Vagabond

Vagabond
Lượt xem: 19.580
Nội dung

Vagabon  của Takehiko Inoue (tác giả bộ truyện tranh best-selling Slam Dunk) là câu chuyện hư cấu về cuộc đời của Miyamoto Musashi trong bối cảnh xã hội phong kiến Nhật Bản chuyển giao từ thời Chiến Quốc sang thời Edo dựa trên tiểu thuyết Musashi của Eiji Yoshikawa.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 320 05/05/15 3.151
Chapter 319 30/03/15 3.096
Chapter 318 30/03/15 3.125
Chapter 317 18/03/15 3.045
Chapter 316 18/03/15 3.056
Chapter 315 18/03/15 3.045
Chapter 314 15/03/15 3.051
Chapter 313 15/03/15 3.043
Chapter 313 15/03/15 3.046
Chapter 312 15/03/15 3.039
Chapter 311 15/03/15 3.046
Chapter 310 15/03/15 3.047
Chapter 309 15/03/15 3.035
Chapter 308 15/03/15 3.049
Chapter 307 15/03/15 3.048
Chapter 306 15/03/15 3.050
Chapter 305 15/03/15 3.046
Chapter 304 15/03/15 3.048
Chapter 303 15/03/15 3.048
Chapter 302 15/03/15 3.049
Chapter 301 15/03/15 3.031
Chapter 300 15/03/15 3.041
Chapter 299 15/03/15 3.040
Chapter 298 15/03/15 3.046
Chapter 297 15/03/15 3.044
Chapter 296 15/03/15 3.036
Chapter 295 15/03/15 3.030
Chapter 294 15/03/15 3.043
Chapter 293 15/03/15 3.038
Chapter 292 15/03/15 3.045
Chapter 291 15/03/15 3.033
Chapter 290 15/03/15 3.026
Chapter 289 15/03/15 3.032
Chapter 288 15/03/15 3.063
Chapter 287 15/03/15 3.044
Chapter 286 15/03/15 3.051
Chapter 285 15/03/15 3.044
Chapter 284 15/03/15 3.031
Chapter 283 15/03/15 3.042
Chapter 282 15/03/15 3.047
Chapter 281 15/03/15 3.043
Chapter 280 15/03/15 3.047
Chapter 279 15/03/15 3.027
Chapter 278 15/03/15 3.039
Chapter 277 15/03/15 3.041
Chapter 276 15/03/15 3.045
Chapter 275 15/03/15 3.035
Chapter 274 15/03/15 3.039
Chapter 273 15/03/15 3.035
Chapter 272 15/03/15 3.037
Chapter 271 15/03/15 3.039
Chapter 270 15/03/15 3.055
Chapter 269 15/03/15 3.047
Chapter 268 15/03/15 3.035
Chapter 267 15/03/15 3.028
Chapter 266 15/03/15 3.041
Chapter 265 15/03/15 3.034
Chapter 264 15/03/15 3.041
Chapter 263 15/03/15 3.042
Chapter 262 15/03/15 3.037
Chapter 261 15/03/15 3.036
Chapter 260 15/03/15 3.034
Chapter 259 15/03/15 3.034
Chapter 258 15/03/15 3.045
Chapter 257 15/03/15 3.033
Chapter 256 15/03/15 3.032
Chapter 255 15/03/15 3.045
Chapter 254 15/03/15 3.042
Chapter 253 15/03/15 3.029
Chapter 252 15/03/15 3.049
Chapter 251 15/03/15 3.040
Chapter 250 15/03/15 3.039
Chapter 249 15/03/15 3.047
Chapter 248 15/03/15 3.031
Chapter 247 15/03/15 3.038
Chapter 246 15/03/15 3.040
Chapter 245 15/03/15 3.033
Chapter 244 15/03/15 3.037
Chapter 243 15/03/15 3.043
Chapter 242 15/03/15 3.046
Chapter 241 15/03/15 3.033
Chapter 240 15/03/15 3.035
Chapter 239 15/03/15 3.042
Chapter 238 15/03/15 3.039
Chapter 237 15/03/15 3.031
Chapter 236 15/03/15 3.033
Chapter 235 15/03/15 3.031
Chapter 234 15/03/15 3.034
Chapter 233 15/03/15 3.047
Chapter 232 15/03/15 3.042
Chapter 231 15/03/15 3.036
Chapter 230 15/03/15 3.042
Chapter 229 15/03/15 3.035
Chapter 228 15/03/15 3.048
Chapter 227 15/03/15 3.036
Chapter 226 15/03/15 3.036
Chapter 225 15/03/15 3.024
Chapter 224 15/03/15 3.031
Chapter 223 15/03/15 3.029
Chapter 222 15/03/15 3.042
Chapter 221 15/03/15 3.032
Chapter 220 15/03/15 3.048
Chapter 219 15/03/15 3.035
Chapter 218 15/03/15 3.049
Chapter 217 15/03/15 3.034
Chapter 216 15/03/15 3.042
Chapter 215 15/03/15 3.048
Chapter 214 15/03/15 3.030
Chapter 213 15/03/15 3.047
Chapter 212 15/03/15 3.038
Chapter 211 15/03/15 3.051
Chapter 210 15/03/15 3.044
Chapter 209 15/03/15 3.056
Chapter 208 15/03/15 3.068
Chapter 207 15/03/15 3.061
Chapter 206 18/03/15 3.064
Chapter 205 18/03/15 3.059
Chapter 204 18/03/15 3.069
Chapter 203 18/03/15 3.068
Chapter 202 18/03/15 3.078
Chapter 201 18/03/15 3.062
Chapter 200 18/03/15 3.074
Chapter 199 18/03/15 3.069
Chapter 198 18/03/15 3.044
Chapter 197 18/03/15 3.059
Chapter 196 18/03/15 3.061
Chapter 195 18/03/15 3.082
Chapter 194 18/03/15 3.070
Chapter 193 18/03/15 3.063
Chapter 192 18/03/15 3.066
Chapter 191 18/03/15 3.058
Chapter 190 18/03/15 3.079
Chapter 189 18/03/15 3.068
Chapter 188 18/03/15 3.059
Chapter 187 18/03/15 3.049
Chapter 186 18/03/15 3.064
Chapter 185 18/03/15 3.060
Chapter 184 18/03/15 3.062
Chapter 183 18/03/15 3.062
Chapter 182 18/03/15 3.061
Chapter 181 18/03/15 3.059
Chapter 180 18/03/15 3.058
Chapter 179 18/03/15 3.065
Chapter 178 18/03/15 3.071
Chapter 177 18/03/15 3.060
Chapter 176 18/03/15 3.057
Chapter 175 18/03/15 3.053
Chapter 174 18/03/15 3.058
Chapter 173 18/03/15 3.053
Chapter 172 18/03/15 3.062
Chapter 171 18/03/15 3.052
Chapter 170 18/03/15 3.060
Chapter 169 18/03/15 3.055
Chapter 168 18/03/15 3.050
Chapter 167 18/03/15 3.054
Chapter 166 18/03/15 3.054
Chapter 165 18/03/15 3.058
Chapter 164 18/03/15 3.069
Chapter 163 18/03/15 3.062
Chapter 162 18/03/15 3.055
Chapter 161 18/03/15 3.061
Chapter 160 18/03/15 3.057
Chapter 159 18/03/15 3.054
Chapter 158 18/03/15 3.044
Chapter 157 18/03/15 3.065
Chapter 156 18/03/15 3.053
Chapter 155 18/03/15 3.060
Chapter 154 18/03/15 3.051
Chapter 153 18/03/15 3.059
Chapter 152 18/03/15 3.057
Chapter 151 18/03/15 3.060
Chapter 150 18/03/15 3.069
Chapter 149 18/03/15 3.062
Chapter 148 18/03/15 3.058
Chapter 147 15/03/15 3.049
Chapter 146 15/03/15 3.054
Chapter 145 15/03/15 3.054
Chapter 144 15/03/15 3.055
Chapter 143 15/03/15 3.056
Chapter 142 15/03/15 3.047
Chapter 141 15/03/15 3.058
Chapter 140 15/03/15 3.059
Chapter 139 15/03/15 3.047
Chapter 138 15/03/15 3.045
Chapter 137 15/03/15 3.051
Chapter 136 15/03/15 3.046
Chapter 135 15/03/15 3.052
Chapter 134 15/03/15 3.055
Chapter 133 15/03/15 3.052
Chapter 132 15/03/15 3.052
Chapter 131 15/03/15 3.051
Chapter 130 15/03/15 3.048
Chapter 129 15/03/15 3.054
Chapter 128 15/03/15 3.051
Chapter 127 15/03/15 3.047
Chapter 126 15/03/15 3.046
Chapter 125 15/03/15 3.047
Chapter 124 15/03/15 3.049
Chapter 123 15/03/15 3.063
Chapter 122 15/03/15 3.050
Chapter 121 15/03/15 3.065
Chapter 120 15/03/15 3.043
Chapter 119 15/03/15 3.045
Chapter 118 15/03/15 3.049
Chapter 117 15/03/15 3.039
Chapter 116 15/03/15 3.062
Chapter 115 15/03/15 3.062
Chapter 114 15/03/15 3.051
Chapter 113 15/03/15 3.053
Chapter 112 15/03/15 3.052
Chapter 111 15/03/15 3.057
Chapter 110 15/03/15 3.051
Chapter 109 15/03/15 3.058
Chapter 108 15/03/15 3.051
Chapter 107 15/03/15 3.055
Chapter 106 15/03/15 3.054
Chapter 105 15/03/15 3.059
Chapter 104 15/03/15 3.074
Chapter 103 15/03/15 3.055
Chapter 102 15/03/15 3.053
Chapter 101 15/03/15 3.056
Chapter 100 15/03/15 3.061
Chapter 99 15/03/15 3.051
Chapter 98 15/03/15 3.055
Chapter 97 15/03/15 3.060
Chapter 96 15/03/15 3.051
Chapter 95 15/03/15 3.059
Chapter 94 15/03/15 3.060
Chapter 93 15/03/15 3.059
Chapter 92 15/03/15 3.058
Chapter 91 15/03/15 3.048
Chapter 90 15/03/15 3.055
Chapter 89 15/03/15 3.056
Chapter 88 15/03/15 3.053
Chapter 87 15/03/15 3.060
Chapter 86 15/03/15 3.058
Chapter 85 15/03/15 3.058
Chapter 84 15/03/15 3.054
Chapter 83 15/03/15 3.060
Chapter 82 15/03/15 3.050
Chapter 81 15/03/15 3.045
Chapter 80 15/03/15 3.055
Chapter 79 15/03/15 3.051
Chapter 78 15/03/15 3.058
Chapter 77 15/03/15 3.057
Chapter 76 15/03/15 3.059
Chapter 75 15/03/15 3.060
Chapter 74 15/03/15 3.050
Chapter 73 15/03/15 3.054
Chapter 72 15/03/15 3.042
Chapter 71 15/03/15 3.049
Chapter 70 15/03/15 3.047
Chapter 69 15/03/15 3.047
Chapter 68 15/03/15 3.049
Chapter 67 15/03/15 3.050
Chapter 66 15/03/15 3.048
Chapter 65 15/03/15 3.050
Chapter 64 15/03/15 3.062
Chapter 63 15/03/15 3.050
Chapter 62 15/03/15 3.052
Chapter 61 15/03/15 3.042
Chapter 60 15/03/15 3.044
Chapter 59 15/03/15 3.039
Chapter 58 15/03/15 3.054
Chapter 57 15/03/15 3.048
Chapter 56 15/03/15 3.045
Chapter 55 15/03/15 3.044
Chapter 54 15/03/15 3.038
Chapter 53 15/03/15 3.062
Chapter 52 15/03/15 3.057
Chapter 51 15/03/15 3.049
Chapter 50 15/03/15 3.065
Chapter 49 15/03/15 3.048
Chapter 48 15/03/15 3.049
Chapter 47 15/03/15 3.053
Chapter 46 15/03/15 3.059
Chapter 45 15/03/15 3.050
Chapter 44 15/03/15 3.048
Chapter 43 15/03/15 3.063
Chapter 42 15/03/15 3.061
Chapter 41 15/03/15 3.054
Chapter 40 15/03/15 3.058
Chapter 39 15/03/15 3.068
Chapter 38 15/03/15 3.059
Chapter 37 15/03/15 3.060
Chapter 36 15/03/15 3.059
Chapter 35 15/03/15 3.057
Chapter 34 15/03/15 3.055
Chapter 33 15/03/15 3.050
Chapter 32 15/03/15 3.061
Chapter 31 15/03/15 3.054
Chapter 30 15/03/15 3.052
Chapter 29 15/03/15 3.050
Chapter 28 15/03/15 3.055
Chapter 27 15/03/15 3.048
Chapter 26 15/03/15 3.058
Chapter 25 15/03/15 3.056
Chapter 24 15/03/15 3.054
Chapter 23 15/03/15 3.054
Chapter 22 15/03/15 3.054
Chapter 21 15/03/15 3.061
Chapter 20 15/03/15 3.062
Chapter 19 15/03/15 3.066
Chapter 18 15/03/15 3.064
Chapter 17 15/03/15 3.059
Chapter 16 15/03/15 3.060
Chapter 15 15/03/15 3.051
Chapter 14 15/03/15 3.055
Chapter 13 15/03/15 3.063
Chapter 12 15/03/15 3.052
Chapter 11 15/03/15 3.056
Chapter 10 15/03/15 3.065
Chapter 9 15/03/15 3.063
Chapter 8 15/03/15 3.063
Chapter 7 15/03/15 3.065
Chapter 6 15/03/15 3.065
Chapter 5 15/03/15 3.068
Chapter 4 15/03/15 3.060
Chapter 3 15/03/15 3.066
Chapter 2 15/03/15 3.072
Chapter 1 15/03/15 3.102
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
misleadart 13:54 06/04/16Báo vi phạm
Đọc khoảng chap 200, Musashi bắt đầu hòa hợp với thiên nhiên, chém kiếm thuận theo bản tâm. Đọc tới chap 300 trở đi, bác ấy đang nâng cao khả năng hòa hợp với thiên nhiên của mình bằng cách tạo ra sinh mệnh và cảm nhận nhân sinh quan của con người => thiên nhân hợp nhất, chém kiếm ko cần vướng bận, thích chém thì chém thôi, ko cần lý do gì cả. Có điều tác giả dài dòng quá, ông nông dân thôi mà nói những lời triết lý cứ như thánh ấy

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch