Vagabond

Vagabond
Lượt xem: 18.483
Nội dung

Vagabon  của Takehiko Inoue (tác giả bộ truyện tranh best-selling Slam Dunk) là câu chuyện hư cấu về cuộc đời của Miyamoto Musashi trong bối cảnh xã hội phong kiến Nhật Bản chuyển giao từ thời Chiến Quốc sang thời Edo dựa trên tiểu thuyết Musashi của Eiji Yoshikawa.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 320 05/05/15 3.137
Chapter 319 30/03/15 3.092
Chapter 318 30/03/15 3.122
Chapter 317 18/03/15 3.043
Chapter 316 18/03/15 3.052
Chapter 315 18/03/15 3.040
Chapter 314 15/03/15 3.047
Chapter 313 15/03/15 3.039
Chapter 313 15/03/15 3.043
Chapter 312 15/03/15 3.036
Chapter 311 15/03/15 3.045
Chapter 310 15/03/15 3.044
Chapter 309 15/03/15 3.034
Chapter 308 15/03/15 3.048
Chapter 307 15/03/15 3.044
Chapter 306 15/03/15 3.044
Chapter 305 15/03/15 3.041
Chapter 304 15/03/15 3.045
Chapter 303 15/03/15 3.044
Chapter 302 15/03/15 3.046
Chapter 301 15/03/15 3.027
Chapter 300 15/03/15 3.034
Chapter 299 15/03/15 3.038
Chapter 298 15/03/15 3.046
Chapter 297 15/03/15 3.044
Chapter 296 15/03/15 3.035
Chapter 295 15/03/15 3.028
Chapter 294 15/03/15 3.042
Chapter 293 15/03/15 3.036
Chapter 292 15/03/15 3.043
Chapter 291 15/03/15 3.033
Chapter 290 15/03/15 3.025
Chapter 289 15/03/15 3.031
Chapter 288 15/03/15 3.061
Chapter 287 15/03/15 3.042
Chapter 286 15/03/15 3.048
Chapter 285 15/03/15 3.042
Chapter 284 15/03/15 3.029
Chapter 283 15/03/15 3.040
Chapter 282 15/03/15 3.047
Chapter 281 15/03/15 3.041
Chapter 280 15/03/15 3.045
Chapter 279 15/03/15 3.025
Chapter 278 15/03/15 3.037
Chapter 277 15/03/15 3.038
Chapter 276 15/03/15 3.042
Chapter 275 15/03/15 3.034
Chapter 274 15/03/15 3.037
Chapter 273 15/03/15 3.033
Chapter 272 15/03/15 3.035
Chapter 271 15/03/15 3.038
Chapter 270 15/03/15 3.052
Chapter 269 15/03/15 3.045
Chapter 268 15/03/15 3.033
Chapter 267 15/03/15 3.026
Chapter 266 15/03/15 3.041
Chapter 265 15/03/15 3.031
Chapter 264 15/03/15 3.039
Chapter 263 15/03/15 3.041
Chapter 262 15/03/15 3.037
Chapter 261 15/03/15 3.034
Chapter 260 15/03/15 3.034
Chapter 259 15/03/15 3.032
Chapter 258 15/03/15 3.044
Chapter 257 15/03/15 3.032
Chapter 256 15/03/15 3.030
Chapter 255 15/03/15 3.044
Chapter 254 15/03/15 3.039
Chapter 253 15/03/15 3.029
Chapter 252 15/03/15 3.047
Chapter 251 15/03/15 3.038
Chapter 250 15/03/15 3.039
Chapter 249 15/03/15 3.046
Chapter 248 15/03/15 3.030
Chapter 247 15/03/15 3.036
Chapter 246 15/03/15 3.040
Chapter 245 15/03/15 3.031
Chapter 244 15/03/15 3.035
Chapter 243 15/03/15 3.041
Chapter 242 15/03/15 3.044
Chapter 241 15/03/15 3.032
Chapter 240 15/03/15 3.034
Chapter 239 15/03/15 3.039
Chapter 238 15/03/15 3.038
Chapter 237 15/03/15 3.029
Chapter 236 15/03/15 3.032
Chapter 235 15/03/15 3.031
Chapter 234 15/03/15 3.033
Chapter 233 15/03/15 3.046
Chapter 232 15/03/15 3.042
Chapter 231 15/03/15 3.036
Chapter 230 15/03/15 3.039
Chapter 229 15/03/15 3.035
Chapter 228 15/03/15 3.048
Chapter 227 15/03/15 3.034
Chapter 226 15/03/15 3.034
Chapter 225 15/03/15 3.022
Chapter 224 15/03/15 3.031
Chapter 223 15/03/15 3.028
Chapter 222 15/03/15 3.040
Chapter 221 15/03/15 3.031
Chapter 220 15/03/15 3.046
Chapter 219 15/03/15 3.033
Chapter 218 15/03/15 3.046
Chapter 217 15/03/15 3.034
Chapter 216 15/03/15 3.040
Chapter 215 15/03/15 3.046
Chapter 214 15/03/15 3.027
Chapter 213 15/03/15 3.044
Chapter 212 15/03/15 3.036
Chapter 211 15/03/15 3.048
Chapter 210 15/03/15 3.041
Chapter 209 15/03/15 3.050
Chapter 208 15/03/15 3.063
Chapter 207 15/03/15 3.054
Chapter 206 18/03/15 3.058
Chapter 205 18/03/15 3.055
Chapter 204 18/03/15 3.065
Chapter 203 18/03/15 3.062
Chapter 202 18/03/15 3.072
Chapter 201 18/03/15 3.055
Chapter 200 18/03/15 3.067
Chapter 199 18/03/15 3.061
Chapter 198 18/03/15 3.037
Chapter 197 18/03/15 3.055
Chapter 196 18/03/15 3.054
Chapter 195 18/03/15 3.077
Chapter 194 18/03/15 3.065
Chapter 193 18/03/15 3.059
Chapter 192 18/03/15 3.059
Chapter 191 18/03/15 3.053
Chapter 190 18/03/15 3.074
Chapter 189 18/03/15 3.063
Chapter 188 18/03/15 3.055
Chapter 187 18/03/15 3.046
Chapter 186 18/03/15 3.058
Chapter 185 18/03/15 3.056
Chapter 184 18/03/15 3.055
Chapter 183 18/03/15 3.058
Chapter 182 18/03/15 3.058
Chapter 181 18/03/15 3.052
Chapter 180 18/03/15 3.053
Chapter 179 18/03/15 3.060
Chapter 178 18/03/15 3.066
Chapter 177 18/03/15 3.056
Chapter 176 18/03/15 3.054
Chapter 175 18/03/15 3.051
Chapter 174 18/03/15 3.054
Chapter 173 18/03/15 3.049
Chapter 172 18/03/15 3.053
Chapter 171 18/03/15 3.049
Chapter 170 18/03/15 3.058
Chapter 169 18/03/15 3.050
Chapter 168 18/03/15 3.046
Chapter 167 18/03/15 3.050
Chapter 166 18/03/15 3.050
Chapter 165 18/03/15 3.055
Chapter 164 18/03/15 3.064
Chapter 163 18/03/15 3.059
Chapter 162 18/03/15 3.051
Chapter 161 18/03/15 3.059
Chapter 160 18/03/15 3.052
Chapter 159 18/03/15 3.052
Chapter 158 18/03/15 3.039
Chapter 157 18/03/15 3.059
Chapter 156 18/03/15 3.047
Chapter 155 18/03/15 3.055
Chapter 154 18/03/15 3.045
Chapter 153 18/03/15 3.053
Chapter 152 18/03/15 3.052
Chapter 151 18/03/15 3.053
Chapter 150 18/03/15 3.063
Chapter 149 18/03/15 3.055
Chapter 148 18/03/15 3.055
Chapter 147 15/03/15 3.044
Chapter 146 15/03/15 3.051
Chapter 145 15/03/15 3.049
Chapter 144 15/03/15 3.052
Chapter 143 15/03/15 3.054
Chapter 142 15/03/15 3.045
Chapter 141 15/03/15 3.053
Chapter 140 15/03/15 3.054
Chapter 139 15/03/15 3.043
Chapter 138 15/03/15 3.041
Chapter 137 15/03/15 3.047
Chapter 136 15/03/15 3.043
Chapter 135 15/03/15 3.050
Chapter 134 15/03/15 3.051
Chapter 133 15/03/15 3.048
Chapter 132 15/03/15 3.047
Chapter 131 15/03/15 3.048
Chapter 130 15/03/15 3.044
Chapter 129 15/03/15 3.051
Chapter 128 15/03/15 3.047
Chapter 127 15/03/15 3.043
Chapter 126 15/03/15 3.043
Chapter 125 15/03/15 3.044
Chapter 124 15/03/15 3.046
Chapter 123 15/03/15 3.059
Chapter 122 15/03/15 3.048
Chapter 121 15/03/15 3.061
Chapter 120 15/03/15 3.039
Chapter 119 15/03/15 3.043
Chapter 118 15/03/15 3.045
Chapter 117 15/03/15 3.036
Chapter 116 15/03/15 3.059
Chapter 115 15/03/15 3.059
Chapter 114 15/03/15 3.047
Chapter 113 15/03/15 3.050
Chapter 112 15/03/15 3.048
Chapter 111 15/03/15 3.051
Chapter 110 15/03/15 3.047
Chapter 109 15/03/15 3.054
Chapter 108 15/03/15 3.048
Chapter 107 15/03/15 3.051
Chapter 106 15/03/15 3.052
Chapter 105 15/03/15 3.054
Chapter 104 15/03/15 3.068
Chapter 103 15/03/15 3.051
Chapter 102 15/03/15 3.051
Chapter 101 15/03/15 3.052
Chapter 100 15/03/15 3.058
Chapter 99 15/03/15 3.049
Chapter 98 15/03/15 3.052
Chapter 97 15/03/15 3.057
Chapter 96 15/03/15 3.047
Chapter 95 15/03/15 3.054
Chapter 94 15/03/15 3.056
Chapter 93 15/03/15 3.055
Chapter 92 15/03/15 3.053
Chapter 91 15/03/15 3.045
Chapter 90 15/03/15 3.053
Chapter 89 15/03/15 3.054
Chapter 88 15/03/15 3.048
Chapter 87 15/03/15 3.057
Chapter 86 15/03/15 3.054
Chapter 85 15/03/15 3.054
Chapter 84 15/03/15 3.049
Chapter 83 15/03/15 3.056
Chapter 82 15/03/15 3.047
Chapter 81 15/03/15 3.041
Chapter 80 15/03/15 3.052
Chapter 79 15/03/15 3.049
Chapter 78 15/03/15 3.054
Chapter 77 15/03/15 3.054
Chapter 76 15/03/15 3.054
Chapter 75 15/03/15 3.056
Chapter 74 15/03/15 3.048
Chapter 73 15/03/15 3.049
Chapter 72 15/03/15 3.041
Chapter 71 15/03/15 3.046
Chapter 70 15/03/15 3.045
Chapter 69 15/03/15 3.045
Chapter 68 15/03/15 3.046
Chapter 67 15/03/15 3.048
Chapter 66 15/03/15 3.045
Chapter 65 15/03/15 3.048
Chapter 64 15/03/15 3.058
Chapter 63 15/03/15 3.048
Chapter 62 15/03/15 3.051
Chapter 61 15/03/15 3.040
Chapter 60 15/03/15 3.043
Chapter 59 15/03/15 3.037
Chapter 58 15/03/15 3.052
Chapter 57 15/03/15 3.047
Chapter 56 15/03/15 3.042
Chapter 55 15/03/15 3.041
Chapter 54 15/03/15 3.035
Chapter 53 15/03/15 3.057
Chapter 52 15/03/15 3.055
Chapter 51 15/03/15 3.045
Chapter 50 15/03/15 3.061
Chapter 49 15/03/15 3.045
Chapter 48 15/03/15 3.045
Chapter 47 15/03/15 3.050
Chapter 46 15/03/15 3.054
Chapter 45 15/03/15 3.046
Chapter 44 15/03/15 3.045
Chapter 43 15/03/15 3.059
Chapter 42 15/03/15 3.058
Chapter 41 15/03/15 3.050
Chapter 40 15/03/15 3.054
Chapter 39 15/03/15 3.061
Chapter 38 15/03/15 3.053
Chapter 37 15/03/15 3.056
Chapter 36 15/03/15 3.054
Chapter 35 15/03/15 3.052
Chapter 34 15/03/15 3.052
Chapter 33 15/03/15 3.045
Chapter 32 15/03/15 3.057
Chapter 31 15/03/15 3.049
Chapter 30 15/03/15 3.048
Chapter 29 15/03/15 3.046
Chapter 28 15/03/15 3.051
Chapter 27 15/03/15 3.046
Chapter 26 15/03/15 3.054
Chapter 25 15/03/15 3.052
Chapter 24 15/03/15 3.049
Chapter 23 15/03/15 3.049
Chapter 22 15/03/15 3.048
Chapter 21 15/03/15 3.056
Chapter 20 15/03/15 3.055
Chapter 19 15/03/15 3.061
Chapter 18 15/03/15 3.060
Chapter 17 15/03/15 3.053
Chapter 16 15/03/15 3.056
Chapter 15 15/03/15 3.045
Chapter 14 15/03/15 3.051
Chapter 13 15/03/15 3.055
Chapter 12 15/03/15 3.046
Chapter 11 15/03/15 3.052
Chapter 10 15/03/15 3.060
Chapter 9 15/03/15 3.058
Chapter 8 15/03/15 3.059
Chapter 7 15/03/15 3.059
Chapter 6 15/03/15 3.059
Chapter 5 15/03/15 3.063
Chapter 4 15/03/15 3.054
Chapter 3 15/03/15 3.060
Chapter 2 15/03/15 3.066
Chapter 1 15/03/15 3.094
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
misleadart 13:54 06/04Báo vi phạm
Đọc khoảng chap 200, Musashi bắt đầu hòa hợp với thiên nhiên, chém kiếm thuận theo bản tâm. Đọc tới chap 300 trở đi, bác ấy đang nâng cao khả năng hòa hợp với thiên nhiên của mình bằng cách tạo ra sinh mệnh và cảm nhận nhân sinh quan của con người => thiên nhân hợp nhất, chém kiếm ko cần vướng bận, thích chém thì chém thôi, ko cần lý do gì cả. Có điều tác giả dài dòng quá, ông nông dân thôi mà nói những lời triết lý cứ như thánh ấy

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch