3.043
Chapter 253 15/03/15 3.029
Chapter 252 15/03/15 3.050
Chapter 251 15/03/15 3.040
Chapter 250 15/03/15 3.041
Chapter 249 15/03/15 3.049
Chapter 248 15/03/15 3.031
Chapter 247 15/03/15 3.040
Chapter 246 15/03/15 3.040
Chapter 245 15/03/15 3.033
Chapter 244 15/03/15 3.040
Chapter 243 15/03/15 3.044
Chapter 242 15/03/15 3.047
Chapter 241 15/03/15 3.033
Chapter 240 15/03/15 3.036
Chapter 239 15/03/15 3.042
Chapter 238 15/03/15 3.040
Chapter 237 15/03/15 3.032
Chapter 236 15/03/15 3.034
Chapter 235 15/03/15 3.031
Chapter 234 15/03/15 3.035
Chapter 233 15/03/15 3.048
Chapter 232 15/03/15 3.042
Chapter 231 15/03/15 3.038
Chapter 230 15/03/15 3.042
Chapter 229 15/03/15 3.035
Chapter 228 15/03/15 3.050
Chapter 227 15/03/15 3.037
Chapter 226 15/03/15 3.037
Chapter 225 15/03/15 3.027
Chapter 224 15/03/15 3.031
Chapter 223 15/03/15 3.029
Chapter 222 15/03/15 3.042
Chapter 221 15/03/15 3.034
Chapter 220 15/03/15 3.052
Chapter 219 15/03/15 3.035
Chapter 218 15/03/15 3.051
Chapter 217 15/03/15 3.038
Chapter 216 15/03/15 3.051
Chapter 215 15/03/15 3.055
Chapter 214 15/03/15 3.034
Chapter 213 15/03/15 3.051
Chapter 212 15/03/15 3.040
Chapter 211 15/03/15 3.054
Chapter 210 15/03/15 3.049
Chapter 209 15/03/15 3.065
Chapter 208 15/03/15 3.083
Chapter 207 15/03/15 3.086
Chapter 206 18/03/15 3.077
Chapter 205 18/03/15 3.076
Chapter 204 18/03/15 3.083
Chapter 203 18/03/15 3.085
Chapter 202 18/03/15 3.091
Chapter 201 18/03/15 3.072
Chapter 200 18/03/15 3.088
Chapter 199 18/03/15 3.080
Chapter 198 18/03/15 3.058
Chapter 197 18/03/15 3.071
Chapter 196 18/03/15 3.076
Chapter 195 18/03/15 3.100
Chapter 194 18/03/15 3.084
Chapter 193 18/03/15 3.077
Chapter 192 18/03/15 3.080
Chapter 191 18/03/15 3.071
Chapter 190 18/03/15 3.095
Chapter 189 18/03/15 3.082
Chapter 188 18/03/15 3.076
Chapter 187 18/03/15 3.060
Chapter 186 18/03/15 3.078
Chapter 185 18/03/15 3.072
Chapter 184 18/03/15 3.074
Chapter 183 18/03/15 3.073
Chapter 182 18/03/15 3.075
Chapter 181 18/03/15 3.071
Chapter 180 18/03/15 3.074
Chapter 179 18/03/15 3.079
Chapter 178 18/03/15 3.084
Chapter 177 18/03/15 3.072
Chapter 176 18/03/15 3.072
Chapter 175 18/03/15 3.063
Chapter 174 18/03/15 3.068
Chapter 173 18/03/15 3.063
Chapter 172 18/03/15 3.074
Chapter 171 18/03/15 3.064
Chapter 170 18/03/15 3.073
Chapter 169 18/03/15 3.067
Chapter 168 18/03/15 3.061
Chapter 167 18/03/15 3.068
Chapter 166 18/03/15 3.064
Chapter 165 18/03/15 3.072
Chapter 164 18/03/15 3.084
Chapter 163 18/03/15 3.077
Chapter 162 18/03/15 3.069
Chapter 161 18/03/15 3.076
Chapter 160 18/03/15 3.071
Chapter 159 18/03/15 3.066
Chapter 158 18/03/15 3.056
Chapter 157 18/03/15 3.078
Chapter 156 18/03/15 3.064
Chapter 155 18/03/15 3.074
Chapter 154 18/03/15 3.063
Chapter 153 18/03/15 3.072
Chapter 152 18/03/15 3.068
Chapter 151 18/03/15 3.071
Chapter 150 18/03/15 3.082
Chapter 149 18/03/15 3.073
Chapter 148 18/03/15 3.068
Chapter 147 15/03/15 3.060
Chapter 146 15/03/15 3.064
Chapter 145 15/03/15 3.064
Chapter 144 15/03/15 3.066
Chapter 143 15/03/15 3.066
Chapter 142 15/03/15 3.058
Chapter 141 15/03/15 3.068
Chapter 140 15/03/15 3.071
Chapter 139 15/03/15 3.057
Chapter 138 15/03/15 3.055
Chapter 137 15/03/15 3.062
Chapter 136 15/03/15 3.056
Chapter 135 15/03/15 3.064
Chapter 134 15/03/15 3.066
Chapter 133 15/03/15 3.062
Chapter 132 15/03/15 3.063
Chapter 131 15/03/15 3.064
Chapter 130 15/03/15 3.059
Chapter 129 15/03/15 3.065
Chapter 128 15/03/15 3.063
Chapter 127 15/03/15 3.059
Chapter 126 15/03/15 3.057
Chapter 125 15/03/15 3.058
Chapter 124 15/03/15 3.060
Chapter 123 15/03/15 3.074
Chapter 122 15/03/15 3.061
Chapter 121 15/03/15 3.077
Chapter 120 15/03/15 3.056
Chapter 119 15/03/15 3.056
Chapter 118 15/03/15 3.060
Chapter 117 15/03/15 3.050
Chapter 116 15/03/15 3.075
Chapter 115 15/03/15 3.074
Chapter 114 15/03/15 3.062
Chapter 113 15/03/15 3.066
Chapter 112 15/03/15 3.065
Chapter 111 15/03/15 3.069
Chapter 110 15/03/15 3.066
Chapter 109 15/03/15 3.069
Chapter 108 15/03/15 3.063
Chapter 107 15/03/15 3.067
Chapter 106 15/03/15 3.065
Chapter 105 15/03/15 3.072
Chapter 104 15/03/15 3.093
Chapter 103 15/03/15 3.067
Chapter 102 15/03/15 3.062
Chapter 101 15/03/15 3.066
Chapter 100 15/03/15 3.073
Chapter 99 15/03/15 3.062
Chapter 98 15/03/15 3.064
Chapter 97 15/03/15 3.070
Chapter 96 15/03/15 3.061
Chapter 95 15/03/15 3.070
Chapter 94 15/03/15 3.071
Chapter 93 15/03/15 3.068
Chapter 92 15/03/15 3.068
Chapter 91 15/03/15 3.057
Chapter 90 15/03/15 3.065
Chapter 89 15/03/15 3.066
Chapter 88 15/03/15 3.063
Chapter 87 15/03/15 3.070
Chapter 86 15/03/15 3.069
Chapter 85 15/03/15 3.068
Chapter 84 15/03/15 3.064
Chapter 83 15/03/15 3.071
Chapter 82 15/03/15 3.061
Chapter 81 15/03/15 3.055
Chapter 80 15/03/15 3.066
Chapter 79 15/03/15 3.060
Chapter 78 15/03/15 3.068
Chapter 77 15/03/15 3.068
Chapter 76 15/03/15 3.071
Chapter 75 15/03/15 3.072
Chapter 74 15/03/15 3.060
Chapter 73 15/03/15 3.067
Chapter 72 15/03/15 3.056
Chapter 71 15/03/15 3.061
Chapter 70 15/03/15 3.060
Chapter 69 15/03/15 3.057
Chapter 68 15/03/15 3.060
Chapter 67 15/03/15 3.063
Chapter 66 15/03/15 3.057
Chapter 65 15/03/15 3.061
Chapter 64 15/03/15 3.075
Chapter 63 15/03/15 3.062
Chapter 62 15/03/15 3.064
Chapter 61 15/03/15 3.053
Chapter 60 15/03/15 3.057
Chapter 59 15/03/15 3.050
Chapter 58 15/03/15 3.065
Chapter 57 15/03/15 3.060
Chapter 56 15/03/15 3.056
Chapter 55 15/03/15 3.057
Chapter 54 15/03/15 3.050
Chapter 53 15/03/15 3.072
Chapter 52 15/03/15 3.068
Chapter 51 15/03/15 3.060
Chapter 50 15/03/15 3.076
Chapter 49 15/03/15 3.058
Chapter 48 15/03/15 3.061
Chapter 47 15/03/15 3.064
Chapter 46 15/03/15 3.069
Chapter 45 15/03/15 3.060
Chapter 44 15/03/15 3.060
Chapter 43 15/03/15 3.074
Chapter 42 15/03/15 3.072
Chapter 41 15/03/15 3.065
Chapter 40 15/03/15 3.070
Chapter 39 15/03/15 3.082
Chapter 38 15/03/15 3.074
Chapter 37 15/03/15 3.074
Chapter 36 15/03/15 3.072
Chapter 35 15/03/15 3.070
Chapter 34 15/03/15 3.071
Chapter 33 15/03/15 3.063
Chapter 32 15/03/15 3.074
Chapter 31 15/03/15 3.067
Chapter 30 15/03/15 3.065
Chapter 29 15/03/15 3.062
Chapter 28 15/03/15 3.066
Chapter 27 15/03/15 3.059
Chapter 26 15/03/15 3.071
Chapter 25 15/03/15 3.069
Chapter 24 15/03/15 3.066
Chapter 23 15/03/15 3.066
Chapter 22 15/03/15 3.066
Chapter 21 15/03/15 3.073
Chapter 20 15/03/15 3.073
Chapter 19 15/03/15 3.079
Chapter 18 15/03/15 3.075
Chapter 17 15/03/15 3.071
Chapter 16 15/03/15 3.073
Chapter 15 15/03/15 3.064
Chapter 14 15/03/15 3.068
Chapter 13 15/03/15 3.076
Chapter 12 15/03/15 3.065
Chapter 11 15/03/15 3.068
Chapter 10 15/03/15 3.079
Chapter 9 15/03/15 3.075
Chapter 8 15/03/15 3.077
Chapter 7 15/03/15 3.076
Chapter 6 15/03/15 3.075
Chapter 5 15/03/15 3.081
Chapter 4 15/03/15 3.071
Chapter 3 15/03/15 3.080
Chapter 2 15/03/15 3.084
Chapter 1 15/03/15 3.118
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện

Bình luận mới

loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch